Alihankinta – milloin niitä voidaan käyttää ja mitkä ovat rajoitukset?

Palvelus

Usein käytetään osan tai kaiken työn alihankintaa muille henkilöille tai yrityksille. Urakoitsijan kanssa tehtyyn sopimukseen kannattaa sisällyttää säännös, joka mahdollistaa tämän - näin vältetään epäilykset ja mahdolliset riidat. Selitämme, milloin on mahdollista käyttää alihankkijoita useimmin tehdyissä sopimuksissa, myös julkisissa hankinnoissa.

Alihankintatöitä toimeksiantosopimuksen mukaisesti

Toimeksiantosopimuksessa sääntönä on, että toimeksisaajan tulee täyttää sopimus. Hän ei saa (muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, joista keskustellaan myöhemmin) uskoa toimeksiannon suorittamista kokonaan tai osittain toiselle henkilölle siten, että tämä päättää itsenäisesti sopimuksen toteuttamisesta, eikä asiakas myöskään johda. eikä suorita työtä.

Kieltoa antaa toimeksiannon suorittaminen kolmannelle osapuolelle ei pidä tulkita kielloksi käyttää tilauksen suorittamiseen avustajia tai jopa alihankkijoita, joiden toimista ja laiminlyönneistä tilauksen vastaanottaja on vastuussa kuin omasta. omia tekoja ja laiminlyöntejä. Niin kauan kuin ne ovat sopimuksen vastaanottajan valvonnassa ja valvonnassa, niiden käyttö ei ole kiellettyä.

Tämä on tärkeä ero. Sen ansiosta esimerkiksi mainostoimistoa johtaessaan asiakkaan kanssa sopimuksen solmimisen jälkeen työ voidaan jakaa tiimin jäseniin – kaikkea toimintaa ei tarvitse tehdä henkilökohtaisesti, riittää, että ohjaat ja valvot työ. Koko sopimusta ei kuitenkaan voida siirtää "ulkopuolelle" toisen yrityksen suoritettavaksi ilman osallistumista tai valvontaa.

Siksi rajoitukset koskevat vain tilanteita, joissa sopimus "siirretään ulkopuolelle" omatoimisuoritusta varten. Tällainen alihankinta on sallittu vain, jos se johtuu:

 • sopimuksesta - eli tilaajan ja urakoitsijan välisessä sopimuksessa periaate voidaan aina kääntää ja mahdollisuus käyttää kolmansia osapuolia sopimuksen täytäntöönpanossa voidaan ennakoida; tai

 • tavan vuoksi; tai

 • olosuhteet, jotka tietyssä tilanteessa pakottavat urakoitsijan käyttämään sijaista.

Mikäli urakoitsija käyttää urakan eli alihankintatyön suorittamisessa sijaista, on hänen velvollisuus ilmoittaa tilaajan henkilöstä ja hänen asuinpaikastaan ​​välittömästi tilauksen antajalle.

Sijainen on sitten vastuussa tilauksen asianmukaisesta suorittamisesta:

 • rehtoriin päin,

 • urakoitsijaa kohtaan.

Alihankintatyö tietyn työsopimuksen perusteella

Tiettyjen töiden sopimukseen sovelletaan eri sääntöjä. Tässä sääntö (johtuen siviililain 645 §:stä) on, että esittäjä ei ole velvollinen suorittamaan työtä henkilökohtaisesti. Se voi käyttää alihankkijoita ja tilata ne suorittamaan osan tai jopa koko sopimuksen. Alihankintatyö on siis yksinkertaisempaa. Tietysti hän on vastuussa tilaajaa kohtaan alihankkijoiden toiminnasta kuin omasta toimistaan.

Sääntöön on poikkeuksia, että esittäjä ei ole velvollinen suorittamaan teosta henkilökohtaisesti. Urakoitsijan on suoritettava työ henkilökohtaisesti, kun se johtuu:

 • sopimuksen sisältö; tai

 • teoksen ominaisuudet, jotka edellyttävät, että taiteilija on itse tehnyt sen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi (esim. kun teoksen aiheena on tietyn taiteilijan maalaama maalaus).

Entä jos urakoitsija kiellon vastaisesti uskoisi työn suorittamisen toiselle henkilölle, joka tekee työn alihankintana? Hankintaviranomainen voi pyytää häntä muuttamaan sopimuksen toteuttamistapaa ja asettaa hänelle tätä varten sopivan määräajan. Jos toimeksisaaja ei täytä pyyntöä, hankintaviranomainen voi irtisanoa sopimuksen 12 artiklan mukaisesti. Siviililain 636 § 1 §.

"Ristiriita pykälässä tarkoitetun sopimuksen kanssa. Siviililain 636 §:ssä koskee sopimusvelvoitteen vastaista poikkeamista sopimuksessa määritellyn työn suoritustavasta, mukaan lukien sen suorittaminen kolmansien osapuolten toimesta."

Korkeimman oikeuden tuomio 14.11.2008, tiedostoviite. nro V CSK 182/08

Rakennustyösopimus

Toiset säännöt pätevät, kun työ tehdään alihankintana rakennusurakkaa varten. Nämä alihankintakysymykset ovat melko yksityiskohtaisia. Tämä johtuu siitä, että sijoittaja saattaa joutua maksamaan alihankkijalle kuuluvan korvauksen, vaikka sijoittaja ei tehnyt sopimusta alihankkijan kanssa.

Säännöt ovat seuraavat:

 • sijoittaja ja urakoitsija voivat mitätöinnin uhalla kirjallisessa sopimuksessa määritellä nimetyn alihankkijan suorittamien rakennustöiden yksityiskohtaisen kohteen.

 • jos sopimuksessa ei mainita alihankkijan suorittamia töitä, urakoitsija tai alihankkija voi sopimuksen tekemisen jälkeen, mutta ennen työn aloittamista, ilmoittaa sijoittajalle kirjallisesti alihankkijan suorittamien töiden yksityiskohtaisen kohteen; sijoittaja voi vastustaa sitä 30 päivän kuluessa;

 • jos sijoittaja on sopinut alihankkijan kanssa (sopimuksessa tai vastustamatta myöhempää ilmoitusta), sijoittaja on yhteisvastuullisesti velvollinen suorittamaan urakoitsijan kanssa alihankkijan palkkion suorittamistaan ​​rakennustöistä;

 • sijoittaja on velvollinen maksamaan alihankkijan palkkion alihankkijan ja urakoitsijan välisessä sopimuksessa määritellyn suuruisena, mutta enintään kuin sijoittaja joutui maksamaan urakoitsijalle samoista töistä;

 • edellä kuvattuja sääntöjä ei voida muuttaa sopimuksessa - muutokset ovat mitättömiä.

Julkiset hankinnat - alihankintarajoitukset

Hieman erilaiset säännöt pätevät, kun alihankintatyöt koskevat julkisten hankintojen perusteella tehtyjä sopimuksia.

 • on mahdollista tehdä alihankintasopimus urakoitsijan ja toisen yksikön (alihankkijan) välillä riippumatta siitä, minkä tyyppistä julkista sopimusta toimeksisaaja on velvollinen suorittamaan;

 • alihankintasopimus voi koskea palveluja, tavaroita tai rakennusurakoita, jotka ovat osa julkista hankintasopimusta;

 • hankintaviranomainen voi varata toimeksisaajalle velvollisuuden suorittaa tietyt sopimuksen osat henkilökohtaisesti; jos hankintaviranomainen ei käytä tätä oikeuttaan, toimeksisaaja voi uskoa koko sopimuksen toteuttamisen alihankkijoille tai alihankkijoille (julkisia hankintoja koskevan lain 36 a §:n 2 kohta);

 • Hankintaviranomainen vaatii tarjousten jättämisvaiheessa toimeksisaajaa ilmoittamaan sen sopimuksen osan, jonka suorittamisen se aikoo antaa alihankkijoille, ja toimeksisaajaa ilmoittamaan alihankkijoiden yhtiöt;

 • siinä tapauksessa, että rakennustöitä suorittavan urakoitsijan tarjouksessa ei ollut mainintaa siitä osasta, jonka hän aikoo uskoa alihankkijalle urakan suoritusvaiheessa, tämä tarkoittaa pääsääntöisesti urakoitsijan sitoutumista sopimuksen täyttämiseen sen oma; muutos tässä suhteessa käsitellään sopimuksen muutoksena, joka ei aina ole sallittua;

 • Hankintaviranomaisen etujen suojelemiseksi, sen suojelemiseksi tarpeelta maksaa korvauksia rakennustöiden, tavaroiden ja palvelujen alihankkijoille, on otettu käyttöön laajat säännöt, jotka koskevat mm. maksuehtojen määrittäminen sopimuksissa, alihankkijoiden kanssa tehtyjen sopimusten raportointi tilaajalle.