Henkilökohtainen tulovero - mitä se on ja ketä se koskee?

Palveluvero

Henkilökohtainen tulovero (PIT), kuten nimestä voi päätellä, on vero, joka maksetaan yksityishenkilön ansaitsemista tuloista. Sen suuruus riippuu pitkälti tuotetun tulon määrästä, mikä tarkoittaa, että niiden kasvun myötä myös verovelvollisuus verovirastolle kasvaa. Ota selvää, mikä on verollista ja mitkä ovat sen muodot!

Velvollisuus maksaa veroa – ketä se koskee?

Pääsääntöisesti kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ansaitsevat tuloja tai tuloja tiettynä verovuonna, ovat verovelvollisia Puolassa. Fyysinen ihminen puolestaan ​​on jokainen ihminen syntymästä kuolemaan. Tämä tarkoittaa, että pienestä lapsesta aikuiseen jokainen tuloa saava on lain mukaan verovelvollinen.ALV-lain säännökset koskevat luonnollisten henkilöiden lisäksi myös:

 • yksityiset yritykset

 • siviilikumppanuudet

 • kommandiittiyhtiöitä

 • yleiset yhtiöt

 • kumppaniyritykset.

Edellä mainittujen yritysten osalta ne ovat luomuksia, jotka on luotu kahden tai useamman osakkaan asemassa olevan luonnollisen henkilön välisen sopimuksen perusteella. Yrityksissä yhtiömiehiä lukuun ottamatta yhtiömies voi olla myös oikeushenkilö. Yrityksissä verovelvollisuus koskee kutakin osakasta erikseen tulojen perusteella, jotka lasketaan heidän osuuksiensa suhteessa.

Osakeyhtiöihin, kommandiittiyhtiöihin ja osakeyhtiöihin sovelletaan tuloverotuksen osalta arvoverolain säännöksiä.

Henkilökohtainen tulovero - veropohja

Sekä kokopäivätyössä että yrittäjänä työskentelevillä luonnollisilla henkilöillä on sama PI-lain mukainen verovelvollisuus. Veron laskentaperusteena oleva tulo muodostuu ansaituista tuloista vähennettynä sen hankintakustannuksilla. Artiklan 10 kohdan mukaisesti. PIT-lain 1 §:n mukaan tulonlähde on:

 • liikesuhde, työsuhde, mukaan lukien osuuskuntatyösuhde, maataloustuotanto-osuuskunnan tai muun maataloustuotantoa harjoittavan osuuskunnan jäsenyys, työ-, vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke;

 • henkilökohtaisesti suoritettu toiminta;

 • muu kuin maatalouden taloudellinen toiminta;

 • maataloustuotannon erityisosastot;

 • vuokra-, alivuokra-, leasing-, alivuokra- ja muut vastaavanlaiset sopimukset, mukaan lukien maataloustuotannon erityisosastojen ja tilan tai sen osien vuokraus, edelleenvuokraus muihin kuin maataloustarkoituksiin tai maataloustuotannon erityisosastojen hoitamiseen, lukuun ottamatta omaisuutta liittyvät taloudelliseen toimintaan;

 • käteispääoma ja omaisuusoikeudet, mukaan lukien muiden kuin 8 kohdan a alakohdassa lueteltujen omistusoikeuksien myynti vastiketta vastaan. a - c;

 • hävittäminen harkittavaksi kohdan mukaisesti 2:
  - kiinteistö tai sen osat ja kiinnostus kiinteistöihin,
  - osuuskunnan omistusoikeus asuntoon tai toimitiloihin ja oikeus omakotitaloon asunto-osuuskunnassa,
  - ikuinen maankäyttöoikeus,
  - muut asiat, jos vastikkeellinen myynti ei tapahdu taloudellista toimintaa harjoitettaessa ja se on tehty a alakohdassa tarkoitetun kiinteistön ja omaisuusoikeuksien vastikkeellisessa myynnissä. a-c - ennen viiden vuoden kulumista sen kalenterivuoden päättymisestä, jona hankinta tai rakentaminen tapahtui, ja muut asiat - ennen kuin kuusi vuotta on kulunut sen kuukauden lopusta, jona hankinta tapahtui; vaihdon yhteydessä näitä ajanjaksoja sovelletaan jokaiseen vaihtavaan henkilöön;

 • ulkomaisen määräysvallassa olevan yhtiön harjoittama toiminta;

 • muista lähteistä, joita ei ole mainittu edellä.

Tuloihin luetaan edellä esitetyn perusteella kaikki veron perusteena olevat määrät, mukaan lukien rahana tai vastikkeetta saatujen luontoisetuuksien arvo. Samalla elinkeinonharjoittajan tulovero lasketaan myös myytyjen tavaroiden tai palvelujen arvosta, vaikka saamista ei veronmaksuhetkellä tosiasiallisesti olisi saatu.

Yleiset säännöt - yleisin verotusmuoto

Työsuhteen perusteella tuloa saavia luonnollisia henkilöitä verotetaan pääsääntöisesti yleisten periaatteiden mukaan. Myös elinkeinotoimintaa harjoittavilla luonnollisilla henkilöillä on mahdollisuus valita tämä verotusmuoto. Yleisten sääntöjen mukaan perusprosentti on 18 % veron perusteesta. Jos 85 528 zlotyn vuosiraja ylittyy, ilmoitetun arvon ylittävät tulot verotetaan 32 %:lla. Tämä tarkoittaa, että veron määrä riippuu tulojen määrästä. Jos tämä verotusmuoto valitaan, tulovero peritään kuukausi- tai neljännesvuosiennakkoina, jotka maksetaan seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä välittömästi sen erääntymisjakson jälkeen. Tietyn vuoden ennakkomaksujen ja verovelan loppuselvitys tehdään vuosittaisessa veroilmoituksessa. Ennakkomaksun määrään vaikuttavat verotuksessa vähennyskelpoiset kulut, mikä pienentää sitä vastaavasti. Veronmaksaja voi yleisten sääntöjen mukaista verotusta hyödyntäen tehdä yhteisratkaisuja puolisonsa kanssa yhdestä vuosittaisesta PIT-36-ilmoituksesta (joka on jätettävä kuluvan vuoden huhtikuun 30. päivään mennessä edelliseltä vuodelta) ja käyttää alennuksia, kuten lapsialennuksia. Lisäksi veronmaksaja on verovapaan summan alainen (3 091 PLN vuonna 2018), josta ei peritä veroa.

Kiinteä vero - mitä se on?

Tämä verotusmuoto on tarkoitettu yrittäjille, jotka ansaitsevat yli 100 000 zlotya vuodessa muusta kuin maataloustoiminnasta. Pääasiassa johtuen siitä, että verokanta pysyy ennallaan koko vuoden ja on 19 %. Tässä verotusmuodossa veronmaksaja ei voi käyttää verovapaata määrää, kuten yleisten sääntöjen mukaisessa verotuksessa. Kuten yleisten sääntöjen tapauksessa, myös kustannukset vaikuttavat veroarvoon. Lisäksi kiinteällä verolla veronmaksaja ei voi yhdessä puolisonsa kanssa maksaa yhdestä ilmoituksesta ja vähentää vähennyksiä. Selvityksen tekemiseksi hänen on toimitettava PIT-36L-ilmoitus kuluvan vuoden huhtikuun 30. päivään mennessä edelliseltä vuodelta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tarkastettu kertakorvaus - onko se sen arvoista?

Rekisteröity kertakorvaus on verotusmuoto, jolle on ominaista suuri yksinkertaistaminen, koska tuloveron ennakkomaksuja laskettaessa otetaan huomioon vain saadut tulot. Kustannuksia ei laskuteta, vaikka ne ovat syntyneet. Kiinteäsuorituksen yhteydessä henkilökohtainen tulovero ei ole kaikille sama, vaan sen suuruus riippuu elinkeinotoiminnan kohteesta ja siihen sovellettavasta verokannasta. Kiinteämääräiset verokannat riippuvat toiminnan tyypistä, ja ne voivat olla tiettyjen luonnollisten henkilöiden tulojen kiinteämääräisestä tuloverosta annetun lain mukaan: 20 %, 17 %, 12,5 %, 10 %, 8,5 %. , 5,5 % 3 %, 2 %. Lisäksi jokainen yrittäjä ei voi käyttää tätä verotusmuotoa. Art. 8. sek. 1 piste 3, veronmaksajat, jotka saavat tuloja:

 • apteekkien ylläpitäminen,

 • vakuudelliseen lainaamiseen liittyvä toiminta (panttilainausliikkeen pitäminen),

 • toiminta valuutta-arvojen oston ja myynnin alalla,

 • muuhun kuin maatalouteen liittyvän taloudellisen toiminnan harjoittaminen muiden vapaiden ammattien kuin 11 artiklassa määriteltyjen ammattien alalla. 4 sek. 1 piste 11,

 • lain liitteessä 2 lueteltujen palvelujen tarjoaminen,

 • toiminta moottoriajoneuvojen osien ja tarvikkeiden kaupan alalla.

Veronennakot kerätään kuukausittain tai neljännesvuosittain (tiettyjen ehtojen täyttyessä) ja ne maksetaan seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä edelliseltä kuukaudelta. Vuosiselvitys tehdään PIT-28-ilmoituksella kuluvan vuoden huhtikuun 30. päivään mennessä edelliseltä vuodelta, mutta puolison kanssa ei voida tehdä tilitystä ja vähennyksiä yhdestä ilmoituksesta, kuten yleisten periaatteiden verotuksessa. .

Verokortti yksinkertaisin verotusmuoto

Edellä mainittujen verotusmuotojen lisäksi verovelvolliset voivat valita verotuksen myös verokortin muodossa. Tämä etuoikeus on tietyistä luonnollisten henkilöiden saamista tuloista kiinteämääräisestä tuloverosta annetun lain liitteessä 3 mainituilla verovelvollisilla. Korttia käytettäessä veron suuruuden määrittää etukäteen veroviraston päällikkö päätöksen perusteella, eikä se muutu. Yrittäjä ei ole velvollinen pitämään kirjanpitoa. Päätöksen perusteella ilmoitettu tulovero maksetaan samansuuruisena kuukausittain erääntymiskuukautta seuraavan kuukauden 7. päivään mennessä. Tietyn vuoden vuosiselvitys tehdään tammikuun 31. päivään mennessä PIT-16A-ilmoituksella.

Yhteenvetona voidaan todeta, että luonnolliset henkilöt, jotka saavat tulonsa elinkeinotoiminnasta, voivat valita itselleen edullisen verotusmuodon. Lisäksi liiketoiminnassa on mahdollista muuttaa aiemmin valittua verotusmuotoa kuluvan vuoden tammikuun 20. päivään mennessä suhteessa tämän vuoden verotukseen. Jokainen luonnollinen henkilö on tulolähteestä riippumatta velvollinen maksamaan veroa. Henkilön tulovero, lukuun ottamatta verokorttiverotusta, maksetaan ennakkona vuoden aikana ja kirjataan tiettyä verotusta koskevaan vuosittaiseen veroilmoitukseen.