Interventio toimii - mitä ne ovat ja kuka niitä voi järjestää?

Palvelus

Interventiotyö on työnantajan ja läänin työvoimatoimiston väliseen sopimukseen perustuva työttömän työsuhteen muoto. Niillä pyritään ensisijaisesti auttamaan työttömiä palaamaan työmarkkinoille.

Kenelle interventiotyöt on tarkoitettu?

Se, ohjataanko tietty piirityötoimistoon ilmoittautunut työtön interventiotöihin, riippuu pääasiassa yksilöllisestä toimintasuunnitelmasta ja työvoimatoimiston neuvonantajan kanssa sovitusta tukiprofiilista. Työmarkkinoilla erityistilanteessa olevat ihmiset ohjataan interventiotyöhön. Art. Työllistymisen edistämisestä ja työmarkkinalaitoksista annetun lain 49 §:
"Työmarkkinoilla erityistilanteessa olevat henkilöt ovat:
- alle 30-vuotiaat työttömät;
- yli 50-vuotiaat työttömät;
- pitkäaikaistyöttömät;
- toimeentulotukea käyttävät työttömät;
- työttömät, joilla on vähintään yksi alle 6-vuotias lapsi tai vähintään yksi alle 18-vuotias vammainen lapsi;
- vammaiset työttömät;
- työnhakija, joka ei ole työssä tai tee muuta ansiotyötä vammaisen huoltaja, lukuun ottamatta vammaisen huoltajia, joka saa hoitorahaa tai erityishoitorahaa perhe-etuuksien perusteella tai huoltajan avustuksen perustamisesta ja maksamisesta annettujen säännösten mukainen hoitajaraha. Lisäksi läänin työvoimatoimistoon ilmoittautuneiden työttömien ottaminen interventiotöihin perustuu aina työsopimukseen.

Kuka ja miten voi hakea interventiotyön järjestämistä?

Interventiotyön järjestäjänä voi olla mikä tahansa työnantaja, joka viranomaisen näkemyksen mukaan pystyy suorittamaan työt asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa, että interventiotyön järjestämistä hakeva työnantaja ei voi olla selvitystilassa tai konkurssissa, eikä myöskään verojen maksamatta jättäminen.

Interventiotöiden järjestämiseksi työnantajan tulee jättää hakemus valitulle piirikunnan työvoimatoimistolle. Hakemukseen tulee liittää asiakirja maksurästään työkorvauksen, sosiaali- ja sairausvakuutusmaksujen, työvoimarahaston ja työsuhde-etuuksien rahaston maksamisesta. Päätös asiasta on annettava 30 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Työsuhteeseen liittyvien kulujen korvaus

Työnantajat, jotka palkkaavat läänin työvoimatoimistoon rekisteröityjä työttömiä interventiotyöhön, voivat saada korvausta joistakin työllistämiseen liittyvistä kuluista. Korvausajan pituus ja sen määrä riippuvat interventiotyön kestosta ja työsuhteesta.

Yrittäjä voi luottaa työttömän työllistämiseen liittyvien kustannusten osan korvaukseen työvoimatoimistolta ajalta:

- enintään 6 kuukautta

  • piirin työvoimatoimiston kanssa sovitussa määrässä, mutta se ei saa ylittää työsuhteen (työntekijöiden lukumäärä kuukaudessa kokoaikatyöksi muunnettuna) ja työttömyyspäivärahan viimeisenä päivänä voimassa olevan työttömyysetuuden määrän tuloa. kunkin vakiintuneen kuukauden työskentely ja sosiaaliturvamaksut palautetusta palkasta;
  • työvoimatoimiston kanssa sovitussa määrässä se ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka on puolet työn ja sosiaaliturvamaksujen vähimmäispalkasta kutakin työtöntä kohti palautettavasta palkasta.

- enintään 12 kuukautta

  • hyvityksellä, joka kattaa työskentelyyn liittyviä kuluja joka toiselta kuukaudelta läänin työvoimatoimiston kanssa sovitussa määrässä, mutta se ei saa ylittää kutakin työtöntä kohti palautettavasta palkasta työn vähimmäispalkkaa ja sosiaaliturvamaksuja;
  • otettaessa työtöntä työvoimatoimistosta kokoaikaisesti työvoimatoimiston kanssa sovitussa määrässä, se ei kuitenkaan saa ylittää kunkin sovitun kuukauden viimeisenä päivänä voimassa olevan työttömyysetuuden ja sosiaaliturvamaksujen määrää palautetuista palkkio.

- enintään 18 kuukautta työttömän kokoaikaiseen työllistämiseen liittyvien kulujen korvauksella joka toiselta kuukaudelta työvoimatoimiston kanssa sovitussa määrässä, mutta se ei saa ylittää tästä palkkiosta vähimmäispalkkaa ja sosiaaliturvamaksuja;

- enintään 24 kuukautta, kun yli 50-vuotiaita palkataan hätätyöhön;

- enintään 4 vuotta, kun yli 50-vuotiaita palkataan hätätyöhön, hyvitys myönnetään joka toiselta työskentelykuukaudelta.

Työnantaja on velvollinen jatkamaan interventiotyöhön siirretyn työttömän työskentelyä palkka- ja sosiaaliturvamaksujen korvauksen päätyttyä työvoimatoimiston kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyn ajan. Tämän sopimusehdon noudattamatta jättäminen johtaa siihen, että kaikki saadut tuet on palautettava korkoineen! Hyvitys myönnetään summana:

  • 80 prosenttia vähimmäistyöpalkasta ja tästä palkasta sosiaaliturvamaksut, jos työllistävät työttömät, jotka täyttävät varhaiseläke-etuuksien saamisen ehdot;

  • 50 % vähimmäistyöpalkasta ja tästä palkasta sosiaaliturvamaksut, jos työttömiä ei täytä varhaiseläke-etuuden saamisen edellytyksiä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Työttömien interventiotöihin ottamiseen liittyvät velvoitteet

Saatuaan luvan huoltotöiden järjestämiseen työnantaja tekee työvoimatoimiston kanssa sopimuksen, jossa määritellään muun muassa työllistettyjen työttömien määrä, huoltotöiden laji ja kesto sekä korvauksen määrä. Hätätyöhön palkatuilla henkilöillä on samat oikeudet kuin tavallisilla työsuhteilla olevilla työntekijöillä. Tämä tarkoittaa, että heillä on oikeus palkalliseen vuosilomaan ja sairauskorvaukseen työkyvyttömyyden sattuessa. Työnantaja voi irtisanoa väliintulotyösopimuksen vain vakavan työntekijän rikkomuksen sattuessa. Jos työsopimus irtisanotaan työntekijän tuottamuksesta, mainittu työtön irtisanoo työsopimuksen sopimuksessa määritellyn korvausajan tai sen päättymisen jälkeisenä aikana, työvoimatoimiston on ohjattava tehtäväänsä toinen työtön.