Ulkomaisen stipendin verotus - miten PIT selvitetään?

Palveluvero

Puolalaiset tutkijat osallistuvat usein ulkomaisiin ohjelmiin, joiden perusteella he saavat stipendin ulkomailta. Tällainen palkkio on epäilemättä veronalaista tuloa. Siksi herää kysymys, mikä on ulkomaisen stipendin verotus? Pitäisikö tällaisia ​​tuloja verottaa Puolassa, ja jos on, miten se on määriteltävä ja kirjattava veroilmoituksessa?

Stipendi ulkomaisena tulona

Puolassa verovelvollisen verovelvollisen on rajoittamaton verovelvollisuus (PIT-lain 3 §:n 1 momentti). Tämän seurauksena hän on velvollinen maksamaan kaikki tulot sekä kotimaassa että ulkomailla.

Jos Puolassa asuva henkilö saa tuloja ulkomailta, tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa samaa tuloa verotetaan kahdesti - kerran asuinmaassa ja toisen kerran lähdemaassa.

Tällaisten kielteisten seurausten torjumiseksi veronmaksajien olisi ensin analysoitava Puolan kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien kansainvälisten sopimusten sisältö. Tietyn sopimuksen sisällön perusteella voi käydä niin, että tiettyä tuloa verotetaan vain yhdessä maassa.

Tämä koskee Puolan ja Amerikan välistä kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevaa sopimusta. Artiklan säännösten mukaisesti. Saman sopimuksen 17 artiklan mukaan Yhdysvalloissa stipendin muodossa saadut tulot verotetaan vain Puolassa. Tämä tarkoittaa, että kaksinkertaisen verotuksen välttämismenetelmää ei sovelleta, koska kansainvälisen sopimuksen mukaan tuloa verotetaan täysimääräisesti vain asuinmaassa. Ensimmäisenä on selvitettävä, miten tietty kansainvälinen sopimus säätelee ulkomaisen stipendin verotuspaikkaa.

Ulkomaisen stipendin verotus on Puolassa verotonta

Esimerkkinä on Yhdysvalloista saatu tutkimusstipendi. Kuten olemme jo ilmoittaneet, tämäntyyppiset tulot ovat veronalaisia ​​vain Puolassa, mikä tarkoittaa, että Puolan verosäännöksiä sovelletaan.

On huomioitava, että ALV-laki sisältää useita verovapautuksia stipendialalla. Esimerkiksi Art. 21 sek. ALV-lain 1 39 momentissa todetaan, että 20.7.2018 annetussa korkeakoulu- ja tiedelaissa tarkoitetut stipendit ja avustukset sekä 13 §:ssä tarkoitettujen ohjelmien tai hankkeiden perusteella saadut stipendit. 376 kohta. tämän lain 1 kohta; luonnollisen henkilön tai muun oikeushenkilön kuin valtion tai itsehallinnollisen oikeushenkilön myöntämien apurahojen osalta poikkeus on voimassa, jos stipendin myöntämistä koskevat säännöt on hyväksynyt korkea-asteen koulutuksesta ja tieteestä vastaava ministeri.
On kuitenkin huomattava, että ulkomaisten tahojen myöntämät stipendit eivät edellytä Puolan korkeakoulu- ja tiedeministerin hyväksyntää. Näin ollen tässä suhteessa ei ole mahdollista käyttää kuvattua poikkeusta.

Mitä tulee analysoimiimme Yhdysvaltain stipendeihin, Art. 21 sek. PIT-lain 1 kohdassa 39d todettiin, että Puolan ja Yhdysvaltojen välisen Fulbright-komission stipendivaihto-ohjelman puitteissa saadut stipendit ja muut edut ovat verovapaita. Tämän seurauksena vain tässä suhteessa voidaan välttää veron maksaminen ulkomaisesta stipendistä. Ulkomaista stipendiä saavien veronmaksajien tulee analysoida, eikö heitä ole merkitty tuloverottomaksi.

Ulkomaisen stipendin verotus

Jos kansainvälisestä sopimuksesta seuraa, että stipendi on verotettava Puolassa, eikä PIT-lain sisältö viittaa siihen, että verovapautta voitaisiin soveltaa, tulee ottaa huomioon veron selvitystarve.

Saadaksesi selville, mitkä ovat ulkomaisen stipendin veron laskentasäännöt, sinun on ensin määritettävä tulolähde, jonka kanssa olet tekemisissä.

Art. 20 kohta 1 §:ssä tarkoitetuista muista lähteistä saamista tuloista. 10 sek. 1 kohdan 9 alakohta erityisesti: määrät, jotka maksetaan hänen ilmoittamansa avoimen eläkesäätiön jäsenen kuoleman jälkeen henkilölle tai hänen lähiomaiselleen eläkerahastojen järjestämistä ja toimintaa koskevien säännösten mukaisesti sosiaalivakuutusetuudet, elatusapu, stipendit, muut kuin 11 artiklassa mainitut tuet (avustukset). 14 §:ssä tarkoitettuihin tuloihin kuulumattomat lisämaksut, palkinnot ja muut ilmaiset edut. 12-14 ja 17 sekä tulot, joita julkistetut lähteet eivät kata.

Kuten voidaan nähdä, edellä olevassa säännöksessä luetellaan stipendit muista lähteistä saatujen tulojen luokkaan, mikä on ymmärrettävä sekä julkisoikeudellisten yhteisöjen että yksityisten tahojen (säätiöiden, yksityishenkilöiden) maksamiksi. Muista lähteistä saatavat tulot verotetaan yleisten periaatteiden mukaisesti, mikä tarkoittaa, että pykälässä määritelty veroasteikko. 27 sek. PIT-lain 1 §. Ulkomainen stipendi on muista lähteistä saatua tuloa, jota verotetaan yleisten periaatteiden mukaan. Veronmaksaja kirjaa stipendin veron vuosittaisessa veroilmoituksessa, joka on jätettävä viimeistään stipendin saamisvuotta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivään mennessä.

Ulkomaisista stipendeistä saatujen tulojen vähennys

On syytä mainita Art. 21 sek. 1 piste 23a lit. ja PIT-laki, jonka mukaan osa Puolan tasavallan alueella asuvien, rajoittamattoman verovelvollisten, tilapäisesti ulkomailla oleskelevien ja stipendituloja saavien tuloista on vapautettu verosta - samassa määrässä valtion tai kunnan budjettiyksikössä työskentelevälle työntekijälle ulkomaan työmatkasta maksettavien korvausten suuruudesta ja määrittämisehdoista annetuissa säännöksissä tarkoitettuun ulkomaan työmatkojen ruokavalioon jokaiselta päivältä, jona stipendi saatiin.

Tämän seurauksena veronmaksaja voi alentaa stipendin tuloa määrällä, joka vastaa valtiossa työskentelevälle työntekijälle maksettavien määriä ja määriä koskevissa säännöksissä säädettyä työmatkakorvausta maan ulkopuolelle. tai kunnan budjettiyksikköä ulkomaan työmatkalle jokaiselta stipendin saamispäivältä.

Esimerkki 1.

Puolan veroasukas sai stipendin yhdysvaltalaiselta säätiöltä. Tieteellisen työnsä ansiosta hän viipyi Yhdysvalloissa 60 päivää. Työmatkakorvaus Yhdysvaltoihin on 59 dollaria. Näin ollen vuosittaisessa veroilmoituksessa verovelvollisen ulkomaisesta stipendistä saatua tuloa vähennetään USD 3 540 (59 USD x 60 päivää) vastaavalla summalla. Jos stipendin saaja oleskelee ulkomailla, hän voi jokaiselta stipendin saamispäivältä alentaa tulojaan päivärahaa vastaavalla määrällä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ulkomainen stipendi ja 50 % verovähennyskelpoiset kulut

Selvennetään lopuksi vielä yksi kohta. No, ulkomaisten stipendien osalta ei ole mahdollista sisällyttää 50% verovähennyskelpoisia kustannuksia.

Muista, että 50 % kustannuksista koskee omistusoikeuksista saatuja tuloja, kuten pykälässä säädetään. 10 sek. PIT-lain 1 momentin 7 kohta. Art. Lain 18 §:n mukaan omistusoikeuksista saatavat tulot katsotaan erityisesti tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista erillisissä määräyksissä tarkoitetuista tuloista, oikeuksista keksinnöllisistä malleista, oikeuksista integroitujen piirien topografiaan, tavaramerkkeihin ja koristekuvioihin, mukaan lukien myynti nämä oikeudet maksua vastaan.

Tästä syystä 50 %:n verovähennyskelpoisia kuluja ei sovelleta stipendin tuloihin, jotka katsotaan tuloiksi muista lähteistä. Tämä koskee esimerkiksi Łódźin verokamarin johtajaa tulkinnassa 14. marraskuuta 2011, nro IPTPB2 / 415-501 / 11-2 / MP.

Siten edellä esitettyjen seikkojen yhteenvetoon mentäessä voidaan todeta, että ulkomaisen stipendin verotus ja ulkomaisen stipendin tuloveron maksaminen riippuvat useista tekijöistä. Veronmaksajan tulee tutkia kansainvälisen sopimuksen sisältö, mahdollisia verovapautuksia koskevat määräykset sekä tulon oikeaan lähteeseen kelpuuttamista koskevat säännöt. Vasta kun kaikki nämä toimet toteutetaan yhdessä, voidaan vastata, onko ulkomainen stipendi verotettavaa Puolassa.