Ulkomaan työmatkojen saamisten selvitys

Palvelus

Saamiset ulkomaisilla työmatkoilla

Ruokavalio ulkomaisen työmatkan aikana

Ulkomaan työmatkojen osalta ulkomaankorvausten määrä on määritelty työ- ja sosiaaliministerin 29.1.2013 antaman määräyksen liitteessä (Lakilehti 2013, kohta 167). Niiden määrä vaihtelee sen maan mukaan, johon työmatka tapahtuu.

Sinulla on oikeus täysipainoiseen ruokavalioon joka päivä työmatkalla. Puutteellisen päivän osalta sinulla on kuitenkin oikeus:

 • ⅓ ruokavaliot, kun matka kestää alle 8 tuntia,

 • ½ ruokavaliota - valtuuskunnalle, joka kestää 8-12 tuntia,

 • täysruokavalio, jos matka on yli 12 tuntia.

 

Tärkeä!

Maaliskuusta 2013 lähtien on mahdollista määrittää useampi kuin yksi kohdemaa, jos matkustat ulkomaille kahteen tai useampaan maahan.

 

Jos työnantaja tarjoaa työntekijälle maksutta koko päivän aterian, hän on oikeutettu vain 25 prosenttiin päivärahasta. Puolihoidon osalta ruokavalion määrää vähennetään:

 • 15% aamiaisesta,

 • 30% lounaasta,

 • 30% illallisesta.

Lisäksi työntekijällä, joka saa varoja ruoasta, ei ole oikeutta ruokavalioon. Jos ennakkomaksu on kuitenkin päivärahaa pienempi, hän on oikeutettu korvaukseen päivärahan määrään asti.

Ulkomaan työmatkan kesto

Siirron kesto lasketaan eri tavalla sen mukaan, millaista kulkuneuvoa työntekijä käyttää työmatkalla. Ja kyllä, jos valitset:

 • maaliikenneväline - matka-aika alkaa Puolan rajan ylittämisestä matkalla ulkomaille ja päättyy Puolan rajan ylittämiseen matkalla takaisin maahan,

 • lentoliikenne - matka-aika alkaa siitä hetkestä, kun kone nousee matkalle ulkomaille maan viimeiseltä lentoasemalta ja kestää siihen asti, kunnes kone laskeutuu paluumatkalla maan ensimmäiselle lentoasemalle.

 • merikuljetusväline - matka-aika alkaa siitä hetkestä, kun alus lähtee Puolan satamasta ja kestää siihen asti, kunnes alus saapuu takaisin Puolan satamaan.

Työmatkan keston laskemiseksi oikein työnantajalla on oikeus vaatia työntekijää dokumentoimaan asianmukaisesti maasta lähtönsä ja saapumaan määrättyyn paikkaan. Lähtöä vahvistava asiakirja voi olla lippu, kun taas urakoitsija voi antaa vahvistuksen tiettyyn paikkaan saapumisesta. Lisäksi työntekijä on velvollinen ilmoittamaan tarkan lähtö- ja saapumisajan.

 

Tärkeä!

Maan alueella tehty ulkomaanmatkan osa käsitellään useimmiten erillisenä kotimaanmatkana. Työntekijällä on Puolassa vietetyn ajan laskemisen jälkeen oikeus asianmukaiseen ruokavalioon.

Majoitus

Majoituskustannusten selvitys perustuu hotellin laskuun. Kannattaa kuitenkin muistaa sovellettavat rajat, sillä vaikka työntekijä perustelee rajan ylityksen, työnantaja voi ottaa sen huomioon. Jos työntekijä ei esitä riittäviä todisteita aiheutuneista kuluista, hänellä on oikeus vain 25 prosenttiin majoitusrajasta. Korvausta ei makseta, jos työnantaja tai ulkomaalainen tarjoaa työntekijälle ilmaisen majoituksen.

Ajaa

Matkustusasia on sama kuin kotimaan työmatkoilla. Erona on, että ulkomailla työmatkalla oleva työntekijä on oikeutettu myös kertakorvaukseen asemalta ja asemalle (lentoasema, satama) matkustamiseen liittyvistä kuluista. Tällainen kertakorvaus maksetaan yhden päivärahan suuruisena kohdekaupungissa ulkomailla tai paikkakunnalla, jossa työntekijä yöpyi.

Lisäksi ulkomaille työmatkalla olevalla työntekijällä on oikeus saada kertakorvaus paikallisliikenteen käyttämiseen liittyvistä kuluista - 10 % päivärahasta jokaiselta tämän matkan alkavalta päivältä.

 

Tärkeä!

Paikallisten kulkuvälineiden käyttöön liittyvien kulujen kertakorvaus ei koske työ- tai henkilöautolla matkustavia työntekijöitä, joille ulkomaalainen tarjoaa ilmaisen matkan.

Saamiset muista kuluista

Tässäkin tilanne on samanlainen kuin kotimaan työmatkoilla. Työntekijä voi hakea korvausta henkilökohtaisten matkatavaroiden kuljettamisesta lentokoneella enintään 30 kg. Sillä on kuitenkin oikeus tehdä niin vain, jos matka kestää yli 30 päivää tai jos kohdemaa on Euroopan ulkopuolinen maa.

On myös mahdollista korvata työmatkalla syntyneen sairauden dokumentoituun hoitoon liittyviä kuluja.

 

Huomio!

Hoitokulukorvaus ei koske plastiikkakirurgiaa, ortopedisten ja hammasproteesien hankintaa eikä silmälasien hankintaa.

 

Korvaus maksetaan työnantajan varoista, lukuun ottamatta Euroopan unionin sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien säännösten mukaisesti maksettavia etuuksia (5 artiklan 32 kohta, Lakilehti 2008, nro 164, kohta 1027) , sellaisena kuin se on muutettuna).

Jos työntekijä oleskelee ulkomaan työmatkan aikana sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa, työntekijällä on oikeus saada 25 % ruokavaliosta jokaiselta siellä vietetystä päivästä.

Työntekijän kuolemantapauksessa työnantaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan ruumiin kuljetuksesta maahan liittyvät kustannukset.

Ennakkomaksut

Ennakkomaksut maksetaan pääsääntöisesti matkan kohdemaan valuutassa, mutta työntekijän suostumuksella sen vasta-arvo voidaan maksaa myös Puolan valuutassa. Työntekijän on saatava tällainen ennakko tarvittavien matka- ja oleskelukustannusten kattamiseksi ulkomailla ennen työmatkalle lähtöä. Jos kulut kuitenkin osoittautuvat suuremmiksi kuin ennakkomaksun määrä, työnantaja voi lähettää työntekijälle toisen ennakkomaksun.

Ratkaisu

Työnantajalla on 14 päivää aikaa selvittää selvitys työntekijän kanssa hänen työmatkalta palaamisestaan. Selvitys suoritetaan PLN:ssä, ulkomaan valuutoissa olevat kulut muunnetaan PLN:ksi Puolan keskuspankin keskimääräisen valuuttakurssin mukaisesti tilityspäivää edeltävänä pankkipäivänä.

 

Tärkeä!

Selvityspäivä on päivä, jona tosiasiallinen fyysinen selvitys työntekijän kanssa on suoritettu, mikä on myös päivämäärä, jolloin kulu kirjataan.

 

Jos tällaisessa selvityksessä on kurssieroja (maksupäivän ja kulujen selvityspäivän välillä), kustannuksia lisätään tai vähennetään tällä erolla.

Työnantajan käyttämä ulkomaanmatkakustannusten selvitystapa tulee kuvata yrityksen hyväksymät laskentaperiaatteet sisältävässä dokumentaatiossa.

Ennakkomaksun palautus lasketaan viimeistään 14 päivän kuluttua työntekijän paluusta sen myöntämispäivänä voimassa olleella korolla.

Ulkomaan työmatkat ja veroasiat

Ulkomaan työmatkoilla työnantajalla ei ole oikeutta vähentää tavaroista ja palveluista maksettavaa veroa. Aiheutuneet kulut eivät yleensä ole Puolan arvonlisäveron alaisia ​​- arvonlisäveron vähennys voidaan tehdä vain yrityksen käyttöomaisuuteen kuuluvien autojen polttoaineen osalta.

Asetetun rajan ylittävä majoituskustannusten korvaus ulkomailla on etu, josta ei tarvitse maksaa sosiaaliturvamaksuja tai veroa.

 

Tärkeä!

Yllä oleva tilanne syntyy vain, jos nämä kustannukset vahvistetaan asiakirjalla - laskulla tai laskulla - ja jos työnantaja suostuu kattamaan vahvistetun rajan ylittävät kustannukset.

 

Lisäksi palkansaajalle asumisrajan ylittävän kulukorvauksen määrä ei ole veronalaista eikä maksua.

Siirron aikana työntekijä voi käyttää myös taksia, jolloin tämän kulkuneuvon kulukorvaus on vapautettu veroista ja maksuista, mutta vain työmatkan kertakorvauksen määrään asti.

Työmatkat ja siviilioikeudelliset sopimukset

Urakoitsijan työmatka

Urakoitsijan työmatka on matka, joka on perusteltu tilauksen kohteena olevan toiminnan suorittamisen tarpeella. Matkan on kuitenkin tapahduttava sopimuksen täytäntöönpanopaikaksi määritellyn paikan, toimeksisaajan asuinpaikan tai muun osapuolten tahdon mukaan määrätyn paikan ulkopuolella.

Saamiset

Edellä oleva määritelmä osoittaa, että työmatkoja voivat tehdä myös siviilioikeudellisen sopimuksen (toimeksiantosopimuksen tai erityistehtävän) perusteella työtä tekevät henkilöt. Tällaiset henkilöt eivät kuitenkaan työlain säännösten valossa ole työntekijöitä, joten he eivät suoraan koske heitä esim.

 • työaikasäännöt,

 • määräyksiä valtion tai kuntien budjettiyksikössä työskentelevän työntekijän kotimaan ja vastaavasti ulkomaan työmatkasta maksettavien määrien määrästä ja määrittämisen ehdoista.

Tästä syystä sopimukseen on liitettävä asianmukainen merkintä työmatkan maksusta, jossa osapuolet voivat vapaasti muotoilla oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Sopimuksen sisältö tai tarkoitus ei ole ristiriidassa tämän sopimuksen perusteella syntyvän oikeussuhteen ominaisuuksien sekä lain tai yhteiskunnallisen rinnakkaiselon periaatteiden kanssa.

Ratkaisu

Siviilioikeudellisiin sopimuksiin perustuvien työmatkakulujen selvitys tapahtuu samoilla periaatteilla kuin kokoaikaisten työntekijöiden osalta.

Veroasiat urakoitsijan työmatkoilla

Asiakas voi sisällyttää verokuluihin sekä urakoitsijan tekemät koti- että ulkomaanmatkat, mutta vain, jos matka on tapahtunut tilaajan nimenomaisesta pyynnöstä ja liittyy läheisesti yrityksen etuun ja toimeksiantoon.

Urakoitsijalle työmatkakustannusten korvaus on puolestaan ​​verotuloa, joka on osa tehdyn sopimuksen mukaista palkkiota.

Toimeksisaajan pyynnöstä työmatkalle lähtevien urakoitsijoiden osalta korvaukset ja muut maksut ovat vapautettuja verotuksesta siihen määrään asti, joka on erikseen tai työntekijöille maksettavien määrien määrää ja määritysehtoja koskevissa määräyksissä määritelty. , työ- ja sosiaalipolitiikan ministeriön asetuksen mukaisesti. Verovapautus on kuitenkin voimassa vain, jos:

 • urakoitsija ei kirjannut saatuja etuja verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi,

 • ovat aiheutuneet asiakkaalle tulon saamiseksi tai erillisten lakien perusteella toimivien organisaatioiden ja organisaatioyksiköiden tehtävien hoitamiseksi,

 • ovat aiheutuneet yhteiskunnallisten ja kansalaistehtävien hoitamiseen liittyvää toimintaa harjoittaville henkilöille tai valtion tai kuntien viranomaisille ja hallinnolle sekä niiden alaisille tai valvomille yksiköille.

Työmatkat - yhteenveto

Liikematkustukseen liittyvä ehtojoukko on melko laaja. On kuitenkin sekä työnantajan että työntekijän etujen mukaista perehtyä asiaankuuluviin määräyksiin. Työntekijän tulee olla tietoinen siitä, mihin vastuisiin hänellä on oikeus ja mitä velvoitteita hänellä on. Lisäksi hänen on muistettava dokumentoida asianmukaisesti kaikki aiheutuneet kulut.

 

Tärkeä!

Ainoa poikkeus ovat kertakorvaukset - näitä kuluja ei tarvitse dokumentoida. Poikkeus on myös kokopäiväisen työntekijän yksityisellä autolla tekemä työmatka (muuten tilanne on urakoitsijoiden kohdalla). Tällöin työntekijä ei ole velvollinen keräämään asiakirjoja, jotka vahvistavat aiheutuneet matkakulut, kuten esimerkiksi polttoainekulut, tietullit tiemaksullisen moottoritien käytöstä, silloin riittää, että hän pitää kirjaa ajoneuvon ajokilometreistä.

 

Toisaalta työnantaja ei voi kieltää työntekijältä oikeuksia, joihin hänellä on oikeus.

Lisäksi kannattaa tietää, että yritystoimintaa tai siviilioikeudellisia sopimuksia tehdessäsi säilytät oikeuden työmatkoihin liittyviin saamisiin. Lisäksi yritystoimintaa harjoittavat ihmiset, lähes vastaavasti kuin kokopäiväiset työntekijät, voivat sisällyttää työmatkaan liittyvät kulut verokuluihin edellyttäen, että ne tietysti dokumentoidaan asianmukaisesti.