Kuljetusvälineen vuokrauksen verotus – kannattaa tietää

Verkkosivusto

Liiketoiminnan harjoittaminen liittyy erottamattomasti kulkuvälineiden käyttöön. Auton vuokraamisesta Puolassa ei ole erityisiä veroseuraamuksia. Vuokrattaessa autoa ulkomaiselta taholta meidän tulee kuitenkin ottaa huomioon seuraukset. Katso miltä kulkuvälineen vuokrauksen verotus näyttää!

Kuinka vuokrata kulkuväline?

Art. 21 sek. Yritysverolain (jäljempänä arvonlisäverolaki) 1 §:n 1 momentin ja 1 momentin 1 momentin mukaan. 29 sek. Henkilön tuloverolain (jäljempänä PIT-laki) 1 momentin 1 momentti, tulovero ulkomaisten veronmaksajien korkotuloista, tekijänoikeuksista tai lähioikeuksista, oikeuksista keksinnöllisiin projekteihin, tavaramerkkeihin ja Puolan tasavallan alueella hankittuihin koriste-malleihin, mukaan lukien näiden oikeuksien myynti, maksut reseptin tai tuotantoprosessin salaisuuden paljastamisesta, teollisen laitteen, mukaan lukien kuljetusväline, kaupallinen tai tieteellinen laite, käytöstä tai käyttöoikeudesta, teollisuudesta saatuun kokemukseen liittyvästä tiedosta alan, kaupallinen tai tieteellinen (taitotieto) - on asetettu 20 prosenttiin tuloista.

Kuljetusvälineen ulkomaiselta urakoitsijalta vuokraava taho on velvollinen suorittamaan maksajan roolin, joka koostuu 20 % tuloista lähdeveron pidättämisestä ja sen siirtämisestä toimivaltaiselle verovirastolle.

Veron määrä tulee siirtää toimivaltaiselle verovirastolle viimeistään:

  • Seuraavan kuukauden 20. päivänä - jos saaja on luonnollinen henkilö (HV-lain 42 §:n 1 momentti),
  • Seuraavan kuukauden 7. päivänä - jos saatavien saaja on oikeushenkilö (arvoverolain 26 §:n 3 momentti).

Mikä on teollisuuslaite?

Tuloverolaissa ei ole määritelmää "teollisuuslaitteista". Verohallinnon johtaja yksilöllisessä tulkinnassa 0114-KDIP2-1.4010.38.2017.1.PW selitti:

"(...) on oletettava, että käsite" teollisuuslaitteet "(samalla tavalla kuin kaupallinen tai tieteellinen) tulisi ymmärtää mahdollisimman laajasti (KHO:n tuomioistuimet myönsivät teollisuuslaitteiden aseman esim. autoille, puoliksi -perävaunut, lentokoneet, kaivinkoneet, kontit, säiliöt - vrt. mukaan lukien korkeimman hallinto-oikeuden tuomiot 6. joulukuuta 1996, asiakirjan viitenumero III SA 1091/94, 12. tammikuuta 1996, viitenumero SA / Ka 2296/94, 16. toukokuuta 1995, tiedoston viitenumero SA / Sz 183/95); se on luonteeltaan yleinen muotoilu, joka sisältää kaikki mahdolliset laitteet ja muodostaa tietyn joukon mekanismeja, teknisiä elementtejä, joita voidaan käyttää tiettyjen yksiköiden toiminnassa - teollisesti, kaupallisesti tai tieteellisesti. (...) Lainsäätäjä kuuluvat suoraan käsitteen "teollisuuslaitteet" piiriin myös kuljetusvälineet, ts. autoja."

Tästä syystä on otettava huomioon, että hallinnollisessa oikeuskäytännössä autonvuokrausta käsitellään teollisuuslaitteiden vuokrauksena.

Kuljetusvälineen vuokrauksen verotus - kansainväliset sopimukset ja veroaste

Lähdeveron perimiseen velvollinen maksaja voi soveltaa kyseisestä kaksinkertaisen verotuksen välttämissopimuksesta johtuvaa alennettua verokantaa tai jättää veron perimättä tällaisen sopimuksen mukaisesti (HVJ:n 29 §:n 2 momentti ja 26 §:n 1 momentti). arvoverolaki. ). Edellytyksenä edellä mainittujen etuuksien soveltamiselle on, että verovelvollisen asuinpaikka tai kotipaikka on todistettava verotuksellisesti verovelvolliselta saadulla asuintodistuksella.

Asuinpaikkatodistus on verovelvollisen valtion, asuinpaikan tai kotipaikan verohallinnon toimivaltaisen viranomaisen antama asiakirja. Alennettua verokantaa tai verovapautta sovellettaessa tarvitaan alkuperäinen asuintodistus. Hyväksytään myös puolalaisen notaarin tai asianajajan, joka on asianajaja, oikeudellinen neuvonantaja tai veroneuvoja, todistama kopio.

Jos verovelvollisen verotuksellinen asuinpaikka on dokumentoitu voimassaoloajan sisältävällä asuintodistuksella, maksaja ottaa tämän todistuksen huomioon tänä aikana suoritetuissa maksuissa. Kuitenkin, jos verovelvollisen verotuksellinen kotipaikka on dokumentoitu asuintodistuksella, joka ei sisällä voimassaoloaikaa ja jossa on ulkomaisen urakoitsijan verovuosi, maksaja ottaa tämän todistuksen huomioon suoritetuissa maksuissa 12. kuukautta todistuksen myöntämispäivästä.

Esimerkiksi tilanteessa, jossa yrityksellä on Iso-Britannian yksikön asuinpaikkatodistus 1995/2004. Puolan tasavallan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä ja veronkierron estämisestä tehdyn sopimuksen 12 §:n mukaisesti teollisuuslaitteiden käytöstä syntyvien tuloverojen ja omaisuusvoittojen osalta yhtiö on velvollinen perimään kiinteämääräisen tuloveron, joka on alennettu 5 % bruttolisenssimaksuista.

Onko lähdeveron pidätys mahdollista?

Tuloverosäännöstö sanoo selkeästi, että ulkomaalaiselle saamistaan ​​tuloista on vähennettävä kiinteämääräinen vero. Sitä ei ole mahdollista vähentää, jolloin maksettu palkkio on kirjattava nettoarvoon. Oikean veromäärän näyttämiseksi on tarpeen "bruttoida" urakoitsijalle kuuluva summa.

Bruttoarvon laskemiseksi nettosaaaminen tulee jakaa luvun 1 ja lähdeverokantaa vastaavan murto-osuuden erotuksella, eli:

  • 20 %:n ennakonpidätyksen alaisen nettosaamisen bruttoamiseksi nettosaaminen tulee jakaa luvulla 0,8 (1 - 0,2 = 0,8);
  • 10 %:n lähdeverolla verotetun nettosaamisen bruttoamiseksi nettosaaminen tulee jakaa luvulla 0,9 (1 - 0,1 = 0,9).

Puolan tasavallan ulkopuolella käytetty auto ja verot

Useiden vuosien ajan tuomioistuimissa vallitseva näkemys oli, että Puolan alueen ulkopuolella käytetyn henkilöauton vuokrauksesta ei kannettu lähdeveroa. Viime vuosina oikeuskäytäntö on muuttunut valtiovarainministeriön esittämän kannan puolelle. Korkein hallinto-oikeus tuomiossa viite. II FSK 333/15 totesi:

"(...) että ulkomaiselle taholle vain ulkomailla käytettävän auton vuokraamisesta maksettu korvaus on Puolassa saatua lähdeveron alaista tuloa."

Kuljetusvälineen vuokraamisen verotus puolalaiselta välittäjältä

Puolalaisilta välittäjiltä auton vuokraava yritys ei peri lähdeveroa. Yllä olevan opinnäytetyön oikeellisuuden vahvistaa Verohallinnon johtajan yksilöllinen tulkinta. 0111-KDIB1-3.4010.21.2017.1.MST, josta luemme seuraavaa:

"Tilannessa, jossa maksu autonvuokrauksesta ulkomailla suoritetaan puolalaiselle taholle (välittäjälle), joka on tämän maksun saaja, edellä mainituista ei ole velvollisuutta periä lähdeveroa. maksut. Sillä ei ole väliä, suoritetaanko maksu maassa vai ulkomailla toimivan pankin tilille. Puolan yksikkö, joka maksaa edellä mainitusta johtuvat saamiset Vuokrasopimuksessa ei siis vaadita ulkomaisen autovuokraamon verotuksellista asuinpaikkaa koskevaa todistusta."

Työntekijälle laadittu vuokralasku

Työntekijän auton vuokraaminen ulkomailta ei ole ennakonpidätyksen alaista verotietojen johtajan yksittäisessä tulkinnassa nro 0115-KDIT2-3.4010.31.2017.1.KP määritellyillä lisäehdoilla:

"(...) tilanteessa, jossa työntekijä / hallituksen jäsen vuokraa henkilöauton omista varoistaan ​​ja siitä laaditaan lasku ja hakija korvaa kulut, jotka ovat aiheutuneet työntekijän / hallituksen jäsenen palattua valtuuskunnalta , ei ole velvollisuutta kerätä ja maksaa kiinteämääräistä yhtiöveroa."

Tämä johtuu siitä, että vuokranantaja tässä tilanteessa on työntekijä, joka tekee vuokran omasta puolestaan ​​ja rahoittaa vuokran omilla varoillaan. Tästä johtuen ei voida päätellä, että auton vuokraa yritystoimintaa harjoittava yhteisö.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mikä on vuokrasopimus ulkomaiselta yritykseltä, jolla on sivuliike Puolassa?

Kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien sopimusten yleinen rakenne 7 oletetaan, että sopimusvaltion yrityksen voittoa verotetaan vain tässä valtiossa, ellei yritys toimi toisessa sopimusvaltiossa. Jos yritys toimii kahdessa maassa, sen voitosta voidaan verottaa toisessa maassa ja se voidaan tällöin siirtää kyseiselle kiinteälle toimipaikalle. Tämän seurauksena Puolassa sijaitsevan ulkomaisen toimipaikan kautta toimivat ulkomaiset yhteisöt eivät peri kiinteämääräistä veroa vuokrattaessaan henkilöautoa Puolassa sijaitsevasta sivuliikkeestä, jos:
todistus ulkomaisen kiinteän toimipaikan olemassaolosta, jonka on antanut verovelvollisen kotimaan toimivaltainen veroviranomainen tai sen maan toimivaltainen veroviranomainen, jossa ulkomainen kiinteä toimipaikka sijaitsee, jos ulkomailla asuva on luonnollinen henkilö;
dokumentoida verovelvollisen kotipaikka, häneltä saatu asuinpaikkatodistus ja saada kirjallinen selvitys siitä, että nämä saamiset liittyvät tämän toimipaikan toimintaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kulkuneuvon vuokrauksen verotus riippuu siitä, vuokraammeko sen ulkomaiselta vai kotimaiselta urakoitsijalta. Henkilöautojen vuokraus ulkomaisilta tahoilta on teollisuuslaitteiden vuokrausta, josta peritään kiinteä 20 % tulovero. Kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevasta sopimuksesta johtuvan alennetun verokannan soveltaminen riippuu todistuksesta, jolla on asuinpaikka. Ei mahdollisuutta kuittaa ns lähdevero, johtaa siihen, että saamisten maksumäärä on "bruttoistettava". Kertasummaveroa ei sovelleta työntekijän lukuun tehdyn ja hänen yksityisistä varoistaan ​​maksetun kulkuneuvon vuokraamisesta ulkomaiselta taholta, vaikka työnantaja korvaisi sen myöhemmin.