Pääomatulovero - Belka-vero

Palveluvero

Pääomatulovero, jota kutsutaan myös Belka-veroksi, on eräänlainen kiinteämääräinen tulovero. Veroprosentti on 19 prosenttia ja se kannetaan yksityishenkilöiden ansaitsemista myyntivoitoista. Tämä tarkoittaa, että jokaisen henkilön, jonka varat ovat talletuksella, säästötilillä tai talletettuina joukkovelkakirjalainaan, on otettava huomioon velvollisuus siirtää osa syntyneestä voitosta Valtiokonttoriin.

Pääomatulovero

Luovutusvoittoverosta säädetään pykälässä. Henkilöverolain 30a ja 30b §:ssä. Aluksi on korostettava, että Belka-veroa kannetaan edellä mainittujen säännösten mukaan vain myyntivoitosta eli sijoituksesta ansaitusta summasta, ei koko hallussa olevasta pääomasta.

Esimerkki 1.

Rouva Ewa on tehnyt 1 000 zlotyn vuotuisen talletuksen (5 % vuodessa). Vuoden kuluttua maksetun summan korko oli 50 PLN. Siksi Belkan vero lasketaan syntyneestä 50 zlotyn summasta ja se on 9,50 zlotya. Vuoden kuluttua Ewa saa vihdoin 1040,50 PLN:n.

Mitä tulot käteispääomasta ovat?

Art. PIT-lain 17 §:n mukaan käteispääomasta saatavat tulot ovat:

 • lainojen korkojen verotus;
 • alennustulojen ja arvopapereiden korkojen verotus;
 • verovelvollisen tilille kertyneestä käteistulosta tai muusta säästämismuodosta saadun tulon verotus;
 • osinkojen ja muiden oikeushenkilöiden voittoihin osallistumisesta saatujen tulojen verotus;
 • pääomarahastoihin osallistumisesta saatujen tulojen verotus;
 • Avoimen eläkesäätiön jäsenen tai elinikäiseen pääomaan oikeutetun kuoleman jälkeen maksettujen määrien verotus;
 • osakkeiden siirrosta määrätililtä työeläkesäätiölle syntyneiden tulojen verotus;
 • työntekijöiden eläkesäätiön osakkeiden merkintäoikeuksien myynnistä saatujen tulojen verotus;
 • henkilökohtaiselle eläketilille kertyneiden varojen palautuksesta johtuva tulojen verotus;
 • työeläkejärjestelmään kertyneiden varojen palautuksesta johtuva tulojen verotus;
 • henki- tai pääomavakuutussopimusten tulojen verotus;
 • ulkomailla maksettujen verojen vähennys;
 • vero tietyistä tuloista (tuloista), jotka on siirretty omnibus-tilin arvopapereihin oikeutetuille verovelvollisille.

Veroluokka

Taiteen tarjoaminen. PIT-lain 30a pykälässä mainitaan rajoittamattoman verovelvollisten sekä Puolassa että ulkomailla saatujen tulojen osalta sekä rajoitetusti verovelvollisten Puolassa saatujen tulojen osalta saavuttaman myyntivoiton verotus.
Käsitelty määräys koskee kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ansaitsevat tulonsa Puolan alueella, ja niitä, jotka ansaitsevat tulonsa Puolan ulkopuolella, mikäli he ovat rajoittamattoman verovelvollisen alaisia. Ainoa poikkeus on tilanne, jossa sovelletaan asiaankuuluvia kansainvälisiä sopimuksia kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä.

Pääomatuloista, kuten johdannossa mainittiin, kannetaan kiinteämääräinen vero, joka on 19 prosenttia veron perusteesta. Yleensä veroperuste on tulo eli se verovelvollisen ansaitsema määrä, jota ei ole vähennetty vähennyskelpoisilla kuluilla.

Vähennyskelpoiset kulut otetaan huomioon vain, jos:

 • tulot osakerahastoihin osallistumisesta;
 • vakuutussopimuksista saadut tulot (PIT-lain 24 §:n 15 a kohta). Tämä tulo lasketaan maksetun etuuden määrän ja vakuutusyhtiölle maksetun vakuutusmaksun erotuksena;
 • työeläkesäätiön jäsenen tulo määrätilille talletettujen osuuksien siirtämisestä rahaston varoihin (HVJ 30 a §:n 1 momentin 7 kohta). Tuotot ovat osakkeiden luovutuspäivän arvon ja osakkeiden hankintakustannusten välinen erotus;
 • henkilökohtaisella eläketilillä ansaitut tulot, jotka johtuvat tälle tilille kertyneiden varojen palautuksesta, ja työntekijän eläkejärjestelmään osallistujan tulot tämän järjestelmän perusteella kertyneen varojen palautuksesta (30 a artiklan 1 kohdan 10 ja 11 alakohta) ) PIT-lain);
 • ZUS:n alatililtä vakuutetun puolison kuoleman yhteydessä maksamat kertaluonteiset summat (PIT-lain 30a §:n 1 momentin 9a kohta).


Lisäksi verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja sovelletaan oikeushenkilöiden voitto-osuuden laskemiseen. Tämä koskee erityisesti:

 • tulot osakkeiden tai osakkeiden lunastuksesta;
 • tulo pääomaosuuden alentamisesta tai osakkaan eroamisesta puolalaisesta kommandiittiyhtiöstä tai ulkomaisesta yhtiöverovelvollisesta yhtiöstä, jos nämä tapahtumat tapahtuvat eri tavalla kuin lunastuksen seurauksena osakkeista tai osakkeista;
 • osakepääoman korottamiseen kohdistetuista tuloista

Luovutusvoittoveroa koskevissa säännöksissä säännellyistä lähteistä saatua tuloa tai tuloa ei yhdistetä tuloveron alaiseen tuloon (yleinen).

Tulojen tai pääomarahastoista saatujen tulojen verotus

Kaikki myyntivoitoista saadut tulot eivät aiheuta kirjanpitovelvollisuutta. Pankki vastaa esimerkiksi määräaikaistalletuksen tai säästötilin kertyneen koron veron laskemisesta ja perimisestä. Vastaavasti sijoitusrahastoveron laskee ja maksaa sijoitusrahastoyhtiö. Ilmoitetuissa tapauksissa asiakkaan ei tarvitse todistaa tämäntyyppisiä tuloja itse; hän yksinkertaisesti saa tuloja vähennettynä maksettavalla verolla.

Osakeyhtiöiden arvopapereiden ja osakkeiden vastikkeellisesta myynnistä saatujen tulojen kysymys on kuitenkin erilainen. Näissä tapauksissa verovelvollisen on esitettävä voitto ja annettava veroilmoitus PIT-38-lomakkeella (jätetty 30. huhtikuuta mennessä).

Osakeyhtiöiden arvopapereiden ja osakkeiden maksua vastaan ​​myynnistä saadun tulon verotus

Osakeyhtiöiden arvopapereiden tai osakkeiden luovutuksesta saatua tuloa verotetaan 19 prosentin verokannan mukaan. Tämä tulo on kokonaisen verovuoden tulojen ja niiden hankintakustannusten välinen erotus. Arvopapereiden tai yhtiön osakkeiden myynnistä maksua vastaan ​​saatu tulo syntyy, kun arvopapereiden tai osakkeiden omistus siirtyy ostajalle. Huomaa, että tulot ovat velkaa riippumatta siitä, onko se tosiasiallisesti maksettu vai ei.

Käsitellyt verotuksessa vähennyskelpoiset kustannukset ovat niiden hankinnasta aiheutuneita kuluja. Täällä puhutaan mm arvopapereiden tai osakkeiden hankintaan liittyvistä kuluista, esim. notaarin palkkiosta, pankkiiriliikkeen tilinhoitoon liittyvistä kuluista, esim. arvopapereiden ostosta ja myynnistä perittävä palkkio, sijoitustilin ylläpitoon liittyvä palkkio tai jopa korko ja palkkiot lainoista, joilla ostetaan arvopapereita tai yhtiön osakkeita. Kyseisten liiketoimien verotuksessa vähennyskelpoiset kustannukset lasketaan tulon saamispäivänä. Tämä tarkoittaa, että aiheutuneet kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia vasta näiden arvopapereiden (osakkeiden) myynnin yhteydessä.

Johdannaisrahoitusinstrumenttien maksua vastaan ​​myynnistä saadun tulon verotus ja siitä johtuvien oikeuksien käyttäminen

Tässä tilanteessa verotus on analoginen osakeyhtiöiden arvopapereiden ja osakkeiden vastikkeellisesta myynnistä saadun tulon verotuksen kanssa. Tulo on välineen selvityksestä saatu summa. Tulot sen sijaan syntyvät sinä päivänä, jona verovelvollinen käyttää näitä oikeuksiaan. Jos tuloja saadaan arvopapereiden, osakeyhtiön osakkeiden, johdannaisrahoitusvälineiden myynnistä ja johdannaisrahoitusvälineistä johtuvien oikeuksien käyttämisestä, kaikki edellä mainitut tulot ja kaikki kulut on laskettava yhteen vuosittaiseen PIT:ään. -38 lausunto.

Ulkomailta saatujen pääomavarojen verotus

Ensinnäkin on tarkistettava, kuuluvatko verovelvollisen ulkomaisesta pääomasta saama tulo kaksinkertaisen verotuksen piiriin. Saatat huomata, että ulkomaille maksettu vero riittää.
Muussa tapauksessa vero on lain mukaan laskettava etukäteen ja siitä on vähennettävä ulkomaille maksettu määrä. Ero on maksettava vero. Ulkomailla maksetun määrän määrä, jolla ulkomailla saadun tulon kiinteämääräistä veroa voidaan alentaa, ei saa ylittää tästä tulosta 19 prosentin verokannan perusteella lasketun veron määrää. Emme yhdistä ulkomailta saatua verotettavaa tuloa muihin vuosittaisessa ALV-veroilmoituksessa ilmoitettuihin tuloihin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Verottamattomat tulot pääomarahastoista

Verotussäännöstä on myös joitain poikkeuksia. Emme maksa Belka-veroa tuloista:

 • määräaikaisten pankkitalletusten kertyneen käteisen korosta edellyttäen, että talletukset on avattu ennen 1.12.2001 ja niiden perustamissopimuksia ei ole muutettu, jatkettu tai uusittu tämän päivämäärän jälkeen eikä niitä ole irtisanottu tai nostettu niistä pääomaa ennen sen ajanjakson lopussa, jolle ne on tehty;
 • Valtiokonttorin tai kuntayksiköiden liikkeeseen laskemien arvopapereiden koroista ja alennuksista edellyttäen, että arvopaperit on ostettu ennen 1.12.2001;
 • Valtiokonttorin liikkeeseen laskemien arvopapereiden ja paikallishallinnon yksiköiden liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen korosta osana, joka vastaa näiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijalta hankittaessa maksetun koron määrää;
 • ja tuloista:
 • ennen 1.1.2003 hankittujen, 1.1.1989 jälkeen liikkeeseen laskettujen valtion joukkovelkakirjalainojen ja 1.1.1997 jälkeen liikkeeseen laskemien paikallishallinnon obligaatioiden myynnistä;
 • ennen 1.1.2004 hankituista arvopapereista johtuvien oikeuksien käyttämisestä;
 • osuudesta pääomarahastoihin, jos osuudet on hankittu ennen 1.12.2001.

Kuinka välttää Belka-vero?

Tällä hetkellä verosäännösten tiukentamiseen tähtäävien viimeaikaisten muutosten jälkeen veronmaksajilla on pieni valikoima rahoitusvälineitä, jotka eivät ole kyseisen veron alaisia.

Voit välttää myyntivoittoveron perustamalla IKE-eläketilin ja IKZE:n. Näiden tilien haltijoilla on takuu, että he eivät maksa veroja tältä tililtä. Tämä ei kuitenkaan ole virheetön ratkaisu. Veron välttämiseksi on välttämätöntä säilyttää IKE-säästösi 55-vuotiaaksi ja IKZE:n tapauksessa 65-vuotiaaksi asti. Jokainen varojen nosto mainituilta tileiltä edellyttää veronmaksua. Lisäksi vuoden aikana asetetaan maksuraja. Vuonna 2019 se on 14,3 tuhatta. PLN IKE ja 5,7 tuhatta. PLN IKZE:lle.

Pääomavoittovero - yhteenveto

Belka-vero, jonka silloinen valtiovarainministeri Marek Belka otti käyttöön vuonna 2002, oli alun perin 20 % ja se oli tarkoitettu vain veronmaksajille, jotka ovat sijoittaneet säästönsä pankkitalletuksiin ja pankkitalletuksiin. Vuonna 2004 vero alennettiin 19 prosenttiin ja samalla laajennettiin tässä artikkelissa käsiteltyihin pääomatuloihin.

Vaikka jokainen äskettäin valittu hallitus lupasi poistaa tämän veron, Belkan vero ulotetaan jokaisella verosäännösten muutoksella koskemaan muita rahoitusvälineitä. Samalla tämä tosiasia johtaa siihen, että mahdollisuudet säästää ilman veronmaksuvelvollisuutta vähenevät. Voidaan siis olettaa, että lähitulevaisuudessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia ja tämä vero vuonna 2004 vahvistetussa muodossaan edelleen rasittaa puolalaisten "lompakkoa".