Hammashoitopalveluiden verokuitti – mitä se sisältää?

Verkkosivusto

Art. 106b kohta. Tavara- ja palveluverosta annetun lain 1 momentin 1 momentin mukaan verovelvollisella on velvollisuus laatia lasku, josta käy ilmi 13 §:ssä tarkoitettu kauppa sekä tavaroiden toimittaminen ja palvelujen suorittaminen. 106a 2 kohta teot, jotka hän on tehnyt toisen veron, arvonlisäveron tai vastaavan verovelvollisen hyväksi taikka ei-verovelvollisen oikeushenkilön hyväksi. Veronmaksajien, jotka myyvät yritystoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräisille viljelijöille, on puolestaan ​​pidettävä kirjaa liikevaihdosta ja maksettavien verojen määrästä kassakoneilla. Tämä velvollisuus koskee myös erikoislääkäreitä, mukaan lukien hammaslääkäreitä, jotka myöntävät verokuitin hammashoitopalveluista.

Hammashoitopalveluiden verokuitti - oikeudelliset ongelmat

Yksinkertaistetusti voidaan olettaa, että tilanteessa, jossa tavaran ostaja on arvonlisäverovelvollinen, tulee lähettää lasku, kun taas ostajana luonnollinen henkilö, joka ei harjoita liiketoimintaa, myynti tulee dokumentoida verokuitin myöntäminen palveluista tai tavaroiden myynnistä.

Lisäksi on huomattava, ettei ole olemassa oikeudellista kieltoa, joka estäisi laskun ja kuitin laatimisen. Tällaista tapausta rasittaa tietysti kaksinkertaisen verotuksen riski, kuitenkin 1999/2004 11 artiklan mukaisesti. 1 kohdan 106 h. Tavara- ja palveluverolain 1 §:stä käy ilmi, että jos lasku koskee kassakoneella rekisteröityä myyntiä, veronmaksajalle jäävän laskun jäljennökseen on liitetty kuitti myynnistä. Myynnin vahvistavan kuitin toimittamatta jättäminen on pykälässä tarkoitettu verorikos. Verorikoslain 62 § 4 §. Tästä määräyksestä seuraa sakkoa sille, joka lain säännösten vastaisesti tekee kaupan ilman kassakonetta tai jättää antamatta kassasta myynnin vahvistavaa asiakirjaa.

Poikkeukset myynnin kirjaamisesta kassakoneeseen

Kaikista luonnollisille henkilöille tapahtuvista myynneistä ei vaadita rekisteröintiä kassakoneella. Säännöt sisältävät useita sekä subjektiivisia että objektiivisia poikkeuksia.

Kehitys- ja valtiovarainministerin 20.12.2017 antamassa määräyksessä poikkeuksista kirjanpitovelvollisuudesta kassakoneen käytön yhteydessä todetaan, että kirjausvelvollisuus tietyllä verovuodella vapautuu, kuitenkin enintään 31.12. 2018:

 • verovelvolliset, joiden liikevaihto liiketoimintaa harjoittamattomien luonnollisten henkilöiden ja kiinteämääräisten maanviljelijöiden osalta ei ylittänyt 20 000 zlotya edellisenä verovuonna, ja edellisenä verovuonna aloittaneiden verovelvollisten osalta tavaroiden luovutukset tai palvelujen luovutukset luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa ja kiinteämääräisiä viljelijöitä, jos tämän tilin liikevaihto ei ylittänyt 20 000 zlotya suhteessa näiden toimintojen harjoittamiseen edellisenä verovuonna;

 • verovelvolliset 31.12.2017 jälkeen alkavat tavaroiden luovutukset tai palvelujen luovutukset elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräisille maanviljelijöille, jos verovelvollisen tältä osin odottama liikevaihto ei ylitä näiden suorittamisajan suhteessa toiminta tiettynä verovuonna, 20 000 PLN zlotya;

Samalla todettiin, että edellä mainitut poikkeukset eivät koske lääkäreiden ja hammaslääkäreiden tarjoamia sairaanhoitopalveluja, lukuun ottamatta kohdassa lueteltujen henkilöiden tarjoamia palveluja. asetuksen liitteen 51 kohta.

Mitä osia hammaslääkäripalveluiden verokuitin tulee sisältää?

Myynnin kirjaamista kassakoneella koskevan velvoitteen lisäksi verovelvollisen on sisällytettävä asianmukainen sisältö tietyn myynnin dokumentoiviin verokuitteihin. Ja niin valtiovarainministerin 14. maaliskuuta 2013 annetussa kassaasetuksessa 8 §:n 8 momentti. 1 osoittaa ne osat, jotka tulee sisällyttää verokuittiin.

Palveluista tai tavaroiden myynnistä maksettavan kuitin tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 1. verovelvollisen etu- ja sukunimi tai nimi, myyntipisteen osoite ja ei-pysyvän myynnin osalta - verovelvollisen kotipaikan tai asuinpaikan osoite;
 2. verovelvollisen verotunnistenumero (NIP);
 3. tulosteen järjestysnumero;
 4. myyntipäivä ja aika ja minuutti;
 5. merkintä "VEROTUSKUITTI";
 6. tuotteen tai palvelun nimi, joka mahdollistaa niiden yksiselitteisen tunnistamisen;
 7. tavaran tai palvelun yksikköhinta;
 8. tietyn tavaran tai palvelun myynnin määrä ja kokonaisarvo määrätyn verokannan kirjainmerkinnällä;
 9. mahdollisten alennusten tai katteiden arvo;
 10. bruttomyyntiarvo ja veromäärät yksittäisten verokantojen mukaan alennukset tai lisämaksut huomioiden;
 11. veroton myyntiarvo;
 12. veron kokonaismäärä;
 13. myynnin kokonaismäärä;
 14. sen valuutan merkintä, jossa myynti kirjataan, ainakin myynnin kokonaisbruttomäärälle;
 15. verokuitin peräkkäinen numero;
 16. kassanumero ja kassan nimi - useammalle kuin yhdelle kassalle;
 17. ostajan verotunnus (ostajan NIP) - ostajan pyynnöstä;
 18. verologo ja kassakoneen yksilöllinen numero.

Kohdassa 8 sek. 1 kohta 6 edellä mainituista Asetuksen 2 momentissa mainitaan, että verokuitti sisältää vähintään tavaran tai palvelun nimen, joka mahdollistaa niiden yksiselitteisen tunnistamisen. Kohdassa puolestaan 2 yllä Säännöksessä todettiin, että verokuitin on oltava luettava ja siitä on voitava varmistaa, että ostaja voi tarkistaa kaupan oikeellisuuden. Verotuskuitti voi sisältää kohdassa tarkoitetulle nimelle määrätyssä paikassa 1 6 kohta, myös kuvaus tavaroista tai palveluista, joka on tämän nimen laajennus.

Näin ollen lainsäätäjä itse ehdottaa, kuten edellä mainituista säännöksistä seuraa, että palvelun nimeä, joka on ennen kaikkea yksiselitteisesti tunnistettavissa myös ostajan näkökulmasta, tulisi kehittää edelleen sen kuvauksen kautta. Hammaslääkäreiden osalta, jotka pääsääntöisesti kuvaavat hammashoitopalveluista verokuittia vain nimellä "hammashoitopalvelu", tämä ei mahdollista tarjotun palvelun yksiselitteistä tunnistamista.

Verokuitti hammaslääkäripalveluista verotulkinnoissa

Kuten voimme lukea valtiovarainministerin yleisestä tulkinnasta 12. syyskuuta 2013 (PT7 / 033/1/589 / MHL / 13 / RD94492): (...) PSiksi verovelvollisen tulee käyttää tarjottavassa valikoimassa tavaran tai palvelun nimitystä siten, että käytetyn tavaran tai palvelun nimelle voitaisiin antaa asianmukainen verokanta ja käytetty nimi oli yhdenmukainen kaupankäynnin kohteena olevan tavaran tai palvelun kanssa. Tämä tarkoittaa, että veronmaksaja käyttää 8 §:n momentissa tarkoitetun yksiselitteisyysvaatimuksen täyttävää nimikkeistöä. 1 kohta 6 edellä mainituista Vuoden 2013 asetus, sen sijaan, että käytettäisiin sellaisia ​​(yleensä ryhmän nimelle sopivia) termejä, kuten vihannekset / hedelmät, leipä, maitotuotteet, alkoholijuomat, alkoholittomat juomat, sen sijaan tulisi käyttää nimiä, kuten tomaatit, omenat (ryhmälle vihannekset / hedelmät), leipä, sämpylä (leipäryhmälle), juusto, maito (meijeriryhmälle), olut, viini, vodka (alkoholijuomien ryhmälle), vesi, mehu (virvoitusjuomat / mehut ryhmälle) . Samoin hammashoidon sijasta tulisi olla esimerkiksi juurihoitoa, proteesia, leikkausta jne.

Samanlaisiin johtopäätöksiin tuli korkein hallinto-oikeus, joka totesi yhdessä tuomiossaan, että: Kuitin sisällöstä on käytävä ilmi kaupan kohde, mikä puolestaan ​​edellyttää tavaran (palvelun) yksilöivän tavaran (palvelun) nimeä tavalla, joka ei herätä epäilyksiä. Ei ole tärkeää, että ostaja - varsinkin jos hän ostaa itse - tietää, mikä hänen kohteensa oli. On välttämätöntä, että tätä koskevat tiedot sisällytetään verokuittiin. Tuomioistuimen mielestä on myös laitonta viitata mahdollisuuteen tunnistaa kaupan kohde muiden olosuhteiden perusteella (tarkasteltavana olevassa tapauksessa esim. lääketieteelliset asiakirjat, joiden saatavuus ostajille on yleensä rajoitettua) . Korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan näiden kuvausten tarkentaminen tavalla, joka yksiselitteisesti tunnistaa kaupan kohteen, ei muodosta riskiä lääketieteellisen salassapitovelvollisuuden paljastamisesta. On huomattava, että hammaslääkäripalveluiden verokuitti ei pääsääntöisesti tunnista tavaran (palvelun) ostajaa millään tavalla. Lisäksi tämä yksityiskohta voitaisiin tehdä tavalla, joka vastaa yrityksen tarjoamien palveluiden hinnastoa - Korkeimman hallinto-oikeuden tuomio 18.5.2017, tiedostoviite Laki I FSK 1687/15 LEX nro 2291117.