ALV vero (osa13) - Erityiset verotusmenettelyt osa. JA

Palveluvero

ALV-selvityksen yleiset periaatteet tulee olla yrittäjien hyvin tiedossa - tämä on tieto, jota tarvitaan oman yrityksen oikein ja kannattavaan johtamiseen. Arvonlisäveron osalta ei kuitenkaan voida jättää huomiotta erityisiä verotusmenettelyjä - jotka koskevat valittuja veronmaksajaryhmiä tai liiketoimia. Säännökset näistä eri selvityksistä on koottu arvonlisäverolain XII §:ään.

Pienyrittäjä - eli subjektiiviset poikkeukset

Ensimmäinen poikkeus, joka lain säännöksiin sisältyi, on pienyrittäjä. Kyseessä on veronmaksaja, jonka edellisenä vuonna verotetut myyntitulot eivät ylittäneet 150 000 zlotya. Tällaisessa tilanteessa on etuoikeus saada henkilökohtainen arvonlisäverovapautus. Mitä se tarkoittaa?

Pienyrittäjä ei joudu maksamaan arvonlisäveroa myynneistä ja yritysostoista. Selvitys on yksinkertainen - kulut sisältävät kulut, joita ei ole vähennetty arvonlisäverolla, kun taas tuotto on koko myyntihinta, myös ilman veroja. Näin ollen passiivinen arvonlisäveronmaksaja yksinkertaistaa kirjanpitoa ja vähentää verotoimiston tilittämiseen liittyvien velvoitteiden määrää.

Myös uudet yrittäjät, jotka ovat vasta aloittamassa toimintaansa, voivat hyödyntää subjektiivista vapautusta. Tällöin huomioidaan myynnin ennakoitu arvo suhteessa toiminta-aikaan tiettynä verovuonna.

Tärkeä! Yrittäjän valitsema tuloveromuoto ei vaikuta arvonlisäverovapautukseen millään tavalla.

On kuitenkin toimintoja, jotka ovat arvonlisäveron alaisia, vaikka verovelvolliset olisivat vapautettu arvonlisäverosta. Kyse on tavaroiden ja palvelujen maahantuonnista, yhteisöhankinnoista ja tavaroiden toimituksista, joiden ostaja on veronmaksaja. Tärkeää on, että verovelvollisen, joka haluaa harjoittaa jotakin edellä mainituista toiminnoista, ei tarvitse huolehtia vapautusoikeuden täydellisestä menettämisestä - tällaisessa tilanteessa vain tämä tietty, tietty liiketoimi on veronalaista.

Arvonlisäverolaissa on määrällisten rajoitusten lisäksi myös tiettyjä laadullisia rajoituksia arvonlisäverovapautuksen saamisessa - tätä etua eivät voi käyttää verovelvolliset, jotka:

 • ne toimittavat jalometalliesineitä tai käyttämällä niitä metalleja, joista luettelo on laskuasetuksen liitteessä;
 • luovuttaa valmisteveron alaisia ​​tavaroita, lukuun ottamatta valmisteverolain mukaisia ​​sähkö- ja tupakkatuotteita,
 • ne toimittavat uusia kulkuvälineitä, rakennustyömaita ja kehittämiskohteita,
 • tarjota lakipalveluja,
 • tarjota konsulttipalveluja, lukuun ottamatta kasvinviljelyyn ja karjanhoitoon liittyvää maatalousneuvontaa tai maatilan kehittämis- ja nykyaikaistamissuunnitelman laatimiseen liittyvää neuvontaa,
 • tarjota korupalveluita,
 • ne eivät ole sijoittautuneet maan alueelle.

ALV kiinteäkantaisten viljelijöiden kanssa

Kuka on kiinteämääräinen viljelijä? Tämä käsite määritellään omasta elinkeinotoiminnastaan ​​maataloustuotteita luovuttavista tai maatalouspalveluja tarjoavista verovelvollisista, jotka samalla hyötyvät arvonlisäverovapaudesta 11 artiklan mukaisesti. 43 sek. arvonlisäverolain 1 momentin 3 mukaisesti, eikä heidän ole velvollisuutta pitää kirjanpitoa kirjanpitosäännösten perusteella.

Veron selvitysvelvollisuudesta vapautumisen lisäksi kiinteämääräiset viljelijät hyötyvät myös useista muista eduista – he ovat vapautettuja:

 • laskujen laatiminen, jotka todistavat tehdyn myynnin, tarkoitetut art. arvonlisäverolain 106 §
 • pitää kirjaa tavaroiden ja palveluiden toimituksista ja ostoista,
 • veroilmoitusten jättäminen verovirastolle arvonlisäveron selvitystä varten,
 • rekisteröintihakemuksen jättäminen aktiivisten arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilmoittautumista varten.

Kuten näette, kiinteämääräiset viljelijät, kuten pienyrittäjät, sisällyttävät kulut bruttohintoihinsa. Vähentämättömän veron kompensoimiseksi lainsäätäjä on säätänyt tietyn mekanismin - tuotantopanosten veron kiinteän palautuksen ostettaessa tuotantoon tarvittavia tavaroita ja palveluita. Sellaisen ilmoituksen tekee maataloustuotteiden ostaja, jos hän on aktiivinen arvonlisäverovelvollinen ja hänen ostonsa ovat osa hänen liiketoimintaansa. Kertakorvaus on 7 %, ja se lasketaan viljelijän velan perusteella.

Tässä vaiheessa on syytä mainita erityinen laskumalli, jossa näkyy kiinteäkantaisten viljelijöiden myynti - VAT-RR-lasku. Mielenkiintoista on, että tämän asiakirjan ei ole antanut myyjä, vaan tavaroiden ostaja. ALV-RR-laskussa on oltava:

 • toimittajan ja ostajan nimi ja sukunimi tai nimi tai lyhyt nimi ja heidän osoitteensa,
 • toimittajan ja ostajan verotunnus tai PESEL-numero,
 • toimittajan henkilökortin numero tai muu henkilöllisyyden vahvistava asiakirja, tämän asiakirjan myöntämispäivä ja sen myöntäneen viranomaisen nimi, jos tuotteet toimittava viljelijä on luonnollinen henkilö,
 • ostopäivämäärä ja laskun päiväys sekä järjestysnumero,
 • ostettujen maataloustuotteiden nimet,
 • ostettujen maataloustuotteiden mittayksiköt ja määrät sekä merkintä (kuvaus) näiden tuotteiden luokasta tai laadusta,
 • ostetun maataloustuotteen yksikköhinta ilman kiinteämääräistä veronpalautusta,
 • ostettujen maataloustuotteiden arvo ilman kiinteämääräisen veronpalautuksen määrää ja arvo tämän palautuksen määrä mukaan lukien,
 • kiinteämääräiset veronpalautukset ja -määrät,
 • maksettava kokonaissumma kiinteän veronpalautuksen kanssa digitaalisesti ja sanoin ilmaistuna,
 • laskujen laatimiseen ja vastaanottamiseen valtuutettujen henkilöiden luettavat allekirjoitukset,
 • ilmaisu "Vakuutan, että olen kiinteämääräinen maanviljelijä, joka on vapautettu tavaroiden ja palveluiden verosta 11 artiklan mukaisesti. 43 sek. Tavara- ja palveluverosta annetun lain 1 momentin 3 kohta”.

Kiinteäkantaisen maanviljelijän asema ei ole pakollinen - verovelvollinen voi luopua siitä ja maksaa arvonlisäveron yleisin ehdoin. Tällaisessa tilanteessa on myös mahdollista valita uudelleen asettuminen kiinteämääräiseksi viljelijäksi, mutta vasta kolmen vuoden kuluttua erosta.

ALV matkailupalveluista

Toinen arvonlisäverolain mukainen poikkeus on matkailupalvelut. Niiden määritelmä perustuu pakkauksen käsitteeseen, kuten 1 artiklan 1 kohdassa esitetään. Matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 13 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/314/ETY 2 kohta. Tässä säännöksessä määrätään, että pakettia pidetään yhdistelmänä vähintään kahdesta pakettiin kuuluvasta kuljetus-, majoitus- ja muusta matkapalvelusta, jotka tarjotaan yhdessä yhdellä hinnalla yli 24 tuntia kestävän suoritusjakson aikana tai johon sisältyy yöpyminen. pysyä.

Matkailupalveluita verotetaan aina siinä maassa, jossa palvelua tarjoava verovelvollinen on sijoittautunut tai jossa hän asuu. Tällaisen toiminnan veropohja on marginaali, joka lasketaan ostajan palvelusta maksaman summan ja niiden kustannusten erotuksena, jotka myyjälle aiheutuu tavaroiden ja palvelujen ostamisesta muilta verovelvollisilta niiden siirtämiseksi ostajalle.

Matkailupalvelut ovat arvonlisäveron 23 % alaisia. Poikkeuksen muodostavat ne palvelut, joita tarjotaan Euroopan unionin alueella – tässä tapauksessa arvonlisäverokanta on 0 %.

Muista lisätä matkapalveluja laskuttaessa lause "matkatoimistojen marginaalimenettely".

Marginaali - erityismenettelyt käytettyjen tavaroiden, taideteosten, keräilyesineiden ja antiikkiesineiden osalta

Marginaalimenettelyssä erityinen näkökohta on veropohjan määritystapa - arvonlisävero peritään tavaran ostajan maksaman kokonaismäärän ja tavaran ostohinnan erotuksesta verohinnalla vähennettynä - 100 artiklan mukaisesti. . 120 kohta arvonlisäverolain 4 §. Tätä eroa kutsutaan marginaaliksi.

Marginaalimenettelyä sovelletaan käytettyjen tavaroiden, taideteosten, keräilyesineiden ja antiikkiesineiden myyntiin. Art. 120 kohta 1, tässä tapauksessa taideteoksia ovat:

 • kokonaan taiteilijan tekemät maalaukset, kollaasit ja vastaavat koristelevyt, piirustukset ja pastellit,
 • alkuperäiset kaiverrukset, vedokset ja litografiat, jotka on tehty rajoitettu määrä kopioita, mustavalkoisia tai värillisiä ja jotka koostuvat yhdestä tai useammasta kokonaan taiteilijan tekemästä kopiosta,
 • kokonaan taiteilijan tekemät alkuperäiset veistokset ja patsaat sekä taiteilijan tai hänen perillistensä valvonnassa tehdyt veistosvalut enintään 8 kappaletta
 • kuvakudokset ja seinäkankaat, jotka on valmistettu käsin taiteilijan alkuperäisten suunnitelmien perusteella, enintään 8 kappaletta,
 • taiteilijan ottamat, hänen tai hänen valvonnassaan julkaisemat, signeeratut ja numeroidut valokuvat, rajoitettu 30 kappaleeseen kaikissa kooissa ja sidoksissa.

Keräilyesineinä tulisi kuitenkin pitää seuraavia:

 • posti- tai veromerkit, postimerkit, ensimmäisen levityksen kirjekuoret, leimatut paperitavarat ja vastaavat, postileimattu, ja jos kehystää ei ole, katsotaan mitättömäksi eikä ole tarkoitettu käytettäväksi kelvollisena maksuvälineenä,
 • kokoelmat ja keräilyesineet, joilla on eläintieteellistä, kasvitieteellistä, mineralogista, anatomista, historiallista, arkeologista, paleontologista, etnografista tai numismaattista arvoa,
 • kulta-, hopea- tai muu metallikolikot ja setelit, joita ei tavallisesti käytetä laillisina maksuvälineinä tai joilla on numismaattista arvoa.

Samassa säännöksessä täsmennetään, että yli 100 vuotta vanhoja esineitä kuin taide- ja keräilyesineitä on pidettävä antiikkiesineinä.

Käytetty tavara on aineellista irtainta tavaraa, joka soveltuu edelleen käytettäväksi nykyisessä kunnossaan tai korjauksen jälkeen, lukuun ottamatta taide-, keräily-, antiikki-, jalometalli- ja jalokiviksi lueteltua tavaraa.

Yllä mainittuja tavaroita myyvien verovelvollisten arvonlisäverolaskuun tulee sisältyä: julkaisupäivä ja järjestysnumero, verovelvollisen ja tavaran tai palvelun ostajan nimet ja sukunimet tai nimet ja niiden osoitteet, myyjän NIP-numerot ja ostaja, tavaran tai palvelun nimi, tavaran valmistus- tai toimituspäivämäärä tai palvelun suorittaminen (jos eri kuin myöntämispäivämäärä), mittayksikkö ja myytyjen tavaroiden määrä tai suoritettujen palvelujen laji. Lisäksi on tärkeää muistaa sisällyttää asiakirjaan asianmukainen lauseke: "marginaalimenettely - käytetyt tavarat", "marginaalimenettely - taideteokset" tai "marginaalimenettely - keräilijät ja antiikki".