Kilpailuvoittojen verotus

Palveluvero

Kilpailuun osallistumisesta saadut tulot voivat lähteestä ja määrästä riippuen olla verollisia tai vapautettuja. Käytäntö osoittaa, että saatujen palkintojen selvittämiseen liittyvät asiat aiheuttavat ongelmia veronmaksajille. Tarkista miltä kilpailujen voittojen verotus näyttää.

Art. 30 sek. PIT-lain 1 momentin 2 mukaan Euroopan unionin jäsenvaltiossa saaduista kilpailu-, peli- ja keskinäisen vedonlyönnistä tai bonusmyyntiin liittyvistä voitoista (tuloista) peritään kiinteämääräinen tulovero 10 Unioni tai muu Euroopan talousalueeseen kuuluva maa % voitto tai palkinto.

Tämän veron määräytymisperusteena on saatujen etujen markkina-arvo, joka lasketaan samantyyppisten ja samantyyppisten tavaroiden tai oikeuksien kaupassa käytettyjen markkinahintojen perusteella ottaen huomioon erityisesti niiden kunto ja kulumisaste. sekä niiden hankinnan aika ja paikka.

Jos kuitenkin kilpailun palkintoina olevat palvelut kuuluvat kilpailun järjestäjän taloudellisen toiminnan piiriin, palkinnon arvo määritetään järjestäjän muihin vastaanottajiin sovellettavien hintojen mukaan. Jos palkinnot ovat järjestäjän ostamia palveluita, tuloveropohja on ostetun ulkopuolisen palvelun hinta.

Luontoisetuuksien rahallinen arvo määräytyy pääsääntöisesti kauppahinnan mukaan. Voittajan tuloja tulee siis korottaa bruttomäärällä eli arvonlisäverolla, koska jos työntekijä ostaisi ne, hänen olisi maksettava brutto, ei netto.

Kilpailuvoittojen verotus - veroviranomaisten kanta

Katowicen verokamarin johtaja esitti samanlaisen kannan 31. joulukuuta 2008 päivätyssä kirjeessä nro IBPB2 / 415-1671 / 08 / BD, josta voimme lukea:

(...) Jos työntekijän täytyisi ostaa tietty ateria yksin, hän olisi velvollinen maksamaan sen hinnan, jolla ateriapalvelu myydään, eli bruttohinnan.

Edellä esitetystä seuraa, että yhtiön tulee sisällyttää työntekijän tuloihin työntekijän vastikkeena saaman ateriatuen bruttoarvo (...).

Jos voitot ovat luonteeltaan käteisvoittoja, maksaja veloittaa voiton nostamisen yhteydessä veron voiton määrästä. Jos palkinto on ei-käteinen, voittajaa tulee pyytää maksamaan vero käteisellä ennen sen luovuttamista.

Myös veroviranomaiset ovat vahvistaneet tämän kirjanpitotavan, josta esimerkkinä on Varsovan verokamarin johtajan tulkinta, nro IPPB1 / 415-848 / 11-2 / EY, 25. lokakuuta 2011 , josta luemme:

(...) jos kyseessä on rahapalkinto, kilpailun voittajat saavat palkinnon vähennettynä 10 %:n kiinteämääräisellä tuloverolla, joka Yhtiön veronmaksajana tulee periä palkinnon arvo ja maksaa se hoitamansa veroviraston tilille, laissa säädetyssä ajassa kotipaikan tai toimipaikan mukaan toimivaltaisen veroviraston päällikölle, jos maksajalla ei ole kotipaikkaa. vuosiilmoituksen lähettäminen vahvistetun kaavan (PIT-8AR) mukaisesti.

Aineellisten palkintojen osalta kilpailujen voittajien tulee ennen palkinnon myöntämistä maksaa maksajalle kiinteämääräinen tulovero, joka on 10 % palkinnon arvosta. Veronmaksajan suorittama veron maksaminen voi tapahtua työntekijän tai urakoitsijan palkkiosta heidän suostumuksellaan suoritettavana maksuna tai vähennyksenä suoritettavista määristä. On kuitenkin huomioitava, että edellä mainittuja asioita säätelevät muut kuin verolainsäädännön säännökset, joiden tulkintaan ei ole valtuutettu valtiovarainministeri.

Tästä syystä Yhtiö, kuten rahapalkintojenkin tapauksessa, on velvollinen maksamaan edellä mainitun veron toimivaltaisen veroviraston tilille ja laatimaan PIT-8AR-ilmoituksen, joka sisältää kiinteän tuloveron määrän, artiklan mukaisesti. 41 sek. 7 edellä mainitun kohdan 1 alakohta teko (...).

Esimerkki 1.

Veronmaksaja voitti kilpailussa kannettavan tietokoneen, jonka arvo on 5 000 zlotya. Sen noutamiseksi hänen tulee maksaa järjestäjälle 500 PLN (5 000 PLN x 10 %).

Kilpailun järjestäjät voivat maksaa voittajasta veroa, mutta maksajan maksama vero on pääsääntöisesti veronalaista tuloa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Verovapautus kilpailujen voittamisesta

Art. 21 sek. ALV-lain 1 §:n 68 momentin mukaan tuloverovapaita ovat mm. joukkoviestimien (lehdistö, radio ja televisio) järjestämien ja lähettämien (ilmoittamien) kilpailujen ja pelien sekä tieteen, kulttuurin, taiteen, journalismin ja urheilun kilpailujen voittojen arvo sekä premium-myyntiin liittyvät palkinnot tavaroista ja palveluista - jos näiden palkintojen tai palkintojen kertaluonteinen arvo ei ylitä 2 000 zlotya; Tavaroiden ja palveluiden bonusmyyntiin liittyvien palkintojen verovapaus ei koske verovelvollisen ei-maatalouden harjoittaman liiketoimintansa yhteydessä saamia palkintoja, jotka muodostavat tuloa tästä toiminnasta.

Siten saatuja palkintoja ei pitäisi verottaa, kunhan ne yhdessä täyttävät seuraavat ehdot:

  • niiden kertaluonteinen arvo ei ylitä 2 000 PLN;

  • on voitettu joukkotiedotusvälineiden (lehdistö, radio ja televisio) järjestämissä ja lähettämissä (ilmoittamissa) kilpailuissa sekä tieteen, kulttuurin, taiteen, journalismin ja urheilun kilpailuissa sekä bonusmyyntiin liittyviä palkintoja.

Molempien edellytysten on täytyttävä yhdessä, vain yhden edellä mainituista ehdoista täyttyminen eli kilpailuun osallistumissäännöt ja palkinnon myöntämisehdot tarkentavien sääntöjen julkaiseminen verkkosivuilla ei oikeuta mainitun poikkeuksen soveltamiseen.

Tällaisen kannan esitti mm Łódźin verokamarin johtaja tulkinnassa 8. helmikuuta 2012 (nro.IPTPB1 / 415-276 / 11-4 / KO). Luimme siitä, että:

(...) poikkeuksen hyödyntämiseksi ei riitä, että kilpailun ilmoittavat joukkotiedotusvälineet, jotka on lueteltu 11 §:ssä. 21 sek. PIT-lain 1 68 kohta (lehdistö, radio, televisio), mutta tämä säännös edellyttää myös, että kilpailun järjestävät ja lähettävät joukkotiedotusvälineet, ns. joukkotiedotusvälineet.

Tärkeää on, että jos palkinnon arvo ylittää 2 000 PLN, järjestäjä perii veron koko palkinnosta. Bydgoszczin verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan 28. maaliskuuta 2008 päivätyllä kirjeellä nro ITPB2 / 415-76 / 08 / BK:

(...) Kuitenkin tilanteessa, jossa joukkoviestimien järjestämien kilpailujen ja pelien voittojen arvo ylittää 760 zlotya (vuodesta 2018 - 2 000 zlotya, toimittajan huomautus), syntyneet tulot verotetaan kokonaisuudessaan 10 % tasaverolla. -kanta tuloveroa. Velvollinen taho (maksaja) 8 artiklan mukaisesti. 41 sek. 4 ja art. 42 sek. 1 yllä lain mukaan perittävä ja maksettava - veroviraston tilille, jonka määrää maksajan asuinpaikan mukaan toimivaltaisen veroviraston päällikkö - tulovero koko palkinnon arvosta (voitto ) ja PIT-8AR-lomakkeen lähettäminen, on palkinnon maksava taho. Kilpailun järjestäjän ei tarvitse toimittaa voittoilmoitusta kuukausittain. Vuosiilmoitus toimitetaan maksajan asuinpaikan verotoimistolle (...).

Työntekijöiden kilpailujen voittojen verotus

Työsuhteesta saatava tulo on siis mitä tahansa työsuhteesta aiheutuvaa tuloa.Kilpailuvoittojen verotusta määritettäessä tulee siis ottaa huomioon olosuhteet, voiko palkinnon saada vain työntekijä vai myös joku muu henkilö.

Kun työntekijäkilpailun järjestää työnantaja, palkinto liittyy läheisesti työntekijöiden välisessä työsuhteessa tehtyyn työhön.

Tästä syystä on pääteltävä, että työntekijöiden kilpailuissa saamien palkintojen arvosta ei kanneta 10 prosentin kiinteää tuloveroa. Nämä etuudet ovat heille työsuhteesta saatua tuloa, joka on veronalaista tuloverosta 18 % tai 32 %, ja tästä syystä työnantajat ovat vastuussa tästä velvoitteesta maksajana.

Poznańin verokamarin johtaja esitti samanlaisen kannan yksittäisessä päätöksessä 5. toukokuuta 2015, viite nro. ILPB1 / 4511-1-166 / 15-2 / AP, josta luemme:

(...) Hakijan työntekijöiden kannustinkilpailuiksi määritellyissä hankkeissa saamien palkintojen arvosta ei kanneta 10 %:n kiinteää tuloveroa. Nämä etuudet ovat heille työsuhteesta saatua tuloa, jota verotetaan 18 % tai 32 % tuloverolla, ja näin ollen hakija on pykälän mukaisten maksajan velvoitteiden alainen. 31, 32 ja art. Tuloverolain 38 § (...).