Yhteenveto verotulo- ja kulukirjan sarakkeista

Verkkosivusto

Tuloista ja menoista verokirjaa pitävän yrittäjän on perustettava se toiminnan alkamispäivänä tai verovuoden 1. tammikuuta. KPiR:n säilytysvelvollisuuden vuoksi yrittäjät ovat velvollisia suorittamaan muita muodollisia toimintoja, kuten kirjan kolumnien yhteenvetoa.

Mitä sarakkeita on sarakkeen yhteenvedossa ja KPiR:ssä?

Valtiovarainministerin 26. elokuuta 2003 antaman määräyksen tulojen ja menojen verokirjan pitämisestä mukaan tulo- ja menokirjassa tulee olla 17 saraketta ja yrittäjän tulee pitää sitä oikeudenmukaisesti ja virheettömästi. Jokaisella sarakkeella on oma erityinen, ainutlaatuinen tehtävänsä.

Sarake 1

on tarkoitettu järjestysnumeroille

Sarake 2

kulun syntymis-, tavaran vastaanottamis- tai tulopäivä tai myyntiselvityksen päivämäärä

Sarake 3

sisältää kirjanpitotositteen numeron

Sarake 4

sisältää urakoitsijan nimen tai jää tyhjäksi, jos "ei urakoitsijaa"

Sarake 5

sisältää urakoitsijan osoitteen tai jää tyhjäksi, jos "ei urakoitsijaa"

Sarake 6

sisältää kuvauksen taloudellisesta tapahtumasta

Sarake 7

tarkoitettu tulojen kirjaamiseen tavaroiden (kaupallisten tavaroiden) myynnistä ja palvelujen myynnistä

Sarake 8

on tarkoitettu muiden tulojen kirjaamiseen, esim. tulot vastikkeellisesta omaisuuden myynnistä, saadut sopimussakkot, maksajan palkkiot

Sarake 9

tiivistelmä sarakkeista 7 ja 8

Sarake 10

on tarkoitettu materiaalien ja kaupallisten tavaroiden ostoon ostohinnan mukaan

Sarake 11

on tarkoitettu tavaroiden ostoon liittyvien satunnaisten kustannusten, kuten kuljetuskustannusten, kirjaamiseen

Sarake 12

on tarkoitettu ilmoittamaan työntekijöille maksetut bruttopalkat (käteisenä ja luontoissuorituksina)

Sarake 13

on tarkoitettu muiden kulujen kirjaamiseen, esim. tilojen vuokra, sähkö, kaasu, vesi, keskuslämmitys, puhelinmaksut, polttoaineostot, remonttikulut jne.

Sarake 14

tiivistelmä sarakkeista 12 ja 13

Sarake 15

hän on vapaa; tämä sarake voi sisältää muita taloudellisia ongelmia, jotka eivät kuulu muihin sarakkeisiin

Sarake 16

tarkoitettu 11 §:ssä tarkoitetun tutkimus- ja kehitystoiminnan kustannusten kirjaamiseen. Tuloverolain 26e

Sarake 17

tarkoitettu kommentointiin sarakkeiden 2-16 merkintöjen sisällöstä

Kuten näet, sarake 17 päättää KPiR:n. Se voi kuitenkin sisältää myös sivuelementtejä, joita ovat:

 • sivun summa, ts. yhteenveto sarakkeista 7-14,
 • siirto edelliseltä sivulta,
 • yhdessä vuoden alusta.

Yrittäjä ei saa sisällyttää KPiR:ään kustannuksia, jotka on lueteltu §:ssä. Tuloverolain 23 §:n mukaan esimerkiksi laiminlyöntiin liittyvät täytäntöönpanokulut, menetetyt talletukset, edustuskulut tai myönnetyt lainat.

Miksi sarakkeen yhteenveto on verokirjassa?

Alun perin sarakeyhteenvetoa käytettiin pääasiassa tulojen laskemiseen, mutta erilaisten kirjanpitoohjelmistojen käytön yleistyessä näet muita yhteenvetoetuja, kuten:

 • automaattisesti summattu saatujen tulojen arvo (sarake 9),
 • syntyneiden kulujen arvon laskemisen helppous lisäämällä yhteenvedot sarakkeista 10, 11 ja 14,
 • tehdä erilaisia ​​analyyseja, esimerkiksi arvioida kuinka nopeasti kulut kasvavat kuukausittain,
 • kaupallisten tavaroiden ja materiaalien arvostaminen ostohintaan.

Sarakkeiden yhteenvedon perusteella on mahdollista määrittää varastoon sisältyvien komponenttien arvo, jos ne on arvostettu hankintahintaan. Tavaroiden ja materiaalien ostohinnan arvon laskemiseksi määritä ostopuolen kustannusten (sarake 11) prosenttiosuus kauppatavaroiden ja perusmateriaalien ostoarvosta (sarake 10). Yksikköhankintakustannusten arvoa tulee nostaa ennalta määrätyllä suhteella, jonka ansiosta varat ilmaistaan ​​hankintahintojen sijaan hankintahintojen perusteella. Tämä menettely seuraa suoraan tulojen ja menojen verokirjan pitämisestä 26.8.2003 annetun valtiovarainministerin asetuksen liitteen 1 kohdasta 21.

Esimerkki 1.

Kun Jan Kowalski teki yhteenvedon KPiR-sarakkeista kuun lopussa, huomasi, että sarakkeiden 10, 11 ja 13 yhteenvedossa olevien summien summa on erittäin suuri. Hän päätti tehdä kustannusanalyysin, jossa kustannuksia verrataan edelliseen kuukauteen. Tämän ansiosta hän huomasi, että hänelle oli kertynyt huomattavasti enemmän kuluja edelliseen kuukauteen verrattuna. Tämä tosiasia varoitti häntä, että hänen pitäisi rajoittaa niitä.

Esimerkki 2.

Yrittäjä "ABC" haluaa nostaa yksikköhintaa, joka "XYZ"-tuotteelle on 50 PLN, määrittämällä suhdeluvun ja määrittää varaston yksittäisten komponenttien arvon. Kuukauden lopussa sarakkeen 11 yhteenvedossa hän sai summan 500 PLN, kun taas sarakkeessa 10 se oli 800 PLN.

Suhteen laskenta: Sarakkeen yhteenveto 11 x 100 % Sarakkeen yhteenveto 10 = 500 x 100 % 800 = 62,5 %

"XYZ":n yksikköostokustannusten korottaminen: (50 x 62,5 PLN) + 50 PLN = 81,25 PLN

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Vuosittainen yhteenveto verokirjan sarakkeista

Säännöksissä ei säädetä, mihin päivään mennessä verovelvollisen tulee sulkea verokirja, mutta se on suositeltavaa tehdä sen jälkeen, kun päätettävään verovuoteen liittyvät taloudelliset tapahtumat on kirjattu. Kirjan sulkemiseksi asianmukaisesti verovuoden päätyttyä yrittäjä on velvollinen tekemään yhteenvedon siinä olevista sarakkeista, tekemään lopullisen inventaarion ja laskemaan tietyn verovuoden tulot.

Yrittäjällä on aikaa tehdä vuosiyhteenveto kirja-osuuksista 30. huhtikuuta mennessä edelliseltä verovuodelta. Tämä johtuu siitä, että sarakkeiden vuosiyhteenvedosta saadut tiedot ovat välttämättömiä tulon määrittämiseksi, jota puolestaan ​​tarvitaan tuloveron pidätyksen laskemiseen.

Verokirjan sarakkeiden vuosittaisen yhteenvedon tekemiseen on kaksi tapaa:

 • kumulatiivisesti vuoden alusta,
 • joka kuukausi erikseen.

Jos veronmaksaja:

 • tekee yhteenvedon kirjan yksittäisistä sarakkeista joka kuukausi, alleviivaa ja summaa sarakkeiden 7-14 tiedot. Lisäksi hän voi tietystä kuukaudesta laaditun yhteenvedon alle kirjata yksittäisiin sarakkeisiin summan vuoden alusta kuvattua kuukautta edeltävään kuukauteen ja yksittäisten sarakkeiden seuraavaan kohtaan summat kuukauden alusta. vuosi;

 • ei tehnyt yhteenvetoa kirjan yksittäisistä sarakkeista joka kuukausi, vuoden päättymisen jälkeen hän on velvollinen laatimaan vuosiselvityksen erilliselle sivulle KPIR:ssä. Tätä tarkoitusta varten asianmukaisiin sarakkeisiin tulee kirjoittaa yhteenveto koko vuodesta.

Uutena verovuonna yrittäjä on velvollinen perustamaan uuden verokirjan.

Sarakkeen yhteenveto – miten tulot lasketaan?

Tulot (sarake 9)

100 000 PLN

Kulut:

fyysinen varastoarvo verovuoden alussa

 • kaupallisten tavaroiden ja materiaalien osto (sarake 10)
 • ostosivukulut (sarake 11)
 • muiden kulujen määrä (sarake 14)
 • kirjan muihin sarakkeisiin sisältyvien luontoismuotoisten palkkojen ja palkkioiden arvo
 • fyysinen varastoarvo verovuoden lopussa

14 000 PLN

20 000 PLN

7 300 PLN

50 000 PLN

PLN 0

6 000 PLN

Verovähennyskelpoiset kulut yhteensä

85 300 PLN

Tulo

100 000 PLN – 85 300 PLN = 14 700 PLN

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

KPiR ja yhteenveto wFirma.pl-järjestelmän sarakkeista

KPiR:n säilyttäminen wFirma.pl-järjestelmässä on hyvin yksinkertaista ja se tapahtuu välilehdellä: TIETOJA >> KPIR. Järjestelmän automatisoinnin ansiosta järjestelmään kirjatut kulut ja tuotot ohjataan automaattisesti sinne.

Lisätietoja kulujen ja tulojen kirjaamisesta Yrityksessä on kohdassa Kulukirjaus ja tulojen kirjaus.

Sitten, kun kaikki tietyn ajanjakson kulut ja tulot on kirjattu, voimme tulostaa KPiR:n käyttämällä "Tulosta KPiR" -toimintoa.

Lisäksi "Tulosta yhteenveto" -toiminnon ansiosta on mahdollista tulostaa KPiR-yhteenveto kuukausittain ja kuukausittainen KPiR-yhteenveto kumulatiivisesti vuodelta.