Tuulipuistojen verotus

Palvelus

Viime vuosina kiinnostus uusiutuvia energialähteitä kohtaan on lisääntynyt huomattavasti. Varmasti jokainen on autoa ajaessaan havainnut monia uusia tuulipuistoja. Voit tavata sekä yksittäisiä esineitä että kokonaisia ​​tiloja. Tuulipuistojen omistajat ovat velvollisia maksamaan kiinteistöveroa. Monien veronmaksajien silmissä ei kuitenkaan ole täysin selvää, millä alueella mainittu tuulivoimapuistovero pitäisi maksaa.Onko oikein periä veroa voimalaitoksen koko pinta-alalta vai ehkä oikeampi ratkaisu on maksaa veroa vain joistakin sen elementeistä? Selitämme nämä ongelmat alla.

Mikä on kiinteistöveron alaista?

Kiinteistöverotuksen aihe on ilmoitettu 11. 2 lauseke Paikallisista veroista ja maksuista annetun lain 1 §. Sisällönsä mukaan kiinteistöt tai rakennustyöt ovat verollisia, kuten:

  • maa,
  • rakennukset tai niiden osat,
  • yrityksen pyörittämiseen liittyvät rakenteet tai niiden osat.

Edellä mainitun lain mukaan rakennus on:

  • rakennuslaissa tarkoitettu rakennuskohde, joka ei ole rakennus tai pienarkkitehtuuriesine, ja
  • Rakennuslain säännösten mukaiset rakennuskohteeseen liittyvät rakennuslaitteet, jotka mahdollistavat kohteen käytön sen käyttötarkoituksen mukaisesti (1a §:n 1 momentin 2 kohta).

Rakennuksen käsite rakennusoikeudessa

Rakennuksen määritelmä löytyy Art. 3 rakennuslain 3 kohta. Rakennuksella tarkoitetaan sanamuotonsa mukaan mitä tahansa rakennuskohdetta, joka ei ole rakennus tai pienarkkitehtuurin kohde, kuten: lineaariset rakenteet, lentokentät, sillat, maasillat, ylikulkusillat, tunnelit, rummut, tekniset verkot, vapaasti seisova antenni mastot, kiinteästi maahan kiinnitetyt, mainostilat, maanrakennustyöt, puolustus (linnoitukset), suojaavat, vesitekniset rakenteet, säiliöt, vapaasti seisovat teollisuuslaitokset tai tekniset laitteet, jätevedenpuhdistamot, jätekaatopaikat, vedenkäsittelyasemat, tukirakenteet, maanpäälliset ja maanalaiset risteykset, maalaitokset, urheilutilat, hautausmaat, muistomerkit sekä teknisten laitteiden rakennusosat (kattilat, teollisuusuunit, tuulipuistot, ydinvoimalaitokset ja muut laitteet) sekä koneiden ja laitteiden perustukset teknisesti erillisinä esineiden osat, jotka muodostavat käyttökelpoisen kokonaisuuden.

Tuulipuisto - onko se rakennus? Tuulipuistojen verotus

Vuoteen 2016 asti - tuulimylly ei ole rakennus

Vuoteen 2016 asti tuulipuisto ei ollut rakennus.

Epäilemättä siinä oli kuitenkin perustusten ja maston lisäksi monia muitakin osia, kuten esimerkiksi torni, peräsin, roottori tai jopa roottorin siivet. Lisäksi edellä olevassa kohdassa lainattu määritelmä osoittaa selvästi, että rakentamiseen kuuluu myös teknisten laitteiden rakennusosia, mukaan lukien tuulipuistot.

Vaikuttaa loogiselta, että vain perustukset ja masto katsottaisiin voimalaitoksen rakennusosiksi.

Läpimurto tässä asiassa osoittautui Rzeszówin osavaltion hallinto-oikeuden tuomioksi 11. elokuuta 2010, tiedostoviitenumero I SA / Rz 340/10, joka osoittaa selvästi, että asianmukainen ero on tehtävä:

“(...) Kyseinen tuulipuisto koostuu maahan asetetuista elementeistä eli perustuksista ja mastosta sekä mastoon >> kiinnitetyistä << elementeistä eli roottorista siipillä ja gondolista, johon on sijoitettu muita ohjaus- ja turvalaitteita. (...) tuulivoimala ei ole rakennus eikä pienarkkitehtuurikohde, joten ratkaisevaa on se, muodostaako se rakenteen tai sen osan tai mahdollisesti rakennuslaitteen. (...) tuulipuisto kokonaisuudessaan on laite ja vain näiden laitteiden rakennusosat ovat rakennus. (...) koska lainsäätäjä (...) on määritellyt tuulivoimalaitoksen tekniseksi laitteeksi, niin tällaista voimalaitosta ei voida pitää pykälässä tarkoitettuna rakennuslaitteena. 1a piste 2 art. 2 jakso 1 piste 3 u.p.o.l. verotuksen kohteena. Näin ollen, jos rakenteessa - lainsäätäjän tahdolla - ei ole suoraan sähkön tuottamiseen käytettäviä laitteita (turbiini, konemoottori, muut konesalissa sijaitsevat laitteet), on perusteltua olettaa, että ne eivät ole kiinteistöveron alaisia. , kun taas tämän veron alaisia ​​ovat vain osat, eli perustukset ja masto.”

Laki vuodelta 2016 - tuulimylly on rakennus

Vuodesta 2016 pykälän mukaisesti Tuulipuistoinvestoinneista 20.5.2016 annetun lain 2 § (ns. tuulipuistolaki) - tuulipuisto on rakennus.

Vaikka oikeuskäytännössä on ristiriitaisia ​​näkemyksiä siitä, onko kiinteistövero maksettava koko tuulimyllystä (tuulimyllylaki ei uskota tuovan muutoksia voimalaitosten verotukseen), tuomioistuimet antavat tuomioita, joissa kiinteistövero on maksettava vuodesta 2017 alkaen. vero tulee maksaa koko tuulimyllystä.

I SA / Bd 866/16 - Bydgoszczin osavaltion hallinto-oikeuden tuomio

“(...) tuulipuistoinvestoinneista 20.5.2016 annetun lain (Lakilehti 2016, kohta 961 muutoksineen), jäljempänä "uiew", sisältö, joka muutti merkittävästi tuulipuiston käsitettä niiden kiinteistöverotuksen yhteydessä verottaa. Perustuksesta, tornista ja teknisistä osista koostuva tuulivoimalaitos on ymmärrettävä rakenteena tämän lain voimaantulopäivästä alkaen.(...) Rakennuslain mukaan kiinteistöverotuksessa se on säännöksen yksiselitteisesti määrätty. 17 AD, jossa lainsäätäjä ilmoitti suoraan, että voimaantulopäivästä alkaen 31.12.2016 saakka tuulipuistoon liittyvä kiinteistövero määräytyy ja peritään ennen lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Edellä oleva selkeästi ja ilman mahdollisuuksia tämän säännöksen erilaiseen tulkintaan viittaa siihen, että lainsäätäjän tarkoituksena oli muuttaa nykyistä käsitystä tuulivoimapuistojen kiinteistöverotuksen yhteydessä ja sisällyttää se 1.1. 2017, perustusten ja tornin lisäksi myös tuulipuistojen teknisiä elementtejä.

Viranomainen totesi, että korkeampi verotus johtuu rakennuslain muutoksista, joihin paikallisvero- ja maksulaki viittaa. Rakennuslain mukainen rakennuskohde on tuulipuistorakenne, joka koostuu sekä rakennus- että teknisistä osista.(...)”

Kiinteistövero on siis maksettava tuulipuistosta (koko rakenteesta, ei sen osista, kuten perustuksista, mastosta).

Koko tuulipuistovero on voimassa 1.1.2017 alkaen, aiemmilta kausilta veroa pitäisi maksaa vain osasta tuulipuistosta (niistä, jotka olivat aiempien määräysten mukaisia ​​rakenteita).