Ulkomailta saatu laina – verotetaanko se Puolassa?

Palveluvero

Lainasopimus on yksi suosituimmista veronmaksajien tekemistä sopimuksista. Se on siviilioikeudellisten liiketoimien veron alainen. Toisaalta mielenkiintoinen selittävä asia voi olla ulkomailta saadun lainan verotuksellisen aseman määrittäminen ja sen selvittäminen, verotetaanko tämäntyyppisiä sopimuksia Puolan siviilioikeudellisista liiketoimista. Tarkastelemme tätä tässä artikkelissa.

Laina- ja PCC-vero

Art. 1 lauseke 1 piste 1 lit. b) PCC-lain mukaan verotettaviin lainoihin sovelletaan vain lajikohtaisesti merkittyjä raha- tai tavaralainasopimuksia. Sitä vastoin Art. Lain 4 7 momentin mukaan veronmaksuvelvollisuus on lainanottajalla (lainaajalla).

Lisäksi siviilioikeudellisten liiketoimien verotusta koskevassa laissa määritellään myös sen alueellinen soveltamisala. No, art. 1 lauseke Lain 4 §:n mukaan siviilioikeudelliset liiketoimet ovat verollisia, jos niiden kohde on:

  1. Puolan tasavallan alueella sijaitsevat tavarat tai Puolan tasavallan alueella käytetyt omistusoikeudet;
  2. ulkomailla sijaitsevat tavarat tai ulkomailla käytetyt omaisuusoikeudet, jos ostajan asuin- tai kotipaikka on Puolan tasavallan alueella ja siviilioikeudellinen kauppa on suoritettu Puolan tasavallan alueella.

Edellä olevan säännöksen 2 kohtaa analysoimalla voidaan päätellä, että ulkomainen laina on veronalainen Puolassa, jos kolme ehtoa täyttyy:

  • lainan kohteena olevat tavarat sijaitsevat ulkomailla;
  • lainanottajan kotipaikka on Puolassa;
  • sopimus tehtiin Puolan alueella.

Tässä vaiheessa on syytä viitata Poznańin osavaltion hallinto-oikeuden 9. joulukuuta 2010 antamassaan tuomiossa III SA / Po 463/10 antamiin selvityksiin:

"Arteessa. Siviililain 720 §:ssä ja taidetta. 1 lauseke 4 kohta 1 u.p.c.c. rahaa käsitellään rahaleimoina ja tavaroina, ei omistusoikeuksina, joiden käyttäminen olisi rahan vaikutus veronmaksajan tilille”.

Edellä esitetyn valossa raha on asia, joka ulkomaalaisesta lainasta on joko ulkomaisessa pankissa tai ulkomaalaisen henkilön käytössä. Ulkomaisen henkilön myöntämän lainan osalta käteisen katsotaan olevan ulkomailla. Jos siis oletetaan, että lainanottajan kotipaikka on Puolassa, käy ilmi, että analysoitavassa tapauksessa kaksi kolmesta ulkomaisen lainan verotuksen edellytyksestä Puolassa täyttyy. Siksi kysymystä siitä, missä sopimus tehdään, on vielä pohdittava.

Ulkomailta saatu laina ja sopimuksen tekopaikka

Keskeiseksi ongelmaksi osoittautuu paikka, jossa sopimus tehtiin. Yleisin sopimuksen solmimistapa on sen sisällön lähettäminen lainanottajalle sähköisessä viestinnässä (esim. sähköpostilla), jonka jälkeen lainanottaja lähettää lainanantajalle allekirjoitetun skannauksen sopimuksesta.

Tältä osin emme kuitenkaan analysoi siviilioikeudellisista liiketoimista annetun lain säännöksiä, vaan siviililain sisältöä. Art. Siviililain 61 §:n 2 momentin mukaan sähköisessä muodossa ilmaistu aiejulistus toimitetaan toiselle, kun se syötetään sähköiseen viestintävälineeseen siten, että henkilö voi lukea sen sisällön. Kuitenkin art. Siviililain 70 §:n 2 momentin mukaan sopimus katsotaan epäselvissä tapauksissa tehdyksi siinä paikassa, jossa tarjouksen tekijä saa hyväksymisilmoituksen, ja jos hakijan hyväksymisilmoitukseen tutustumista ei vaadita tai tarjous jätetään sähköisessä muodossa - asuinpaikassa tai siinä rekisteröidyssä toimipaikassa, jossa tarjous on tehty sopimuksen tekohetkellä.

Tämän seurauksena ulkomaisen lainan, jossa sopimus osapuolten välillä on tehty sähköisessä muodossa, solmimispaikka on lainanantajan asuinpaikka. Siviililain säännösten mukaan katsotaan, että sähköisessä muodossa oleva sopimus on tehty tarjoajan eli lainanantajan asuinmaassa. Yllä oleva tilanne tarkoittaa, että viimeinen art. 1 lauseke PCC-lain 4 momentin 2 mukaan sopimusta ei ole tehty Puolan tasavallan alueella, mikä tarkoittaa, että ulkomailta saatu laina ei ole PCC:n verotettavaa.

Esitettyä kantaa vahvisti mm Poznańin verokamarin johtaja tulkinnassa 31. lokakuuta 2013, nro ILPB2 / 436-202 / 13-2MK:

Hakemuksessa esitetyt olosuhteet osoittavat, että hakijalla on mahdollisuus tehdä lainasopimus Japanin kansalaiselta. Lainanantaja lähettää lainanottajalle lainatarjouksen sähköpostitse. Edellä esitetystä seuraa, että suunniteltu lainasopimus solmitaan sähköisten viestintävälineiden, erityisesti sähköpostin, kautta. Sopimuksen fyysinen allekirjoittaminen ja lähettäminen lainanantajalle postitse on toissijaista osapuolten välisissä neuvotteluissa, se on todistusluonteista.

Edellä olevan säännöksen mukaan sähköisessä muodossa esitetyssä hakemuksessa kuvatun lainasopimuksen tekopaikan määräytymisperusteena on tarjoajan asuinpaikka tai kotipaikka sopimuksen tekohetkellä. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa lainasopimuksen täytäntöönpanopaikka (tehtävä) on siis Japani.

Esittelemme yllä olevaa ongelmaa esimerkein.

Esimerkki 1.

Puolassa asuva henkilö ottaa lainaa Saksassa asuvalta henkilöltä. Lainanantajalle kuuluvat varat ovat pankkitilillä puolalaisessa pankissa. Tässä tapauksessa Art. 1 lauseke PCC-lain 4 1 momentin mukaan tällainen lainasopimus on PCC-verotuksen alainen.

Esimerkki 2.

Puolassa asuva henkilö ottaa lainaa Saksassa asuvalta henkilöltä. Lainanantajalle kuuluvat varat ovat pankkitilillä saksalaisessa pankissa. Sopimus allekirjoitetaan Puolassa lainanantajan vierailun aikana. Tässä tapauksessa on ratkaisevan tärkeää määrittää, missä sopimus on tehty. Koska sopimuksen tekopaikka on Puola - lainasopimus on PCC-veron alainen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 3.

Puolassa asuva henkilö ottaa lainaa Saksassa asuvalta henkilöltä. Lainanantajalle kuuluvat varat ovat pankkitilillä saksalaisessa pankissa. Sopimus tehdään sähköisesti. Tässä tapauksessa on ratkaisevan tärkeää määrittää, missä sopimus tehdään. Koska sopimuksen tekopaikka on Saksa, art. 1 lauseke PCC-lain 4 2 momentin mukaan lainasopimus ei ole PCC-veron alainen. Ulkomainen laina ei ole PCC-veron alainen, jos varat olivat ulkomailla ja sopimus on tehty Puolan tasavallan alueen ulkopuolella. Sähköisesti allekirjoitetuissa sopimuksissa oletetaan, että sopimuksen tekopaikka on lainanantajan asuinmaa. Yhteenvetona artikkelista voidaan todeta, että jos rahat ovat Puolan tasavallan alueella ulkomaisen lainasopimuksen solmimishetkellä, PCC-alalla on verovelvollisuus. Silloin ei ole väliä missä sopimus tehdään ja missä sopimuspuolten, erityisesti lainanottajan, asuinpaikka (toimipaikka) on. Tilanne on toinen, kun

”Lainakohteena olevat rahat sijaitsevat sen myöntämishetkellä ulkomailla. Tässä tapauksessa tärkeintä on määrittää lainasopimuksen tekopaikka."