Yksilöllinen tulkinta ja suojaava mielipide

Palveluvero

Suojellaksesi itseäsi välttelylausekkeen soveltamisen seurauksilta sinun tulee hakea ennalta varautuva lausunto. Se on oikeudellinen instituutio, joka on täysin erilainen kuin yksittäiset verolainsäädännön säännösten tulkinnat.

Jokainen veronmaksaja, luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, maksaja sekä henkilö, jolla ei ole asuinpaikkaa tai kotipaikkaa Puolan alueella ja jolla on epäilyksiä verosäännösten soveltamisesta, voi hakea yksilöllistä verotulkintaa.

Yksilöllinen tulkinta - sovellus

Verohallinnon johtaja antaa asianosaisen kirjallisesta pyynnöstä kirjallisen verolain tulkinnan (yksilötulkinta) yksittäistapauksessaan.

Yksilötulkkauspyyntö voi viitata todelliseen tilanteeseen tai tuleviin tapahtumiin. Yksilöllistä tulkintaa hakeva on velvollinen esittämään kattavasti tämänhetkisen tilanteen tai tulevan tapahtuman sekä esittämään oman kantansa tämän tosiasiatilan tai tulevan tapahtuman oikeudelliseen arvioon.

Yksilöllinen verotulkinta suojelee yrittäjää riippumatta siitä, kiistäisikö sen säännöksiä muut viranomaiset. Poikkeuksena on tilanne, jossa julkisesta varainhoidosta vastaava ministeri muuttaa annettua tulkintaa viran puolesta.

Säännöt määräävät lomakkeet tulkintahakemuksen jättämiselle, ne ovat:

 • ORD-IN ja ORD-IN / A - liitetään ORD-IN-tiedostoon, jos ORD-IN-lomake ei ole riittävä,

 • ORD-WS ja ORD-WS / A ja ORD-WS / B (jos kyseessä ovat yhteiset hakemukset).

Edellytys hakemuksen oikealle jättämiselle on:

 1. kattava esitys nykyisestä tilanteesta tai tulevasta tapahtumasta,

 2. esittää oma kantasi kuvattujen tosiseikkojen tai tulevan tapahtuman oikeudelliseen arviointiin,

 3. täyttää hakemuksen oikein ja maksaa siitä,

 4. valtakirjan liittäminen hakemukseen - jos hakemuksen tekee asianajaja (ja valtakirjan maksaminen) - ei koske yleisvaltuutusrekisteriin rekisteröityjä asianajajia.

Yksilöllinen tulkkaus on maksullinen, ja sen hinta on 40 zlotya jokaisesta hakemuksessa esitetystä todellisesta tilasta ja tulevasta tapahtumasta. Tämä summa on maksettava sen viranomaisen asianmukaiselle pankkitilille, jolle yksittäistä tulkintaa koskeva hakemus on osoitettu, 7 päivän kuluessa hakemuksen jättämispäivästä.

Jos yhdessä ORD-IN-hakemuksessa esitetään useita erillisiä tosiseikkoja tai tulevia tapahtumia, veloitetaan jokaisesta niistä maksu. Siksi 40 zlotyn tulo ja tulkintahakemuksessa esitettyjen tosiasioiden tai tulevien tapahtumien lukumäärä tulee maksaa veroviraston pankkitilille.

Yksilöllinen tulkinta ei sido hakijaa. Verovelvollisen hakemus veropäätökseen ennen sen muuttamista ei saa vahingoittaa hakijaa. Jos noudatat muuttunutta tulkintaa:

 • verorikoslain mukaista menettelyä ei aloiteta (käynnistetty menettely keskeytetään),

 • viivästyskorkoa ei peritä,

 • jos tulkinnan kohteena olevan tapahtuman veroseuraamukset ovat syntyneet ennen kuin yksittäinen tulkinta on toimitettu verovelvolliselle - verovelvollinen ei ole vapautettu veronmaksuvelvollisuudesta,

 • jos tulkinnan kohteena olevan tapahtuman veroseuraamukset ovat syntyneet sen jälkeen, kun verovelvolliselle on toimitettu yksilöllinen tulkinta - verovelvollinen on vapautettu veron maksuvelvollisuudesta.

Turvallisuus mielipide

Ennalta varautuva lausunto koskee sen arviointia, tapahtuuko veronkiertoa. Turvallisuuslausuntojen tarkoituksena on suojella veronmaksajia veronkierron vastaisen lausekkeen soveltamiselta. Lauseke on voimassa, jos toiminta - vaikkakin muodollisesti laillista - on keinotekoista. Se suoritettiin ensisijaisesti sellaisen veroedun saamiseksi, joka tietyissä olosuhteissa oli vastoin verolakien tarkoitusta ja tarkoitusta. Veronkierron vastaisen lausekkeen on tarkoitus olla väline, jolla voidaan torjua tehokkaammin laitonta veronoptimointia ja estää verolain säännöksen tarkoituksen ja tarkoituksen vastainen toiminta, joka on tehty yksinomaan verosäästöjen saavuttamiseksi.

Lausunnon antaa verovelvollisen pyynnöstä Verohallinnon päällikkö kuuden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, ja sen antamisesta peritään 20 000 zlotya. Turvallisuuslausunnon saaneen verovelvollisen osalta sen kattamassa laajuudessa ei saa nostaa menettelyä, jossa sovelletaan veron kiertämisen estolauseketta koskevia säännöksiä.

Turvallisuuslausuntohakemuksen tulee sisältää toiminnan verovaikutuksiin liittyvät tiedot, mukaan lukien erityisesti:

 1. hakijan tunnistetiedot;

 2. maininta toimintoja suorittavista yksiköistä;

 3. tyhjentävä kuvaus toiminnoista sekä maininta 11 artiklassa tarkoitettujen yksiköiden välisistä suhteista. Yhtiöverosta 15. helmikuuta 1992 annetun lain 11 § ja 11 §. Henkilön tuloverosta 26. heinäkuuta 1991 annetun lain 25 §;

 4. osoitus tavoitteista, joita toiminnan on tarkoitus palvella;

 5. maininta toiminnan taloudellisesta tai taloudellisesta perusteesta;

 6. hakemuksen kattamien toimien veroseuraamusten, mukaan lukien veroetujen, määrittäminen;

 7. esittää oman kantasi asiaan.

Turvallisuuslausuntohakemukseen voidaan liittää toimintaan liittyvät asiakirjat, erityisesti sopimusten tai niiden hankkeiden alkuperäiskappaleet tai jäljennökset. Hakemuksesta peritään 20 000 PLN maksu, joka on maksettava 7 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. Hakijalta veloitetaan lisäksi menettelyn kulut, kuten matkakulut sekä asiantuntijoiden ja kääntäjien palkkiot.

Verohallinnon päällikkö antaa turvallisuuslausunnon, kun hän on hakijan kanssa samaa mieltä siitä, että välttelylauseke ei päde käsiteltävänä olevassa tapauksessa. Lausuntoa antaessaan viranomainen ei rajoitu lakisääteisiin vaan ottaa huomioon kokonaisvaltaisen taloudellisen tilanteen ja suunnitellun toiminnan hyödyt. Sen jälkeen, kun se on annettu, se lähetetään hakijalle ja levitetään tiedotuslehdessä. Lausunto on annettava ilman aiheetonta viivytystä - viimeistään 6 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta ministerille. Lausunnon antamatta jättämisellä tässä määräajassa on sama vaikutus kuin hakijan kannan hyväksymisellä.

Tärkeää on, että kuten Kielcen läänin hallinto-oikeus huomautti 26. huhtikuuta 2017 antamassaan tuomiossa, sääntönä on, että jos hakemuksessa esitetyt seikat viittaavat mahdollisuuteen soveltaa välttelylauseketta, asianmukainen menettely tällaisen harkitsemiseksi. kysymys on suojalausunnon antamiseen tarkoitettu menettely, antamalla tällainen lausunto tai kieltäytymällä antamasta sitä (ei antamasta tulkintaa). Edellä mainitusta tuomiosta seuraa, että Verohallinnon johtajalla ei ole mahdollisuutta tai toimivaltaa kommentoida, sovelletaanko lauseketta tietyssä tapauksessa, koska se kuuluu Verohallinnon päällikön toimivaltaan.