Konkurssimenettely – miten hakea?

Palvelus

Yritykset joutuvat usein maksukyvyttömyysloukkuun ja käyttävät sen seurauksena konkurssiinstituutiota. Kuinka voit nostaa vaatimuksia konkurssissa olevaa velallista vastaan?

Konkurssimenettely

Konkurssimenettely on erityinen tuomioistuinmenettely, joka suoritetaan 28. helmikuuta 2003 annetun konkurssi- ja saneerauslain nojalla. Osallistuaksesi siihen, sinun on suoritettava velkojalle perustoimenpide – vaatimuksen ilmoittaminen tuomarikomissiolle.

Huomio:

Komissaari on konkurssituomioistuimen konkurssimenettelyä suorittamaan määräämä tuomari - selvitys siitä, kuka kussakin asiassa on nimitetty tähän tehtävään, selviää konkurssimääräyksen sisällöstä.

Mikä on vaatimuksen esittäminen?

Vaatimuksesta ilmoittaminen on eräänlainen vetoomus, jonka avulla velkoja voi saada takaisin hänelle kuuluvan määrän. Tämä on ainoa tapa osallistua konkurssimenettelyyn.

Mistä lähteistä saamme selville konkurssin julistamisesta?

Päätös velallisen konkurssista julkistetaan välittömästi ilmoituksella Court and Economic Monitorissa (jäljempänä MSiG) ja julkaisemalla asiasta tiedot paikallisessa päivälehdessä. Lisäksi konkurssipesän tai tuomioistuimen valvojan ( konkurssivaihtoehdosta riippuen - selvitystila tai akordi) tulee ilmoittaa tästä seikasta velkojille, joiden osoitteet ovat tiedossa konkurssin tehneen kirjanpidon perusteella. Usein kuitenkin käy niin, että konkurssin tehneen asiakirjat ovat puutteellisia eivätkä sisällä tietoja tietyistä velkojista. Tällaisessa tapauksessa jää valitettavasti velkojien tehtäväksi tarkistaa MSiG:n sisältö tai ottaa yhteyttä puhelimitse konkurssituomioistuimeen - eli konkurssipesän kotipaikan toimivaltaiseen käräjäoikeuteen.

Milloin korvausvaatimusta ei vaadita?

On poikkeuksia, joissa vaatimusta ei vaadita. Nämä ovat:

 1. saatavat, jotka on vakuutettu kiinnityksellä, panttioikeudella, rekisteröidyllä pantilla, veropantioikeudella, merikiinnityksellä tai muulla kiinteistörekisteriin tai laivarekisteriin tehdyllä merkinnällä (BRL:n 236 §), kuitenkin edellyttäen, että konkurssipesän henkilökohtainen velallinen on velkoja;

 2. työsuhteesta johtuvat saamiset (237 eaa.);

 3. työsuhde-etuusrahaston vaatimukset konkurssin tehneen työntekijän työntekijöille maksettujen rahaston etuuksien korvaamisesta (BRL:n 238 artikla).

Miten reklamaatioilmoitus laaditaan?

Muodollisten vaatimusten osalta vaatimuksia esitettäessä on noudatettava kirjelmiä koskevia yleisiä sääntöjä, jotka on esitetty 1999/2004. Siviiliprosessilain 126 §.

Art. 126 Siviiliprosessilaki

§ 1. Jokaisen kirjelmän tulee sisältää:

1) sen tuomioistuimen nimi, jolle se on osoitettu, etu- ja sukunimi tai osapuolten, heidän lakisääteisten edustajiensa ja asianajajiensa nimi;

2) kirjetyypin merkintä;

3) hakemuksen tai lausunnon peruste ja todisteet mainittujen olosuhteiden tueksi;

4) osapuolen tai sen laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus;

5) liitteiden luettelointi.

§ 2. Kun kirje on ensimmäinen kirjain asiassa, siinä on myös mainittava riidan kohde ja:

1) osapuolten, heidän lakisääteisten edustajiensa ja asiamiesten asuin- tai toimipaikka ja osoitteet,

2) luonnollisen henkilön yleisen sähköisen väestörekisterijärjestelmän (PESEL) numero tai verotunniste (NIP), jos hän on siihen velvollinen tai hänellä ei ole sellaista velvollisuutta, tai

3) sen hakijan, joka ei ole luonnollinen henkilö ja jonka ei tarvitse merkitä asianomaiseen rekisteriin tai asiakirjoihin, numero kansallisessa tuomioistuinrekisterissä ja sen puuttuessa numero muussa asianmukaisessa rekisterissä, asiakirjoissa tai NIP:ssä , jos hänellä on sellainen oltava.

Kuvatussa tilanteessa vaatimuksen esittämiselle asetetaan erityisiä vaatimuksia 28.2.2003 annetussa konkurssi- ja saneerauslaissa. Se määrää mm. kirjallisen korvausilmoituksen laatiminen kahdessa kappaleessa, johon liitetään alkuperäiset tai notaarin vahvistamat jäljennökset sen laajuutta kuvaavista asiakirjoista.

Ilmoituksen sisältö sisältää pääasiassa:

 1. velkojan etunimi, sukunimi tai nimi tai toiminimi ja hänen asuinpaikkansa tai kotipaikkansa

 2. vaatimuksen määrittäminen sivukuluineen ja ei-rahallisen vaatimuksen arvo;

 3. todisteet, jotka vahvistavat vaateen olemassaolon;

 4. luokka, johon vaatimus sisällytetään (BRL:n 342 artiklan mukaisesti);

 5. velkaan liittyvä vakuus, mukaan lukien sen määrän määrittäminen, jos sellainen on, jonka osalta se todennäköisesti laiminlyö

 6. vakuuden kohde - jos on kyse saatavasta, jota vastaan ​​konkurssissa oleva ei ole henkilökohtainen velallinen;

 7. asian tilanne, jos kanteen johdosta on vireillä tuomioistuin- tai hallinnollisia menettelyjä;

 8. osakkeiden lukumäärä ja laji - jos velkoja on konkurssiin menneen yhtiön osakas tai osakkeenomistaja.

Kannetta määritettäessä on ilmoitettava määrä ja tosiasiallinen peruste sekä sen yksittäiset osatekijät eli pääoma, korot, kulut.

Huomio:

Korkoa maksetaan vain konkurssipäivään asti (92 eaa.).

Lopuksi on muistettava hakemuksen jättämisen määräaika, joka voi olla 1–3 kuukautta Monitor Sądowy i Gospodarczy -lehdessä julkaistun ilmoituksen mukaan. Määräaika kuluu konkurssipäätöksen julkistamispäivästä.