PIT-39 - mikä se on ja kuka sen toimittaa?

Palveluvero

Tuloverovelvollisen (jäljempänä ALV-laki) on ilmoitettava asianmukaisessa vuosiilmoituksessa verovuoden aikana saamansa tulot, mm. työhön, liiketoimintaan tai kiinteistöjen ja omistusoikeuksien myyntiin. Kiinteistöjä ja kiinteistöoikeuksia myytäessä verovelvollisen on toimitettava PIT-39. Mikä on PIT-39? Mitä se pitäisi näyttää ja milloin se tulee lähettää? Me vastaamme!

Mikä on PIT-39?

PIT-39 on vuosittainen veroilmoituslomake, joka on tarkoitettu verovelvollisille, jotka jonakin verovuonna ovat saaneet §:ssä mainitut tulot. 10 sek. 1 piste 8 lit. PIT-lain a-c, nimittäin myymällä:

  • kiinteistö tai sen osat ja kiinnostus kiinteistöihin,

  • osuuskunnan omistusoikeus asuntoon tai toimitilaan ja oikeus omakotitaloon asunto-osuuskunnassa,

  • ikuinen käyttöoikeus maahan,

jos 5 vuotta ei ole kulunut sen kalenterivuoden lopusta, jona ne hankittiin tai rakennettiin.

Kiinteistön vastikkeellisesta myynnistä saatava tulo on myyntisopimuksessa määrätty myyntihinta, josta on vähennetty siitä aiheutuneet kustannukset, aktiivisten arvonlisäveron velvollisten osalta nettoarvona tai arvonlisäverottomien verovelvollisten bruttoarvona. Jos kiinteistön myyntihinta on jostain syystä merkittävästi alhaisempi kuin saman kiinteistön markkina-arvo, veroviranomaisella on oikeus määrätä kauppahinta markkinahintojen perusteella. PIT-39:ssä ei näytetä kiinteistöjen tai omaisuusoikeuksien myyntiä osana elinkeinotoimintaa ja liiketoimintakiinteistöön kuuluvaa. Art. 30e kohta. ALV-lain 1 §:n mukaan edellä mainittujen kiinteistöjen ja omaisuusoikeuksien myynnistä saatua tuloa verotetaan 19 % tuloverolla.

Esimerkki 1.

Vuonna 2011 herra Jan osti asunnon, jossa hän asui 4 vuotta. Vuonna 2020, koska tilat olivat olleet tyhjillään vuodesta 2016 lähtien, he päättivät myydä sen. Pitäisikö herra Janin ilmoittaa kyseisessä tapauksessa tietty myynti PIT-39:ssä?

Ei, Janin ei tarvitse ilmoittaa tiettyä myyntiä PIT-39 vuosiveroilmoituksessa, koska kiinteistön ostokalenterivuoden päättymisestä on kulunut yli 5 vuotta.

Esimerkki 2.

Rouva Olga sai vanhemmiltaan lahjoituksena asunnon vuonna 2016. Vuoden 2020 alussa hän päätti myydä sen. Pitäisikö saadut tulot tässä tapauksessa esittää PIT-39:ssä?

Kyllä, Rouva Olgan tulee selvittää saadut tulot PIT-39-lomakkeella, koska kiinteistön hankinnasta ei ole kulunut 5 vuotta.

Milloin ja minne PIT-39 tulee toimittaa?

Art. 45 sek. PIT-lain 1 §:n mukaan vuosiilmoitus PIT-39, josta käy ilmi kiinteistön ja omaisuusoikeuksien myynnistä saadut tulot (tappiot), tulee toimittaa toimivaltaiselle verovirastolle verovuoden 15. helmikuuta - 30. huhtikuuta välisenä aikana. vuosi, jona myynti tapahtui. Jos verovelvollinen jättää vuosittaisen veroilmoituksen ennen määräaikaa eli ennen helmikuun 15. päivää, verovirasto tunnustaa ilmoituksen annetuksi helmikuun 15. päivänä. Toimivaltainen verotoimisto PIT-39:n ilmoittamiseen on toimisto:

  • verovelvollisen asuinpaikan mukaan verovuoden viimeisenä päivänä,

  • viimeisen asuinpaikan mukaan maan alueella, jos verovelvollinen asuu ulkomailla ennen verovuoden päättymistä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

PIT-39 ja asuntohelpotus

Art. 21 sek. ALV-lain 1 131 momentin mukaan verovapaata on kiinteistön tai omaisuusoikeuksien myynnistä saatu tulo, joka on luovutettu omaan asumiseen kolmen vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona myynti tapahtui. Tämä on niin sanottu asumishelpotus. Tämä tarkoittaa, että PIT-39 vuodelta 2019 toimitettaessa verovelvollisella on oikeus käyttää vuonna 2019 kiinteistön tai kiinteistöoikeuksien myynnistä saadut tulot omaan asumiseensa 3 vuoden ajan, laskettuna sen vuoden lopussa, jolloin myynti tapahtui. Asumistuen arvo eli se tulon määrä, jonka verovelvollinen voi kohdistaa kiinteistön myynnistä omaan asumiseen, tulee laskea laissa esitetyn kaavan mukaan:

omaan asumiseen liittyvien menojen suunniteltu arvo × tulot kiinteistön tai omaisuusoikeuksien myynnistä / tulot kiinteistön tai omaisuusoikeuksien myynnistä

 

Esimerkki 3.

Ewa sai vuonna 2017 lahjoituksen (vapautettu perintö- ja lahjoitusverosta), jonka hän päätti myydä vuoden 2020 lopussa. Hän myi sen 370 000 zlotylla. PLN, ja myyntikustannukset ovat 20 tuhatta zlotya. zloty. Rouva Ewa aikoo remontoida talon, jonka suunniteltu kustannus on 250 000 zlotya. PLN, joten edellisen asunnon myyntiä sovittaessa se haluaa hyödyntää asumistukea. Kuinka paljon Ewa joutuu maksamaan veroa asunnon myynnistä ja miten hänen tulee täydentää tiedot PIT-39:ssä?

Jotta voidaan määrittää veron määrä, jonka rouva Ewa joutuu maksamaan asunnon myynnistä, on ensiksi selvitettävä, mihin asumistueen hän on oikeutettu. Kaavan avulla voimme laskea, että helpotuksen arvo on 236 486,49 PLN (250 000 PLN 350 000 / 370 000 PLN). Tästä syystä tulovero on laskettava 113 514 zlotysta (350 000 - 236 486,49) ja se on 21 568 zlotya (113 514 zlotya x 19 %).

Ewan tulee syöttää yllä olevat summat PIT-39:ään seuraavasti:

  • asunnon myyntiin liittyvien tulojen ja kulujen määrä tulee sisällyttää C-kohtaan 20 ja 21.

  • korvauksen määrä merkitään D-osan kohtaan 25, kun taas erän veropohjan arvo 26.

  • PIT-39:stä maksettavan tuloveron lopullinen määrä sisällytetään osan E kohtaan 34.

Art. 30e kohta. ALV-lain 7 §:n mukaan siinä tapauksessa, että verovelvollinen hyödyntää asumishelpotusta, mutta ei saa sitä määräajassa, hän on velvollinen oikaisemaan huojennuksen vuosittaisessa veroilmoituksessa, jossa se on esitetty, ja maksamaan erääntynyt vero ja toimistolle kertyneet korot.