Puolan ALV ulkomaisen urakoitsijan laskussa

Palveluvero

Veronmaksajat ostavat liiketoimintaa harjoittaessaan tavaroita (yhteisön sisäinen tavarahankinta) koko Euroopan unionin alueelta. Heidän tulee kiinnittää erityistä huomiota myynnin dokumentointiin. Aika usein tapahtuu, että ulkomaiset urakoitsijamme laativat virheellisen laskun. Joten miten edetä Puolan ALV:lla ulkomaisen urakoitsijan laskussa? Vastaa artikkelissa!

Yhteisön sisäinen tavaroiden hankinta (WNT)

Art. 5 sek. Tavara- ja palveluverosta 11 päivänä maaliskuuta 2004 annetun lain 1 § (Lakilehti 2017, alamomentti 1221, muutoksineen), jäljempänä arvonlisäverolaki, edellä mainittujen verotus verotukseen sovelletaan:

  • tavaroiden toimittaminen vastikkeellisesti ja palvelujen tarjoaminen vastiketta vastaan ​​maan alueella;
  • tavaroiden vienti;
  • tavaroiden tuonti maan alueelle;
  • tavaroiden yhteisöhankinta vastikkeellisesti maan alueella;
  • yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus.

Art. 9 sek. arvonlisäverolain 1 §:ssä tarkoitettujen tavaroiden yhteisöhankinnalla. 5 sek. 1 kohdan 4 alakohtaa, sillä tarkoitetaan oikeuden hankkia omistajan määräämisvaltaa tavaroista, jotka toimituksen seurauksena lähetetään tai kuljetetaan muun jäsenvaltion alueelle kuin kyseisen jäsenvaltion alueelle. Tila, jossa tavarat luovuttava henkilö, tavaroiden ostaja tai heidän puolestaan ​​on lähetyksen tai kuljetuksen aloittanut.

Edellytykset tavaroiden hankinnan tunnustamiselle yhteisön sisäiseksi tavarahankinnaksi

Art. 25 sek. Arvonlisäverolain 1 ja 2 §:n mukaan tavaran yhteisöhankinta katsotaan tapahtuneen sen jäsenvaltion alueella, jossa tavarat ovat lähetyksen tai kuljetuksen valmistumishetkellä. Art. 17 sek. Arvonlisäverolain 1 momentin 3 kohdan mukaan verovelvollisia ovat myös oikeushenkilöt, organisaatioyksiköt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, sekä luonnollisia henkilöitä, jotka tekevät yhteisöhankintoja.

Edellytys liiketoimen tunnustamiselle yhteisöhankinnaksi (jäljempänä WNT) on, että toimittaja ja ostaja ovat verovelvollisia ja että toimitettu tavara kuljetetaan toisesta jäsenvaltiosta Puolaan. Tavaroiden yhteisöhankinnan yhteydessä tavaran osto on arvonlisäveron alaista. Tavaroiden yhteisöhankinnat ovat pääsääntöisesti verollisia siinä maassa, jossa tavarat ovat lähetyksen tai kuljetuksen päättyessä. WNT on käännetyn verovelvollisuuden alainen - ns käännetty verovelvollisuus - ostaja, joka on yhteisöhankinnan johdosta verovelvollinen eli velvollisuus verottaa tätä hankintaa maan alueella.

Miten yhteisön sisäiset hankinnat otetaan huomioon?

Art. 20 kohta arvonlisäverolain 1 §:n mukaan yhteisöluovutuksessa verovelvollisuus syntyy, kun verovelvollinen laatii laskun, kuitenkin viimeistään luovutuskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä, jollei kohta 4 ja art. 20a.

Art. 20 kohta arvonlisäverolain 5 §:n mukaan tavaroiden yhteisöhankinnassa verovelvollisuus syntyy, kun arvonlisäverovelvollisen on laatinut laskun, kuitenkin viimeistään tavaran luovutuskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä. jotka olivat yhteisöhankinnan kohteena, tehtiin kohdan mukaisesti 8 ja 9 sekä art. 20b. Kohdan säännös 1 a kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

Edellä oleva säännös velvoittaa yhteisöhankinnan veron suorittavan verovelvollisen kirjaamaan verovelvollisuuden yhteisöhankinnan kohteena olevan tavaran luovutuskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä, jollei verovelvollinen arvonlisävero, joka on yhteisöhankintojen toimittaja, on tehty ennen kyseistä päivämäärää tavaroiden ostosta, laatinut laskun, koska silloin verovelvollisuus syntyy laskun laatimishetkellä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Näin ollen verovelvollisuus tavaroiden yhteisöhankinnasta syntyy, kun arvonlisäveron velvollisuus on laatinut laskun, kuitenkin viimeistään sitä kuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä, jona tavaran kohteena on. yhteisöhankinta tehtiin.

Art. 86 sek. Arvonlisäverolain 10 §:n mukaan oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä syntyy selvityksessä siltä ajalta, jona verovelvollisen ostamia tai maahantuomia tavaroita ja palveluja koskeva verovelvollisuus on syntynyt. Art. 86 sek. Lain 10 b §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä. 2 kohta 1 ja kohta 2 lit. ja - syntyy aikaisintaan tilityksen yhteydessä siltä ajalta, jolloin verovelvollinen on vastaanottanut laskun tai tulliasiakirjan.

Näin ollen, jos kohdassa tarkoitettua päivämäärää ei saada 10b kohta 2 lit. a, laskut, jotka osoittavat verovelvollisen yhteisön sisäisen tavaroiden hankinnan muodostavien tavaroiden toimittamisen, veronmaksaja on velvollinen alentamaan asianmukaisesti ostoihin sisältyvän veron määrää tilityksessä siltä ajalta, jolla tämä määräaika on päättynyt (ks. 86 § 10 g)).

Puolan ALV ulkomaisen urakoitsijan laskussa

Tavaroita ostettaessa meidän tulee kiinnittää huomiota siihen, onko lähetetty lasku oikein, vaikka kaikki tiedot on toimitettu urakoitsijoillemme. Yrityksillä, joilla on sivuliikkeitä kaikkialla Euroopassa, tapahtuu, että Puolan ALV sisältyy ulkomaisen urakoitsijan laskuun.

Esimerkki 1.

Maaliskuussa veronmaksaja osti tavaroita brittiläiseltä urakoitsijalta. Kauppa täytti kaikki WNT:n ehdot. Puolalainen veronmaksaja kertoi brittiläiselle kumppanilleen olevansa aktiivinen EU:n arvonlisäveronmaksaja. Kaikkien ehtojen täyttymisestä huolimatta Yhdistyneen kuningaskunnan veronmaksaja laati laskun, jossa oli Puolan arvonlisävero.

Tässä tapauksessa, kun vastaanotat laskun tavaroista, jotka on lähetetty tai kuljetettu Puolaan toisesta jäsenvaltiosta, sinun tulee tunnustaa tavaroiden yhteisöhankinta 12 artiklan mukaisesti. arvonlisäverolain 9 §.

Katowicen verokamarin johtajan tulkinnassa 7. helmikuuta 2014, numero IBPP4 / 443-547 / 13 / PK, luemme:

"Edellytys liiketoimen tunnustamiselle yhteisöhankinnaksi (jäljempänä tavaran yhteisöhankinta) on, että toimittaja ja ostaja ovat verovelvollisia ja että toimitettu tavara kuljetetaan toisesta jäsenvaltiosta Puolaan. tavaroiden yhteisöhankinnassa arvonlisävero on tavaroiden hankinnan alaista. on veronalaista siinä maassa, jossa tavarat ovat lähetys- tai kuljetushetkellä. Sisäisesti verotettavat tavarat selvitetään käänteisellä verovelvollisuudella - ostaja, joka on verovelvollinen sisäisen verotettavan tavaran vuoksi, eli yksikkö, joka on velvollinen verottamaan tätä hankintaa aluemaassa."

Kotimaisen arvonlisäveron sisällyttäminen laskuun ei siis sulje pois mahdollisuutta katsoa liiketoimi yhteisön sisäiseksi tavaroiden hankinnaksi. Lainsäätäjä ei mainitse tällaista tilannetta negatiivisten edellytysten joukossa, jotka sulkevat pois mahdollisuuden tunnustaa tavaroiden yhteisöhankinta (arvonlisäverolain 10 §). Lopuksi on korostettava, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti 88 sek. Arvonlisäverolain 3a pykälän mukaan ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeutta ei ole laskussa, joka ei todista varsinaista liiketapahtumaa. Näin ollen kun tavarat on toimitettu toisesta jäsenvaltiosta (yhteisön sisäinen luovutus) ja myyjän laskussa todistetaan kotimaan arvonlisäverokannan alainen myynti (kotimaanmyynti), jota ei todellisuudessa tapahtunut, verovelvollisella ei ole oikeutta vähentää tästä laskusta aiheutuva ostoihin sisältyvä vero.

Yhteenvetona voidaan todeta, että analysoitavassa tilanteessa on välttämätöntä tunnistaa yhteisöhankinta ja suorittaa vero tässä liiketoimessa säädettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti. Näiden sääntöjen mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää ostoihin sisältyvä vero sovitun veron määrässä. Artiklan mukainen veropohja. ALV-lain 30a kohta tulee olemaan laskussa näkyvä bruttoarvo, eli yhdessä Puolan ALV:n kanssa.