Palvelu- ja asuinrakennusten arvonlisäverotus eli 8 % arvonlisäverokanta

Palveluvero

Asuinrakennusten rakentamiseen ja peruskorjaukseen voidaan tietyin ehdoin soveltaa 8 %:n arvonlisäverokantaa. Vaikka alennetun verokannan soveltaminen yksinomaan asuin- tai liikekäyttöön tarkoitettuihin rakennuksiin ei ole ongelmallista, monikäyttöisten rakennusten eli asuin- ja palvelurakennusten verotus voi aiheuttaa vaikeuksia. Tämän artikkelin jatko-osassa käsitellään palvelu- ja asuinrakennusten, mm. niiden peruskorjauksen kannalta. Kiinnitämme huomiota myös uuteen veronmaksajien käytettävissä olevaan työkaluun, ts. Binding Rate -tiedot, joista voi olla apua esiin tulleiden ongelmien ratkaisemisessa.

Asuntorakentamisen alennettu arvonlisäverokanta - perustiedot

Edullinen 8 % arvonlisäverokanta art. 41 sek. ALV-lain 12 §:ää sovelletaan:

  1. sosiaalisen asuntoohjelman piiriin kuuluviin rakennuksiin tai niiden osiin liittyvät toimitukset, rakentaminen, peruskorjaus, modernisointi, lämpömodernisointi, jälleenrakennus tai kunnossapitotyöt;
  2. asuinrakennuksiin tai niiden osiin liittyvät kunnossapitotyöt, lukuun ottamatta liiketiloja ja asuintiloja muissa rakennuksissa, jotka on luokiteltu Puolan rakennuskohteiden luokitukseen kohdassa 12 - siltä osin kuin luetellut työt eivät kuulu tämän verokannan piiriin. kohdan 1 perusteella.

Lainsäätäjä selosti lainatun säädöksen seuraavassa jaksossa sosiaalisen asuntoohjelman kattaman rakentamisen käsitteen. Tämä pitäisi ymmärtää seuraavasti:
"Asuinrakennukset tai niiden osat, lukuun ottamatta liiketiloja, asuintilat muissa rakennuksissa, jotka on luokiteltu Puolan rakennuskohteiden luokitukseen jaksossa 12, ja tilat, jotka on luokiteltu Puolan rakennuskohteiden luokitukseen luokkaan ex 1264 - vain terveydenhuollon rakennukset laitokset, jotka tarjoavat majoituspalveluja lääkintä- ja sairaanhoitopalveluista, erityisesti vanhuksille ja vammaisille, sekä 1 momentissa tarkoitettuja mikrolaitteistoja. Uusiutuvista energialähteistä 20.2.2015 annetun lain 2 § 19 (Lakilehti 2018, kohta 2389, sellaisena kuin se on muutettuna), niihin toiminnallisesti liittyvä".

Näin ollen alennetun arvonlisäverokannan soveltaminen riippuu olennaisesti kyseessä olevan kiinteistön luokittelusta.

Etuhinnan soveltamiseksi edellä mainitut kohteet eivät kuitenkaan saa ylittää 150 m2 - asuintiloissa ja 300 m2 - omakotitaloissa. Pinta-alaltaan suurempien tilojen tai talojen osalta etuuskanta voi kattaa enintään edellä mainitut alueet, kun taas ylijäämää verotetaan 23 prosentin arvonlisäverokannan mukaan.

Tässä kohtaa on huomattava, että arvonlisäverolaissa ei suoraan kerrota, miten edellä mainittuja rakennusurakkaryhmiä tulisi verottaa asuin- ja palvelurakennusten yhteydessä. Tämä tulee ongelmalliseksi erityisesti ns yhteisiä osia. Arvonlisäverolaissa emme löydä ohjeistusta asianmukaisen verokannan soveltamisesta palvelu- ja asuinrakennuksen tapauksessa.

Tärkeintä on luokitella tietty rakennus oikein

8 prosentin arvonlisäverokannan soveltaminen on säädetty tietylle rakennusryhmälle. Arvonlisäverolaissa käytetään sosiaalisen asuntoohjelman kattamaa rakentamisen käsitettä ja määritellään tämä käsite. Pähkinänkuoressa - jos on syytä uskoa, että rakennus voidaan luokitella sellaiseksi, on mahdollista soveltaa edullista arvonlisäverokantaa.

Rakennusten luokittelu on arvonlisäverolain säännösten ulkopuolella - pykälässä. 2 kohdassa 12 todetaan vain, että asuinrakennuksilla on ymmärrettävä pysyvästi asuvia asuinrakennuksia, jotka on luokiteltu Puolan rakennuskohteiden luokitukseen kohdassa 11. Tässä tilanteessa viitataan ministerineuvoston asetukseen, annettu 30. joulukuuta 1999, Puolan luokittelusta. Rakennuskohteiden (PKOB). Peruskriteeri, joka määrittää, onko kyseessä asuin- vai muu kuin asuinrakennus, on rakennuksen pinta-ala. Yllä olevan asetuksen mukaisesti:
”[B] asuinrakennukset ovat rakennuksia, joissa vähintään puolet kokonaiskäyttöalasta on asumistarkoituksessa. Tapauksissa, joissa alle puolet kokonaishyödyllisestä kerrosalasta käytetään asumiseen, tällainen rakennus luokitellaan käyttötarkoituksensa mukaan muuksi kuin asutuksi. Rakennuksen luonteen arvioinnin peruskriteeri on sen pinta-ala. Jos yli puolet rakennuksesta on asuinkäytössä, rakennusta voidaan pitää asuinrakennuksena. Yllä olevan peruskriteerin tarkastelu mahdollistaa sen selvittämisen, olemmeko kosketuksissa PKOB:n 11 §:ään luokiteltuun asuinrakennukseen, jossa on omakotitaloja, kaksikerroksisia rakennuksia ja kerrostalo- ja yhteisasuntotaloja taikka PKOB:n 12 §:ään luokitellun muun rakennuksen kanssa, jossa on mm hotellit ja majoitusrakennukset.

Edellä oleva vahvistetaan erityisesti Verohallinnon johtajan 5.8.2019 antamassa yksittäisessä tulkinnassa, tiedostoviite. 0113-kdipt1-3.4012.322.2019.1.mk, jossa todettiin muun muassa, että:
"[M] ottaen huomioon tapauksen kuvaus ja lainatut säännökset, on todettava, että koska hakijan mukaan kuvatut rakennustyöt suorittaa hakija osana luokitellun rakennuksen peruskorjausta Puolan rakennuskohteiden luokituksen pykälässä 1130 PKOB (kollektiotalorakennukset) - jotka ovat sosiaalisen asuntoohjelman piiriin kuuluvia rakennuksia - näihin töihin (palveluihin) sovelletaan 8 %:n verokantaa. .

Tärkeää on, että nykyisessä oikeustilanteessa yksittäiset tulkinnat käsiteltävässä asiassa ovat suhteellisen tehoton väline, koska verovirasto liittyy hakijan esittämään todelliseen tilaan. Tämä tarkoittaa, että jos hakija ilmoittaa esimerkiksi suorittavansa korjauspalveluja PKOB:n 11 §:ään luokitellulle rakennukselle, tulkintaelin on sidottu näihin tietoihin, eikä näin ollen - tutki todellista tilaa. Täysin erilaisia ​​vaihtoehtoja tarjoaa veronmaksajille Binding Rate Information (WIS), jota voi hakea 1.11.2019 alkaen.

Palvelu- ja asuinrakennusten WIS- ja ALV-verotus

Marraskuusta 2019 alkaen Binding Rate Information (WIS) -tiedot on antanut verotietojohtaja. Tämän laitoksen käyttöönoton tarkoituksena on luoda työkalu, jonka avulla markkinaosapuolet voivat saada Verohallinnon johtajan päätöksellä tietoja tavaroiden (yhdistetyn nimikkeistön - CN) tai palveluiden luokittelusta. (Puolan tuote- ja palveluluokituksen (PKWiU) mukaan). Veronmaksajat voivat myös saada päätöksen Puolan rakennuskohteiden luokituksen (PKOB) mukaisesta luokittelusta. Päätös, joka sisältää tavaran tai palvelun kuvauksen ja siihen liittyvän edellä mainitun luokituksen, on tarkoitettu oikean arvonlisäverokannan määrittämiseen. Binding Rate Information auttaa veronmaksajia mm. Puolan rakennuskohteiden luokituksen mukaisessa luokittelussa, jonka ansiosta verovelvolliset saavat mahdollisuuden oikeussuojaan PKOB:n mukaisen ryhmittelyn alalla ja siten oikean arvonlisäverokannan käytön. WIS:n hankkiminen PKOB:n alalla antaa veronmaksajille mahdollisuuden välttää epäilyksiä tietyn rakennuksen luokittelusta ja siten - se mahdollistaa oikean arvonlisäverokannan määrittämisen palvelu- ja asuinrakennukselle.

Palvelu- ja asuinrakennusten arvonlisäverotus ja sopimuksen sisältö

Palvelu- ja asuinrakennukseen liittyvän rakennusurakan arvonlisäverokannan 8 prosentin soveltamisen keskeisiä näkökohtia voivat olla osapuolten välillä tehdyn sopimuksen määräykset.

Jos sopimuksessa erotetaan selkeästi palvelu- ja asunto-osien töiden laajuus, on vaarana, että koko urakan verotus 8 %:n verotusasteella asetetaan kyseenalaiseksi. A contrario - kun olemme kosketuksissa pääosin asumiseen tarkoitettuun rakennukseen, on järkevintä tehdä sen rakentamisesta tai peruskorjauksesta kattava sopimus. Palvelu- ja asunto-osien töiden laajuuden erottelun puuttuminen mahdollistaa pääsääntöisesti koko tilauksen osalta etuushinnan käytön, mitä korostettiin mm. Verohallinnon johtajan 27.6.2017 antamassa yksittäispäätöksessä. viitenumero 0114-kdip1-1.4012.116.2017.2. Viranomainen totesi erityisesti, että:
”Oikean verokannan soveltaminen riippuu myös rakennusurakan määräyksistä. Jos sopimuksen kohteena on asuinrakennusten rakentaminen (PKOB 11) kokonaisuutena - maksettava korko on 8 %. Jos sopimuksessa kuitenkin todetaan, että rakennustyöt koskevat yksittäisiä rakennuksen osia eli asuinalueita ja erikseen muita kuin asuinalueita, sovelletaan 8 %:n verokantaa asuinosassa tarjottaviin palveluihin ja muualla tarjottaviin palveluihin. -asuinosa - 23 % veroprosentti". Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!
Tosiseikkoja esitellessä hakija ilmoitti tehneensä kokonaisvaltaisen sopimuksen palvelu- ja asuinrakennuksen rakentamisesta erottamatta sopimuksessa asuin- ja palveluosien rakentamisvaiheita. Erottelun puuttuminen mahdollisti veroviraston hyväksynnän saamisen vain 8 prosentin arvonlisäverokannan soveltamiseen. Samassa tulkinnassa viranomainen tiivisti nämä huomiot seuraavasti:
"Siirrettäessä edellä mainittuja säännöksiä käsiteltävänä olevaan asiaan on todettava, että koska hakemuksen kohteena ovat PKOB:n ryhmään 11 ​​luokitellut rakennuksen rakentamisesta koostuvat palvelut, alennettu verokanta 8 % koskee tätä toimintaa. Lisäksi Hakija ja sijoittaja, jolle palvelu tarjotaan, ovat aktiivisia arvonlisäveron maksajia. Siten hakemuksessa esitettyyn palveluun, joka koostuu asuin- ja palvelurakennuksen rakentamisesta, tulee soveltaa 8 %:n arvonlisäverokantaa 1995/2004 8 §:n mukaisesti. 41 sek. 2 ja 12 art. arvonlisäverolain 146a § 2 momentti. Siksi hakijan kantaa on pidettävä oikeana.