Puolassa ja ulkomailla tarjottujen kuljetuspalvelujen verotus

Palveluvero

Liikenne on yksi Puolan talouden nopeimmin kasvavista toimialoista. Näin nopean kehityksen ansiosta Puola kuuluu EU:n maantieliikenteen tycooneihin. Kuljetusyrityksiä johtavat veronmaksajat tekevät liiketoimia sekä kotimaisten että ulkomaisten tahojen kanssa. Edellä mainitut syyt siihen, että kuljetusyrityksiä pyörittävien veronmaksajien verosovitukset ovat monimutkaisia. Siksi selitämme, miten kuljetuspalveluiden verotus otetaan huomioon.

Kuljetuspalvelut ja palvelun toimituspaikka

Art. 5 sek. Tavara- ja palveluverosta 11.3.2004 annetun lain 1 § (Lakilehti 2017, kohta 1221, sellaisena kuin se on muutettuna) - jäljempänä laki, edellä mainittujen verotus verotukseen sovelletaan:

 1. maksullinen tavaroiden toimitus ja maksulliset palvelut maan alueella,

 2. tavaroiden vienti,

 3. tavaroiden tuonti maan alueelle,

 4. tavaroiden yhteisöhankinta vastiketta vastaan ​​maan alueella,

 5. yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus.

Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tavara- ja palveluveron oikean selvittämisen kannalta on olennaista määrittää tietyn palvelun suorituspaikka. Suorituspaikan määrittämisen oikeellisuudesta riippuu, onko tietty palvelu verotettava tavaroista ja palveluista Puolassa vai ei.

Palvelun suorituspaikkaan sovelletaan pykälän säännöksiä. Lain 28a-28o.

Art. Lain 28 a § - tätä lukua sovellettaessa:

 1. aina kun veronmaksaja mainitaan - se tarkoittaa:

  1. §:ssä tarkoitettua taloudellista toimintaa itsenäisesti harjoittavat yhteisöt. 15 sek. 2 tai tätä toimintaa vastaavaa taloudellista toimintaa, riippumatta toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta, ottaen huomioon pykälän 1 momentin mukainen 15 sek. 6;

  2. a alakohdan mukainen oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen ja joka on tunnistettu tai joka on tunnistettava verotusta tai arvonlisäveroa varten;

 2. verovelvollinen, joka myös harjoittaa liiketoimintaa tai liiketoimia, joita ei pidetä 12 artiklan mukaisesti veronalaisena tavaran luovutuksena tai palvelun suorittajana. 5 sek. 1, katsotaan verovelvolliseksi kaikkien hänelle suoritettujen palvelujen osalta.

Yllä oleva artikla tuo lakiin toisen verovelvollisen määritelmän. Tätä määritelmää sovelletaan vain, jos palvelujen suorituspaikka määritetään. Tämän asetuksen mukaan verovelvollinen on itsenäisesti taloudellista toimintaa harjoittava yhteisö. Tässä tarkoituksessa lainsäätäjä viittaa taloudellisen toiminnan määritelmään, joka on annettu 1999/2004. 15 sek. 2 §.

Yleissääntö verovelvollisille suoritettavien palvelujen suorituspaikan määrittämiseksi sisältyy 1999-2000 1 momentin 1 momenttiin. 28b kohta. 1 momentin, jonka mukaan - palvelujen suorituspaikka, kun on kyse palvelujen suorittamisesta verovelvolliselle, on paikka, jossa palvelun vastaanottavan verovelvollisen kotipaikka on, jollei 1 momentista muuta johdu. 2-4 ja art. 28e, art. 28f kohta. 1 ja 1a, art. 28 g 1 kohdan. 1, art. 28i, art. 28j kohta. 1 ja 2 sekä artikkeli. 28n.

Yllä oleva yleissääntö koskee myös kuljetuksia ja sillä on vaikutusta kuljetuspalvelujen verotukseen.

Kuljetuspalvelujen verotus – mikä arvonlisäverokanta?

Kuljetuspalvelut pääsääntöisesti Art. 41 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verotetaan 22 %:n verokantaa, jollei momentista muuta johdu 2-12, art. 83, art. 119 kohta. 7, art. 120 kohta 2 ja 3, art. 122 ja art. 129 sek. 1.

Art. Lain 146 a §:n 1 momentin mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen, jollei 146 a §:n 1 momentista muuta johdu. 146f, 1 §:ssä tarkoitettu verokanta. 41 sek. 1 ja 13, art. 109 kohta. 2 ja art. 110 on 23 prosenttia. Lainsäätäjä on kuitenkin sekä lain sisällössä että sen täytäntöönpanosäännöissä säätänyt tiettyjen toimintojen verotuksesta alennettuun verotukseen tai verovapautuksesta. Art. 83 sek. Lain 1 23 momentin mukaan kansainvälistä kuljetuspalvelua sovelletaan 0 %:n verokantaa.

Perustuu artikkeliin. 83 sek. Lain 3 1 momentin 1 momentissa tarkoitetuilla kansainvälisillä kuljetuspalveluilla. 1 kohta 23, kuljetuksella tai muulla tavaroiden siirtotavalla tarkoitetaan:

 1. lähtöpaikasta (lähetyspaikasta) maan alueella Euroopan unionin alueen ulkopuolelle saapuvaan (määräpaikkaan),

 2. Euroopan unionin ulkopuolelta lähtö- (lähetys) -paikasta saapumispaikkaan (määräpaikkaan) maan alueella,

 3. Euroopan unionin alueen ulkopuolelta lähtö- (lähetys) -paikasta Euroopan unionin alueen ulkopuolelle saapuvaan (määräpaikkaan), jos reitti kulkee tietyllä osuudella (kauttakulku) maan alueen kautta,

 4. lähtöpaikasta (lähetyspaikasta) muun jäsenvaltion alueella kuin maan alueella saapumispaikkaan (määräpaikkaan) Euroopan unionin alueen ulkopuolella tai lähtöpaikasta (lähetyspaikasta) Euroopan unionin alueen ulkopuolella. Euroopan unionista saapumispaikkaan (määräpaikkaan) muun jäsenvaltion kuin maan alueella, jos reitti kulkee jonkin matkan maan alueen kautta.

Toisaalta Art. 83 sek. Lain 5 §:ssä säädetään, että 2 momentissa tarkoitettujen palvelujen suorittamisesta todisteena olevat asiakirjat on esitettävä. 1 kohdan 23 kohta kuljetuksen osalta:

 1. rahdinkuljettajan tai huolitsija tavarasta - konossementti tai huolintaasiakirja (rautatie-, lento-, maantie-, merikonossementti, sisävesikonossementti), jota käytetään vain kansainväliseen kuljetuksiin, tai muu asiakirja, joka selvästi osoittaa, että kuljetuksen tuloksena lähetyspaikasta määräpaikkaan, raja ylitettiin kolmannen maan kanssa, ja rahdinkuljettajan (huolitsijan) laatima lasku, jollei 2 kohdasta muuta johdu,

 2. maahantuotu tavara - 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lisäksi tullitoimipaikan oikeaksi todistama asiakirja, josta käy selvästi ilmi, että palvelun arvo sisältyy tavaran maahantuonnin veropohjaan,

 3. viejän tavarat - vientitodistus,

 4. henkilöt - kansainvälinen lento-, lautta-, laiva- tai junalippu, jonka liikenteenharjoittaja myöntää tietylle kuljetusreitille tietylle matkustajalle.

Lisäksi § 6 §:n mukaisesti Alennettuja verokantoja koskevan asetuksen 1 §:n mukaan kuljetuspalvelujen verotus voi tapahtua arvonlisäverokannan etuoikeudella mm. palveluiden tapauksessa:

 • tavaroiden kuljetus, jos se suoritetaan kokonaan maan alueella ja on osa kansainvälistä kuljetuspalvelua;

 • tavaroiden yhteisön sisäinen kuljetus, jos tällainen kuljetus on osa kansainvälistä kuljetuspalvelua;

 • §:ssä tarkoitetulle verovelvolliselle toimitettujen tavaroiden kuljetus. 28a lain, jonka kotipaikka, pysyvä toimipaikka tai vakituinen asuinpaikka on Puolassa ja kuljetus suoritetaan kokonaan maan alueen ulkopuolella:

  • lähtöpaikasta (lähetyspaikasta) muun jäsenvaltion alueella kuin maan alueella saapumispaikkaan (määräpaikkaan) Euroopan unionin alueen ulkopuolelle tai

  • Euroopan unionin ulkopuolelta lähtöpaikasta (lähetyspaikasta) saapumispaikkaan (määräpaikkaan) muun jäsenvaltion kuin maan alueella.

Puolan veronmaksajien kuljetuspalvelujen suorittaminen ulkomailla

Käytämme esimerkkiä havainnollistamaan ongelmaa.

Esimerkki 1.

Kuljetusyhtiötä hoitava puolalainen veronmaksaja tarjosi kuljetuspalvelun Norjasta Ruotsiin. Edellä mainittu palvelu tarjottiin veronmaksajalle Puolasta. Veronmaksaja ihmettelee, kuinka yllä olevaa palvelua verotetaan.

Aluksi on muistettava, että edellä mainittujen säännösten mukaisesti tarkasteltavassa tapauksessa kuljetuspalveluiden verotus on mahdollista edullisen verokannan avulla. Alennetun arvonlisäverokannan soveltaminen kokonaan maan alueen ulkopuolelle tarjottaviin kuljetuspalveluihin on mahdollista, kun palvelu tarjotaan puolalaiselle verovelvolliselle. Jotta voimme soveltaa yllä olevaa hintaa, meillä on kuitenkin oltava asiakirjat, jotka osoittavat selvästi, missä palvelu on suoritettu.

Jos rahdinkuljettaja kuljettaa tavaroita, todisteet ovat:

 • asiakirjat: konossementti tai huolintaasiakirja (rautatie-, lento-, maantie-, merikonossementti, sisävesikonossementti), jota käytetään vain kansainvälisessä liikenteessä, tai mikä tahansa muu asiakirja, joka selvästi osoittaa, että raja ylitettiin tämän seurauksena kuljetuksesta lähetyspaikasta määräpaikkaan kolmannen maan kanssa ja rahdinkuljettajan laatima lasku.

Yllä olevassa tapauksessa voit tehdä laskun 0 %:n korolla, mikäli yrityksellä on tarvittavat asiakirjat. Jos verovelvollisella ei ole edellä mainittuja asiakirjoja, sovelletaan tässä 23 %:n verokantaa.

Kun on kyse tuontitavaroiden kuljetuksesta artiklan mukaisesti. 83 sek. arvonlisäverolain 5 2 momentin mukaan verovelvollisella tulee olla edellä tarkoitettujen asiakirjojen lisäksi tulli- ja veroviraston oikeaksi todistama asiakirja, josta käy selvästi ilmi, että palvelun arvo sisältyy veron perusteeseen. tavaroiden maahantuonti.

Edellä oleva ehto pätee myös alennetun veroasetuksen 6 §:n mukaisen 0 %:n soveltamisen tapauksessa, kun kuljetus liittyy tavaroiden maahantuontiin.

Edellä olevan vahvistaa Verohallinnon johtajan 5.1.2018, numero 0114-KDIP1-2.4012.568.2017.2.KT tulkinta, jossa luemme:

0 %:n verokanta voi koskea vain tavaran maahantuonnin veron perusteeseen sisältynyttä kuljetuspalvelun arvoa, jonka tulee näkyä tulliasiakirjassa. Näin ollen, jos veronmaksajalla ei ole maahantuotujen tavaroiden kuljetuksen yhteydessä 11 §:ssä tarkoitettua asiakirjaa. 83 sek. Lain 5 § 2 momentin mukaan on velvollinen verottamaan kansainvälistä kuljetuspalvelua kuuluvaa kuljetuspalvelua perusverokannan mukaan. Se johtuu suoraan artiklan säännöksistä. 83 sek. 5 §:n 1 ja 2 momentissa myös 6 §:ssä tarkoitettujen palvelujen osalta. Asetuksen 1 kohdan 1 alakohta, koska 6 §:n säännös Asetuksen 2 §:ssä viitataan 1 momentissa lueteltuihin asiakirjoihin. 83 sek. 5 lain 1 kohta, joka puolestaan ​​sisältää 2 kohtaa (eli maahantuotuja tavaroita) koskevan varauman.