Bonus ja palkkio - erot palkkion osien välillä

Palvelus

Bonus ja palkkio ovat lisäpalkkiokomponentteja, joilla työnantaja arvostaa ja motivoi työntekijöitään suorittamaan työtehtäviään yhä paremmin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että nämä ovat vapaaehtoisia eli sellaisia, joita työnantaja ei ole velvollinen myöntämään. Bonukset ja palkinnot menevät usein sekaisin käytännössä. Miten ne eroavat toisistaan?

Bonus ja palkinto

Työlain 105 §:ssä säädetään työntekijöiden palkitsemisen käsitteestä ja periaatteista. Koodi ei kuitenkaan selitä bonusta, joten sen Art. 78, se olisi sisällytettävä palkkion muihin (lisä)osiin. Tietenkin palkkio ja palkkio riippuvat työnantajan tahdosta, mikä tekee niistä hyvin samankaltaisia, koska niillä on yhteinen piirre - ei velvollisuutta maksaa niitä, mikä johtuu sovellettavien säännösten puutteellisuudesta. Bonuksen ja palkkion oikea määrittäminen palkan osaksi vaikuttaa sairausrahan, lomarahan, erorahan ja muiden palkanosien laskentaperusteisiin.

Bonuksen maksuehdot

Palkkio on osa palkasta, jonka työnantaja myöntää työntekijän täytyttyä tietyt kriteerit. Niiden myöntämissäännöt tulee määritellä selkeästi ja täsmällisesti yrityksessä voimassa olevissa säännöissä, esimerkiksi säännöissä tai työsopimuksessa. SA:n Poznańissa 19. elokuuta 2015 antaman tuomion mukaan tiedostoviite. Laki III APa 26/14, työntekijä voi vaatia sen maksamista työnantajan tahdosta riippumatta sen jälkeen, kun työntekijä on täytetty bonuksen edellytykset. On huomattava, että bonuksen tapauksessa sovelletaan tarkoituksellista tulkintaa (Korkeimman oikeuden tuomio 22.11.2001, tiedostoviitenumero I PKN 691/00, OSNAPiUS 2003, nro 21, kohta 513, s. 981 ). Tämä tarkoittaa, että jos työntekijä suorittaa myöhässä tehtävän, josta hänellä on lain mukaan oikeus palkkioon, hänellä säilyy oikeus siihen. Tässä tapauksessa työnantajalla on oikeus alentaa bonuksen arvoa, ei kieltäytyä siitä.

Huomio!

Bonuksen maksaminen edellyttää tietyn ja todennettavissa olevan ehdon täyttymistä.

Palkinnot

Art. Työlain 105 §:n mukaan palkinto on myönnettävä, kun työntekijä suorittaa työtehtävänsä esimerkillisesti, aloitteellisesti ja lisää työn tehokkuutta ja siten sen laatua, eli edistää tietyllä tavalla työpaikan tehtävien suorittamista. Korkein oikeus korosti 5.12.2016 antamassaan tuomiossa (tiedosto nro III PK 30/16), että palkinto myönnetään työntekijöille, jotka tekevät työnsä keskimääräistä paremmin. Näin ollen ne eivät voi koskea kaikkia tai suurinta osaa yrityksen työntekijöistä ja olla systemaattisia. Palkintoa ei voida pitää tavanomaisena työkorvauksena, vaan työsuhteen mukaisena poikkeuksellisena etuna, joka myönnetään työntekijän tehtävien ulkopuolelta. Oletetaan, että se on myönnettävä kirjallisesti, mukaan lukien kopio ilmoituksesta, joka tallennetaan työntekijän arkistoihin. Kuitenkin myös palkinnon myöntäminen ilman kirjallista muotoa on sitova.

Huomio!

Palkinto on harkinnanvarainen etu, johon oikeuden saamista ei säännellä yleisesti ja sisäisillä määräyksillä. Se ei ole korvausvaatimus.

Harkinnanvarainen bonus

Harkinnanvarainen bonus Korkeimman oikeuden 13.1.2005 antaman päätöksen mukaisesti, tiedostoviite. nro II PK 115/04, on luonteeltaan palkinto, eikä se ole osa palkkiota. Sen myöntäminen riippuu yksinomaan työnantajan päätöksestä, eikä siitä ole määrätty. Se on vapaaehtoinen etuus, eli se ei ole vaatimus, ellei sitä ole myönnetty, mutta sen maksaminen on keskeytetty.Korkein oikeus päätti 20.7.2000 antamassaan tuomiossa (I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77), että ns. harkinnanvarainen, ei korvausluonteinen bonus, ei ole osa työstä maksettavaa palkkaa eli se ei sisälly lomarahaan eikä sitä voida sisällyttää virheellisen työsuhteen irtisanomisen korvaukseen.

Sääntelybonus

Viranomaisbonuksen ostaminen määräytyy sisäisillä säännöillä, kuten palkitsemis- tai bonussäännöillä. Kyseessä on korvausvaatimus, mikä tarkoittaa, että työntekijä voi hakea tämän bonuksen maksamista tiettyjen ja erityisten ehtojen täyttyessä. Sitä pidetään palkkion osana, mikä tarkoittaa, että sitä suojataan samalla tavalla kuin peruspalkkiota. Tällainen suoja koskee muun muassa maksuaikaa, vähennysmahdollisuutta ja viranomaishyvityksen täytäntöönpanoa tuomioistuimessa.

Huomio!

Viranomaisen palkkion myöntämisen ehdot voivat olla positiivisesti muotoiltuja (tilanteet, joissa sitä myönnetään) tai negatiivisia (bonuksen määrää vähentävät tilanteet).

Esimerkki 1.

Työnantaja ilmoitti, että hän oli keskeyttänyt oikeuden kuukausittaiseen myyntipalkkioon toistaiseksi. Työntekijä - myyntiedustaja - vaatii bonuksen maksamista, koska hän täytti myyntisuunnitelman sataprosenttisesti eli täytti sen ostoehdot, jotka on määritelty palkitsemissäännöissä. Työnantaja kuitenkin kieltäytyy maksamasta, koska säännökset kutsuvat bonusta harkinnanvaraiseksi, mikä tarkoittaa, että hänellä on vapaus myöntää se. Tässä tilanteessa työnantajan asenne on väärä, työntekijällä on oikeus palkkioon, koska säännökset määrittelevät sen myöntämisen ehdot eli kyseessä on lakisääteinen lisä.