Ulkomailta tulevan perinnön verotus sekä perintö- ja lahjoituslaki

Palveluvero

Perinnön hankkiminen on Puolan perintö- ja lahjoitusveron alaista toimintaa. Jos perintö tulee kuitenkin ulkomailta, on mahdollista, että myös kiinteistön sijaintimaa joutuu maksamaan veroa. Tästä syystä herää kysymys, voidaanko tällainen ulkomainen perinnön hankinnasta perittävä vero maksaa Puolan verovelan perusteella? Vastaamme, perinnön verotus ulkomailta!

Verotuksen laajuus perintöverolla

Aluksi on vastattava kysymykseen, onko Puolan ulkopuolella sijaitsevan perinnön hankinnasta perittävä perintö- ja lahjoitusvero. Tältä osin on tarpeen viitata artiklan sisältöön. 2 § perintö- ja lahjoitusverosta, joka osoittaa, että ulkomailla sijaitsevien esineiden omistuksen hankkiminen tai ulkomailla käytetty omistusoikeus on veronalaista, jos ostaja oli perinnön avaushetkellä Puolan kansalainen tai hänellä oli pysyvä asuinpaikka Puolan tasavallan alueella.

Kuten näette, Puolan kansalaisuus tai pysyvä asuinpaikka Puolan tasavallan alueella ovat avainasemassa verotuksen kannalta. Jos vähintään yksi näistä ehdoista täyttyy, ulkomaisen perinnön hankinnasta peritään Puolan perintö- ja lahjoitusvero.

Tässä yhteydessä on huomioitava, että perinnön hankintaa on mahdollista verottaa myös siinä maassa, jossa kuolinpesä sijaitsee. Veronmaksajien on muistettava, että Puolan tekemät sopimukset kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi koskevat vain tuloveroja (PIT ja CIT) eivätkä kata kiinteistöveroa, ts. perintö- ja lahjoitusvero.

Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut edellä mainitun 18.7.2017 antamassaan tuomiossa II FSK 1682/15:

”Ensimmäinen on se, että lainsäätäjä on ottanut johtavaksi periaatteeksi kotipaikan periaatteen, jonka mukaan verovelvollisuus kohdistuu Puolassa asuvaan henkilöön myös silloin, kun on kyse omaisuuden ja omistusoikeuden hankkimisesta ulkomailta. Toinen periaate on kansalaisuuden periaate, jonka mukaan verovelvollisuus kohdistuu hankkijalle - Puolan kansalaiselle, vaikka hän olisi pysyvästi Puolan tasavallan alueen ulkopuolella. Ottaen puolestaan ​​huomioon, että periaatteessa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeviin sopimuksiin ei sisälly perintöveroa tai sitä vastaavaa, tämä hankinta on kaksinkertaisen verotuksen alainen - sekä Puolan tasavallan alueella että ulkomailla. .

On huomattava, että Puola on allekirjoittanut sopimuksia kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä osana perinnön hankintaa vain Itävallan, Tšekin ja Unkarin kanssa. Nämä sopimukset tehtiin ennen toista maailmansotaa. Perinnön hankkiminen Puolan tasavallan ulkopuolella voi olla kaksinkertaisen verotuksen alaista sekä perinnön sijaintimaassa että Puolassa.

Ulkomaisen perinnön verotus - mahdollisuus vähentää ulkomaista veroa Puolan velasta

Tilanteessa, jossa edellä mainittu kaksinkertainen verotus toteutuu, herää kysymys mahdollisuudesta alentaa Puolan veroa ulkomailla maksetulla verolla.

Art. 7 sek. SD-lain 1 §:n mukaan veron peruste on hankittujen tavaroiden ja omaisuusoikeuksien arvo velkojen ja rasitteiden vähentämisen jälkeen (puhdas arvo), joka määräytyy ostopäivän asioiden ja omaisuuden tilan ja ostopäivän markkinahintojen mukaan. verovelvollisuuden päivämäärä. Jos esinevahinko on johtunut ylivoimaisesta esteestä ennen verotuksen tekemistä, arvon määrittämiseksi on otettava huomioon verotuspäivän tilanne ja vakuutuksen perusteella maksettava vahingonkorvaus sisältyy veron perusteeseen. arvioinnista.

Onko ulkomainen vero perintötaakka? Vastataksemme tähän kysymykseen meidän on viitattava Art. 7 sek. SD-lain 3 §. Tässä säännöksessä todetaan, että velkoihin ja rasitteisiin sisältyvät myös testamentin tekijän viimeisen sairauden aikaisesta hoidosta ja hoidosta aiheutuneet kulut, jos niitä ei ole katettu hänen elämänsä ja omaisuuden aikana, testamentintekijän hautajaiset, mukaan lukien hautakivi, siltä osin kuin nämä kulut vastaavat. tietyssä yhteisössä omaksuttuihin tapoihin, jos niitä ei ole katettu testamentintekijän omaisuudesta, hautausavusta tai muutoin korvattu, sekä perintökuluista, testamentin toimeenpanijan palkkioista, velvollisuuksista suorittaa testamentin merkinnät ja määräykset. testamentti, varatun osan maksut ja muut siviililain perintösäännöstä johtuvat velvoitteet.

Valitettavasti edellä mainittua asiaa ei käsitellä yhtenäisesti oikeuskäytännössä. Jotkut veroviranomaiset uskovat, että perinnön taakka voivat olla vain Puolan lainsäädännöstä johtuvat kustannukset. Näin ollen käsite "muut siviililain perintöä koskevista säännöksistä johtuvat velvoitteet" ei sisällä ulkomaista verovelvollisuutta.

Perintömenettelyn kulut ovat riita-asioiden oikeudenkäyntikuluista annetussa laissa määritellyt kulut, mukaan lukien:

  1. vahvistus perinnön hankinnasta;
  2. perinnön turvaaminen;
  3. inventaarion laatiminen;
  4. perinnön hyväksymis- tai hylkäämisilmoituksen kerääminen.

Hallinto-oikeustuomioiden analyysi osoittaa, että ne näyttävät vahvistavan veroviranomaisten kielteisen kannan veronmaksajia kohtaan. Esimerkiksi Szczecinin osavaltion hallintotuomioistuin totesi 7. toukokuuta 2015 antamassaan tuomiossa I SA / Sz 284/15, että:

"Perillisten perinnön hankkimisesta johtuvat verovelat eivät saa vaikuttaa veropohjan määrittämiseen 11 §:ssä tarkoitetulla perintö- ja lahjoitusverolla. 7 sek. 1 ja 3 u.p.s.d. Kun perinnön oikeudet hankitaan suoraan ulkomailla asuvalta testamentintekijältä yhdessä siellä sijaitsevan perityn omaisuuden kanssa ja P:n rajojen ulkopuolelle jäävä verovelvollisuus, esim. N., joka ei rasita perinnön, koska se on luotu perinnön avaamisen jälkeen ja koskee vain hänen henkilöä.

Siksi kantelijan väitteet, jotka koskevat väitettä Art. 7 sek. 1-3 u.p.s.d. virheellisen tulkinnan esittäminen ja ulkomailla suoritetusta veropalvelusta aiheutuvien kustannusten ja perintötaakana maksettujen ulkomaisten verojen huomiotta jättäminen. Nämä velvollisuudet koskevat valittajaa, koska perilliset eivät kuitenkaan ole velkoja perinnöstä, joka on syntynyt sen avaamisen jälkeen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Toisaalta on myös tulkintoja, jotka muodostavat veronmaksajille suotuisan kannan. Esimerkiksi Bydgoszczissa sijaitsevan verokamarin johtajan 26. elokuuta 2011 päivätyssä kirjeessä nro ITPB2 / 436-92 / 11 / TJ viranomainen totesi:

"Taiteen rakentaminen. 7 sek. Perintö- ja lahjoitusverolain 1 §:n mukaan perintö- ja lahjoitusveron peruste on kussakin tapauksessa verotuksen kohteen puhdas arvo. Tämän artiklan myöhemmät määräykset vahvistavat vain mahdollisuuden sisällyttää rasitteisiin ja veloihin sellaiset velat, jotka perillinen on syntynyt tai joutuu maksamaan. Tehdyt laskelmat eivät kuitenkaan ole suljettuja eivätkä rajoita vähennysmahdollisuutta suuremmassa määrin, esimerkiksi ottamalla huomioon toisessa maassa maksetun perintöveron.

Edellä esitetyn mukaisesti hakijan Alankomaissa voimassa olevien säännösten mukaisesti maksama vero sekä muut perinnön hankinnasta aiheutuvat pakolliset maksut muodostavat siten hankitun perinnön taakan, joka tulee ottaa huomioon määritettäessä perintö- ja lahjoitusveron perustetta Puolassa". Kysymys mahdollisuudesta alentaa Puolan perintöveroa ulkomaisella verolla herättää paljon kiistaa. Yhtäältä todetaan, että perinnön hankinnan yhteydessä ulkomaille maksettu vero ei ole pykälässä tarkoitettu velka tai taakka. 7 sek. SD-lain 3 §. Tämä vero ei johdu siviilioikeudesta, eikä sitä tarvitse maksaa perinnön saamiseksi. Toisaalta on myös tulkintoja, jotka antavat verovelvollisille oikeuden selvittää ulkomaiset verot Puolan veroilmoituksessa. Yhteenvetona tähänastisista pohdinnoistamme on korostettava, että verosäännösten tulkinta mahdollisuudesta tunnustaa ulkomainen vero perintöveron alaiseksi perintöraakaksi ei ole vieläkään valtion viranomaisten yhtenäinen. Näissä olosuhteissa näyttää siltä, ​​että paras ratkaisu on hakea yksittäistä tulkintaa tietyssä tapauksessa.