Kommandiittiyhtiön verotus – kannattaa tietää

Palveluvero

Yrittäjät voivat valita yritystoiminnan muodon. Yksi niistä on yrityksiä. Myös kommandiittiyhtiöt ovat saamassa yhä enemmän suosiota, sillä niillä on erittäin edullinen verotus sekä laaja valikoima toimenpiteitä henkilökohtaisen omaisuuden suojaamiseksi yrityksen velkojia vastaan. Mikä on kommandiittiyhtiön verotus? Me vastaamme!

Kommandiittiyhtiö

Art. Kaupallinen osakeyhtiölain 4 §:n 1 momentin 1 momentissa laissa käytetty käsite "yhtiö" tarkoittaa avointa yhtiötä, yhtiötä, kommandiittiyhtiötä tai kommandiittiyhtiötä. Lisäksi art. Kauppayhtiölain 8 1 §:n mukaan yhtiö voi omasta puolestaan ​​hankkia oikeuksia, mukaan lukien kiinteistönomistus- ja muut esineoikeudet, syntyä velkoja, nostaa kanne ja nostaa kanteen.

Art. Lain 102 §:n mukaan kommandiittiyhtiö on yhtiö, jonka tarkoituksena on harjoittaa yritystä omilla nimillään ja jossa vähintään yksi yhtiömiehestä on rajoituksetta vastuussa yhtiön vastuista velkojia kohtaan ja vastuusta. vähintään yhden kumppanin (komandaattinen osakas) on rajoitettu. Asioissa, jotka eivät kuulu kommandiittiyhtiön piiriin, sovelletaan vastaavasti avoimesta yhtiöstä annettuja säännöksiä, ellei laissa toisin säädetä (ks. kauppayhtiölain 103 § 1 §).

Art. Kauppayhtiölain 50 §:n mukaan osakkeenomistajan pääomaosuus vastaa todellisen panoksen arvoa. Osakkeenomistajan osuus liittyy siis läheisesti hänen osuuteensa yhtiöön. Kuten kauppaoikeuden opissa, edellä mainituissa määräyksissä on osoitettu Koodin mukaan omistusosuudelle ei ole lakisääteistä määritelmää, vaan sen katsotaan muodostavan tietyn zlotyina ilmaistun kirjanpitoarvon, joka on perustana yhtiön osakkaan oikeuksien tai velvollisuuksien määrittämiselle lain määräämissä tapauksissa. Toimia.

Kommandiittiyhtiö henkilökohtaisena kauppaoikeudellisena yhtiönä ei ole oikeushenkilö. Sillä on kuitenkin oikeudellinen subjektiivisuus. Tämä tarkoittaa, että se voi hankkia oikeuksia ja ottaa vastuuta omasta puolestaan. Sillä on myös oikeus omaan omaisuuteen, joka on erillään kumppaneidensa omaisuudesta. Samalla on muistettava, että kommandiittiyhtiö ei ole itsenäinen tuloveronmaksaja, eikä sen tulo ole erillinen verotuskohde. Kommandiittiyhtiön yksittäisten yhtiömiesten tulot ovat kuitenkin veronalaisia. Kommandiittiyhtiöön osallistumisesta saatujen tulojen verotustapa riippuu tietyn yhtiömiehen siviilioikeudellisesta asemasta.

Kommandiitti ja vastuullinen yhtiömies – kuka johtaa yritystä?

Kommandiittiyhtiössä on kahdenlaisia ​​kumppaneita. Yksi heistä on pääosakas. Hän edustaa kommandiittiyhtiötä, ellei heiltä ole lain tai lainvoimaisen tuomioistuimen päätöksen nojalla evätty oikeutta edustaa yhtiötä. Oikeushenkilö, esimerkiksi osakeyhtiö voi olla kommandiittiyhtiön yleinen yhtiömies.

Jokaisella yhtiömiehellä on oikeus ja velvollisuus hoitaa yhtiön asioita. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yksi tai useampi yhtiömies uskotaan yhtiön asioiden hoitamiseen. Vastuullinen yhtiömies ei ole oikeutettu hoitamaan yhtiön asioita tavanomaisen johdon ulkopuolella. Vastuullinen yhtiömies ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon asioiden hoitamisesta. Laki voi kuitenkin säätää toisin. Vastuullinen yhtiömies voi siten saada yhtiöjärjestyksen mukaan palkkiota yhtiön asioiden hoitamisesta.

Kommandiittiyhtiö ei yleensä hoida yhtiön asioita. Hän voi edustaa häntä vain edustajana. Lisäksi jos kommandiittiyhtiö suorittaa oikeudellisen toimenpiteen yhtiön puolesta paljastamatta valtakirjaansa, hän on rajoituksetta vastuussa tämän toimenpiteen seurauksista kolmansia osapuolia kohtaan. Sama vastuu, jos lupaa ei ole tai se ylittää sen soveltamisalan.

Kommandiittiyhtiön verotus

Art. 9 sek. Tuloverolain 1 §:n mukaan kaikki tulot ovat tuloveron alaisia ​​lukuun ottamatta 21, 52, 52a ja 52c §:ssä lueteltuja tuloja sekä tuloja, joista on veroasetuksen säännösten mukaisesti luovuttu veron kantamisesta. Tässä säännöksessä vahvistetaan tuloverotuksen yleinen periaate, jonka mukaan kaikki verovelvollisen tiettynä vuonna saamat omaisuusedut ovat verollisia, lukuun ottamatta niitä, jotka on lain nojalla jätetty tämän verotuksen ulkopuolelle (esim. lakisääteinen verovapautus tai myös veronkannosta luopuminen).

Tuloverolaissa säädetään tulonlähteistä, joiden perusteella tulonlähteeseen kohdistetaan tietty tulo. Tiettyyn tulolähteeseen kohdistaminen on tärkeää, koska tulonlähteen määrittelystä riippuen tälle tulolle aiheutuu muita veroseuraamuksia, jotka johtavat tietyllä tilikaudella ansaitun tulon tai tappion laskemiseen.

Art. 5b kohta. ALV-lain 2 §:n mukaan, jos maatalouden ulkopuolista liiketoimintaa harjoittaa yhtiö, joka ei ole oikeushenkilö, määräytyy yhtiömiehen tulot tällaiseen yhtiöön osallistumisesta 12 §:n mukaan. 8 sek. 1 kohdassa tarkoitettuja tuloja pidetään tuloina 1 artiklassa tarkoitetusta lähteestä. 10 sek. 1 alakohta 3. Tulot osallistumisesta yhtiöön, joka ei ole oikeushenkilö, kunkin verovelvollisen yhteisomistuksesta, yhteisyrityksestä, yhteisestä omistuksesta tai yhteiskäytöstä tai omistusoikeudesta määritetään suhteessa hänen voitto-oikeuteensa 2 kohdan määräysten mukaisesti. 1A, liittyy muihin tuloihin, joista saatava tulo on veronalaista 1 §:ssä tarkoitetun asteikon mukaan. 27 sek. 1. Jos päinvastaista näyttöä ei ole, oletetaan, että oikeudet voitonjakoon ovat yhtäläiset. Sovellamme yllä olevia sääntöjä sen mukaisesti:

  1. verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen, verotuksessa ei-vähennyskelpoisten kulujen ja tappioiden selvitys;
  2. verohelpotukset, jotka liittyvät sellaiseen liiketoimintaan, jota harjoitetaan sellaisen yhtiön muodossa, joka ei ole oikeushenkilö.

Edellä mainitun yhteydessä kommandiittiyhtiön toimintaan liittyvät tuotot ja kulut tulee yhtiömiesten määrätä suhteessa heidän osuuteensa yhtiön voitosta. Tästä johtuen jokainen heistä laskee erikseen yhtiöön osallistumisesta saatavat tulot ja kukin itsenäisesti tästä tulosta tuloveron.Art. 10 sek. Käsiteltävän lain 1 momentin 3 mukaan tulonlähde on mm. muu kuin maatalouden taloudellinen toiminta. Tämä tarkoittaa, että kommandiittiyhtiön tuotot ovat pääsääntöisesti tuloja muusta kuin maataloustoiminnasta. Samankaltaisen kannan vahvistaa Verohallinnon johtajan yksilöllinen tulkinta 30.6.2017:

"Yllä mainitut säännökset huomioon ottaen Hakijan näkemyksen mukaan hänen esittämässään tulevaa tapahtumaa koskevassa kuvauksessa hakijan puolella ainoana veronalaisena tulona tulee olemaan kommandiittiyhtiön voittoon osallistumisesta saatu tulo, joka määräytyy 11.1. 8 sek. 1 päivitys. Art. 1 kohdan 30 c kohta. 1 pykälässä tarkoitettujen verovelvollisten muun kuin maataloustoiminnan tai maataloustuotannon erityisosastojen tuloista tulovero. 9a kohta. 2 tai 7 22 artiklan mukaisesti. 29, 30 ja 30d, on 19 prosenttia veron perusteesta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Joissain tapauksissa kommandiittiyhtiön osakkaat ovat oikeushenkilöitä (käytännössä useimmiten osakeyhtiö). Tällöin yhtiöiden (mukaan lukien kommandiittiyhtiöiden) tulot siirretään näiden yhtiöiden yhtiömiehille heidän osuuksiensa suhteessa. Tämä johtuu Art. 5 sek. Yritysverolain 1 §.

Kommandiittiyhtiöt ovat verotuksen läpinäkyviä. Niiden tuottamaa voittoa ei suoraan rasita tuloverolla yritystasolla. Tuloveron kohteet ovat kaikki yhtiömiehiä erikseen ja kunkin yhtiömiehen erikseen verottamat tulot ovat veronalaisia. Tässä tapauksessa oikeushenkilön (esim. osakeyhtiön) tulo kommandiittiyhtiön osakkeista tulee kommandiittiyhtiön myynnistä, joka kuitenkin luokitellaan verotuksessa osakeyhtiön taloudelliseksi toiminnaksi. . (CIT-lain 5 §:n 3 momentti).