ALV 2014 (osa 5) - Muut arvonlisäveron muutokset

Palveluvero

Kuten moneen kertaan on todettu, 2014 on arvonlisäverosäännösten perusteellisten muutosten aikaa. Verovelvollisuuteen, veropohjaan tai laskutukseen liittyvien asioiden selvittämisen jälkeen on seuraavien vuoro, jotka kiehtovat yrittäjiä yhtä paljon.

Subjektiivinen arvonlisäverovapautus - muutokset 2014

Vuoden 2014 arvonlisäverovapautuksen raja ei ole muuttunut ja on edelleen 150 000 zlotya. Säännöksiä sen suhteen, mikä myynti tulee sisällyttää limiitiin ja milloin se ylitetään, on kuitenkin muutettu. Jotkut niistä pitäisi luokitella todella kosmeettisiksi - selventäviksi, toiset taas hieman tärkeämmiksi, joilla on valtava vaikutus yrittäjien nykyisiin asuinsijoituksiin.

Subjektiivinen poikkeus – selvennys

Yksi vähiten radikaaleista muutoksista on subjektiivisen irtisanomisen periaatteiden täsmentäminen. Art. 113 kohta. Arvonlisäverolain 1 §:llä ei yleensä ole merkittävää vaikutusta arvonlisäverottomien asiakkaiden selvityksiin.

2013

2014

Veronmaksajat, joiden veronalaisen myynnin arvo ei edellisenä verovuonna ylittänyt 150 000 zlotya, on vapautettu verosta. Veron määrä ei sisälly myyntiarvoon.

Niiden verovelvollisten myynti, joiden myynnin arvo ei ylittänyt edellisenä verovuonna yhteensä 150 000 zlotya, on vapautettu verosta. Veron määrä ei sisälly myyntiarvoon.

Ero aikaisemman ja nykyisen kohtelun välillä on vain se, että vuodesta 2014 alkaen vapautus koskee "veronmaksajan myyntiä" eikä verovelvollista itse.

Liikevaihtorajan asettaminen

Kuten edellä mainitusta pykälästä ilmenee. 113 kohta. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan rajaan sisältyy myyntiarvo ilman veron määrää. Missä kohta Edellä mainitun säännöksen 2 momentissa täsmennetään suoraan, mitä liiketoimia yrittäjä ei ota huomioon sitä määrittäessään.

Art. 113 sek. 2.

Kohdassa tarkoitettuun myynnin arvoon asti 1, ei sisällä:

1) yhteisön sisäistä tavaran luovutusta ja postimyyntiä maan alueelta sekä postimyyntiä maan alueella;

2) vastikkeellisesta tavaroiden luovutuksesta ja palvelujen suorittamisesta maksua vastaan, 1 §:n mukaan verovapaasti. 43 sek. 1 tai 1 momentin perusteella annettuja määräyksiä. 82 sek. 3 lukuun ottamatta:

a) kiinteistökaupat,

b) artiklassa tarkoitetut palvelut. 43 sek. 1 pisteet 7, 12 ja 38-41,

c) vakuutuspalvelut

- jos nämä toiminnot eivät ole liitännäistoimia;

3) maksua vastaan ​​suoritettavat tavaroiden luovutukset, jotka verovelvollinen luokittelee tuloverosäännösten perusteella käyttöomaisuuteen ja poistojen alaisena aineettomaan omaisuuteen.

Kuka ei voi hyödyntää subjektiivista vapautusta?

Myyntivolyymista johtuen vapautuksen ulkopuolelle jääneiden verovelvollisten luetteloa laajennettiin vuoden 2014 alussa. Ja niin Art. 113 kohta. Lain 13 §:n mukaan tämä vapautus ei koske verovelvollisia:

1) toimitusten tekeminen:

a) lain liitteessä 12 luetellut tavarat,

b) valmisteveron alaisia ​​tavaroita valmisteverosäännösten mukaisesti, lukuun ottamatta:

- sähkö (PKWiU 35.11.10.0),

- tupakkatuotteet,

- muut kuin a alakohdassa mainitut henkilöautot e, verovelvollisen tuloverosäännösten mukaisesti luokittelema poistojen alaisen käyttöomaisuuden,

c) rakennuksia, rakenteita tai niiden osia 11 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa. 43 sek. 1 piste 10 lit. a ja b,

d) rakennusalueet,

e) uudet kulkuvälineet;

2) palvelujen tarjoaminen:

a) laillinen,

b) neuvonta, lukuun ottamatta kasvien viljelyyn ja jalostukseen sekä eläinten jalostukseen ja jalostukseen liittyvää maatalousneuvontaa sekä maatilan kehittämis- ja nykyaikaistamissuunnitelman laatimiseen liittyvää neuvontaa,

c) korut;

3) joilla ei ole taloudellisen toiminnan kotipaikkaa maan alueella.

Milloin veronmaksaja menettää oikeuden subjektiiviseen vapautukseen?

Arvonlisäverolain muutetussa säännöksessä määritellään selkeästi se hetki, jolloin yrittäjä menettää oikeuden henkilökohtaiseen arvonlisäverovapautukseen. Koska Art. 113 kohta. Arvonlisäverolain 5 §:n mukaan vapautus lakkaa olemasta voimassa siitä toiminnasta, jossa raja (150 000 zlotya) on ylitetty. Tärkeää on, että koko rajan ylittämiseen vaikuttava toiminta on veronalaista.

Tämä sääntö koskee myös verovelvollisia, jotka ovat aloittaneet toimintansa vuoden aikana, mutta tässä tapauksessa rajan suuruus määräytyy suhteessa toiminnan harjoittamiseen (lain 113 §:n 10 momentti).

Subjektiivinen arvonlisäverovapautus - eroaminen

Arvonlisäverosta vapautetut yhteisöt voivat vapaaehtoisesti luopua vapautuksesta jo ennen myyntimäärärajan ylittymistä. Tätä varten on toimitettava VAT-R-rekisteröintilomake asianomaiselle verovirastolle. Tällä hetkellä rekisteröintimaksu on noin 170 PLN. Erohakemus on jätettävä ennen sitä kuukautta, josta alkaen eron on määrä tapahtua.

Ennen vapautuksesta luopumista tehtyjen ostojen veron vähentämiseksi verovelvollisen ei enää tarvitse tehdä fyysistä inventaariota. Tärkeää on, että myös myyntituotoista arvonlisäveroa vähennetään myyntipanoksen arvonlisäverolla suhteessa myymättömiin tuotteisiin vapautuksesta eroamispäivään asti. Vain ne katsotaan käytettäväksi verolliseen toimintaan, joten yksi arvonlisäveron vähennysoikeuden perusedellytyksistä täyttyy.

Muutokset ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysosuuksia koskeviin määräyksiin

Jos verovelvollinen käyttää ostettua tavaraa sekä verolliseen että arvonlisäverottomaan toimintaan, hän on periaatteessa velvollinen myös erikseen määrittämään ostoihin sisältyvän veron määrät, jotka liittyvät siihen toimintaan, josta hänellä on oikeus alentaa luovutusveron määrää.

Jos kaikkia määriä tai osaa niistä ei ole mahdollista erottaa, verovelvollinen voi alentaa maksettavan veron määrää sillä osalla ostoihin sisältyvän veron määrästä, joka voidaan suhteellisesti kohdentaa toimintaan, jonka verovelvollisella on oikeus alentaa veron määrää. maksettavasta verosta.

Kuinka määrittää mittasuhteet?

Osuus määräytyy sen toiminnan, jonka yhteydessä verovelvollisella on oikeus alentaa maksettavan veron määrää, vuosiliikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta, joka saadaan sellaisesta toiminnasta, josta verovelvollisella on oikeus alentaa veron määrää. erääntyneet ja toimet, joihin verovelvollisella ei ole tällaista oikeutta.

Se määritellään vuosiprosenttina, joka perustuu sitä verovuotta edeltävän vuoden liikevaihtoon, jolle osuus vahvistetaan. Tämä suhde pyöristetään ylöspäin lähimpään kokonaislukuun.

Online-vinkkejä

Onko sinulla yritystä ja sinulla on kysyttävää?

Hyödynnä Yrittäjän oppaan asiantuntijaneuvoja

Verkkoneuvonta yrityksille

Liikevaihtoon, jonka perusteella osuus määräytyy, ei vuoden 2013 tapaan ole laskettu mukaan tavaroiden luovutuksista ja palveluista saatua liikevaihtoa, jotka verovelvollinen luokittelee käyttöomaisuudeksi ja poistojen alaisena aineettomaksi hyödykkeeksi, eikä maa-alueita. ja oikeudet pysyvään maankäyttöoikeuteen, jos ne sisältyvät verovelvollisen käyttöomaisuuteen - joita verovelvollinen käyttää liiketoimintaansa varten (lain 90 §:n 5 momentti).

Tärkeintä on, taide. 90 sekuntia ALV-lain 6 pykälä, joka on tähän asti aiheuttanut veronmaksajille monia tulkintaongelmia "satunnaisen" käsitteen suhteen. Vuodesta 2014 lähtien olemme tässä asiassa selvät, sillä osuuden määrittämiseen käytettyä edellä mainittua liikevaihtoa lukuun ottamatta liikevaihdot kaupoista, jotka koskevat:

  • Kiinteistö- ja liitännäisrahoitustapahtumat;

  • kohdassa luetellut palvelut. 43 sek. 1 alakohta 7, 12 ja 38-41 siltä osin kuin nämä liiketoimet ovat liitännäisiä (esim. sijoitusrahastojen ja yhteisten arvopaperisalkkujen hoitopalvelut; laina- tai käteislainapalvelut ja välityspalvelut luoton tai käteislainojen myöntämisessä) sekä luotto- tai käteislainojen hallinnointi lainanantajan tai lainanantajan toimesta).

Art. 43 sek. 1 piste 7.

liiketoimet, mukaan lukien välitys, valuutassa, laillisina maksuvälineinä käytettävissä seteleissä ja kolikoissa, lukuun ottamatta keräilyseteleitä ja -kolikoita, joita pidetään kulta-, hopea- tai muun metallin kolikoina ja seteleinä, joita ei tavallisesti käytetä laillisina maksuvälineinä tai jotka ovat numismaattinen arvo;

Art. 43 sek. 1 piste 12.

hallintopalvelut:

a) sijoitusrahastot ja yhteiset arvopaperisalkut - sijoitusrahastosäännösten mukaisesti,

b) a alakohdassa tarkoitettujen sijoitusrahastojen sijoitussalkut. tai osa niistä,

c) vakuutustoimintaa koskevien säännösten mukaiset vakuutuspääomarahastot,

d) eläkerahastojen organisaatiota ja toimintaa koskevien säännösten mukaiset avoimet eläkesäätiöt ja vapaaehtoiset eläkesäätiöt sekä näiden säännösten perusteella perustettu takuurahasto,

e) työeläkeohjelmia koskevien säännösten mukaiset työeläkeohjelmat,

f) julkisesta arvopaperikaupankäynnistä annetun lain nojalla perustettu pakollinen korvausjärjestelmä ja selvitysrahasto sekä muut varat ja varat, jotka kerätään tai luodaan säännellyillä markkinoilla tehtyjen liiketoimien asianmukaisen selvityksen varmistamiseksi näissä määräyksissä tarkoitetuissa säännöksissä tai hyödykepörsseissä hyödykepörssejä koskevien määräysten tarkoittamassa kaupassa keskuskumppanin, selvitysasiamiehen tai selvitysyhteisön toimesta maksu- ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmissä olevien selvityksen lopullisuudesta annettujen säännösten ja periaatteiden mukaisesti. näiden järjestelmien valvonnasta;

Art. 43 sek. 1 piste 38.

luotto- ja lainojen myöntämispalvelut ja välityspalvelut luoton tai käteisennakkojen tarjoamiseksi sekä luotto- tai käteislainojen hallinta lainanantajan tai lainanantajan toimesta.

42 artiklan 1 kohta (39).

ja välityspalvelut, jotka liittyvät vakuuksien, takuiden ja muiden rahoitus- ja vakuutustoimien vakuuksien antamiseen sekä lainanantajan tai lainanantajan suorittamaan luottotakuiden hallintaan.

42 artiklan 1 kohta (40).

rahan talletus, rahatilipalvelut, kaikenlaiset maksutapahtumat, maksumääräykset ja siirrot, velat, sekit ja vekselit sekä näiden palvelujen tarjoamiseen liittyvät välityspalvelut.

42 artiklan 1 kohdan 40 a alakohta.

palvelut, mukaan lukien välityspalvelut, joiden kohteena ovat osakkeet:

a) yritykset,

b) muut yhteisöt kuin yritykset, jos ne ovat oikeushenkilöitä

- lukuun ottamatta näiden osakkeiden säilytys- ja hallintapalveluita.

42 artiklan 1 kohta (41).

palvelut, joiden kohteena ovat rahoitusvälineiden kaupankäynnistä 29. heinäkuuta 2005 annetussa laissa (Lakilehti 2010, nro 211, kohta 1384 ja 2011, nro 106, kohta 622) tarkoitetut rahoitusvälineet ja N:o 131, kohta 763), lukuun ottamatta näiden välineiden säilytystä ja hallintaa sekä tähän liittyviä välityspalveluja.