ALV (osa 12) - rekisteröinti ja rekisteröintivelvollisuudet, osa JA

Palveluvero

Art. 15 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan arvonlisäveron velvollisia ovat oikeushenkilöt, oikeushenkilöllisyyttä vailla organisaatioyksiköt ja itsenäistä taloudellista toimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta riippumatta. Arvonlisäveron verovelvollisilla, sekä aktiivisilla että vapautetuilla, on useita rekisteröinti- ja kirjanpitovelvoitteita, joita yritämme esitellä arvonlisäveroa käsittelevän artikkelisarjan seuraavassa osassa.

Rekisteröityminen ALV-tarkoituksiin

Rekisteröintihakemus kotimaan liiketoimiin

Kaikkien yrittäjien ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvollisiksi. Jotkut niistä ovat vapautettuja, jotka voidaan perua milloin tahansa, ja toiset ovat eri syistä johtuvia rekisteröintivelvollisia. Se koskee erityisesti verovelvollisia, jotka aikovat myydä tavaroita tai palveluita tiukasti määritellystä ryhmästä tai jotka ylittävät lakisääteisen arvonlisäverottoman myynnin arvon (150 000 zlotya edellisenä verovuonna).

Ensisijaisesti verovelvolliset, jotka suorittavat jotakin seuraavista toiminnoista, ovat velvollisia rekisteröitymään arvonlisäverovelvollisiksi:

 • jalotuotteista valmistettujen metallien myynti tai näiden metallien osallistuminen,
 • valmisteveron alaisten tavaroiden myynti,
 • uusien kulkuneuvojen myynti,
 • rakennus- ja kehitysalueiden myynti,
 • oikeudellisten ja neuvontapalvelujen tarjoaminen,
 • korupalvelujen tarjoaminen.

Henkilön, joka aloittaa toimintansa ja päättää käyttää subjektiivista vapautusta, ei tarvitse antaa verovirastolle ilmoitusta valitusta vapautuksesta.

Veronmaksajien, jotka aloittavat arvonlisäveron alaisen toiminnan, tulee rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi ennen ensimmäisen arvonlisäverosta vapautetun toiminnan suorittamista. Jos raja kuitenkin ylittyy, asiasta tulee tehdä ilmoitus ennen ensimmäistä myyntiä rajan ylittävälle määrälle. Se liittyy täsmällisen myyntirekisterin pitämisen ja tehtyjen liiketoimien valvonnan tarpeellisuuteen.

Vapaaehtoisesti vapautuksesta eroavan yrittäjän tulee ilmoittautua ennen sen kuukauden alkua, josta alkaen hän haluaa olla arvonlisäveron maksaja.

Kussakin tapauksessa rekisteröinti tehdään VAT-R-lomakkeella, joka toimitetaan asianomaiselle verovirastolle. Tämän jälkeen veroviranomainen vahvistaa rekisteröinnin VAT-5-lomakkeella.

Rekisteröintilomakkeessa arvonlisäverovelvolliset antavat tärkeitä tietoja, kuten:

 • ovatko he vapautettuja tai aktiivisia veronmaksajia,
 • käyttävätkö he "pienen veronmaksajan" asemaa ja suorittavatko ne käteisellä,
 • antavatko ne ilmoitukset neljännesvuosittain vai kuukausittain,
 • toteuttavatko ne yhteisön sisäisiä tavaroita koskevia liiketoimia.

Koska säännöksissä ei ole määritelty ajankohtaa, jolloin verovelvollisesta tulee aktiivinen arvonlisäveron maksaja, sen oletetaan tapahtuvan ALV-R-ilmoituksen jättöhetkellä.

Huomaa, että ALV-rekisteröinti ei ole peruuttamaton, mutta sillä on pitkäaikaisia ​​seurauksia. Tämä koskee yrittäjiä, jotka ovat ylittäneet rajan tai vapaaehtoisesti eronneet vapautuksesta. Tällöin se on mahdollista käyttää uudelleen, mutta vasta koko kalenterivuoden arvonlisäverovelvollisena toimimisen jälkeen. Lisäksi kahden ehdon on täytyttävä:

 • harjoittaa arvonlisäverosta vapautettua yritystä,
 • ei ylitä edellisen verovuoden myyntiarvorajaa 150 000 PLN.

ALV-R-lomaketta käytetään myös palautukseen vapautukseen. On syytä huomata, että tietyn verovuoden osalta tämä tulee tehdä tammikuun 7. päivään mennessä. Jos tämä ehto ei täyty, tavara- ja palveluveron maksuvelvollisuus astuu voimaan seuraavana kalenterivuonna.

Rekisteröintihakemus EU:n arvonlisäverovelvolliseksi

Veronmaksajat, jotka aikovat hankkia yhteisössä tavaroita, myydä yhteisössä tavaroita tai ostaa palveluja, jotka sisältyvät taiteeseen. arvonlisäverolain 28b pykälän mukaan (jos kyseessä on palvelujen tuonti) ja tarjota palveluita, joista EU-maiden yhteisöt ovat velvollisia maksamaan veron, on velvollinen ilmoittamaan asiasta asianomaiselle verovirastolle.

Tällainen ilmoitus tehdään samalla ALV-R-lomakkeella, joka ilmestyi arvonlisäverorekisteröinnin yhteydessä kotimaisten liiketoimien osalta. Rekisteröinnin seurauksena verovelvolliselle myönnetään EU-arvonlisäverovelvollisen asema, jonka veroviraston johtaja vahvistaa VAT-5UE-lomakkeella.

Ilmoitukset ja yhteenvetotiedot

Ilmoittautumislomaketta jättäessään verovelvollinen ilmoittaa toimivaltaiselle verovirastolle ajanjaksoista, joina hän suorittaa arvonlisäveron. Vaihtoehtoja on kaksi - kuukausittainen tai neljännesvuosittainen laskutus. Suurin osa yrittäjistä valitsee ensimmäisen vaihtoehdon. Tällainen päätös liittyy siihen, että jokaista seuraavaa kuukautta seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä verovelvollisella on velvollisuus tehdä ilmoitus ja maksaa mahdolliset saamiset verovirastolle.

Kuukausittaiseen ALV-selvitykseen soveltuva ilmoitus on ALV-7, joka on annettava kuukausittain riippumatta siitä, onko yrittäjällä verovelvollisuus vai ei (pois lukien toiminnan keskeytysaika tietyin poikkeuksin).

Kuten aiemmin mainittiin, arvonlisäverolaki mahdollistaa myös neljännesvuosittaisen arvonlisäveron selvityksen. Tässä tapauksessa asianomainen ilmoitus on ALV-7K, joka toimitetaan kutakin seuraavaa vuosineljännestä seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä.

Vain johonkin tiukasti määritellyistä luokista kuuluvat veronmaksajat voivat käyttää neljännesvuosittaista selvitystä:

 • pienet veronmaksajat, jotka valitsivat käteismaksutavan,
 • pienet verovelvolliset, jotka eivät valinneet käteismaksutapaa, vaan valitsivat neljännesvuosittaiset veroilmoitukset ilmoittaen aikomuksestaan ​​verovirastolle,
 • verovelvolliset, jotka eivät ole pieniä veronmaksajia, jotka valitsivat neljännesvuosittaisen selvitystavan edellyttäen, että verovirastolle ilmoitetaan tästä aikomuksesta,
 • maanviljelijät, jotka erosivat kiinteämääräisen viljelijän asemasta ja ilmoittivat verovirastolle aikomuksestaan ​​suorittaa tilit neljännesvuosittain.

Arvonlisäveroilmoituksen erityinen muoto on yhteenvetotieto, joka koostuu yhteisön sisäisistä liiketoimista. Vain yrittäjät, jotka käyvät kauppaa muiden Euroopan unionin maiden yksiköiden kanssa (rekisteröity EU:n arvonlisäverovelvolliseksi), ovat velvollisia toimittamaan ne verovirastolle. Tällaisia ​​liiketoimia ovat mm.

 • tavaroiden yhteisön sisäinen luovutus arvonlisäveron maksajille tai arvonlisäverovelvollisille oikeushenkilöille, jotka eivät ole verovelvollisia,
 • tavaroiden yhteisöhankinta arvonlisäverovelvollisilta, jotka on tunnistettu arvonlisäverotuksessa,
 • tavaroiden toimittaminen yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti arvonlisäverovelvollisille tai arvonlisäverovelvollisille oikeushenkilöille, jotka eivät ole verovelvollisia,
 • palvelujen tarjoaminen, joille Art. 28B, arvonlisäveron maksajille tai oikeushenkilöille, jotka eivät ole tällaisia ​​verovelvollisia ja jotka on tunnistettu arvonlisäveroa varten, toimitettu muussa jäsenvaltiossa kuin maan alueella, lukuun ottamatta arvonlisäverosta vapautettuja tai verotettuja 0 %, josta vastaanottaja on velvollinen maksamaan arvonlisäveron.

Lainsäätäjä on myös säätänyt mahdollisuudesta toimittaa yhteenvetotiedot neljännesvuosittain sitä vuosineljännestä seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, jonka aikana suoritettujen liiketoimien perusteella verovelvollisuus syntyi:

 • Yhteisön sisäinen luovutus, jos jollakin neljästä edellisestä vuosineljänneksestä yhteisön sisäisen luovutuksen kokonaisarvo ei ylittänyt 250 000 zlotya ja liiketoimien kokonaisarvo vuosineljänneksen ensimmäisen ja toisen kuukauden aikana ei ylittänyt 250 000 zlotya;
 • WNT, jos tapahtumien kokonaisarvo vuosineljänneksen ensimmäisen ja toisen kuukauden aikana ei ylittänyt 50 000 PLN;
 • verollisten palvelujen suorittaminen ostajan maassa (ei rajoitusta).

Jos raja ylittyy tietyn vuosineljänneksen 3. kuussa, tältä ajalta voidaan edelleen antaa neljännesvuosittainen ilmoitus, mutta seuraavasta kuukaudesta alkaen yrittäjä on velvollinen antamaan ilmoituksen kuukausittain.

Yhteenvetotiedot toimitetaan kuukausittain, liiketoimien verovelvollisuuden tekokuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Poikkeuksena on se, että yhteenvetotiedot toimitetaan sähköisessä viestinnässä. Tällöin ne tulee toimittaa sitä kuukautta tai vuosineljännestä seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä, jolloin liiketoimien verovelvollisuus on suoritettu.

Myyntikirjat

Yrittäjä rekisteröity ns aktiivinen arvonlisäverovelvollinen on velvollinen pitämään myyntikirjanpitoa (ns. myyntirekisteriä) voidakseen määrittää oikein kaupasta johtuvan veron määrän. Tähän rekisteriin kirjataan alkuperäisten myyntilaskujen, korjauslaskujen, sisäisten laskujen tai kassaraporttien perusteella ilmoitetut summat.

Tällaisten tietueiden tulee sisältää kaikki tiedot, jotka mahdollistavat arvonlisäveroilmoituksen oikean laatimisen. Useimmiten ne sisältävät:

 • järjestysnumero tietueissa,
 • laskun päivämäärä,
 • laskun numero,
 • ostajan nimi ja osoite sekä verotunniste,
 • bruttomyyntiarvo,
 • maksettavan veron määrä,
 • ALV-prosentit.

 

Aktiivisten arvonlisäveronmaksajien on siksi suoritettava ns täydelliset myynti- ja ostotiedot tavaroiden ja palveluiden verotusta varten. Arvonlisäverolain säännökset eivät edellytä erityistä kirjanpidon muotoa. On vain tärkeää, että se sisältää kaikki luetellut tiedot sekä muut tiedot, jotka ovat välttämättömiä arvonlisäveroilmoituksen asianmukaisen täyttämisen kannalta.

Tilanne on toinen yrittäjien, jotka myyvät taloudellista toimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille, tai kiinteämääräisten viljelijöiden osalta, jotka ovat velvollisia kirjaamaan tällaiset tapahtumat kassakoneella. Tässä lain säännökset ja toimeenpanosäännöt määrittelevät tarkasti ne vaatimukset, jotka tämän myyntirekisterin on täytettävä.

Arvonlisäverovapautuksen saaneiden verovelvollisten on myös pidettävä myyntikirjanpitoa. Heidän tapauksessaan kuitenkin ns yksinkertaistettu rekisteri, joka sisältää tiedot tietyn päivän myynnin määrästä. Yrittäjillä on seuraavaan päivään mennessä annettava tietonsa, mutta ennen kaupan alkamista. Näillä tiedoilla voit seurata liikevaihtoa ja siten hetkeä, johon asti voit hyötyä arvonlisäverosta.