Ei-arvonlisäverovelvollisille tarjottujen rakennuspalvelujen verotus - säännöt

Palveluvero

Arvonlisävero, jota kutsutaan lyhyesti arvonlisäveroksi, kattaa tavaroiden luovutuksen maksua vastaan ​​ja palvelujen suorittamisen maksua vastaan. Vaikka arvonlisäverovelvollisen toiselle verovelvolliselle suorittama rakentamispalvelun suorittaminen ei herätä yrittäjissä epäilyksiä, niitä voi syntyä ei-arvonlisäverovelvollisille tarjottavien rakentamispalvelujen verotuksessa. Siksi on pohdittava, kuinka rakennuspalvelua verotetaan ostajalta, joka ei ole aktiivinen arvonlisäverovelvollinen.

Arvonlisäveron maksajan käsite

Art. 15 sek. Tavaroiden ja palveluiden verosta annetun lain (jäljempänä arvonlisävero) 1 §:n mukaan verovelvollisia ovat oikeushenkilöt, organisaatioyksiköt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, sekä 13:ssa tarkoitettuja itsenäistä taloudellista toimintaa harjoittavia luonnollisia henkilöitä. 2, riippumatta tällaisen toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta.

Taloudellinen toiminta sisältää kaiken tuottajien, kauppiaiden tai palveluntarjoajien, mukaan lukien luonnonvarojen kerääjät ja maanviljelijät, sekä freelance-toiminnan. Taloudellinen toiminta sisältää erityisesti toiminnan, joka koostuu tavaroiden tai aineettomien hyödykkeiden jatkuvasta käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin.

Art. 96 sek. 1 §:ssä tarkoitetut yhteisöt aktiivisen arvonlisäverovelvollisen aseman saamiseksi. 15 yllä lain mukaan, on velvollinen jättämään veroviraston johtajalle rekisteröintihakemuksen, nimeltään VAT-R-lomake, ennen ensimmäisen verollisen toiminnan alkamispäivää (tämä toiminta on määritelty arvonlisäverolain 5 §:ssä), jollei kohta 3. Rekisteröintihakemuksen tiedot löytyvät kehitysministeriön verkkosivuilta: https://www.biznes.gov.pl/poradnik/-/scenariusz/VAT_REJESTRACJA

Arvonlisäverosta vapautetun verovelvollisen käsite

Huomaa, että kaikki Art.arvonlisäverolain 15 §:n mukaisesti, heidän on tehtävä edellä mainitut sovellukset. Art. 96 sek. arvonlisäverolain 3 §:ssä luetellut yhteisöt. 15, jossa myynti on pykälän mukaan verovapaata. 113 kohta. 1 ja 9 tai vain harjoittaa vain 13 §:n mukaista verovapaata toimintaa. 43 sek. 1 tai 1 momentin perusteella annettuja määräyksiä. 82 sek. 3 voi jättää rekisteröintihakemuksen. Tämä tarkoittaa, että näillä yhteisöillä on oikeus, ei velvollisuus, rekisteröityä aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi, mikä puolestaan ​​sisältää mahdollisuuden käyttää tällaisia ​​"voittoja" oikeutena alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä. . Lisäksi arvonlisäverolaissa on kaksi vapautusta: subjektiivinen ja objektiivinen.

Subjektiivinen poikkeus

Art. 113 sek. Arvonlisäverolain 1 pykälä: Verosta vapautetaan myynti, jonka ovat suorittaneet verovelvolliset, joiden myynnin arvo ei ylittänyt edellisenä verovuonna yhteensä 200 000 zlotya. Veron määrä ei sisälly myyntiarvoon.

Art. 113 sek. Arvonlisäverolain 9 §: Verovapaa verovuoden aikana alkanutta myyntiä, joka harjoittaa 12 §:ssä tarkoitettua toimintaa. 5, jos myynnin arvioitu arvo ei ylitä verovuoden taloudellisen toiminnan ajanjaksoon suhteutettuna 1 momentissa tarkoitettua määrää. 1.

Subjektiivinen vapautus liittyy läheisesti arvonlisäveron maksajaan ja tiettynä verovuonna saavutettuun myyntiarvoon.

Veronmaksajat, jotka eivät halua hyödyntää tätä vapautusta, 9 artiklan mukaisesti. 113 kohta. ALV-lain 4 §:n mukaan he voivat luopua arvonlisäverolain 4 §:n mukaisesta vapautuksesta. 1 ja 9 edellyttäen, että tästä aikomuksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus veroviraston päällikölle ennen sen kuukauden alkua, jona he eroavat vapautuksesta, ja verovuoden aikana aloittavien verovelvollisten osalta verotuksessa tarkoitettua toimintaa. artikla 1. 5, jotka haluavat erota vapautuksesta ensimmäisestä suoritetusta toimenpiteestä - ennen tämän toimenpiteen suorittamispäivää.

Objektiivinen poikkeus

Lainsäätäjän arvonlisäverosta vapauttamien tavaroiden ja palvelujen luettelo on määritelty 11 artiklassa. arvonlisäverolain 43 §. On kuitenkin muistettava, että tämä verottomuus on muodollinen. Itse asiassa viime kädessä verovapaiden tavaroiden ja palvelujen hintaan sisältyy liikevaihdon aikaisemmissa vaiheissa, esimerkiksi rakennusluovutuksen verovapaus, peritty arvonlisävero. Tästä toimituksesta ei makseta arvonlisäveroa, mutta yksittäiset rakentamisen osat, kuten rakennusmateriaalien hankinta, olivat arvonlisäveron alaisia, joten tämä vero on välillisesti piilotettu rakennuksen hintaan. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Rakennuspalvelujen verotus

Rakennuspalveluita verotetaan periaatteessa perusverokannan mukaan eli 23 % (eli peruskanta on 22 %, mutta 1.1.2011 - 31.12.2018 tämä verokanta nostettiin 23 %:iin) - se on verotus yleisen perusteella.

Lainsäätäjä on asettanut poikkeuksen sosiaalisen asuntoohjelman piiriin kuuluvien rakennusten tai niiden osien toimittamiseen, rakentamiseen, peruskorjaamiseen, nykyaikaistamiseen, lämpösaneeraukseen tai saneeraukseen. Rakentamispalvelujen verotus tulee siten perustumaan 8 %:n verokantaan (arvonlisäverolain 41 §:n 12 momentti).

Sosiaalisen asuntoohjelman piiriin kuuluvalla rakentamisella tarkoitetaan asuinrakennuksia tai niiden osia, lukuun ottamatta liiketiloja, ja asuintiloja muissa rakennuksissa, jotka on luokiteltu Puolan rakennuskohteiden luokitukseen pykälässä 12, sekä rakennuksia, jotka on luokiteltu Puolan luokitukseen. Rakennuskohteet luokassa ex 1264 - vain sellaisten terveydenhuoltolaitosten rakennukset, jotka tarjoavat majoituspalveluja sairaanhoidon ja sairaanhoidon, erityisesti vanhuksille ja vammaisille henkilöille, jollei kohdasta muuta johdu 12b.

Sosiaalisen asuntorakentamisen piiriin eivät kuulu omakotitalot, joiden käyttöpinta-ala on yli 300 m2, ja asuintilat, joiden käyttöpinta-ala on yli 150 m2.

Rakennuspalvelujen tarjonnan osalta ns käänteinen maksumekanismi. Se koostuu arvonlisäveron selvitysvelvollisuuden siirtämisestä vastaanottajalta (urakoitsijalta) palveluntarjoajalle. Tällöin rakennuspalvelun urakoitsija ei veloita tältä tililtä maksettavaa arvonlisäveroa. Käännetty verovelvollisuus on dokumentoitava lisäämällä ALV-laskulle lisätiedot "käännetty verotus". Art. 106e sek. 1 arvonlisäverolain 18 kohta: Laskuun tulee sisältyä: tavaran toimituksesta tai palvelun suorittamisesta, josta tavaran tai palvelun ostaja on velvollinen suorittamaan veron, arvonlisäveron tai vastaavan veron - sanat "käännetty verovelvollisuus". Pääsääntöisesti käännetty verovelvollisuus koskee aktiivisia arvonlisäveron maksajia, jolloin ei-arvonlisäverovelvollisille tarjottavien rakentamispalvelujen verotus voi näyttää täysin erilaiselta.

Ei-verovelvollisille henkilöille tarjottujen rakennuspalvelujen verotus

Art. 17 sek. Arvonlisäverolain 1 kohdan 8 alakohdan mukaan verovelvollisia ovat myös oikeushenkilöt, oikeushenkilöllisyyttä vailla olevat organisaatioyksiköt ja palveluja ostavat luonnolliset henkilöt, jotka on lueteltu lain liitteessä 14, joka on luettelo rakennuspalveluista, jotka voivat kuulua ns. käännetty verotus, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. palveluntarjoaja on 11 §:ssä tarkoitettu verovelvollinen. 15, jos myynti ei ole vapautettu verosta 15 §:n mukaisesti. 113 kohta. 1 ja 9,
  2. palvelun vastaanottaja on 11 §:ssä tarkoitettu verovelvollinen. 15, rekisteröity aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi.

Näin ollen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin soveltaminen edellyttää, että sekä toimittajan että asiakkaan on oltava aktiivisia arvonlisäveron maksajia.

Toisaalta, kun rakentamispalveluja myydään yhteisölle, joka ei ole aktiivinen arvonlisäverovelvollinen (esim. yksityishenkilö), ei-arvonlisäverovelvollisille suoritettujen rakentamispalvelujen verotus on yleisten sääntöjen mukaista.

Pääsääntöisesti verovelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan tai palvelu suoritetaan (arvonlisäverolain 19 a §:n 1 momentti).

Rakennus- tai rakennus- ja kokoonpanopalveluiden tarjoamisesta syntyy verovelvollisuus 11 §:n mukaisesti. 19a kohta. 5 piste 3 lit. arvonlisäverolain a säännöksiä, kun sen suorittamisesta todistetaan ALV-lasku.

Art. 106b sek. Arvonlisäverolain 1 pykälä: Verovelvollinen on velvollinen esittämään laskun, jossa todistetaan 13 §:ssä tarkoitettu myynti sekä tavaroiden toimittaminen ja palvelujen suorittaminen. 106a, 2 kohta, jonka hän on suorittanut toisen veron, arvonlisäveron tai vastaavan verovelvollisen hyväksi taikka ei-verovelvollisen oikeushenkilön hyväksi (!).

On korostettava, että yllä oleva koskee arvonlisäverolaskun laatimista oikeushenkilölle

Art. 106i kappale. arvonlisäverolain 3 1 momentin mukaan rakennus- tai rakennus-kokoonpanopalvelun suorittamisesta todistetaan lasku viimeistään 30 päivän kuluessa palvelun suorittamisesta. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Varsovan osavaltion hallinto-oikeuden 30. heinäkuuta 2015 antaman tuomion, III SA / Wa 393/15, mukaan rakentamis- ja rakennus- kokoonpanopalvelujen valmistumispäivä määräytyy niiden todellisen suorituskyvyn mukaan. Lasku on vain vahvistus tästä tosiasiasta todisteena. Palvelun todellinen suorituspäivä on olennainen ja määräävä verovelvollisuuden syntymiselle. Rakentamispalvelun suorittamisen dokumentoivan arvonlisäverolaskun laatiminen on luonteeltaan toissijaista, mutta sillä on merkitystä verovelvollisuuden syntyhetken määrittämisen kannalta.

Yhteenvetona on korostettava, että rakennus- tai rakennus-kokoonpanopalvelussa verovelvollisuus syntyy viimeistään 30 päivän kuluessa sen tosiasiallisesta suorittamisesta (palvelu tarjotaan toiselle arvonlisäveron maksajalle ja tarve antaa arvonlisäverotodistus lasku), kun (ainakin teoriassa) palvelun suorittamisen todistava ALV-lasku pitäisi laatia. Kuitenkin tilanteessa, jossa ostajana on yksityinen henkilö tai muut yhteisöt, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia, ensinnäkin ei-arvonlisäverovelvollisille tarjottujen rakentamispalvelujen verotus tehdään yleisin ehdoin ja toiseksi syntyy verovelvollisuus. palvelun tarjonnan yhteydessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että mikäli rakentamispalveluiden myynti tapahtuu arvonlisäverottomalle yhteisölle, tulee tätä palvelua verottaa yleisten periaatteiden mukaan eli 23 %:lla.