Ulkomaisten tulojen verotus tuloverolla Puolassa

Palveluvero

Pääomien ja henkilöresurssien vapaa liikkuvuus mahdollistaa tulojen ansaitsemisen liiketoiminnastasi tai henkilökohtaisesti tehdystä työstä missä tahansa maassa. Veronmaksaja on työskentelymaasta riippuen velvollinen toimittamaan vuosiselvityksen oikein ottaen huomioon kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien sopimusten määräykset. Tarkista miltä ulkomaisten tulojen oikea verotus Puolassa näyttää!

Asumisen periaate

Art. 3 sek. Henkilön tuloverolain, jäljempänä PDOF, 1 §:n mukaan Puolassa asuvat henkilöt ovat rajoittamattoman verovelvollisia. Tämä tarkoittaa, että he ovat velvollisia maksamaan veroa maahan kaikista tuloistaan ​​(tuloista) riippumatta siitä, missä tulolähteet sijaitsevat. Siksi ulkomaisten tulojen verotus tapahtuu Puolassa.

Puolassa asuva henkilö on luonnollinen henkilö, joka:

 1. hänellä on henkilökohtaisten tai taloudellisten etujen keskus Puolassa (elintärkeiden etujen keskus) tai

 2. oleskelee Puolassa yli 183 päivää verovuoden aikana.

Lainsäätäjä ei ole ottanut käyttöön henkilökohtaisten ja taloudellisten etujen keskuksen oikeudellista määritelmää. "Henkilökohtaisten etujen keskuksena" tulisi ymmärtää kaikki perhesiteet, kuten koti, sosiaalinen, poliittinen, kulttuurinen, kansalaistoiminta, jäsenyys järjestöissä/kerhoissa, harrastukset jne. "Taloudellisten etujen keskus" on puolestaan ​​ensisijaisesti paikka taloudellisesta toiminnasta, tulolähteistä, omistamista sijoituksista, kiinteistöistä ja irtaimesta omaisuudesta, vakuutuksista, otetuista lainoista, pankkitileistä jne. - ilmoitti Verohallinnon johtaja 9.10.2018 antamassaan yksittäispäätöksessä nro 0112-KDIL3-2.4011.320.2018.1.JK.

Kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien sopimusten määräykset viittaavat 183 päivään ja täsmentävät niiden laskentatapaa. Ulkomailla oleskelusi kesto voidaan laskea kahdella tavalla:

 • yhteensä 183 päivää tiettynä verovuonna alkavan tai päättyvän 12 kuukauden ajanjakson aikana,

 • yhden tai useamman ajanjakson aikana, yhteensä enintään 183 päivää tiettynä verovuonna.

Ulkomaisten tulojen verotus

Koska Puolassa asuva henkilö on veronalainen kaikista tuloistaan ​​sekä maassa että ulkomailla, kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi on tarpeen käyttää asiaa koskevien sopimusten määräyksiä ns. kaksinkertaisen verotuksen välttäminen.

Kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevissa sopimuksissa erotetaan kaksi tapaa:

 • sammutusmenetelmä etenemällä joko

 • suhteellinen vähennysmenetelmä.

Sammutusmenetelmä etenemällä

Menetelmän ydin on, että sopimusvaltio voi veroa laskeessaan asianomaisen henkilön jäljelle jääneestä tulosta tai omaisuudesta soveltaa sitä verokantaa, jota olisi sovellettu, jos verovapaata osaa tuloista tai omaisuudesta ei olisi vapautettu. Tällä menetelmällä verotetaan vain ulkomailla saatuja tuloja, mutta verokanta määräytyy kaikkien tulojen tuloksena sisäisen lainsäädännön mukaan.

Jos verovelvollinen ei ole saanut Puolassa veroasteikon mukaan verotettavaa tuloa ja voimassa olevan kaksinkertaisen verotuksen välttämissopimuksen mukaiseen ulkomaiseen tuloon sovelletaan progressiivista vapautusta, veroilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Tätä menetelmää käytetään seuraavissa maissa: Saksa, Tšekki, Slovakia, Italia, Ranska, Espanja, Irlanti, Kreikka, Kanada, Iso-Britannia, Ukraina, Belgia, Albania, Kiina, Kroatia, Kypros, Tanska, Suomi, Indonesia, Ruotsi , Romania, Japani, Liettua, Norja ja muut.

Verotussuunnitelma:

 1. vero lasketaan Puolassa ja ulkomailla ansaittujen tulojen summan veroasteikon perusteella;

 2. verokoron laskeminen kaavan mukaan:
  S % = P / D x 100 %
  missä:
  S% - korko
  P - verovuonna saatujen tulojen summasta lasketun veron määrä
  D - tietyn verovuoden tulojen summa;

 3. Puolan tasavallan alueen ulkopuolella saadut tulot kerrotaan kohdassa 2 määritellyn koron mukaan, tämä tulos on maksettava vero.

PIT 36:ssa H-osan "Verolaskenta" rivillä "Ulkomailta saadut tulot" tulee ilmoittaa progressiivisesti poissulkevan verovelvollisen saavuttamat ulkomaiset tulot. 199 ja liitteessä PIT / ZG - osan C.1 sarakkeen "b" sopivaan kohtaan.

Suhteellinen vähennysmenetelmä

Ulkomaista tuloa ei myöskään veroteta kaksinkertaisesti suhteellisella vähennysmenetelmällä. Tällä menetelmällä vähennetään Puolan tasavallan ulkopuolella maksettu vero asuinmaassa, mutta vähennys ei saa ylittää sitä veron osaa, joka vastaa tilitystapaa soveltavassa maassa saatua tuloa. tuo toinen maa. Tätä sääntöä sovelletaan myös silloin, kun tietyn maan kanssa ei ole tehty sopimusta kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä.

Sitä käytetään yleisesti: Itävallassa, Alankomaissa, Yhdysvalloissa, Venäjällä, Sloveniassa ja Kazakstanissa.

Verotussuunnitelma:

 1. vero lasketaan sekä Puolassa että ulkomailla ansaittujen tulojen summan veroasteikon perusteella;

 2. ulkomailla maksetun veron vähennysraja lasketaan seuraavan kaavan mukaan:
  L = P x Z / D,
  missä:
  L - vähennysraja
  P - verovuonna saatujen tulojen summasta lasketun veron määrä
  Z - ulkomaiset tulot
  D - tietyn verovuoden tulojen summa;

 3. Kokonaistulosta (P) lasketusta verosta vähennetään ulkomaille maksettu vero lasketun rajan määrään asti, jäljelle jäänyt vero on maksettava vuosiveroilmoituksen jättöpäivänä.

Tilanteessa, jossa veronmaksaja on saanut takaisin ulkomailla maksetun veron, joka on aiemmin suhteellisella vähennysmenetelmällä vähennetty Puolassa maksettavasta tuloverosta, on hänelle palautettava määrä velvollinen lisäämään tuloveroon veroilmoitus, joka on jätetty siltä vuodelta, jolloin ilmoitus on vastaanotettu.

Verovelvollinen, joka ansaitsee suhteellisella selvitysmenetelmällä selvitettävää ulkomaista tuloa, merkitsee sen PIT-36:n osan D "Tulot / tappio tulolähteistä" saatujen tulojen lähteen mukaiselle riville. Ulkomailla maksettu vero, muutettuna Puolan zlotyiksi, näkyy osassa H "Verolaskenta" rivillä "Ulkomaille maksettu vero". 204.Myös ulkomailla saadut tulot ja ulkomailla tosiasiallisesti maksettu tulovero tulee sisällyttää PIT/ZG-liitteen asianomaisiin eriin.

Ulkomaisen tulon verotus - verovapaus

Verovapaa on osa tuloa, joka vastaa 30 % valtion tai kunnan budjettiyksikössä työskentelevän työntekijän ulkomaan työmatkakorvauksesta - jokaiselta ulkomailla oleskelupäivältä, jona verovelvollinen on ollut elinkeinotoiminnassa. työsuhde, työsuhde, kotitehtävät ja osuuskuntatyösuhde. Tämä vapautus johtuu 11 artiklan 21 sek. PDOF-lain 1 kohta 20.

Jos työntekijä on esimerkiksi tehnyt kausityötä mansikoiden poimimiseksi Saksassa 30 päivän ajan, hän voi hakea 441 euron (30 x 30 % x 49 euroa) vapautusta.

Vakuutusmaksut

Suhteellisella vähennysmenetelmällä verotetun tulon saaneella verovelvollisella on oikeus vähentää tuloista ja veroista ulkomailla maksetut sosiaali- ja sairausvakuutusmaksut (26 §:n 1 momentin 2a ja 13a-13c alakohta sekä 27 b §:n 1 momentti). (b) PDOF-lain 2 ja 4 §).

Ulkomaisen sairausvakuutusmaksun määrä, jolla tuloveroa alennetaan, ei saa ylittää 7,75 % tämän maksun perusteesta.

Abolition helpotus

Eri maissa ansaittujen ulkomaisten tulojen verotukseen liittyy myös niiden verotuksessa erojen syntyminen, jotka poistavat lainsäätäjän toteuttamat toimenpiteet. Poistokorvauksen osana oikeutetut verovelvolliset vähentävät tuloverosta summan, joka vastaa suhteellisella vähennysmenetelmällä lasketun veron määrän ja progressiivisella verovapaudella lasketun veron määrän erotusta. Vähennys ei koske tuloja, jotka on saatu haitallista verokilpailua soveltavissa maissa ja alueilla.

Lainsäätäjä on säätänyt lakkauttamisavustuksen hakemiseen oikeutettujen henkilöiden joukosta seuraavat ehdot:

 • veronmaksajilla on rajoittamaton verovelvollisuus Puolassa,

 • heillä on ulkomailla tuloja, joihin sovelletaan suhteellista vähennysmenetelmää,

 • he saavat tuloja ulkomailta: palvelussuhteesta, työsuhteesta, kotitehtävistä, osuustoiminnallisesta työsuhteesta, henkilökohtaisesta toiminnasta, liiketoiminnasta, tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien omistusoikeuksista.

Tulojen ja kulujen muuntaminen

Art. PDOF-lain 11a §:n mukaan ulkomaan valuutassa ilmaistut määrät muunnetaan zlotyiksi Puolan keskuspankin ilmoittaman ulkomaan valuutan keskikurssin mukaan tulon saamispäivää edeltävänä viimeisenä pankkipäivänä tai vastaavasti tulon syntymispäivänä. kustannuksia, kuluja tai verojen maksua.