Työntekijä tehosteilla – mihin toimiin työnantaja voi ryhtyä?

Palvelus

Jokaisen työntekijän tulee suorittaa tehtävänsä luotettavasti ja sovellettavien määräysten mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että töihin ei saa tulla alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena. Mutta entä jos tehosteilla oleva työntekijä ilmestyy töihin? Vastauksen antaa itse työlaki.

Mitä teholisät ovat?

Määrittelemme lailliset huumeet psykogeenisiksi tai hallusinogeenisiksi yhdisteiksi, joita ei voida luokitella huumeiksi. Niiden ensisijainen tehtävä on saada aikaan euforiaa ja rentoutumista, joka on samanlainen kuin huumeiden käytön aikana koetut tunteet.

Laillisten huippujen ongelma on se, että niiden koostumus muuttuu jatkuvasti, minkä vuoksi niiden käyttöä on käytännössä mahdotonta kieltää kaikissa markkinoilla olevissa lajikkeissa. Käytännössä laillisten huumeiden kauppa on kiellettyä, mutta huumeiden tapaan ei ole pulaa ihmisistä, jotka haluavat ostaa tällaisia ​​lääkkeitä.

Laillisten huippulääkkeiden ottaminen aiheuttaa erilaisia ​​​​vaikutuksia ihmiskehoon - paljon riippuu koostumuksesta, annoksesta ja henkilökohtaisesta sietokyvystä tietylle tuotteelle. Melko usein on kuitenkin havaittavissa, että tietty henkilö on käyttänyt tällaisia ​​toimenpiteitä. Ongelma voi syntyä, kun tämä tapahtuu työpaikalla ja tehtävien suorittamisen aikana.

Työsääntöjen noudattaminen

Työsuhde perustuu esimiehen ylhäältä määräämien tehtävien suorittamiseen hänen ilmoittamassa paikassa ja aikana. Jokaisen työntekijän on siis noudatettava sitovan sopimuksen lisäksi myös tietyssä yrityksessä voimassa olevia työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä sekä työlain säännöksiä.

Art. Työlain 100 §:n mukaan työntekijä on velvollinen tekemään työnsä tunnollisesti ja ahkerasti sekä noudattamaan esimiehensä työtä koskevia ohjeita, jos ne eivät ole lain tai työsopimuksen vastaisia.

Työntekijä on velvollinen erityisesti:

 • noudattaa työpaikalla sovittuja työaikoja;
 • noudattaa työmääräyksiä ja työpaikalla vahvistettua järjestystä;
 • noudattaa työterveys- ja työturvallisuusmääräyksiä ja -sääntöjä sekä palomääräyksiä;
 • huolehtia työpaikan hyvinvoinnista, suojella sen omaisuutta ja säilyttää salassa tietoa, jonka paljastaminen voi altistaa työnantajan vahingolle;
 • noudattaa erillisissä määräyksissä määriteltyä salassapitovelvollisuutta;
 • noudattaa sosiaalisen rinnakkaiselon sääntöjä työpaikalla.

Työlain perusperiaate on, että työntekijä tulee yritykseen raittiina ja pysyy tässä tilassa tehtäviensä suorittamiseen asti. Tämä pätee myös kaikkien päihteiden kulutukseen, johon voimme toki sisällyttää lailliset huumeet. Toisin sanoen laillisten huumeiden käyttö työssä on täysin kiellettyä, ja jos niin käy, työnantaja voi ryhtyä asianmukaisiin seuraamuksiin alaistaan ​​vastaan.

Työntekijä laillisissa huipuissa – mikä annos on kielletty?

Itse asiassa tehtäviään suorittava työntekijä ei saa ottaa pienintäkään määrää design-huumeita. Siksi työnantajalle ei ole väliä, onko henkilö toteuttanut tällaisen toimenpiteen suuria vai pieniä määriä. Tietysti jälkimmäisessä tapauksessa työntekijän on helpompi piilottaa tilansa esimieheltä.

Kulutettuja laillisia ennätyksiä tulisi siksi verrata kulutetun alkoholin tai työssä otettujen huumeiden määrään - tässä ei sallita annosta.

Seuraukset lakisääteisten päihteiden ottamisesta työssä

Tällä hetkellä työlain säännökset eivät sisällä suoria seurauksia, jos NPS:ää käytetään työntekijän suorittaessa tehtäviään. Laitoksessa pitäisi kuitenkin olla säännöksiä, jotka sisältävät säännöksiä, jotka kieltävät tämäntyyppisten piristeiden käytön ja määrittelevät oikeudelliset seuraukset tämäntyyppisestä käyttäytymisestä (ainakin kerran).

Oikein jäsennelty työsääntö voi sisältää määräyksiä, joiden mukaan työnantajalla on oikeus tarkastaa NPS:n käytöstä epäilty työntekijä tehtäviään suorittaessaan. Muista kuitenkin, että millään esimiehellä ei ole oikeutta pakottaa työntekijää päihteiden varalta (etenkin jos kyseessä on verikokeita tai virtsatutkimuksia). Tietenkin esimies voi pitää pomon kieltäytymistä NPS-tarkastuksesta riittävänä syynä ryhtyä seuraamuksiin työntekijää vastaan.

Suunnitelmien huumeiden käytöstä ankarin rangaistus voi olla kurinpidollinen irtisanominen, joka tapahtuu §:n mukaisesti. Työlain 52 § 1 §. Tämän säännöksen mukaan työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa työntekijän tuottamuksesta, jos:

 • työntekijän perusvelvollisuuksien vakava rikkominen;
 • työntekijä tekee työsopimuksen voimassaoloaikana rikoksen, joka estää häntä ottamasta palvelukseen hänen asemaansa, jos rikos on ilmeinen tai se on vahvistettu lainvoimaisella tuomiolla;
 • työn suorittamiseen tarvittavien oikeuksien menettäminen työntekijän syyllisyyden vuoksi pidetyssä tehtävässä.

Jos työntekijä on sellaisessa tilassa, joka ei salli hänen hoitaa tehtäviään ja todistamme, että se on yksinomaan hänen syytään, työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen välittömästi. Tällaisia ​​tilanteita voivat olla mm. se, että työntekijä kiroilee ja käyttää loukkaavia sanoja esimiehelleen tai hänen työtovereilleen, käyttäytyy aggressiivisesti henkilöä kohtaan, tuhoaa kasviomaisuutta tai yksinkertaisesti poistuu työpaikalta.

Art. 17 sek. Raitiskasvatuksesta ja alkoholismin torjunnasta annetun lain 1 ja 2 §

Työpaikan päällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö on velvollinen estämään työntekijän työnteon, jos on perusteltua syytä epäillä, että hän ilmestyi työhön alkoholin käytön tai alkoholin käytön jälkeen. Päätöksen taustalla olevat olosuhteet tulee ilmoittaa työntekijälle.

Työpaikan johtajan, hänen valtuuttamansa henkilön pyynnöstä sekä edellä tarkoitetun työntekijän pyynnöstä työntekijän raittiustarkastuksen suorittaa yleisen järjestyksen suojelemiseksi nimetty toimielin. Verenottotoimenpiteen suorittaa henkilö, jolla on asianmukainen ammattipätevyys.

Yllä oleva määräys, vaikka se koskee työntekijän alkoholinkäyttöä, koskee myös päihteitä, jotka ovat ehdottomasti laillisia huumeita.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mikä on sakko, joka työntekijän tulee ottaa huomioon tehosteita käyttäessään?

Tehostetta saavan työntekijän ei tarvitse välittömästi odottaa kurinpidollista irtisanomista, vaikka se on lain mukaan sallittua. Suvaitsevainen työnantaja voi soveltaa muunlaista työlain säännösten mukaista seuraamusta.

Art. Työlain 108 § 1 ja 2 §:n mukaan työntekijän laiminlyönnistä työprosessissa vakiintuneen organisaation ja järjestyksen, työterveys- ja työturvallisuusmääräysten, palomääräysten sekä työhön saapumisen ja läsnäolon vahvistamismenettelyn noudattamatta jättämisestä. perustellusti työstä poissaoloa työnantaja voi vaatia:

 • varoitus;
 • nuhteen rangaistus.

Työntekijän työterveys- ja työturvallisuusmääräysten tai palomääräysten noudattamatta jättämisestä, töistä perusteettomasti poistumisesta, päihtyneenä työskentelevän näyttäytymisestä tai alkoholin nauttimisesta työskennellessään (koskee myös design-huumeita) - työnantaja voi määrätä myös rahallisen sakon.

Muista kuitenkin, että laillisten huumeiden käyttö on niin vakava työntekijän väärinkäyttö, että sen seuraukset riippuvat pääasiassa esimiehestä. Toisin sanoen työnantaja voi itsenäisesti päättää, irtisanotaanko tällainen työntekijä kurinpitomenettelyssä vai määrätäänkö hänelle erityinen seuraamus.

Yhteenveto

Työn tekeminen päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena on täysin kiellettyä, ja se liittyy esimieheen oikeuteen rangaista alaistaan. NPS:n käytöstä voi seurata hallinnollinen rangaistus varoituksen tai huomautuksen muodossa (mukaan lukien merkintä tiedostoihin), ja pahimmassa tapauksessa kurinpidollinen irtisanominen työntekijän perusvelvollisuuksien vakavan rikkomisen vuoksi.