Myös hallituksen jäsenenä toimiminen ilman palkkiota on tuloa

Palveluvero

Johtokunta on osakeyhtiössä ja osakeyhtiössä voimassa oleva toimielin. Hallituksen jäsenet voivat pääsääntöisesti hoitaa tehtäviään eri lain nimien perusteella. Se voi olla työsopimus, siviilioikeudellinen sopimus, johtosopimus tai nimitys. Ei ole myöskään harvinaista, että johtokunnan jäsenen tehtävät suoritetaan ilman palkkiota. Siksi kannattaa pohtia, millaisia ​​veroseuraamuksia tällaisella tilanteella on suhteessa kaupalliseen yhtiöön.

Tulot ilmaisista eduista

Yritysverolain mukaan on käsite vastikkeetta saadut tulot. Art. 12 sek. Arvoverolain 1 momentin 2 momentin mukaan tuloihin sisältyy myös mm. tavaroiden tai oikeuksien arvo sekä muiden luontoisetujen arvo, mukaan lukien vastikkeetta tai osittain maksua vastaan ​​saatujen tavaroiden ja oikeuksien arvo sekä muiden maksuttomien tai osittain maksettujen etuuksien arvo. Oikeudessa ja oikeuskäytännössä oletetaan, että käsittelemme vastikkeetta, kun veronmaksaja saa edun toisen tahon kustannuksella eikä suorita vastinetta.

Lainsäätäjä ei täsmentänyt, mitä ilmaisulla "maksuton palvelu" tulisi ymmärtää, ja siksi tämän käsitteen määrittämiseksi on viitattava kieliopilliseen tulkintaan sekä oikeuskäytännön ja opin näkemyksiin. Sanakirjan käsitteen mukaan takaisin maksaminen on "jollekin takaisin antamista", kun taas maksettava on "se, josta maksetaan, vaaditaan maksu, korvaus" (New Dictionary of Polish Language PWN, Varsova 2002). Toisaalta oikeuskäytännössä on vakiintunut näkemys, että ilmaisella palvelulla on ymmärrettävä sellaisia ​​taloudelliseen toimintaan liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia tapahtumia, jotka johtavat maksuttomaan palveluun eli oikeushenkilön omaisuuden lisäykseen, joka ei liity kustannuksiin. tai muu vastaava, jolla on erityinen taloudellinen ulottuvuus.

Perustuu artikkeliin. 12 sek. Arvoverolain 5 §:n mukaan vastaanotettujen tavaroiden tai oikeuksien, mukaan lukien vastikkeetta saadut, arvo määräytyy samantyyppisten ja samantyyppisten tavaroiden tai oikeuksien kaupassa käytettyjen markkinahintojen perusteella ottaen huomioon erityisesti niiden arvo. kunto ja kulumisaste sekä niiden hankinnan aika ja paikka.

Art. 12 sek. 6 yllä Lain mukaan luontoisetuuksien arvo, mukaan lukien ilmaiset etuudet, määräytyy seuraavasti:

  1. jos palvelujen kohteena ovat palveluntuottajan taloudellisen toiminnan piiriin kuuluvat palvelut - muihin vastaanottajiin sovellettavien hintojen mukaan;

  2. jos etujen kohteena ovat ostetut palvelut - ostohinnan mukaan;

  3. jos edun kohteena on tilojen luovutus - vuokraa vastaava määrä, joka maksettaisiin, jos tästä tiloista tehdään vuokrasopimus;

  4. muissa tapauksissa - palvelujen tai samantyyppisten ja -lajisten tavaroiden tai oikeuksien toimittamisessa käytettyjen markkinahintojen perusteella ottaen huomioon erityisesti niiden kunto ja kulumisaste sekä saataville asettamisen aika ja paikka.

Hallituksen jäsenen tehtävän hoitaminen ilman palkkiota ja vastaavuustekijää

Kuten on jo todettu, käsittelemme yrityksen ilmaisista eduista saatavia tuloja silloin, kun jonkin kokonaisuuden tulokseen ei liity vastinetta. Tämä tarkoittaa, että verovelvollisen saama etu tilanteessa, jossa edun tyydyttäjä saa tai saa tulevaisuudessa molemminpuolisesti muita etuja, ei ole maksuton.

Tämän käsitteen valossa yleisesti oletetaan, että ilmaisia ​​etuja ei ole, kun toimintojaan vastikkeetta hoitava hallituksen jäsen on yhtiön osakas. Tällainen johtokunnan jäsen, joka suorittaa palveluja vastineeksi osana tehtäviään suorittamistaan ​​palveluista, saa palkan puutteesta huolimatta erilaisia ​​taloudellisia etuja osinkona tai muuna yhtiön voitto-osuutena. Osakkeenomistajilla on oikeus saada yhtiöltä tuleva voitto osinkona. Tässä tapauksessa kumppanin palkkiosta säädetään pykälässä. Kauppayhtiölain 191 §:n 1 momentin mukaan oikeus osallistua kyseisen oikeushenkilön voittoon. Art. Kaupallinen osakeyhtiölain 201 § 3 §:n mukaan hallitukseen voidaan nimittää henkilöitä osakkaiden keskuudesta tai konsernin ulkopuolelta.

Yllä oleva lausunto hallituksen jäsenen tehtävien hoitamisesta ilman palkkiota on vahvistettu Varsovan verokamarin johtajan yksittäisessä tulkinnassa 28.1.2016, nro IPPB6 / 4510-457 / 15-2 / AK :

Osakkaalla on pääomayhtiön osakkeiden omistuksen vuoksi tiettyjä omistusoikeuksia, erityisesti oikeus osinkoon tai oikeus saada yhtiön omaisuutta sen purkautuessa. Tämä tarkoittaa, että yhtiön vapaa (ilman palkkiota) johtaminen voi tuoda osakkeenomistajalle konkreettista taloudellista hyötyä. Toisin sanoen hallituksen jäsen, joka suorittaa palveluja vastineeksi osana tehtäväänsä suorittamistaan ​​palveluista, "suoran" korvauksen puuttumisesta huolimatta saa taloudellista hyötyä esimerkiksi osinkona. Tässä tapauksessa ei ole kysymys vastaamattomuudesta, joka on välttämätön edellytys tulojen syntymiselle vastikkeetta.

Ottaen huomioon hakemuksessa kuvatut tosiseikat ja käsiteltävänä olevassa asiassa viitatut lain säännökset on todettava, että hallituksen jäsenten tehtäviensä hoitaminen yhtiössä ilman palkkiota ei ole Yhtiölle tuloa. ilmaisista eduista.

Edellä esitetystä johtuen yhtiön tulee kirjata tuloja vastikkeellisista etuuksista vain, jos hallituksen jäsenenä on yhteisö, joka ei ole yhtiön osakas tai työntekijä.