Lähdönpidätys- ja mainospalvelut ulkomaiselta urakoitsijalta

Palveluvero

Tuloverolaissa säädetään tilanteesta, jossa puolalainen veronmaksaja on ulkomaisten tahojen suorittamien tiettyjen palvelujen vuoksi velvollinen perimään ja maksamaan veron. Tällaisia ​​tapauksia kutsutaan lähdeveron vähennyksiksi. Luettelo toiminnoista, joista lähdevero syntyy, sisältää mm. ulkomaisen urakoitsijan tarjoamat mainospalvelut.

Ulkomailla asuvien verotus

Verolaissa ilmaistun alueperiaatteen mukaisesti luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jos heillä ei ole asuinpaikkaa Puolan tasavallan alueella, ovat verovelvollisia vain alueella syntyneistä tuloista (tuloista). Puolan tasavallan. Tätä kutsutaan rajoitettu verovelvollisuus.

Pääsääntöisesti tulovero tuloista, jotka ulkomailla asuvat henkilöt saavat Puolan alueella verolakien mukaisessa luettelossa luetelluista aineettomista hyödyistä ja palveluista, mukaan lukien mainospalvelut, kannetaan kertakorvauksena, jonka suuruus on 20% tuloista.

Lain säännösten valossa perintä- ja verotusvelvollisuus asetetaan puolalaiselle urakoitsijalle, joka käyttää ulkomaisen tahon mainospalveluita ja maksaa tälle tilille saatavat.

Epäilyjä esiintymispaikasta

On syytä huomauttaa, että opissa on ollut pitkään kiistaa aineettomien ja oikeudellisten palvelujen tarjoamispaikan oikeasta luokittelusta. Epäilykset heräsivät, kun puolalainen yrittäjä maksoi ulkomaiselle veronmaksajalle Puolan ulkopuolella suoritetuista palveluista.

Tällaisissa olosuhteissa verovirasto katsoi, että ulkomailla asuvan tulonlähde sijaitsisi Puolan alueella, koska palvelun vaikutusta käyttäisi maan alueelle sijoittautunut verovelvollinen. Tämän seurauksena tuloa tulisi verottaa lähdeverona, eli Puolassa (Katowicen verokamarin johtaja yksittäisessä päätöksessä 1.2.2016, nro.IBPB-1-3 / 4510-671 / 15 / SK) .

Hallintotuomioistuimet esittivät tästä asiasta toisenlaisen mielipiteen, ja ne totesivat tuomioissaan, että ulkomailla asuvan rajoitettua verovelvollisuutta ei voida yhdistää tulon saamiseen urakoitsijalta, joka on puolalainen yritys, sopimuksen perusteella. sellaisten palvelujen tarjoaminen, joiden suorittaminen ei liity Puolan alueeseen. Termillä "tulon tuottoalue" on ymmärrettävä paikka, jossa tulonhankintaan tähtäävää toimintaa tosiasiallisesti harjoitetaan (korkeimman hallinto-oikeuden tuomio 7.7.2016, II FSK 254/16).

Edellä mainitun kiistan ratkaisi lainsäätäjä, joka verolakimuutoksen seurauksena otti käyttöön asetuksen, jonka mukaan ulkomailla asuvien Puolan alueella saamia tuloja (tuloja) pidetään luonnollisten henkilöiden maksamina saamisina. , oikeushenkilöt tai organisaatioyksiköt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä ja jotka asuvat , pääkonttori tai johtokunta Puolassa – riippumatta sopimuksen tekopaikasta ja palvelun suorittamisesta.

Veron kantaminen

Jos summan maksavan tahon on laskettava ja perittävä lähdevero, se suorittaa maksajan tehtävää. Siksi hänen on laskettava vero asianmukaisen verokannan mukaan. Maksajan tulee vähentää (vähentää) maksetusta määrästä veron määrä, joten ulkomailla asuvalle tosiasiallisesti maksetun määrän tulisi olla lähdeveron määrää pienempi. Jos verorasituksen tulee kantaa velan maksava yhteisö, ulkomailla asuvalle maksettava määrä on bruttotettava.

Esimerkki 1.

Puolan veronmaksajan on maksettava 45 000 zlotyn suuruinen korvaus ranskalaisen yksikön tarjoamasta mainospalvelusta. Mainospalveluiden veroprosentti on 20 %. Tästä syystä puolalainen veronmaksaja pidättää 9 000 PLN (45 000 x 20 %) lähdeveron. Ranskalaiselle urakoitsijalle maksettava summa on siis 36 000 zlotya.

Peritty vero on maksettava maksajan asuin- tai kotipaikan mukaan toimivaltaisen veroviraston päällikön johtamalle verotoimistolle, ts.lähdeverosaatavan maksava yhteisö. Ennakonpidätyksen maksupäivä verovirastolle riippuu vastapuolen verotuksellisesta asemasta. Oikeushenkilön verovelvollisen vanhenee seitsemäs päivä ja luonnollisen henkilön osalta veron kantamiskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä.

Dokumentointivelvoitteet

Verovuoden aikana lähdeveron perineet verovelvolliset ovat velvollisia laatimaan vuosiilmoituksen sen päätyttyä. Siltä osin kuin peritty "lähdevero" on luonnollisten henkilöiden tuloveroa, tehdään PIT-8AR-ilmoitus, ja jos vero on yhteisövero, CIT-10Z-ilmoitus.

PIT-8AR-ilmoitus tulee lähettää verotoimistolle, jota ohjaa maksajan asuin- tai kotipaikan mukaan toimivaltaisen veroviraston johtaja. Mitä tulee CIT-10Z-ilmoitukseen, se tulee lähettää verovirastolle, jota johtaa ulkomaisen verovelvollisen toimivaltaisen veroviraston päällikkö (ulkomaisten henkilöiden verotuksesta vastaavan veroviraston päällikkö).

Viimeinen lähdeveron perintään liittyvä velvollisuus on velvollisuus laatia IFT-tiedot eli tiedot ulkomailla asuvan Puolassa saamien tulojen (tulojen) määrästä.

IFT-1 / IFT-1R ja IFT-2 / IFT-2R tiedot lähetetään ulkomailla asuville sekä ulkomaisten henkilöiden verotuksesta vastaavien verotoimistojen päälliköiden hallinnoimille verotoimistoille. Näitä tietoja ei lähetetä maksajan asuin- tai kotipaikan toimivaltaisten verotoimistojen päälliköiden johtamiin verotoimistoihin.

Kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevat sopimukset

Myös kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien sopimusten määräykset voivat vaikuttaa lähdeveron verotuksen periaatteisiin. Sopimukset voivat olla vuorovaikutuksessa kahdella tavalla. Ensinnäkin sopimuksesta voidaan sulkea pois tämän veron kantamisvelvollisuus. Toiseksi kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen sanamuoto voi mahdollistaa lähdeveron kantamisen yleistä verokantaa alhaisemmalla tavalla.

Mahdollisuus käyttää asetuksia riippuu kahden ehdon täyttymisestä:

  1. ulkomaan valtion kanssa tehdyssä kaksinkertaisen verotuksen välttämissopimuksessa määrätään tietyntyyppiseen tuloon täydellisestä vapautuksesta tai alhaisemman verokannan soveltamisesta,
  2. ulkomailla asuva henkilö todistaa asuinpaikkansa tai kotipaikan verotuksellisesti kyseisessä maassa asuinpaikkatodistuksella.

On huomattava, että vaikka puolalainen veronmaksaja on soveltanut lähdeverovapautusta, sen on silti laadittava ja lähetettävä IFT-1 / 1R- ja IFT-2 / 2R-tiedot.