Oikeus vähentää lahjoituksia vuosittaisessa veroilmoituksessa

Palveluvero

Puolan alueella tuloa saavien verovelvollisten on toimitettava seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä vuosittainen veroilmoitus, jossa selvitetään edellisen kalenterivuoden tulot. Vuosiselvityksen yhteydessä verovelvollisella on oikeus vähentää yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehdyt lahjoitukset.

Mikä on lahjoitus?

Art. Siviililain 888 1 §:n mukaan lahjoittaja sitoutuu lahjoitussopimuksella antamaan saajalleen ilmaisen etuuden hänen omaisuutensa kustannuksella.

Seuraavat ilmaiset edut eivät ole lahjoituksia:

 1. kun velvollisuus tarjota ilmaisia ​​etuja johtuu säännöstön muiden määräysten mukaisesta sopimuksesta,

 2. kun henkilö luopuu oikeudesta, jota hän ei ole vielä saanut tai jonka hän on hankkinut siten, että hänen luopuessaan oikeutta ei katsota saavutetuksi.

Lahjoittajan ilmoitus tulee toimittaa notaarin vahvistamana asiakirjana. Ilman tätä lomaketta tehty lahjoitussopimus tulee kuitenkin voimaan, jos luvattu suoritus on täytetty.

Lahjoitus on veronalaista

Tuloverolain valossa lahjoitukset on jätetty verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen ulkopuolelle, eivätkä ne ole myöskään tuloverovelvollisia. On kuitenkin muistettava, että vastaanottaja on velvollinen maksamaan perintö- ja lahjoitusveroa esineeseen sopivan verokannan mukaan.

Art. Perintö- ja lahjoitusverolain 1 §:n 1 momentin mukaan tätä veroa sovelletaan, jos luonnolliset henkilöt hankkivat:

 1. Puolan alueella sijaitsevat asiat,

 2. omistusoikeuksia, joita käytetään Puolan alueella.

Velvollisuus verottaa vastaanotettua lahjoitusta tulee tapahtumaan, jolloin esine hankitaan lahjoituksella, eli sinä päivänä, jona lahjoittaja antaa notaarin vahvistaman ilmoituksen ja sopimuksen solmimisen yhteydessä. ilman määrättyä muotoa ylläpitoa, saadun lahjoituksen verovelvollisuus syntyy luvatun edun hetkellä (sellainen tilanne voi syntyä, kun säädökset edellyttävät lahjoituksen kohteesta johtuen erityistä lomaketta molempien osapuolten ilmoituksiin) .

Toinen lahjoituksen verotushetki on tilanne, jossa lahjoitus hankitaan lahjoittajan pyynnöstä. Velvollisuus verottaa tätä lahjoitusta syntyy, kun tilaus on suoritettu.

Milloin lahjoitusten vähennysoikeus on?

Art. Tuloverolain 26 §:n 1 momentin 9 momentin mukaan verovuoden tuloista on mahdollista vähentää lahjoitusten arvo enintään 6 % tulon määrästä.

Mille tahoille lahjoitus on vähennyskelpoinen?

Art. 26 sek. Tuloverolain 1 momentin 9 ja §:n mukaisesti. 3 sek. Yleishyödyllisestä ja vapaaehtoistyöstä annetun lain 2 ja 3 §:n mukaan kansalaisjärjestöille tehdyt lahjoitukset voidaan vähentää tuloista enintään 6 % sen määrästä, mukaan lukien:

 1. julkisen rahoitussektorin ulkopuoliset yhteisöt, tutkimuslaitokset, pankit ja kauppaoikeudelliset yhtiöt, jotka ovat valtion tai paikallishallinnon oikeushenkilöitä,

 2. ei toimi tuottaakseen voittoa,

 3. oikeushenkilöt tai organisaatioyksiköt, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, joille on myönnetty oikeuskelpoisuus erillisellä lailla, mukaan lukien säätiöt ja yhdistykset,

 4. oikeushenkilöt ja organisaatioyksiköt, jotka toimivat valtion suhdetta katoliseen kirkkoon Puolan tasavallassa, valtion suhdetta muihin kirkkoihin ja uskonnollisiin yhdistyksiin sekä omantunnon- ja uskonnonvapauden takuita koskevien määräysten perusteella, jos heidän lakisääteisiin tavoitteisiinsa kuuluu yleishyödyllisen toiminnan harjoittaminen,

 5. paikallishallinnon yksiköiden liitot,

 6. sosiaaliset osuuskunnat,

 7. osakeyhtiöt ja osakeyhtiöt sekä urheiluseurat, jotka eivät toimi voiton tavoittelussa ja kohdistavat kaikki tulonsa lakisääteisten tavoitteiden toteuttamiseen eivätkä jaa voittoa osakkeenomistajilleen, osakkeenomistajilleen ja työntekijöilleen.

Tiettyihin tarkoituksiin tehdyt lahjoitukset antavat verovelvolliselle mahdollisuuden vähentää ne tuloistaan

Lahjoitukset siirretty:

 1. uskonnollisen palvonnan tarkoituksiin,

 2. Kunniaverenluovuttajien suorittama verenluovutus julkisesta veripalvelusta annetun lain perusteella, pykälän 2 momentin mukaan annetuissa määräyksissä määritellyn korvauksen määrän tuotteena. 11 sek. Tämän lain 2 §:n 2 momentin mukaan ja litroina luovutettua verta tai vastaavaa määrää sen osia 12 §:n mukaisesti laskettuna. tämän lain 8 kohta,

 3. yleishyödyllisiin tarkoituksiin, mukaan lukien:

 • sosiaalihuolto, perhe- ja sijaishuoltojärjestelmän tukeminen,

 • ilmaisen oikeusavun tarjoaminen,

 • sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten ammatillista ja sosiaalista integroitumista ja uudelleenintegrointia koskevat toimet,

 • hyväntekeväisyys,

 • ylläpitää ja levittää kansallista perinnettä,

 • kansallisille ja etnisille vähemmistöille ja alueelliselle kielelle suunnattua toimintaa,

 • ulkomaalaisten kotouttamista edistävät toimet,

 • terveyden suojelu ja edistäminen, mukaan lukien lääketieteelliset toimet,

 • toimintaa vammaisille,

 • työttömien ja irtisanomisen uhan alla olevien työllistymisen ja ammatillisen aktivoinnin edistäminen,

 • naisten ja miesten yhtäläisten oikeuksien puolesta

 • toimintaa eläkeikäisille,

 • taloudellista kehitystä tukevat toimet, mukaan lukien yrittäjyyden kehittäminen,

 • teknologian kehitystä, kekseliäisyyttä ja innovaatioita tukevat toimet,

 • yhteisöjen ja paikallisyhteisöjen kehitystä tukeva toiminta,

 • tiede, korkeakoulutus, koulutus, koulutus ja kasvatus,

 • lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, mukaan lukien lasten ja nuorten virkistystoiminta,

 • kulttuuri, taide, kulttuuriesineiden ja kansallisperinnön suojelu,

 • fyysisen kulttuurin tukeminen ja levittäminen,

 • ekologia ja eläinten suojelu sekä luonnonperinnön suojelu,

 • matkailu ja kiertoajelut,

 • yleinen järjestys ja turvallisuus,

 • valtionpuolustus ja Puolan tasavallan asevoimien toiminta,

 • ihmisoikeuksien ja vapauksien sekä kansalaisvapauksien edistäminen ja suojelu sekä demokratian kehitystä tukeva toiminta,

 • tarjota ilmaista kansalaisneuvontaa,

 • pelastus ja pelastuspalvelu,

 • apua katastrofien, luonnonkatastrofien, aseellisten selkkausten ja sotien uhreille kotimaassa ja ulkomailla,

 • kuluttajien oikeuksien levittäminen ja suojeleminen,

 • Euroopan yhdentymisen ja yhteiskuntien välisten yhteyksien ja yhteistyön kehittäminen,

 • vapaaehtoistyön edistäminen ja järjestäminen,

 • auttaa puolalaista diasporaa ja puolalaisia ​​ulkomailla,

 • toimintaa veteraanien ja sorrettujen hyväksi,

 • toimintaa veteraanien ja loukkaantuneiden veteraanien hyväksi,

 • Puolan tasavallan edistäminen ulkomailla,

 • perhettä, äitiyttä, vanhemmuutta, lasten oikeuksien edistämistä ja suojelua koskeva toiminta,

 • riippuvuuksien ja sosiaalisten patologioiden torjuminen,

 • elvyttäminen.

Kirkon hyväntekeväisyys- ja hoitotoimintaan tehdyt lahjoitukset vähennetään 100 % tuloista

Veronmaksaja voi vähentää tuloistaan ​​kirkon hyväntekeväisyys- ja hoitotoimintaan tehdyt lahjoitukset, jotka voidaan vähentää kokonaisuudessaan, jopa 100 % ansaituista tuloista.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tarvittavat asiakirjat, jotka vahvistavat lahjoituksen

Tarvittavat asiakirjat, jotka mahdollistavat tehdyn lahjoituksen vähentämisen, ovat:

 1. todiste maksusta vastaanottajan maksutilille varojen siirron yhteydessä,

 2. jolla on vastaanottajan antama kuitti lahjoituksen vastaanottamisesta,

 3. todisteet lahjoitusesineestä aiheutuneista kuluista

 4. verenluovuttajien osalta todistus verenkeräystehtäviä suorittavasta organisaatioyksiköstä

 5. vastaanottaa selvityksen lahjoituksen kohdentamisesta kirkon hyväntekeväisyys- ja hoitotoimintaan, joka vastaanottajan on siirrettävä lahjoittajalle kahden vuoden kuluessa lahjoituksen vastaanottamisesta.

Lahjoitusten vähennys vuosittaisessa veroilmoituksessa

Lahjoitusten vähennys tulee tehdä PIT-37- ja PIT-36-selvityksessä lisäämällä PIT-O-liite sisältämään kaikki veronmaksajalle kuuluvat vähennykset ja helpotukset. Toisaalta tulojensa tasaverosta hyötyvät veronmaksajat voivat vähentää tuloistaan ​​vain 100 % hyväntekeväisyyteen ja hoitoon tehdyistä lahjoituksista.