Vähennyskelpoinen arvonlisävero henkilöautoa vuokrattaessa

Palveluvero

Arvonlisäveron selvitys harjoitetussa liiketoiminnassa vaatii jokaiselta yrittäjältä paljon tietoa. Jatkuvasti muuttuva verosäännöstö ja se, että veroviranomaiset eivät anna yksityiskohtaisia ​​selvityksiä monta kuukautta voimassa olleiden muutosten oikeasta noudattamisesta, merkitsevät sitä, että monet yrittäjät eivät tiedä, toimivatko he oikein arvonlisäveron selvittämisessä, esim. henkilöauton käyttöleasingkulujen osalta, joista verovelvollisella on oikeus 50 %:n arvonlisäveron vähennykseen. Selitämme, että arvonlisävero on vähennyskelvoton henkilöauton leasingissa!

Veronmaksajien epäilys 150 000 zlotyn rajan asettamisen oikeellisuudesta leasingsopimuksessa

Tammikuussa 2019 tapahtuneet muutokset käyttökustannusten, vastuukulujen, liikennevahinkojen ja muiden vakuutusten, leasingmaksujen ja jopa henkilöautojen poistojen osalta ovat aiheuttaneet veronmaksajien epävarmuutta kaikkien näiden kustannuskomponenttien oikeasta selvittämisestä.
Veronmaksajat käyttävät erilaisia ​​suhteita määrittääkseen leasingmaksut henkilöautoille, joiden arvo on yli 150 000 zlotya. Monien kuukausien jälkeen henkilöautojen käyttökustannusten selvitystä koskevien muutosten voimaantulosta ei ole vieläkään tarkkoja selityksiä joistakin henkilöautojen pitkäaikaisvuokrauksen asioista.
Äskettäin on kuitenkin ilmestynyt veroviranomaisten kanta, jossa täsmennetään suoraan, kuinka 150 000 zlotyn raja tulisi asettaa suhteessa henkilöauton arvoon käyttöleasingin tapauksessa.

Tehdyn vuokrasopimuksen kustannus- ja tuloehdot

Sopimus voidaan määritellä leasingsopimukseksi, jos tämän sopimuksen kohteena on vain esine, käyttöomaisuus, aineettomat hyödykkeet ja maa ja jompikumpi osapuolista antaa toiselle osapuolelle vastiketta vastaan ​​käyttää edellä mainittuja. asiaa tai asioita.
Art. 23b kohta. Tuloverolain 1 §:n mukaan leasingsopimuksessa määrätyt maksut, jotka käyttäjälle sopimuksen peruskaudella maksavat käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden käytöstä, muodostavat rahoittajan tulon ja vastaavasti kulut. tulojen hankkiminen käyttäjälle tilanteessa, jossa:

  1. leasingsopimus, jos käyttäjä ei ole kohdassa 2 mainittu henkilö, on tehty määräajaksi, joka on vähintään 40 % normatiivisesta poistoajasta, jos leasingsopimuksen kohteena on irtainta tai aineetonta omaisuutta. poistot tai se on tehty vähintään 5 vuodeksi, jos sen kohteena on kiinteistöjen poistot,
  2. leasingsopimus, jos käyttäjä on luonnollinen henkilö, joka ei harjoita liiketoimintaa, on tehty määräajaksi,
  3. kohdassa 1 tai 2 tarkoitetussa leasingsopimuksessa sovittujen palkkioiden summa vähennettynä maksettavalla tavara- ja palveluverolla vastaa vähintään käyttöomaisuuden tai aineettoman hyödykkeen alkuperäistä arvoa, ja jos sopimus on tehty seuraavan käyttöomaisuusvuokrasopimuksen rahoittaja tai aiemmin tällaisen sopimuksen alainen aineeton hyödyke vastaa vähintään sen markkina-arvoa seuraavan vuokrasopimuksen solmimispäivänä.

Ensinnäkin ajoneuvon arvo, eli mikä?

Henkilöauton käyttöleasingsopimusta tehtäessä ja ennen yrityksen kulujen selvittämistä on erittäin tärkeä tekijä ajoneuvon todellisen arvon määrittäminen, jota sitten verrataan lakisääteiseen 150 000 zlotyn rajaan.
Peruskysymys on se, että käyttöleasingissa käytetyn henkilöauton arvo lakisääteiseen rajaan verrattuna on leasingsopimuksesta johtuva auton pääoma-arvo, mutta ilman koron arvoa, jonka leasingyhtiö lisää kuukausierään.
Toinen epäilys siitä, että henkilöautojen käyttöleasingia käyttävillä verovelvollisilla on 50 %:n oikeus vähentää arvonlisävero leasingeristä.

Vähennyskelvoton arvonlisävero, kun vuokrataan henkilöauto, jonka arvo on yli 150 000 zlotya - laskentavaihtoehdot

Tässä lomakkeessa käytetyn henkilöauton leasingmaksun arvonlisäveron 50 prosentin vähennysoikeuden omaavat verovelvolliset soveltavat erilaisia ​​suhdelukuja henkilöautoihin, joiden pääoma-arvo on yli 150 000 zlotya.
Jotkut veronmaksajat jakavat 150 000 zlotyn rajan auton nettomäärään, toiset bruttomäärään. On myös niitä, jotka lisäävät 50 % vähennyskelvottomasta arvonlisäverosta henkilöauton pääoma-arvoon.
Tässä vaiheessa on tarpeen pysähtyä ja todeta, kuinka paljon monien veronmaksajien järjestelyt voivat poiketa siitä, onko tietty henkilöauto (sen pääoma-arvo) suurempi kuin 150 000 zlotyn raja tai vähemmän. Ero tulee olemaan huomattava

Esimerkki 1

Kun käyttöleasingin alaisen henkilöauton nettoarvo on 138 000 zlotya ja veronmaksaja (ottaen huomioon arvonlisäveron 50 % vähennyksen oikeuden) käyttää vain tätä nettoarvoa rajaan verrattaessa, niin näiden laskelmien mukaan alkumaksu ja leasing. maksuerät voidaan sisällyttää 100 % yrityksen verokuluihin.

Esimerkki 2

Jos käyttöleasingin alaisen henkilöauton nettoarvo on 169 740 zlotya ja veronmaksaja (ottaen huomioon arvonlisäveron 50 prosentin vähennysoikeuden) vertaa tätä arvoa rajaan, niin näiden laskelmien mukaan alkumaksu ja leasing. maksuerät sisältyvät 88,37 % kustannuksiin.
Näin ollen tietyn auton arvo tässä tapauksessa ylitti 150 000 zlotyn summan ja veronmaksaja määritti suhteellisuustekijän, joka korjaa leasingmaksuista kirjattavia kustannuksia.

Esimerkki 3

Kolmas tapaus on verovelvollinen, joka määrittää leasing-henkilöauton arvon (jolla on myös 50 %:n oikeus leasingmaksujen arvonlisäveron vähennykseen) seuraavasti:

  • vuokrakohteen pääoma-arvo - 137 000 PLN netto,
  • 50 % ALV ei vähennyskelpoinen vuokrattaessa autoa - 15 755 PLN
  • henkilöauton arvoa verrataan lakisääteiseen 152 755 zlotyn rajaan
  • tunnistettavissa olevien vuokraerien määrätty suhde 🡪 98,19 %.

Edellä olevien esimerkkien perusteella on helppo havaita, kuinka erilaiset verovaikutukset voivat käsitellä eri tavalla käyttöleasingin alaisen henkilöauton alkuarvon määrittämistä.

On huomionarvoista, että viimeinen vaihtoehto määrittää, onko leasing-henkilöauton pääoma-arvo lisättynä 50 % vähentämättömästä arvonlisäverosta ajoneuvon nettoarvoon, vahvistivat veroviraston viimeaikaiset kannat, mm. muut Verohallinnon johtajan yksilöllisen tulkinnan mukaan 4.10.2019. viitenumerolla 0111-KDIB2-1.4010.339.2019.2.AT.
Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ohjaaja ilmoitti siinä

(…) Hakemuksessa kuvatut seikat osoittavat, että hakija on hankkinut sekatoimintaan tarkoitetun käyttöleasingsopimuksen. Auton hinta on 136 698,37 netto, verovelvollisella on oikeus vähentää arvonlisävero 50 %, auton kokonaishinta on 152 418,69. Ajoneuvon arvosta 98,41 % on omavastuussa suhteessa 150 000 / 152 418,69. Veronmaksaja teki käyttöleasingsopimuksen. Verokulut sisältävät 98,41 % pääomasta ja koko korkoerän. Käyttövuokrasopimus solmittiin 13.6.2019 36 kuukauden ajaksi. Vuokran osamaksu ei sisällä palvelumaksuja. Henkilöauto täyttää pykälän mukaisen henkilöauton määritelmän. Julkisia hankintoja koskevan lain 4a § 9a Leasingsopimus täyttää pykälässä asetetut ehdot. 17b kohta. 1 ja 2 u.p.d.o.p.
Hakijalla on epäilyksiä siitä, onko pääomaerän osasta vähennettävää arvonlisäveroa rajoitettu pykälän mukaisesti. 16 sek. Yritysverolain 1 kohta 49a, vai voidaanko sitä pitää verokuluna kokonaisuudessaan?
Viitaten edellä mainittuihin säädöksiin esitettyyn tapauskuvaukseen, on todettava, että pykälässä tarkoitetun auton arvo. 16 sek. U.p.d.o.p.-lain 1 kohta 49a. olisi määritettävä ottaen huomioon 16 sek. 5a updop, josta käy ilmi, että se sisältää myös tavaroiden ja palveluiden veron, joka tavara- ja palveluverosäännösten mukaan ei ole ostoihin sisältyvää veroa, sekä tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvän veron siinä osassa, jossa Tavara- ja palveluverosäännösten mukaan verovelvollisella ei ole oikeutta tavara- ja palveluveron määrän alennukseen tai palautukseen.

Edellä mainitun yhteydessä on todettava, että osan pääomaerästä vähennettävään arvonlisäveroon sovelletaan rajoitusta, pykälässä tarkoitettua suhdetta. 16 sek. Julkisia hankintoja koskevan lain 1 § 49a
Näin ollen hakijan kanta on oikea (...).

KIS:n johtajan viimeisin kannanotto osoittaa, miten kerroin määritellään mahdollisten leasingkustannusten kirjaamiseksi yrityksessä henkilöautoille, joiden pääoma-arvo on yli 150 000 zlotya. Veronmaksajille se on tärkeää, koska henkilöautokustannusten selvitysmuutosten voimaantulosta lähtien he käyttivät edellä mainittujen kertoimen määrittämisessä kolmea aiemmin mainittua muunnelmaa. ajoneuvoja. Eri muunnelmien käytöstä voi aiheutua useiden kuukausien tai jopa koko vuoden korjauksia verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin. Siksi yllä oleva KIS:n johtajan kanta poistaa osan veronmaksajien epäilyistä vähennyskelvottomasta arvonlisäverosta henkilöautoa vuokrattaessa.