Valmistevero oluista viimeisen käyttöpäivän jälkeen

Verkkosivusto

COVID-19-pandemia merkitsi sitä, että hotelli- ja ravintola-alan yrittäjät ja baarien omistajat eivät voineet harjoittaa liiketoimintaa täysimääräisesti hallituksen asettamien uusien rajoitusten ja toimintamahdollisuuksien rajoitusten vuoksi. Siksi he eivät luonteensa vuoksi pystyneet myymään alkoholijuomia, mukaan lukien oluita. Oluella, kuten muillakin elintarvikkeilla, on tietty kulutuspäivämäärä. Yrittäjien tekemät inventaariot ja samanaikainen oluiden myyntikyvyttömyys johtivat siihen, että ne olivat tai jäivät varastoihin ja siten viimeinen käyttöpäivä oli vanhentumassa. Miten hallitus on ratkaissut tai yrittänyt ratkaista yrittäjien ongelman? Lue, miten oluiden valmistevero vähennetään viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Mikä on valmistevero?

Art. 8 sek. Valmisteverolain 1 §:n mukaan valmisteverotuksen kohteena on:

 1. valmisteveron alaisten tavaroiden tuotanto;

 2. valmisteveron alaisten tavaroiden tuominen verovarastoon;

 3. valmisteveron alaisten tavaroiden maahantuonti, lukuun ottamatta sellaisten valmisteveron alaisten tavaroiden tuontia, jotka on myöhemmin lähettänyt väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä tuontipaikasta rekisteröity lähettäjä, joka ei ole näiden tavaroiden maahantuoja;

 4. valmisteveron alaisten tavaroiden yhteisöhankinta, lukuun ottamatta verovarastoon tehtyä yhteisöhankintaa;

4a. muiden kuin lain liitteessä 2 mainittujen, muun kuin nollaverokannan alaisten valmisteveron alaisten tavaroiden yhteisöhankinta, joka on tehty verovarastoon sisällyttämiseksi väliaikaiseen valmisteverottomaan järjestelmään, jos tällaiset tavarat ei ole asetettu verovarastoon;

 1. sellaisten valmisteveron alaisten tavaroiden siirtäminen verovarastosta väliaikaista valmisteverotusmenettelyä lukuun ottamatta, jotka eivät kuulu verovarastoa pitävän yhteisön omistukseen, ei kuitenkaan käyttötarkoituksensa vuoksi valmisteverosta vapautettuja valmisteveron alaisia ​​tavaroita ja lain liitteessä 2 lueteltuja valmisteveron alaisia ​​tavaroita 8 §:ssä tarkoitetun yhteisön toimesta nollavalmisteverokannalla verotetut käyttötarkoituksensa vuoksi. 13 sek. 3;

 2. maahantuotujen valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä lähettäminen tuontipaikasta sellaisen rekisteröidyn lähettäjän toimesta, joka ei ole näiden tavaroiden maahantuoja.

Valmisteveron alaisia ​​tuotteita ovat lain liitteessä 1 mainitut energiatuotteet, sähkö, alkoholijuomat ja tupakkatuotteet (valmisteverolaki 2 §:n 1 momentti).

Art. Valmisteverolain 92 §:n mukaan laissa tarkoitettuja alkoholijuomia ovat etyylialkoholi, olut, viini, käymisvalmisteiset juomat ja välituotteet.

Viimeisen käyttöpäivän jälkeisten oluiden valmistevero - vähennyskelpoinen

Esimerkki 1.

Jan Kowalski pyörittää baaria, jossa hän myy alkoholijuomia, mukaan lukien olutta. Hän varastoi olutta viimeiseen käyttöpäivään 20.6.2020. Baarien ja muiden ravintoloiden toiminnan rajoitusten vuoksi hän ei onnistunut myymään varastoaan ennen viimeistä käyttöpäivää. Olisiko Jan Kowalski voinut vähentää myymättä jääneiden oluiden valmisteveron vanhentumispäivän jälkeen?

Valtiovarainministeri muutti 1.6.2020 antamallaan asetuksella 28.12.2018 annettua valmisteverovapautusasetusta.

Valtiovarainministeri lisäsi 28.12.2018 annettuun asetukseen luvun 3a, joka säätelee valmisteveron alentamista, kun olut palautetaan viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Lain 44 a §:n mukaan Valtiovarainministerin 1.6.2020 antaman asetuksen 1 §:n mukaan verovelvollisella, joka tuhoaa viimeisen käyttöpäivän jälkeen palautetun oluen, on oikeus vapautukseen alentamalla valmisteveron määrää, jonka hän on velvollinen maksamaan. palautetusta ja vahingoittuneesta oluesta maksetusta valmisteverosta.

Edellä tarkoitetun alennuksen voi tehdä verovelvollinen 31.12.2020 mennessä, mikäli palautettu olut, jonka viimeinen käyttöpäivä on ylittänyt, tuhoutuu kokonaan 31.7.2020 mennessä:

 1. verovarastossa tai

 2. oluen tuotantopaikalla, jossa tuotanto tapahtuu 12 artiklan mukaisesti. 47 kohta. 1 valmisteverolain 5 alakohta tai

 3. verotoimiston toimivaltaisen päällikön suostumuksella muussa paikassa, joka täyttää eri määräysten perusteella tuotteiden hävittämisen ehdot, tulli- ja veroviraston päällikön edustajan läsnä ollessa.

44 a §:ssä tarkoitettu vapautuksen ehto. Valtiovarainministerin 1.6.2020 antaman asetuksen 1 § on:

 1. ilmoittaa verovelvolliselle ennen palatun oluen, jonka viimeinen käyttöpäivämäärä, suunniteltua tuhoamispäivää tulli- ja veroviraston toimivaltaiselle päällikölle aikomuksesta tuhota olut sekä ilmoittaa suunniteltu oluen tuhoamispäivä, -aika ja -paikka ja hävitettävän oluen määrä;

 2. verovelvollisen laatima kahtena kappaleena oluen tuhoamispöytäkirja, jonka verovelvollinen ja hävityksessä läsnä oleva tulli- ja veroviraston päällikön edustaja allekirjoittavat ja vahvistavat tiedot, joiden avulla voidaan erityisesti määrittää :

  1. oluen tuhoamispäivämäärä,

  2. oluen tuhoutumisen syyt,

  3. tuhoutuneen oluen määrä hehtolitroina Plato-asteiden lukumäärän merkinnällä - erikseen oluelle, jolla on eri platonaste,

  4. kuinka tuhota olut.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Veroviraston toimivaltainen johtaja voi verovelvollisen pyynnöstä antaa suostumuksen oluen hävittämiseen ilman tulli- ja veroviraston päällikön edustajaa.

Jos suostumus oluen hävittämiseen annetaan ilman tulli- ja veroviraston päällikön edustajan läsnäoloa, tulli- ja veroviraston päällikön edustajan läsnäolosta vapautumisen edellytyksenä on, että verovelvollinen toimittaa ilmoitus sen hävittämisestä verovelvollisen toimivaltaiselle johtajalle 3 työpäivän kuluessa oluen hävittämispäivästä.

Veronmaksajien on kuitenkin kiinnitettävä huomiota erääseen tärkeään seikkaan. Asetuksen säännökset eivät ole taannehtivia, eli niitä ei sovelleta valmisteveroon oluista, joiden viimeinen käyttöpäivä on päättynyt ennen valtiovarainministerin 1.6.2020 antaman asetuksen voimaantuloa.

Tämän määräyksen 2 §:n mukaan se tulee voimaan sen julkaisemista seuraavana päivänä.

Säännös on julkaistu 3.6.2020. Näin ollen se tuli 2 §:n mukaisesti voimaan 4.6.2020 ja antoi tästä päivästä alkaen laillisen mahdollisuuden soveltaa vapautusta.

Kuten Verohallinnon johtaja on ilmoittanut 15.9.2020 antamassaan yksittäispäätöksessä 0111-KDIB3-3.4013.154.2020.1.MK: ”Asetus ei sisällä säännöksiä, jotka mahdollistaisivat tämän poikkeuksen soveltamisen takautuvasti oluisiin, joiden säilyvyysaika on päättynyt. Lisäksi perustelussa todetaan selkeästi: »Verovelvollinen voi alentaa 31.12.2020 asti, jos palautettu, erääntynyt olut on kokonaan tuhoutunut siltä ajalta, kun ehdotettu valmisteveron alentamisoikeutta koskeva säännös on tullut voimaan. tulee voimaan (eli asetuksen julkaisupäivän jälkeen) 31.7.2020 saakka.

Edellä esitetyn perusteella, jotta verovelvollisella olisi vapautusasetuksen 44a §:n mukainen vapautus (palautetuista myöhässä olevista oluista) alentamalla hänen maksettavaksi kuuluvaa valmisteveron määrää, olut on hävitettävä 4.6.2020 ja 31.7.2020 välisenä aikana... edellyttäen, että muut sen soveltamisen ehdot täyttyvät.

Näin ollen, jos verovelvollinen tuhoaa oluen vanhenemispäivän seurauksena ennen valmisteverovapautusasetuksen 44 a §:n voimaantuloa, verovelvollisella ei ole oikeutta soveltaa vapautusta alentamalla valmisteveron määrää, vaikka muut sen soveltamisedellytykset täyttyvät.

Näin ollen on katsottava, että verovelvollinen on epäilemättä saanut lainsäätäjältä lyhyen ajan saada valmisteveron vähennysmahdollisuus, alle kaksi kuukautta asetuksen voimaantulosta 31.7.2020 asti.