Muut käyttökustannukset – kannattaa tietää

Verkkosivusto

Toiminnan yhteydessä syntyneet kustannukset voidaan jakaa perustoimintaan liittyviin toimintakuluihin, muihin liiketoiminnan kuluihin ja rahoituskuluihin, joista säädetään yksityiskohtaisesti kirjanpitolaissa. Tarkista muut käyttökustannukset!

Muut käyttökustannukset

Muut liiketoiminnan kulut ovat kustannuksia, jotka eivät liity suoraan harjoitettavaan liiketoimintaan, koska ne eivät liity sen toiminnan perusalueeseen. Useimmiten ne syntyvät tehtyjen päätösten seurauksena ja ovat erilaisia. Liiketoiminnan muut kulut kirjataan Yhtiön tilikartan tiimin 7 tilille - ja tarkemmin tilille 761 - Muut toimintakulut. Raportointikauden lopussa veronmaksaja on velvollinen siirtämään kyseiset kulut tiimin 8 "Taloudellinen tulos" tilille.

Mitä sisällytämme käyttökustannuksiin?

Muilla liiketoiminnan kuluilla tarkoitetaan kirjanpitolain 3 §:n 1 momentin 32 kohdan mukaan yhteisön toimintaan välillisesti liittyviä kuluja, erityisesti niitä, jotka liittyvät:

 • sosiaalinen toiminta,
 • käyttöomaisuuden, rakenteilla olevan käyttöomaisuuden, aineettomien hyödykkeiden sekä investoinneiksi luokiteltujen kiinteistöjen ja aineettomien hyödykkeiden myynti,
 • sijoituksiksi luokiteltujen kiinteistöjen ja aineettomien hyödykkeiden ylläpito ja näiden sijoitusten arvon päivittäminen, uudelleenluokittelu käyttöomaisuudesta ja aineettomista hyödykkeistä, jos sijoituksen arvostuksessa on käytetty markkinahintaa tai muuten määritettyä käypää arvoa,
 • vanhentuneiden, peruutettujen, perimättä olevien saamisten poistot (lukuun ottamatta julkisoikeudellisia saamisia, jotka eivät rasita kuluja),
 • varausten luominen ja vapauttaminen, lukuun ottamatta rahoitustoimiin liittyviä varauksia,
 • omaisuuden arvon alaskirjaukset ja niiden oikaisut, lukuun ottamatta rahoituskuluihin kirjattuja alaskirjauksia,
 • vahingonkorvaukset ja sakot,
 • maksuton omaisuuden siirto (koskee myös lahjoitusta), mukaan lukien käteinen, jota ei ole tarkoitettu myyntihintojen lisäksi, käyttöomaisuuden, rakenteilla olevan käyttöomaisuuden tai aineettomien hyödykkeiden osto tai tuotanto,
 • satunnaisia ​​tapahtumia.

Esimerkkejä muista toimintakuluista voivat olla myydyn tai lahjoitetun käyttöomaisuuden arvo, ei-rahoitusomaisuuden arvonkorotukset, veronmaksajien maksamat vahingonkorvaukset ja sakot tai menetetyt talletukset ja ostovelkakirjat.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Liiketoiminnan muut kulut ja tuloslaskelma

Tuloslaskelma on yksi tilinpäätöksen peruselementeistä. Se kertoo muun muassa, millainen yksilöllinen toiminta tuottaa eniten voittoa. Muiden toimintakulujen tarkka sijainti tuloslaskelmassa riippuu sen muunnelmasta: taulukkolaskenta tai vertailu. Muut liiketoiminnan kulut kirjataan valitun tuloslaskelman mukaan osittain: G - monivaiheisessa versiossa tai E - vertailuversiossa.

Sitä vastoin alaryhmät molemmissa varianteissa ovat seuraavat:

 1. ei-rahoitusomaisuuden myyntitappio - tappio on muiden kuin rahoitusomaisuuden, esimerkiksi käyttöomaisuuden, hankintaan tai tuotantoon liittyvien kustannusten ylitys niiden myyntituloista,
 2. ei-rahoitusomaisuuden uudelleenarvostus - arvonkorotuskirjauksia tehdään tietyllä tilikaudella käyttöomaisuuden (esim. käyttöomaisuus ja aineettomat hyödykkeet), vaihto-omaisuuden (materiaalit, tavarat) tai saamisten arvonalentumisen (paitsi luokitellut saamiset) vuoksi rahoitusvaroina) ). Arvonalentuminen voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun omaisuuserä ei tuota odotettua taloudellista hyötyä tulevaisuudessa teknologian muutoksen vuoksi,
 3. muut liiketoiminnan kulut - nämä ovat kustannuksia, joita ei voida esittää tuloslaskelman muissa erissä, ne sisältävät mm.
 • auto-onnettomuuksien korjauskustannukset,
 • vanhentuneet ja perimättömät saamiset, joita ei ole arvostettu,
 • oikeudenkäyntikuluista,
 • muille yhteisöille lahjoitetun aineellisen käyttöomaisuuden arvo sekä vaihto-omaisuus.

Käyttökustannukset verrattuna muihin käyttökustannuksiin

Osana suoritettavaa toimintaa aiheutuvat kustannukset voivat tyypeittäin olla toimintakuluja, rahoituskuluja tai muita toimintakuluja. Pääasiallinen ero toimintakulujen ja muiden kustannusten välillä on se, että ensimmäiset liittyvät yksikön ydintoimintaan, esim. tavaroiden myyntiin, kun taas muut toimintakulut, vaikka ne syntyvätkin osana toimintaa, liittyvät yksikön muihin toiminta-alueisiin. enemmän kokonaisuuden kokonaisuuteen. Tässä voidaan erottaa mm. myytyjen tavaroiden ja materiaalien arvo, energia- ja vuokrakulut, käyttöomaisuuden poistot, palkat, työsuhde-etuudet. Kustannusten oikea kohdistus vaikuttaa tuloslaskelman oikeellisuuteen ja tuloksen laskemiseen.