Ensimmäinen ammatti ja arvonlisäverovapautus – milloin se tapahtuu?

Palveluvero

Tällä hetkellä kiinteistöjen myynti kasvaa jatkuvasti - sekä uusien että käytettyjen. Veronmaksajat vaihtavat usein kiinteistöään, koska he tarvitsevat isomman omaisuuden. Lisäksi monet yrittäjät myyvät kiinteistöjä parantaakseen taloudellista tilannettaan. Kiinteistöä ostettaessa voi olla tärkeää, onko ensimmäinen asunto tapahtunut vai ei, sillä se voi vaikuttaa arvonlisäveron selvitykseen. Ensimmäinen ammatti ja arvonlisäverovapautus – milloin se tapahtuu? Tarkistaa!

Kiinteistöjen myynnin verotus

Art. 7 sek. Tavara- ja palveluverosta annetun lain (jäljempänä arvonlisäverolaki) 1 §:n 1 momentin 1 momentissa tarkoitettujen tavaroiden toimituksella. 5 sek. 1 kohdan 1 alakohta on ymmärrettävä tavaran omistajalle kuuluvan määräysvallan siirtymisenä. Yllä oleva huomioon ottaen on oletettava, että 1999/2004 pykälässä olevan määritelmän perusteella. Arvonlisäverolain 2 §:n 6 momentin mukaan verovelvollisen toteuttamaa maa-omaisuuden sekä rakennusten ja rakennelmien tai niiden osien myyntiä pidetään 1999/2003:ssa tarkoitettuna vastikkeellisena tavaranluovutuksena. 5 arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentti. Edellä oleva ei tarkoita sitä, että jokainen kiinteistön myynti olisi pykälässä tarkoitettua luovutusta. Arvonlisäverolain 7 §:n mukaan on tavaroista ja palveluista verotettava: jotta tiettyä toimintaa voidaan verottaa tällä verolla, sitä on harjoitettava yksikkö, joka on toimintansa yhteydessä arvonlisäveron maksaja. Näin ollen, jotta tietty myynti voidaan verottaa arvonlisäverolla, se on suoritettava osana pykälässä tarkoitettua liiketoimintaa. 15 sek. arvonlisäverolain 1 §.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja peri kaksi asuntoa isoäidillään. Yksi asunnoista sijaitsee kaupungissa, jossa veronmaksaja ei asu. Veronmaksaja ei harjoita liiketoimintaa. Myydyn asunnon arvo on 220 000 zlotya. Pitääkö verovelvollisen tällaisessa tilanteessa verottaa niitä arvonlisäverolla?

Tässä tilanteessa perintönä hankittu yksityinen omaisuus myydään. Tämän luovutuksen suorittajan toiminnalle ei voida antaa arvonlisäverolain mukaisia ​​elinkeinonharjoittamisen ominaisuuksia, mikä puolestaan ​​määrää sen, ettei hän saa verovelvollisen asemaa. Siksi emme käsittele tässä arvonlisäveron alaisia ​​tavaroita.

Ensiselvitys ja arvonlisäverovapautus – milloin on mahdollista hakea?

Tavaroiden luovutuksen tai palvelujen suorittamisen tavaroiden ja palvelujen verosta vapauttamisen laajuus ja säännöt vahvistetaan 3 artiklan 1 kohdassa. Lain 43 §. Arvonlisäverolain 1 momentin 10 ja 10a kohdassa säädetään arvonlisäverosta vapauttamisesta näissä säännöksissä säädetyt ehdot täyttävän kehitetyn kiinteistön luovutuksesta.

Taiteen mukaisesti. Arvonlisäverolain 43 §:n 1 momentin 10 momentin mukaan rakennusten, rakenteiden tai niiden osien luovutukset on vapautettu verosta, paitsi jos:

  • toimitus tapahtuu ensimmäisen tilityksen aikana tai ennen sitä;
  • ensimmäisestä käyttöönotosta rakennuksen, rakenteen tai sen osien luovutukseen on kulunut alle 2 vuotta.

Edellä olevasta määräyksestä seuraa, että rakennusten, rakennelmien tai niiden osien luovutus on pääsääntöisesti vapautettu tavaroiden ja palveluiden verosta. Poikkeuksena on toimitus ensiselvityksen sisällä tai ennen sitä ja jos ensiasutuksen ja rakennuksen, rakenteen tai sen osan toimituksen välillä on kulunut alle 2 vuotta.

Art. 43 sek. Arvonlisäverolain 1 10a momentin mukaan verosta on vapautettu myös rakennusten, rakenteiden tai niiden osien luovutukset, jotka eivät kuulu 10 kohdassa tarkoitetun vapautuksen piiriin, jos:

  • näiden esineiden osalta luovuttajalla ei ollut oikeutta alentaa maksettavaa veroa ostoihin sisältyvän veron määrällä;
  • ne toimittaneelle henkilölle ei ole aiheutunut niiden parantamisesta aiheutuneita kustannuksia, joiden osalta hänellä oli oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä, ja jos hänelle on aiheutunut tällaisia ​​kustannuksia, ne olivat alle 30 % veron määrästä. näiden kohteiden alkuarvo.

On syytä huomata, että artiklan 1 kohdan mukaisesti. 43 sek. arvonlisäverolain 7 a §:ssä tarkoitettu edellytys. 1 piste 10a. b) ei sovelleta, jos parannetussa kunnossa olevat rakennukset, rakenteet tai niiden osat ovat olleet verovelvollisen käytössä verolliseen toimintaan vähintään 5 vuoden ajan.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja osti varastot, joista hän vähensi arvonlisäveron. Vuosi sitten yrittäjä modernisoi varastot. Varastojen uudistamisen arvo on yli 50 % varastojen alkuperäisestä arvosta. Veronmaksaja myi varastot tänä vuonna. Onko yllä oleva myynti verollinen?

Kyllä, tässä tapauksessa verovelvollisen on verotettava varastojen myyntiä, koska päivitys ylitti 30 % varastojen alkuperäisestä arvosta.

Ensimmäinen ratkaisu - määritelmä

Ensimmäisen asutuksen määritelmä löytyy Art. 2 arvonlisäverolain 14 kohta. Tämän säännöksen mukaan ensiselvityksenä pidetään rakennusten, rakenteiden tai niiden osien ottamista käyttöön ensimmäiselle ostajalle tai käyttäjälle taikka ottamaan käyttöön omaan tarkoitukseen niiden rakentamisen tai parantamisen jälkeen, jos parantamisesta on aiheutunut kustannuksia, tuloverolain tarkoittamana, muodostivat vähintään 30 % alkuarvosta.

Esimerkki 3.

Rakennusyritys on rakentanut talon, jossa on liiketiloja. Kolme tässä rakennuksessa sijaitsevaa liiketilaa myytiin ja luovutettiin ostajalle, joka harjoittaa siellä kaupallista toimintaa. Tilat vapautuivat (myyty) 10.10.2019. Sinä päivänä nämä liiketilat otettiin ensimmäisen kerran käyttöön.

Tässä tapauksessa tilat ostanut verovelvollinen alkoi käyttää niitä omiin tarpeisiinsa. Kiinteistön osto johti ensimmäiseen sovintoon.

Esimerkki 4.

Veronmaksaja otti 10.5.2019 käyttöön rakentamansa varastorakennuksen. Oliko ensimmäinen ratkaisu tällaisessa tilanteessa?

Kyllä, tässä tapauksessa ensimmäinen käyttöaste tapahtui, vaikka rakennusta ei otettu käyttöön verollisen toiminnan harjoittamiseen.

Näin ollen rakennusten, rakennelmien tai niiden osien ensimmäisen ostajan tai käyttäjän lisäksi on nyt tarpeen tunnistaa ensimmäinen asunto näiden rakennusten, rakenteiden tai niiden osien yksityiskäytön alkamishetkellä niiden rakentamisen tai parantamisen jälkeen.

Korostettakoon, että veroviranomaisten aikaisemmat kannat olettivat, että jotta voidaan puhua ensiasunnosta, rakennuksessa on oltava käytössä ja käytössä myös omaa liiketoimintaa varten (ks. Verohallinnon johtajan tulkinta 13. elokuuta 2019, 0111- KDIB3-2.4012.459.2019.3.MD).

Näin ollen muutos mukautti säännökset voimassa olevan oikeuskäytännön kanssa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kiinteistöjen parantaminen

On syytä muistaa, että 1 artiklan mukainen parantamisen käsite. 2 arvonlisäverolain 14 kohta ymmärretään siten kuin tuloverolaissa säädetään. Säännösten valossa rakennukset, rakenteet tai niiden osat katsotaan parannetuiksi, jos niiden jälleenrakentamisesta, laajentamisesta, jälleenrakentamisesta, mukauttamisesta tai modernisoinnista tiettynä verovuonna aiheutuneiden kustannusten summa on suurempi kuin 10 000 zlotya. Lisäksi, kun puhutaan parannuksesta, menojen tulisi lisätä käyttöarvoa suhteessa käyttöomaisuuden käyttöönottopäivän arvoon, mitattuna käyttöajalla, tuotantokapasiteetilla, parannetun käyttöomaisuuden avulla saatujen tuotteiden laadulla. ja niiden toimintakustannukset.

Esimerkki 5.

Veronmaksajalle aiheutui rakennuksen kunnostuskustannuksia, joiden alkuperäinen arvo oli 200 000 zlotya ja 80 000 zlotya. Peruskorjaus johtui lämmitysasennuksen vaihtotarpeesta ja katon remontista. Onko tässä tapauksessa tapahtunut parannusta ja aiheuttaako tämä rakennuksen vakiintuneen aseman menetyksen ALV:n suhteen?

Ei, yllä oleva remontti ei johda ensimmäisen ammatinharjoittajan aseman menettämiseen. Teemme täällä vaurioituneiden asennusten ja kattojen kunnostusta. Yllä oleva ei nosta rakennuksen käyttöarvoa - rakennuksen käyttöarvo on palautettu.

Katowicen verokamarin johtajan yksilöllisessä tulkinnassa 12. huhtikuuta 2016, IBPB-1-2 / 4510/215/16 / AP, luemme seuraavaa:

"Kunnostusmenojen ja käyttöomaisuuden parantamismenojen ero on siinä, että ensimmäisellä pyritään säilyttämään, palauttamaan käyttöomaisuus ja jälkimmäisellä toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen rakentamalla, laajentamalla, jälleenrakentamalla, mukauttaminen tai modernisointi, mikä johtaa merkittävään muutokseen toiminnallisissa ominaisuuksissa".

Yhteenvetona voidaan todeta, että ensiratkaisun uusi määritelmä on saattanut sen linjaan aikaisempien tältä osin tehtyjen päätösten kanssa. Edellä oleva tarkoittaa sitä, että verovelvolliset voivat soveltaa kiinteistöjen arvonlisäverovapautusta ilman, että tarvitsee vedota päätöksiin ja tulkintaan.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!