Näennäinen työsopimus – milloin ZUS voi päättää, että sopimus on tehty ulkonäön vuoksi?

Palvelus

Usein kuulee, että Kansaneläkelaitos kieltäytyi maksamasta raskaana olevalta naiselta sairaus- tai äitiysrahaa, koska se katsoi, että työsopimus oli tehty ulkonäön vuoksi edellä mainittujen sosiaaliturvaetuuksien saamiseksi. Mitä se tarkoittaa? Milloin ZUS ilmoittaa, että työsopimus on väärä? Lue artikkelimme ja saat lisätietoja?

Mikä on työsopimus?

Työsopimus on suosituin työsuhteen muoto. Sen tekemisen periaatteita, osapuolten perusoikeuksia ja velvollisuuksia säätelee työlaissa, toisin kuin toimeksiantosopimuksissa tai tiettyä työtä koskevissa sopimuksissa, jotka suoritetaan siviililain määräysten perusteella. Työsopimuksen peruspiirteet sisältyvät §:ään. Työlain 22 § ja nämä ovat:

  • työn tekeminen työnantajan määräämässä paikassa ja siihen aikaan - esimerkiksi normaalina työaikana maanantaista perjantaihin, 7.00-15.00;

  • alisteisuus - työsopimuksen alainen työ tehdään työnantajan johdolla, toisin kuin esimerkiksi siviilioikeudelliset sopimukset;

  • palkkio - työsopimustyön tekeminen on aina pakollista, toisin kuin esimerkiksi toimeksiantosopimus, joka voi olla maksutonta. Työntekijällä on työstä säännösten takaama vähimmäispalkka.

Korkeimman oikeuden 25. huhtikuuta 2019 antaman tuomion (I UK 44/18) mukaan:

oletus, että työntekijä tekee työtä työnantajan ohjauksessa, tarkoittaa, että tällaisen johtajuuden ilmenemismuotoja ilmenee työprosessin aikana. Työnantaja ilmoittaa tehtävät ja niiden toteuttamisprosessin. Tilausten toteuttaminen on työsuhteen osapuolten keskinäisten suhteiden perusta. […] Työntekijän alistamista työnantajalle ei voida pitää vain henkilökohtaisena alaisuutena. Tärkeää on myös organisaation alisteisuus, joka ilmenee työpaikan ja -ajan määrittelyssä”.

Työsopimus vakuutusoikeutena

Art. 6 sek. Kansaneläkejärjestelmästä annetun lain 1 §:n mukaan työsuhteeseen jääminen on oikeutta pakolliseen eläke- ja sairausvakuutukseen. Vakuutus on voimassa työsuhteen syntymispäivästä sen päättymispäivään. ZUS:n pääasiallisena tehtävänä on määrittää, onko tietty henkilö pakollisen sosiaalivakuutuksen alainen ja onko osapuolten välillä pykälässä tarkoitettu työsuhde. Työlain 22 § Vain näin ymmärretty työsuhde on perusta työntekijän vakuuttamiselle ja sitä kautta sairauspäivärahan myöntämiselle. Kansaneläkelaitoksen sairauspäivärahan - sairaus- tai äitiyspäivärahan - myöntämisen edellytyksenä on, että etuuden maksava viranomainen on tosiasiallisesti tehty eikä ulkonäön vuoksi tehty etuuden saamiseksi.

Esimerkki 1.

Rouva Zofia oli raskaana eikä hänellä ollut vakituista työpaikkaa. Hän sopi tapaamisen palveluyritystä johtavan ystävänsä kanssa, että hän palkkaisi hänet hallinnon asiantuntijaksi. Muutaman viikon työskentelyn jälkeen Zofia jäi sairauslomalle. Kansaneläkelaitos (ZUS) aloitti tarkastuksen ja kieltäytyi maksamasta sairauspäivärahaa, koska se katsoi, että työsopimus oli tehty ulkonäön vuoksi. ZUS väitti, että huolimatta sopimuksen allekirjoittamisesta, vakuutuksen hakemisesta tai palkan maksamisesta, työsopimusta ei tehty, koska rouva Zofia ei työskennellyt.

Ei ollut todistajia, jotka olisivat voineet vahvistaa työn suorittamisen, eikä ZUS uskonut Zofian lausuntoa, jonka mukaan hän oli harvoin toimistossa ja työskenteli pääasiassa etänä. ZUS:n mukaan väitettä, että työsopimus solmittiin, tuki ilmeisesti se, että työnantajalla ei ollut varoja uuden työpaikan luomiseen - hänellä oli ongelmia velvollisuuksiensa selvittämisessä ja hän pyysi ZUS:a jakamaan ne erissä - sekä se, että Zofian sairauslomalle jäämisen jälkeen työnantaja ei palkannut toista henkilöä hänen tilalleen. ZUS:lle se merkitsi sitä, että Zofialle luotiin erityinen työpaikka, mutta heti tiedettiin, että hän ei työskennellyt siellä, vaan että hän oli palkannut vain etuuden saamiseksi, ja hänen ja työnantajan välinen työsopimus oli tehty. päätettiin ulkonäön vuoksi.

Illuusio työsopimuksesta – milloin se tapahtuu?

Illusiivisuuden määritelmä ei pelkästään työsopimuksen, vaan myös kaikkien muiden osapuolten välisten sopimusten osalta löytyy pykälästä. Siviililain 83 §, jossa todetaan, että "toiselle osapuolelle tämän suostumuksella esiintymistä varten tehty aikomusilmoitus on pätemätön”. 

Selvittääksemme, mitä näennäinen työsopimus on, voidaan viitata korkeimman oikeuden tuomioihin, joissa usein päätettiin, onko työsopimus tehty ulkonäön vuoksi. Tästä 29. kesäkuuta 2017 ilmestyneestä tekstistä (III UK 172/16) luemme seuraavaa:

työsopimus on tehty ulkonäön vuoksi, eikä se siten voi muodostaa työntekijän sosiaalivakuutuksen piiriin kuuluvaa oikeutta, jos molemmat osapuolet tahtoa antaessaan ovat tietoisia siitä, että sopimuksessa työntekijäksi määritelty henkilö ei tee työtä , ja työnantajaksi määritelty henkilö ei käytä työtään, eli kun osapuolet olettavat etukäteen, että he eivät täytä työsuhteen sisällön täyttäviä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan”. Yksi syy työsopimuksen solmimiseen ulkonäön vuoksi on työsuhteen osapuolten tahdonilmaisujen antaminen olettaen etukäteen, että työntekijä ei tee työtä ja työnantaja ei käytä tätä työtä. Väitös, jonka mukaan sosiaalivakuutuksen tulee johtua todellisesta työsuhteesta, ei vain työsopimuksen tekemisestä, nousi esiin myös korkeimman oikeuden tuomiossa 19. lokakuuta 2007 (II UK 56/07), jossa selitettiin näin:

Sosiaalivakuutuksen piiriin kuuluminen johtuu todellisesta työstä, ei pelkästään työsopimuksen tekemisestä. Työsopimuksen muotoinen asiakirja ei ole kiistaton todiste siitä, että sen sopimuspuolina allekirjoittaneet ovat todella tehneet asiakirjaan kirjatun sisällön mukaisen tahdonilmoituksen”.

Näennäinen työsopimus – mitä seurauksia siitä on ZUS:lle ja verovirastolle?

Se, että ZUS antaa lainvoimaisen päätöksen, jonka mukaan tietty henkilö ei ollut työsuhteen perusteella pakollisen sosiaalivakuutuksen alainen ulkonäön vuoksi tehdyn työsopimuksen vuoksi, tarkoittaa työnantajalle:

  • velvollisuus poistaa rekisteristä henkilö, jota päätös koskee ZUS:ssa siitä päivästä alkaen, jona se annettiin tiedoksi;

  • tarve valmistella tiettyä henkilöä koskevien selvitysasiakirjojen korjauksia asettamalla maksujen määrän perusteet henkilökohtaisissa ZUS RCA- ja RSA-raporteissa.

Kun on kuitenkin kyse seurauksista, jotka aiheutuvat ZUS:n tekemän työsopimuksen tunnustamisesta tuloveron muodossa, seuraavat seikat ovat:

  • vähennyskelpoisista kuluista kirjataan maksetut palkkiot;

  • korjata vuosittaista veroilmoitusta, jos se on jo toimitettu;

  • älä oikaise PIT-11 ja PIT-4, jos ne on toimitettu - koska palkka maksettiin ja siitä kerättiin vakuutusmaksut, lomakkeet laadittiin ja lähetettiin oikein.

Henkilölle, jonka ZUS on kieltäytynyt oikeudesta olla sosiaalivakuutuksen piirissä, tämä tarkoittaa etuuksien maksamatta jättämistä ja jo maksettujen etuuksien palauttamista. Aiheettomasti perityt etuudet peritään hallinnollista täytäntöönpanomenettelyä koskevien säännösten mukaisesti, vaikka summa on mahdollista jakaa eriin.