Ammatti ensimmäistä kertaa kiinteistön parantamisen jälkeen - milloin se tapahtuu?

Palveluvero

Käytettyjen kiinteistöjen tapauksessa verovelvolliset käyttävät hyvin usein mahdollisuutta arvonlisäverosta vapauttamiseen. Kauppa on verovapaa kiinteistön korkean arvon vuoksi. Milloin on ensimmäinen asunto kiinteistön parantamisen jälkeen?

Arvonlisäverovapautus kiinteistön myyntiin

Taiteen mukaisesti. 43 sek. Tavara- ja palveluverosta annetun lain 1 10 momentin mukaan rakennusten, rakenteiden tai niiden osien luovutus on vapautettu, paitsi jos:

  1. toimitus tapahtuu ensimmäisen tilityksen aikana tai ennen sitä,
  2. ensimmäisestä käyttöönotosta rakennuksen, rakenteen tai sen osien luovutukseen on kulunut alle 2 vuotta.

Edellä olevasta asetuksesta seuraa, että rakennusten, rakennelmien tai niiden osien luovutus on periaatteessa vapautettu tavara- ja palveluverosta. Poikkeuksena on toimitus ensiselvityksen sisällä tai ennen sitä ja jos ensiasutuksen ja rakennuksen, rakenteen tai sen osan toimituksen välillä on kulunut alle 2 vuotta. Rakennusten, rakennelmien tai niiden osien luovutuksen verotusta koskevien sääntöjen määrittämiseksi on siksi keskeistä selvittää, milloin ensimmäinen asutus on tapahtunut ja kuinka kauan siitä on kulunut.

Ensimmäisen asutuksen määritelmä löytyy Art. 2 arvonlisäverolain 14 kohta. Sillä tarkoitetaan rakennusten, rakenteiden tai niiden osien käyttöön ottamista verollisen toiminnan harjoittamisen yhteydessä ensimmäiselle ostajalle tai käyttäjälle sen jälkeen, kun:

  1. rakentaminen tai
  2. parannus, jos parannuksesta aiheutuneet tuloverolain mukaiset menot olivat vähintään 30 % alkuperäisestä arvosta.

Kuten edellä olevista asetuksista käy ilmi, 9 artiklan mukainen poikkeus. 43 sek. ALV-lain 1 10 momenttia sovelletaan rakennusten, rakennelmien koko tai osan luovutukseen, jos niihin on otettu käyttöön ensimmäisen kerran ja ensimmäisen käyttöönoton ja luovutuksen välinen aika ei ole lyhyempi kuin 2 vuotta.Poikkeus tästä vapautuksesta tapahtuu tilanteissa, joissa toimitus tapahtuu osana ensiselvitystä tai ennen sitä ja tilanteessa, jossa ensimmäisestä selvityksestä myyntihetkeen ei ole kulunut vähintään 2 vuotta.

Kun kyseessä on kiinteistö, joka ei täytä edellä mainitun pykälän säännöksen mukaisia ​​verovapautuksen ehtoja. 43 sek. Arvonlisäverolain 1 10 momentin mukaan lainsäätäjä antaa verovelvollisille mahdollisuuden hyödyntää tämän säännöksen 10a kohdassa tarkoitettua vapautusta tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Art. 43 sek. Arvonlisäverolain 1 10a momentin mukaan 10 kohdassa tarkoitetun vapautuksen piiriin kuulumattomien rakennusten, rakenteiden tai niiden osien luovutus on vapautettu verosta edellyttäen, että:

  1. näiden esineiden osalta luovuttajalla ei ollut oikeutta alentaa maksettavaa veroa ostoihin sisältyvän veron määrällä,
  2. ne toimittaneelle henkilölle ei ole aiheutunut niiden parantamisesta aiheutuneita kustannuksia, joiden osalta hänellä oli oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä, ja jos hänelle on aiheutunut tällaisia ​​kustannuksia, ne olivat alle 30 % veron määrästä. näiden kohteiden alkuarvo.

Lisäksi, kuten Art. 43 sek. arvonlisäverolain 7 a §:ssä tarkoitettu edellytys. 1 piste 10a. b) ei sovelleta, jos parannetussa kunnossa olevat rakennukset, rakenteet tai niiden osat ovat olleet verovelvollisen käytössä verolliseen toimintaan vähintään 5 vuoden ajan.

Yllä olemme esittäneet, mitkä edellytykset rakennusten, rakenteiden tai niiden osien myynnin on täytettävä arvonlisäverosta vapauttamiseksi. Edellä mainittujen säännösten tarkastelu osoittaa, että jos rakennusten, rakenteiden tai niiden osien toimittamiseen voidaan soveltaa poikkeusta 1999/2006 1 momentin säännösten soveltamisesta. 43 sek. Lain 1 momentin 10 kohta, sitten tilojen tarkastaminen 10 §:n perusteella. 43 sek. 1 Lain 10 a kohta on tarpeeton.

Rakennuksen parantaminen

Ensinnäkin on tärkeää selittää kunnostamisen ja modernisoinnin ero. Oikeuskäytännössä on vakiintunut näkemys, että perusparannusmenojen ja käyttöomaisuuden parantamismenojen ero on siinä, että ensimmäisellä pyritään säilyttämään ja palauttamaan käyttöomaisuuden käyttöarvo (huolto, korjaus) ja jälkimmäisellä toiminnan aloittaminen tai laajentaminen uudelleenrakentamisen, laajentamisen, jälleenrakentamisen, mukauttamisen tai nykyaikaistamisen avulla, mikä johtaa merkittävään toiminnallisten ominaisuuksien muutoksiin.

Erittäin osuva ero peruskorjauksen ja modernisoinnin välillä löytyy Łódźin hallinto-oikeuden 21. toukokuuta 2013 antamasta tuomiosta, tiedostoviite. I SA / £ 410/13:

"Parannus on ymmärrettävä käyttöomaisuuden modernisoimiseksi, jolla nostetaan sen teknistä ja käyttöarvoa, sekä hyödykkeen muuntamista käytettäväksi muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseen tai tälle osalle uusien toiminnallisten ominaisuuksien antaminen. Näiden kriteerien valossa tilojen maalaus, asennusten korjaus, tilojen kuluneiden osien, kuten ikkunoiden, ovien, uusiminen ovat epäilemättä menoja, jotka eivät nosta vuokratilan käyttöarvoa eivätkä muuta sen luonnetta. Tästä syystä kulut tulisi käsitellä peruskorjauskuluina, jotka ovat kokonaisuudessaan verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia niiden syntymispäivänä. Jälleenrakennus on kokonaan tai osittain tuhoutuneiden esineiden jälleenrakentamista säilyneiden elementtien perusteella. Tätä ongelmaa käsiteltäessä on muistettava, että parannukselle on tunnusomaista käyttöomaisuuden käyttöarvon nousu suhteessa sen arvoon niiden käyttöönottopäivänä, mitattuna erityisesti käyttöajalla, tuotantokapasiteetti, parannetun käyttöomaisuuden avulla saatujen tuotteiden laatu ja niiden käyttökustannukset”.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ensimmäinen tilitys omaisuuden parantamisen jälkeen - esimerkki

On syytä muistaa, että jokaisella modernisoinnilla ei ole vaikutusta ensiasutuksen hetkeen. Käytämme esimerkkiä havainnollistamaan ongelmaa.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja suunnittelee myyvänsä kiinteistön. Hän osti sen viisi vuotta sitten, ja he käyttivät sitä verollisessa toiminnassa. Yrittäjä tekee niihin parannuksia. Parannusmenot olivat vähintään 30 % kiinteistön alkuperäisestä arvosta, ja mikä tärkeintä, suunniteltu myynti tehdään parannuksen jälkeen. Kiinteistön peruskorjauksella on merkittävä vaikutus kaupan arvoon.

Tässä tapauksessa ensimmäistä asutusta ei kyseisessä kiinteistössä ole tapahtunut. Parannushetkestä kiinteistön myyntiin on enintään kaksi vuotta. Tässä tapauksessa kyseessä olevan kiinteistön ostohetkellä ei ole merkitystä. Kahden vuoden aika ensimmäisestä tilityksestä lasketaan parannuksen tekohetkestä.