Tulipalo yrityksessä - veroseuraamukset

Verkkosivusto

Usein tapahtuu, että yrittäjät kohtaavat yritystä hoitaessaan poikkeuksellisia tilanteita. Yksi niistä on tulipalo, omaisuuden (tavarat, käyttöomaisuus) tuhoutuminen, jonka vaikutuksilla on myös verovaikutuksia. Tarkista, mitä seurauksia tulipalosta on yrityksessä!

Tuhotut tavarat yrityksen kuluissa

Pääsäännön mukaan verokuluja voivat olla vain ne menot, jotka vaikuttavat tulon saamiseen tai tulonlähteen säilymiseen tai suojaamiseen. Kulua ei myöskään voida sisällyttää sellaisten kulujen luetteloon, joita ei voida luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Tästä syystä on oletettava, että verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia ovat kaikki rationaalisesti perusteltuja harjoitettuun toimintaan liittyviä kuluja, joiden tarkoituksena on tulonlähteen saavuttaminen, turvaaminen ja ylläpitäminen; Kuitenkin verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia määritettäessä jokainen tapaus, lukuun ottamatta laissa selvästi mainittuja, edellyttää yksittäisen arvioinnin välittömän suhteen tuloihin ja tulojen saavuttamiseen tähtäävien toimien järkeisyyden kannalta.

Tulipalon aiheuttamien tavaroiden menetyksien tapauksessa on vaikea sanoa, että niillä on tarkoitus saada tuloja. Ne liittyvät kuitenkin suoritettuun kokonaistoimintaan. Siksi ne voivat periaatteessa olla kustannuksia.

Aina on kuitenkin arvioitava, eikö yrityksen palo johtunut verovelvollisen, eli huolimattomuuden tai määräysten rikkomisen seurauksena. Tulipalosta aiheutuvan menetyksen tulee olla seurausta sattumanvaraisesta tapahtumasta, joka ymmärretään odottamattomaksi ja väistämättömäksi tapahtumaksi. Tämä johtuu siitä, että käyttöomaisuuden ja vaihto-omaisuuden tappioita ei voida pitää verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina, jos osoitetaan, että omaisuutta ei ole vakuutettu tai se on suojattu väärin.

Poznańin verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan 2. maaliskuuta 2012 antamassaan yksittäispäätöksessä, viite nro. ILPB3 / 423-553 / 11-4 / EK, josta voimme lukea:

(…) Vaihto-omaisuuden tappiot tulee jättää ennakkoon verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa, että nämä harjoitettuun toimintaan liittyvät tappiot voidaan pääsääntöisesti kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Jokainen tapaus ja jokainen tällainen taloudellinen tapahtuma on kuitenkin tarkasteltava ja arvioitava erikseen erityistapauksena ottaen huomioon tarkasteltavana olevan tapauksen tosiseikat. Tästä aiheutuvia tappioita liiketoiminnassa sivuvaikutuksena ei voida jättää huomiotta verolaskelmassa. Vaihto-omaisuuden tappiot tulee arvioida verovelvollisen harjoittaman kokonaistoiminnan perusteella.

Pääsääntöisesti menojen tekeminen vaihto-omaisuuden, kuten kauppatavaroiden, materiaalien, pakkausten, hankinnasta pyritään tuottamaan tuloja. Tästä syystä näiden vaihto-omaisuushyödykkeiden tappiot, jotka syntyvät verovelvollisen normaalin ja järkevän toiminnan yhteydessä (esim. asianmukaisesti dokumentoidut luonnolliset tappiot) ja satunnaisista tapahtumista (esim. tulipalosta) johtuvat tappiot on sisällytettävä verotiliin, kun niitä pidetään verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina. , vakiintuneiden oikeusnormien osalta (…).

Tärkeää on, että kadonneiden tavaroiden arvo, jotka sisältyvät sarakkeeseen 10, kun niiden menetykset on asianmukaisesti dokumentoitu, tulee siirtää tulo- ja menokirjan sarakkeeseen 13. Tällä tavoin näiden tavaroiden arvo ei nosta verovuoden lopussa laaditun inventaarion arvoa ja muodostaa siten verotuksessa vähennyskelpoisen ei-maatalouden liiketoiminnan kulun.

Tuli yrityksessä - käyttöomaisuuden menetys

Art. 23 sek. ALV-lain 1 5 momentin mukaan se osa tappiosta, jota ei ole katettu poistoilla, voidaan sisällyttää verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin. Näissä säännöksissä tarkoitetuilla poistoilla on ymmärrettävä tehdyt poistot kokonaisuudessaan, mukaan lukien ne, jotka eivät olleet verotuksessa vähennyskelpoisia.

Lisäksi Art. 23 sek. Verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina ei pidetä arvonlisäverolain 1 momentin 6 kohdan mukaan lunastamattoman käyttöomaisuuden purkamisesta aiheutuneita tappioita, jos nämä varat ovat menettäneet taloudellisen käyttökelpoisuutensa toiminnan tyypin muutoksen vuoksi.

Tämän seurauksena on oletettava, että jos kokonaan poistettujen käyttöomaisuushyödykkeiden realisointi johtuu sen taloudellisen hyödyn menettämisestä muista syistä kuin toiminnan tyypin muutoksesta eikä se ole verovelvollisen syynä, tästä aiheutuva tappio. tulee verokuluksi.

Tulojen saamisen kustannukset ovat myös sen tuhoutumisesta johtuvan käyttöomaisuuden realisointi, jonka seurauksena se menettää taloudellisen hyödynsä.

Bydgoszczin verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan 29. elokuuta 2013 annetussa yksittäisessä päätöksessä, viite nro. ITPB1 / 415-720b / 13 / PSZ, josta voimme lukea:

(…) jos rakennuksen tuhoutuminen on tosiasiassa seurausta sattumanvaraisesta tapahtumasta ja Herra on noudattanut asianmukaista huolellisuutta tulipalon varalta, edellytykset maataloustoiminnan ulkopuolisen liiketoiminnan sisällyttämiselle verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin, edellä mainitusta aiheutunut vahinko. mainitsipalo siihen määrään asti, joka vastaa kadonneen käyttöomaisuuden (rakennuksen) alkuperäistä arvoa vähennettynä poistoilla. (...)

Verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi luokiteltu tappio on erotus:

  • sen alkuarvon ja välillä

  • kertyneet poistot (jotka ovat kustannuksia eivätkä ole verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja).