Rahapalkkioiden verotus – miltä se näyttää?

Palveluvero

Sekä yrittäjillä että kuluttajilla on erittäin laaja valikoima erilaisia ​​tuotteita. Ollakseen kilpailukykyiset monet myyjät päättävät myöntää urakoitsijoilleen käteisbonuksia, jotka maksetaan sopimusehtojen täyttyessä. Onko rahapalkkioiden verotus pakollista? Kuinka sinun tulee dokumentoida urakoitsijoilta saadut lisärahat?

Miten käsite "käteisbonukset" pitäisi ymmärtää?

Verolaki ei säätele mitä käteisbonukset ovat. Tämän termin merkityksen määrittämiseksi on siksi viitattava sanakirjan määritelmään sekä veroviranomaisten ja hallintotuomioistuinten oikeuskäytäntöön. PWN:n "Puolan kielen sanakirjan" mukaan rahabonus on "palkkio jostain, lisäpalkkio jonkin tekemisestä".

Rahapalkkioiden verotus - miten dokumentoidaan?

Rahapalkkio, jonka ostajayritys saa tavaraa myyvältä yritykseltä, joka myöhemmin harjoittaa tavaran jälleenmyyntiä, esim.hyvistä myyntituloksista tai velkojen oikea-aikaisesta maksamisesta veroviranomainen käsittelee sitä yleensä korvauksena lisäpalveluista (urakoitsijoiden välisessä sopimuksessa määrätty erityistoiminta), joka on dokumentoitava laskun perusteella.
Art. 8 sek. ALV-lain 1 §:
Tarjoamalla pykälässä tarkoitettuja palveluja. 5 sek. Artiklan 1 alakohdan 1 alakohdalla tarkoitetaan luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle tai organisaatioyksikölle, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, suoritettua palvelua, joka ei ole 11 artiklan mukainen tavaran luovutus. 7, mukaan lukien:
1) aineettomiin hyödykkeisiin liittyvien oikeuksien siirto riippumatta siitä, missä muodossa oikeustoimi on suoritettu;
2) velvollisuus pidättäytyä toimenpiteen suorittamisesta tai sietää toimenpide tai tilanne;
3) palvelun tarjoaminen viranomaisen tai sen puolesta toimivan yhteisön määräyksen tai laista johtuvan määräyksen mukaisesti.

Nykykäytännön mukaan jos käteisbonus liittyy tiettyyn toimitukseen, eikä siihen liity myyjälle lisätoimintoja, sitä tulee käsitellä alennuksena eli alennuksena, joka on merkitty prosenttiosuutena tai summana tietyn tuotteen sovitusta hinnasta. . Jos alennus myönnetään ennen laskun lähettämistä, se tulee sisällyttää myyntiä todistavaan laskuun. Jos alennus myönnetään myöhemmin, yrittäjä on velvollinen laatimaan oikaisevan laskun alennus huomioiden.

Käteispalkkioihin liittyvät verotulkinnat eivät ole yksiselitteisiä - voimme kohdata myös erilaisia ​​veroviranomaisten oikeuskäytäntöjä, jotka ovat sitä mieltä, että tämäntyyppiset tulot eivät ole arvonlisäveron alaisia.

Jos meillä on ongelmia sen selvittämisessä, onko saatu rahabonus hinnanalennus vai korvaus palvelusta ja pitäisikö se verottaa arvonlisäverolla, turvallisin ratkaisu on hakea yksilöllistä verotulkintaa. Tämän ansiosta voimme olla varmoja siitä, että käteisbonusten kirjanpito- ja dokumentointitapamme on oikea.

Käteisbonukset - yksilölliset tulkinnat

  • Varsovan verokamarin johtajan veropäätös, 16. helmikuuta 2009, IPPP3-443-178 / 08-4 / MPe

Tulkinta koskee yritystä, joka jakelee autoja sekä autojen varaosia ja tarvikkeita. Tavarat toimitetaan yritykselle päämaahantuojan eli urakoitsijan kanssa tehdyn valtuutetun jakelusopimuksen perusteella. Jakelijabonussääntöjen mukaisesti yritys voi saada urakoitsijalta rahabonuksen tietyn ajanjakson myyntitavoitteen saavuttamisesta (tietyn määrän ajoneuvojen myynti ajoneuvoihin tai tietyn liikevaihdon arvo varaosille, lisävarusteille ja huoltopalveluille) . Esitellyn tapahtuman mukaan vastapuolen asettamat bonustavoitteet ovat täysin riippumattomia siitä, että yhtiö ryhtyy toimiin bonustavoitteen saavuttamiseksi ja niiden tyypistä. Yhtiö ilmoittaa, että se ei välttämättä ryhdy toimenpiteisiin ja saa silti käteisbonuksen - sen saaminen riippuu pitkälti objektiivisten, yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien kriteerien täyttymisestä (esim. urakoitsijan tuotteiden mahdollisten ostajien määrä ja varallisuus yrityksen ulottuvilla) ).

Hakijan eli yrityksen kannan mukaan palkkiot, jotka hän saa kausittaisten myyntitavoitteiden saavuttamisesta, koska ne eivät liity yhtiön arvonlisäverovelvollisena harjoittamaan toimintaan, eivät ole arvonlisäveron mukaisia ​​myyntimääriä. Taide. 29 sek. arvonlisäverolain 1 §.

Varsovan verokamarin johtaja katsoi, että kantajan kanta oli virheellinen ja toteaa seuraavaa:

Hakijan aseman kuvauksesta käy ilmi, että jakelijoille myönnettävien palkkioiden säännöissä on määräys, että bonus maksetaan aina, kun tietty ajoneuvomyynnin taso saavutetaan tai syntyy tietty liikevaihdon arvo varaosien, tarvikkeiden ja tarvikkeiden myynnistä. huoltopalvelut alueella, jolla jakelija harjoittaa myyntiä. Tästä seuraa, että maksettu palkkio ei liity mihinkään tiettyyn toimitukseen tai tiettyyn tavaraan. Maksettu palkkio riippuu tietystä käyttäytymisestä, mikä tarkoittaa, että hakijan ja toimittajan välillä on velvollisuussuhde (on vastasuoritus), jota tulee käsitellä bonuksen saaneen osapuolen palvelun suorittamisena. Hakija tarjoaa toimittajalle tietyntyyppisen palvelun, josta toimittaja on velvollinen maksamaan. Tällaisessa olemassa olevassa suhteessa bonus on siis palkka. Näin ollen viranomainen ei voi yhtyä hakijan näkemykseen, jonka mukaan palkkion maksaminen riippuu yhtiöstä riippumattomien objektiivisten kriteerien täyttymisestä.”.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

  • Verohallinnon johtajan yksittäispäätös 12.2.2018, tiedostoviite 0114-KDIP4.4012.33.2018.1.MP

Tulkinta koskee yrittäjää, joka harjoittaa liiketoimintaa erityisesti leipomopakasteiden valmistuksen alalla, jota hän myy suorille vastaanottajille. Seuraavaksi suorat vastaanottajat myyvät hakijalta ostamiaan tuotteita välillisille vastaanottajille.

Hakija, välittömiä saajia lukuun ottamatta, maksaa välilliselle saajalle käteispalkkiota. Käteisbonuksen (jälkihyvityksen) maksaminen riippuu siitä, että välillinen vastaanottaja saavuttaa tietyn tason hakijan tuotteiden ostoista (suoran vastaanottajan kautta) tietyllä laskutuskaudella. Hakija maksaa ostokustannuksia alentavan käteispalkkion määrän suoraan välilliselle saajalle.

Tästä syystä hakija tiedusteli, ovatko hänen välillisille saajilleen maksamat rahabonukset alennuksia, joiden myöntäminen oikeuttaa hakijan alentamaan arvonlisäveron perustetta ja suorille saajille suoritetusta myynnistä maksettavaa veroa.

Kuvatussa tapauksessa, jos Välilliset Vastaanottajat saavat osan ostettujen tuotteiden hinnasta takaisin suoraan Hakijalta, näille Vastaanottajille tapahtuu näiden tavaroiden hinnan todellinen aleneminen. Tässä tilanteessa ei ole oikeutettu alentamaan myynnistä maksettavan veron määrää Välittömällä Vastaanottajalla, joka saa täyden hinnan välilliseltä vastaanottajalta, vaan Hakijalla, joka lopulta myy alennettuun hintaan eli myöntää alennus. Tästä syystä hakija saa veropohjan alennuksen.
Näin ollen hakija voi käyttää oikeuttaan oikaista veropohjaa ja maksettavaa arvonlisäveroa. Nyt esillä olevan asian olosuhteissa myönnetystä välillisestä alennuksesta tulee alennus - 11 artiklassa tarkoitettu alennus (alennus). 29a kohta. Lain 10 §”.

[...]

Jos alennuksen on myöntänyt veronmaksaja toimitusketjun alussa lopulliselle vastaanottajalle, ei välillisten liiketoimien yhteisöt tai nämä yhteisöt, nämä yhteisöt eivät voi laatia tai hyväksyä korjauslaskuja, koska ne eivät muuta hintaa. Laskua ei myöskään voi korjata lopulliselle vastaanottajalle, koska ensimmäisen myyjän ja tämän vastaanottajan välillä ei ollut toimitusta, joten ensimmäinen myyjä ei lähettänyt laskuja tälle vastaanottajalle.
Kansallisessa lainsäädännössä ei määritellä, minkä asiakirjan perusteella alennuksen myöntävä verovelvollinen voi dokumentoida alennuksen. Oikaisulasku ei ole tämä tosite, mutta ei ole viitteitä siitä, etteikö se voisi olla esimerkiksi kirjanpito- (hyvitys)lasku. Tämän seurauksena liikkeeseen laskettu seteli on kirjallinen asiakirja, joka mahdollistaa alennuksen dokumentoimisen lain säännösten valossa.”.

Yhteenvetona, kuten lainattujen tulkintojen perusteella voidaan nähdä, rahapalkkioiden verotusta ei aina ole helppo määrittää. Tavarantoimittajalta saatua käteispalkkiota tulee useimmiten käsitellä vastikkeena lisäpalveluista ja verottaa arvonlisäverolla, mutta epäselvissä tapauksissa kannattaa kuitenkin muistaa, että jokainen yrittäjä voi hakea yksilöllistä verotulkintaa.