Muun kuin työntekijän hallituksen jäsenen työmatka ja siihen liittyvät kulut

Palveluvero

Pääomayhtiöiden hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiseen liittyy lukuisia velvoitteita. Runsaasta luettelosta voidaan erottaa liikematkat yritysten toimintaan liittyviin tarkoituksiin. Tässä yhteydessä herää kysymys, miten johtokunnan jäsenen työmatka tulee huomioida sekä yhtiön että hallituksen jäsenen itsensä näkökulmasta.

Hallituksen jäsen, joka ei ole työntekijä

Luonnollinen henkilö voi toimia hallituksen jäsenenä eri oikeusperusteilla. Se voi olla työsopimus, siviilioikeudellinen sopimus tai ajanvarauskirje. Jälkimmäisessä tapauksessa hallituksen jäsentä ei pidetä työntekijänä. Tästä huolimatta mikään ei estä soveltamasta työntekijöiden sääntöjä tällaisiin henkilöihin.

Kuten Art. Työlain 775 §:n mukaan työmatkalla tarkoitetaan sitä, että työntekijä suorittaa työnantajan pyynnöstä liiketoimintatehtävän työnantajan sijaintipaikan tai työntekijän vakituisen työpaikan ulkopuolella. Työmatkan sattuessa työnantaja on velvollinen maksamaan kaikki työntekijälle syntyneet velat. Korvaussäännöt määritellään työehtosopimuksessa, palkkasäännöissä, työsopimuksessa tai työmatkojen selvittämisestä annetussa asetuksessa. Kuvattuja sääntöjä voidaan soveltaa myös henkilöihin, joita työsuhde ei sido. Tällaisessa tilanteessa hallituksen jäsenen työmatka tulee ratkaista yhtiön asemassa tai asiaa koskevassa päätöksessä määrätyin ehdoin.

Hallituksen jäsenen työmatka - selvityssäännöt

Kaikista työntekijän työmatkan oikeaan selvittämiseen liittyvistä seikoista on säädetty työ- ja sosiaaliministerin määräyksessä 29.1.2013 valtion tai kunnan budjettiyksikössä työmatkalla olevien työntekijöiden saamisista. Tämän lain perusteella liikematkustajat voivat saada etuja.

Johtokunnan jäsenen työmatkan yhteydessä saamien korvausten arvo voi saada verovapautta HS-lain säännösten mukaan. Tämä johtuu artiklan sisällöstä. 21 sek. PIT-lain 1 momentin 16 kohta. Tässä säännöksessä todetaan, että tulovero on vapautettu ruokavalio- ja muista maksuista ajalta:

  1. työntekijän työmatka,

  2. sellaisen henkilön matkustaminen, joka ei ole työntekijä,

- budjettialan valtion tai kuntayhtymän palveluksessa olevalle työntekijälle maksettavien määrien määrästä ja määrittelyehdoista erillisissä laeissa tai työministerin antamissa määräyksissä säädettyyn määrään asti maan alueella ja ulkomailla.

Koska edellä mainittu säännös koskee myös henkilöitä, jotka eivät ole palkansaajia, nimityksen perusteella tehtäväänsä hoitavan hallituksen jäsenen laiminlyönti ei ylitä edellä mainitussa määräyksessä mainittua korvausta. asetus hyötyy tuloverovapaudesta. Vähennyksen arvon ylittävä osa on kuitenkin veronalaista.

Johtokunnan jäsenen työmatka - kulut sisältyvät yhtiön kuluihin

Selvitettävänä on, miten johtokunnan jäsenen työmatkakulut tulee huomioida yhtiön kuluissa. Tässä yhteydessä on mainittava useita tärkeitä säännöksiä. Ensinnäkin on viitattava kaupallisten yhtiöiden verokustannusten yleiseen määritelmään. Art. 15 sek. Arvoverolain 1 §:n mukaan verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ovat ne menot, jotka on tehty tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi, ja joita ei myöskään ole jätetty verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten ulkopuolelle 1 momentin mukaisen luettelon perusteella. Lain 16 §.

Edellä esitetyn määritelmän valossa on todettava, että hallituksen jäsenille yhtiön toimintaan liittyvistä työmatkoista maksettavat korvaukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia myös siinä tapauksessa, että hallituksen jäsenet suorittavat tehtäviä nimittämisasiakirjan perusteella.

Verovähennyskelpoisten kulujen yhteydessä on erittäin tärkeää asettaa oikein työmatkakorvausten maksamista koskevat säännöt. Veroviranomainen katsoo, että oikeus sisällyttää tällaiset menot verokuluihin on mahdollista, mikäli päivärahalle on asianmukainen peruste. Kuten Gdańskin verokamarin johtaja totesi 26. lokakuuta 2005 päivätyssä kirjeessä nro BI / 4218-0020 / 05:Oikeushenkilön lakisääteisten viranomaisten jäsenten, jotka eivät ole sen työntekijöitä, mahdollisia oikeuksia päivärahoihin sekä esimerkiksi matka- tai majoituskulujen korvaamiseen on tarkasteltava asetusten ja sääntöjen säännösten tai määräysten taustalla. määritellään heidän oikeutensa ja velvollisuutensa.

Esitetyt tiedot osoittavat, että hallituksen puheenjohtajalla ei ole työsuhdetta yhtiöön, vaan ainoastaan ​​yhtiökokouksen päätöksellä nimittämisestä johtuva ns. organisaatiosuhde sekä oikeus palkkioiden ja muiden korvausten korvaamiseen. matkakulut eivät perustu yhtiöjärjestyksen määräyksiin. Näin ollen, koska ei ole laillista perustetta maksaa hallituksen puheenjohtajalle korvauksia ja matkakulukorvauksia, ei ole perustetta sisällyttää yhtiölle tästä syystä aiheutuneita kuluja verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin.

Yhtiön väitteiden yhteydessä on näin ollen todettava, että päivärahojen maksamiseen ja yhtiön hallituksen puheenjohtajalle matkakulujen korvaamiseen liittyvien kulujen kirjaaminen verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi voitaisiin määrätä yhtiön toimitilojen perusteella. objektiivisesti olemassa oleva syy-yhteys, joka on seurausta artiklan tulkinnasta. 15 sek. 1 §:n 1 momentin mukaan vain, jos hallituksen puheenjohtajalla olisi erillisten määräysten (sääntö, yhtiöjärjestys, yhtiöjärjestys) perusteella oikeus saada ne.

Yhteenvetona edellä esitetyistä seikoista voidaan todeta, että muun kuin työntekijän johtokunnan jäsenen työmatkakulujen oikein selvittämiseksi kannattaa vahvistaa palkkioiden maksamista koskevat säännöt yhtiön sisäisessä asiakirjassa. Kulujen korvaus asetuksessa mainittuun arvoon asti on hallituksen jäsenen verovapaata. Lisäksi oikein osoitettu syy-seuraussuhde matkan ja yrityksen toiminnan välillä mahdollistaa tällaisen kulun kirjaamisen verokuluihin.