IP BOXin tekijänoikeuksien myynnistä saatujen tulojen verotus

Palveluvero

Nykyaikaiselle taloudelle on ominaista suuret innovaatiot. Innovatiivisille kokonaisuuksille on myös luotu etusija maassamme. Yksi suosituimmista ja käytetyimmistä on IP BOX. Tässä artikkelissa käsitellään IP BOXin tekijänoikeuksien myynnistä saatujen tulojen verotusta!

IP BOX - veroprosentti

Innovaatiolaatikkoa voivat 1.1.2019 alkaen käyttää immateriaalioikeuksista tuloa saavat yrittäjät. IP BOXin käyttö tarkoittaa, että voit soveltaa alennettua tuloverokantaa.

Art. 30ca kohta. Henkilöverolain (jäljempänä ALV-laki) 1 §:n mukaan verovelvollisen osana maatalouden ulkopuolista elinkeinotoimintaa ansaitsemasta määrällisestä immateriaalioikeudesta saatua veroa on 5 % veron perusteesta.

IP BOX - immateriaalioikeudet

Hyväksytyt immateriaalioikeudet on lueteltu laissa. Yllä olevat oikeudet ovat:

 • patentti,
 • hyödyllisyysmallin suojaoikeus,
 • oikeus teollisen mallin rekisteröinnistä,
 • heti integroidun piirin topografian rekisteröinnistä,
 • lisäsuoja lääkkeen tai kasvinsuojeluaineen patentille,
 • oikeus rekisteröidä lääkevalmiste ja kaupankäynnin kohteeksi otettu eläinlääke,
 • kasvilajikkeiden oikeudellisesta suojelusta 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa laissa tarkoitettu yksinoikeus,
 • tekijänoikeus tietokoneohjelmaan, joka on oikeudellisen suojan kohteena sellaisten erillisten lakien tai ratifioitujen kansainvälisten sopimusten määräysten perusteella, joissa Puolan tasavalta on osapuolena, ja muiden kansainvälisten sopimusten, joissa Euroopan unioni on osapuolena, määräysten perusteella. jonka veronmaksaja on tuottanut, kehittänyt tai parantanut osana tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Tekijänoikeuksien myynnistä saatujen tulojen verotus - veropohja IP BOXissa

IB-BOX:n osalta veropohja on verovuonna saavutettujen hyväksytyistä immateriaalioikeuksista saatujen tulojen summa (ks. PIT-lain 30ca §:n 3 momentti). Näin ollen tukikelpoisen IB:n tuloja voidaan verottaa etuoikeutetusti siltä osin kuin tukikelpoinen IB saa tuloa verovelvollisen tekemän tutkimus- ja kehitystyön tuloksena. Edellä esitetyn perusteella IP Box -asetuksia voidaan käyttää, kun etuuksiin oikeutettujen tulojen ja niiden saamisesta tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten välillä on suhde.

Lainsäätäjä otti laissa käyttöön kaavan, jota etuuksia soveltavien verovelvollisten on käytettävä (ks. ATL 30ca §:n 4 momentti).

Hyväksytyn immateriaalioikeuden hyväksytyn tulon määrä määritetään verovuonna saavutetun määrätyn immateriaalioikeuden tulon ja kaavan mukaan lasketun suhdeluvun tulona:
(a + b) x 1,3 / a + b + c + d

Yllä olevassa kaavassa kirjaimet edustavat veronmaksajalle tosiasiallisesti aiheutuneita kustannuksia:
a - verovelvollisen suoraan suorittama tutkimus- ja kehitystoiminta, joka liittyy määrättyyn immateriaalioikeuteen,
b - muiden kuin a alakohdassa mainittujen määrättyyn immateriaalioikeuteen liittyvien tutkimus- ja kehitystöiden tulosten hankkiminen. d, Art. 23 m kappaleesta 1 piste 3,
c - muiden kuin a alakohdassa mainittujen määrättyyn immateriaalioikeuteen liittyvien tutkimus- ja kehitystöiden tulosten hankkiminen. d, Art. 23 m kappaleesta 1 piste 4,
d - verovelvollisen suorittama määrätyn immateriaalioikeuden hankkiminen.

Esimerkki 1.

Veronmaksajalla on yritys Kaliszissa. Se on luonteeltaan innovatiivinen. Veronmaksaja harjoittaa hyväksyttyihin immateriaalioikeuksiin liittyvää T&K-toimintaa, ja siksi hänelle aiheutui tukikelpoisia kustannuksia 300 000 zlotya. Lisäksi veronmaksaja ulkoisti osan niistä etuyhteydessä olevalle sveitsiläiselle yksikölle. Nämä kustannukset olivat 200 000 PLN. Tukikelpoisen lain tuotot olivat tänä vuonna 1 000 000 PLN. Miten tukikelpoiset tulot lasketaan?

Tukikelpoisten tulojen laskelmat ovat seuraavat:
300 000 x 1,3 / (300 000 + 200 000) = 390 000 / 500 000 = 0,78
0,78 x 1 000 000 = 780 000.
IP BOXin mukainen vero (osa tuloista, jotka ovat tukikelpoisia kaavan mukaan) 780 000 PLN x 5 % = 39 000 PLN.

Osa ei-tukikelpoisista tuloista kaavan mukaan: 220 000 PLN x 19 % = 41 800 PLN. Näin ollen kokonaisvero oli = 80 800 PLN. Jos veronmaksaja ei käyttäisi etuuksia, vero olisi: 1 000 000 x 19 % = 190 000 PLN.

Tämä tarkoittaa, että tässä tapauksessa veronmaksaja säästi 190 000 - 80 800 = 109 200 PLN.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kustannusten kerääminen

5 %:n verovelvollisen on velvollinen:

 • poimia jokainen hyväksytty immateriaalioikeus kirjanpitoon,
 • pitää kirjanpitoa siten, että varmistetaan tulojen, verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten ja tulojen (tappioiden) määrittäminen jokaisesta tukikelpoisesta immateriaalioikeudesta,
 • poimia 1 momentissa tarkoitetut kustannukset. 30ca kohta.4 kullekin hyväksyttävälle immateriaalioikeudelle tavalla, joka varmistaa tukikelpoisen tulon määrittämisen,
 • tehdä kirjauksia kirjanpitoon siten, että varmistetaan määrätyistä immateriaalioikeuksista saatavan kokonaistulon määrittäminen - siinä tapauksessa, että verovelvollinen käyttää useampaa kuin yhtä määrättyä immateriaalioikeutta, eikä kirjanpitoon ole mahdollista täyttää 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset ,
 • tehdä kirjauksia kirjanpitoon tavalla, jolla varmistetaan tähän tuotteeseen tai palveluun tai näihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvien määritellyistä immateriaalioikeuksista saatavien tulojen määrittäminen - jos verovelvollinen käyttää tuotteessa tai palvelussa yhtä tai useampaa määrättyä immateriaalioikeutta tai tuotteissa tai palveluissa, eikä kohdissa 2-4 tarkoitettuja ehtoja ole mahdollista täyttää kirjanpidossa.

Tuloista ja kuluista verokirjaa pitävät verovelvolliset ilmoittavat edellä mainitut tiedot erillisessä rekisterissä.

Tekijänoikeuksien siirto

Talouskäytännössä useimmin siirretty oikeus on oikeus tietokoneohjelmiin. Tässä kohtaa on todettava, että tietokoneohjelman tekijänoikeuksia säännellään 1999/2004 8 artiklan mukaisesti. Tekijän- ja lähioikeuksista annetun lain 74 §. Tietokoneohjelmalle annettu suoja kattaa kaikki sen ilmaisumuodot. Tärkeää on, että tietokoneohjelman minkä tahansa osan taustalla olevia ideoita ja periaatteita ei suojata. Lisää IP BOXista artikkeleissa:
IP Box - 5% tuloverokanta
IP Box -helpotus - millä ehdoilla se myönnetään?
Kuinka ratkaista IP BOX-alennus - selitämme! Jotta IP BOX -asetuksia voitaisiin soveltaa oikein tietokoneohjelman tekijänoikeuksiin, sille tulisi antaa toimiva, tarkoituksenmukainen ja laajeneva merkitys IP BOX -säännösten tärkeimmän kansainvälisen kontekstin eli OECD:n BEPS-raportin toimintasuunnitelman nro. 5. Tekijänoikeudella suojattu tietokoneohjelma, mutta laajemmin - tekijänoikeudella suojattu ohjelmisto, voidaan sisällyttää hyväksyttyjen IP-osoitteiden luetteloon toiminnallisesti patenttia vastaavana omaisuutena. Tekijänoikeudella suojatut ohjelmistot jakavat siis patenttien perusominaisuudet, koska ne ovat uusia, epäselviä ja hyödyllisiä, ja siksi ne ovat olennaisesti innovatiivisen tutkimuksen ja kehityksen tulosta. Siten ohjelmistojen tuottajilla on tekijänoikeudet patenttisuojan sijaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että tekijänoikeudella suojattua ohjelmistoa voidaan pitää kelvollisena IPR:nä, jos sen tuotanto, laajentaminen tai parantaminen on tulosta tutkimus- ja kehitystyöstä. Yllä oleva oikeuttaa tällaisten ohjelmistojen kehittäjät soveltamaan veroetuuksia.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!