IE-operaattori - tavaroiden toimittamista helpottavana kokonaisuutena

Palveluvero

IE-operaattori on suhteellisen uusi kokonaisuus, jonka voidaan katsoa helpottavan tavaran toimittamista asianomaiselta myyjältä.

Sen tunnistamisella pyrittiin varmistamaan arvonlisäveron periminen operaattoritasolla, mikä vähentää hallinnollista taakkaa myyjille, veroviranomaisille ja kuluttajille, jotka tietävät tavaran ostohinnan arvonlisäveroineen tavaran tilaushetkellä. .

Siksi IE-operaattorit, jotka on tunnustettu tavaroiden etämyyntiä sähköisen rajapinnan kautta mahdollistaviksi tahoiksi, ovat velvollisia maksamaan näistä liiketoimista arvonlisäveron ikään kuin he olisivat itse vastaanottaneet ja myyneet tavarat.

Herää keskeinen kysymys - milloin IE-operaattori katsotaan tavaroiden toimittamista helpottavana tahona ja siksi velvollinen suorittamaan ja maksamaan arvonlisäveron?

Tavaroiden etämyyntiin liittyvien muutosten oikeudellinen kehys

Seuraaviin säädöksiin sovelletaan säännöksiä, jotka tuovat muutoksia olemassa oleviin kansainvälisiin liiketoimiin, sekä uudentyyppisiä tavaroiden etämyyntiin liittyviä liiketoimia sekä arvonlisäveron selvitysmenettelyjä:

 1. neuvoston direktiivi (EU) 2017/2455, annettu 5 päivänä joulukuuta 2017, direktiivin 2006/112 / EY ja direktiivin 2009/132 / EY muuttamisesta (jäljempänä EU-direktiivi 2017/2455);

 2. Neuvoston direktiivi (EU) 2019/1995, annettu 21.11.2019, direktiivin 2006/112 / EY muuttamisesta (jäljempänä EU-direktiivi 2019/1995);

 3. Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2026, annettu 21.11.2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 muuttamisesta (jäljempänä EU-asetus 2019/2026).

Uudet edellä mainitut lait koskevat liiketoimia:

 • tavarantoimittajiksi hyväksyttyjen yksiköiden tavaroiden kotimaan myynti;

 • tavarantoimittajien tai tavarantoimittajiksi tunnustettujen yksiköiden yhteisön sisäinen tavaroiden etämyynti (ESPO);

 • EU:n alueelle mutta ei kulutusjäsenvaltioon sijoittautuneiden ja sijoittautumattomien verovelvollisten palvelujen tarjoaminen kuluttajille;

 • tavarantoimittajien tai tavarantoimittajiksi tunnustettujen yksiköiden kolmansien maiden alueilta tuomien tavaroiden etämyynti (SOTI), lukuun ottamatta valmisteveron alaisia ​​tavaroita.

Tässä julkaisussa esitellään tavarantoimittajaksi tunnistetun yksikön roolia ja siten sähköisen rajapinnan operaattorin roolia.

IE-operaattori - toimittamista helpottava kokonaisuus

Veronmaksaja, joka toimii välittäjänä ei-omistettujen tavaroiden myynnissä verkkotyökalun avulla (useimmiten kaupankäyntialustat - myynti, jakelu, varastointi, verkkokaupat ja monet muut), katsotaan tavaroiden toimittamista helpottavana kokonaisuutena.

Yhteisö helpottaa tavaroiden toimittamista, jos se tarjoaa asianomaiselle myyjälle ja loppuostajalle sähköisen rajapinnan - kaupallisen sähköisen työkalun kaupallisten suhteiden solmimista varten.

Liiketoimia, joihin tällainen yhteisö voi osallistua, ovat mm.

 1. SOTI eli kolmansien maiden alueelta tuotujen tavaroiden etämyynti lähetyksissä, joiden todellinen arvo on enintään 150 euroa;

 2. Sellaisten tavaroiden toimittaminen EU:n alueelle, joka kuuluu myyjälle, joka ei ole sijoittautunut EU:n alueelle ja haluaa myydä tavaroita kuluttajille (liiketoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt ja muut ei-verovelvolliset yhteisöt) - sekä ESPO ja kotimaan toimitus.

Jos otetaan huomioon sähköisen rajapinnan operaattorin (jäljempänä IE-operaattori) osallistuminen edellä mainittuihin myyntitapahtumiin, hänet tunnistetaan välittäjäksi tavaran toimituksessa, mutta ikään kuin hän itse olisi toimittaja. tavaran ja suoritti tavaroiden (toisen) toimituksen lopulliselle vastaanottajalle - kuluttajalle.

Siksi IE-operaattori välittää tavaran toimituksen:

 1. saatetaan markkinoille EU:n alueella ja ne, jotka ovat jo EU:n alueella ja jotka toimitetaan EU:ssa oleville vastaanottajille niiden arvosta riippumatta, jos asianomaisen myyjän kotipaikka on EU:n alueen ulkopuolella. EU;

 2. toimitetaan ostajille EU:ssa ja tuodaan EU:hun - todellisella arvolla enintään 150 euroa riippumatta siitä, onko asianomainen toimittaja sijoittautunut EU:hun vai EU:n ulkopuolelle.

Alla olevassa taulukossa on esitetty erityisiä vertailuja, jotta voidaan paremmin havainnollistaa tavarantoimitusta helpottavana kokonaisuutena tunnistetun ja tunnustamattoman IE-operaattorin toimintaa.

Sähköisen rajapinnan operaattori, joka on tunnustettu tai ei ole tavaroiden toimitusta helpottavaksi tahoksi eli tavaroiden toimittajaksi

Tavaroiden lähetys tapahtuu kolmansien maiden alueilta EU:n alueella

Tavaroita ei lähetetä kolmansien maiden alueilta EU:n alueelle

Toimitus koskee reaaliarvoisia lähetyksiä:

Tavaran myyjä on toimittaja:

Yli 150 euron arvon

Arvo ei ylitä 150 euroa

Sijaitsee EU:n ulkopuolella

Perustettu EU:n alueelle

IE-operaattoria ei tunnistettu palveluntarjoajaksi

IE-operaattori tunnistettu palveluntarjoajaksi

IE-operaattoria ei tunnistettu palveluntarjoajaksi

Tavaran toimitus IE-operaattorin kautta on jaettu kahteen vaiheeseen

IE-operaattoria, joka on tunnistettu tavaroiden toimitusta helpottavaksi tahoksi, käsitellään ikään kuin hän itse vastaanottaisi ja toimittaisi tavarat (erillinen tavaran toimitus).

Tämä tarkoittaa, että IE-operaattorin mukana tapahtuva tavaroiden toimitus on jaettu kahteen vaiheeseen (kaksi erillistä tavaran toimitusta):

 1. tavaroiden toimitus sopivalta myyjältä IE-operaattorille - toimitus yritykseltä yritykselle (B2B);

 2. tavaroiden toimitus IE-operaattorilta lopulliselle vastaanottajalle EU:ssa - toimitus yritykseltä kuluttajalle (B2C).

IE-operaattorin ei aina katsota helpottavan tavaroiden toimittamista

Jokainen IE-operaattorin tapahtuma on tarkasteltava erikseen. Tärkeää on, että IE-operaattoria ei aina tunnisteta tavaroiden toimittajaksi, ikään kuin se myisi ne lopulliselle vastaanottajalle EU:ssa. Sen sijaan se voi liittyä useisiin tavaroiden toimituksiin, mutta sen ei voida tunnistaa helpottavan tavaroiden toimitusta.

Siksi jokaista IE-operaattoria koskevaa tapahtumaa on tarkasteltava tässä suhteessa erikseen. Tässä tapauksessa hyödyllinen työkalu voi olla alla olevassa taulukossa esitetty lyhyt analyysi.

Poikkeukset IE-operaattorin tunnustamisesta tavaroiden toimittajaksi

Tavaran erityispiirteet

Esimerkki

Tavarat lähetyksissä, joiden todellinen arvo on enintään 150 euroa

 • tuodaan EU:n alueelle kyseisen myyjän sijoittautumispaikasta riippumatta

Muut tavarat niiden arvosta riippumatta

 • aiemmin saatettu EU:n markkinoille ja

 • jo EU:n alueella

- toimitetaan ostajille EU:ssa, jos asianomainen myyjä sijaitsee EU:ssa

IE-operaattoria ei pidetä tavaroiden toimitusta helpottavana tahona, jos se ei osallistu edes epäsuorasti kolmelle keskeiselle tapahtumatasolle:

 • tilattaessa tai toimitettaessa tavaroita;

 • määritettäessä ehtoja, joilla tavaroiden toimitus suoritetaan;

 • ostajan maksuprosessissa.

Jos IE-operaattori kuitenkin osallistuu johonkin edellä mainituista tavarantoimitustapahtuman osista, sen voidaan katsoa helpottavan tavaroiden toimitusta.

Lisäksi IE-operaattorin ei katsota helpottavan tavaroiden toimittamista, jos se suorittaa yhden tai useamman seuraavista toiminnoista:

 1. tavaroiden mainonta,

 2. tavaroiden toimituksen maksuprosessin käsittely,

 3. ostajien sähköinen lähettäminen toisen IE-operaattorin verkkosivustolle ilman osallistumista tiettyyn tavaroiden toimitukseen.

IE-operaattorin osallistuminen tavaroiden tilaus- ja toimitusmekanismiin

IE-operaattoria voidaan pitää tavaroiden toimitusta helpottavana tahona, jos se osallistuu jollakin tavalla johonkin edellä mainituista kolmesta tapahtumatasosta. Yksi niistä on IE-operaattorin osallistuminen tavaroiden tilaus- ja toimitusprosessiin lopulliselle vastaanottajalle EU:ssa.

Siten sillä on todellinen vaikutus tavaran myyjän ja ostajan velvollisuuksiin ja etuoikeuksiin ja se voi suoraan tai välillisesti muokata hinnoittelua, alennuksia, logistiikkaa, kaupankäyntialustan käyttöä ja muita tärkeitä kaupan osa-alueita. Ehdotukset IE-operaattorin osallistumisesta toimitusehtojen määrittämiseen on sisällytetty alla olevaan taulukkoon.

Jotkut toiminnot, jotka oikeuttavat IE-operaattorin osallistumisen tavaroiden tilaamiseen ja toimittamiseen

Ei.

IE-operaattorin suorittamien toimintojen tyyppi

1

Tavaran tilausprosessin ja tilauksen tietojen lähettäminen ostajalle sopivalle tavaran myyjälle merkinnällä sopimuksen aloittamismahdollisuudesta

2

Tilauksenkäsittelytyökalun tarjoaminen asiakkaalle ja asianomaiselle myyjälle

3

Maksujen periminen tavaroiden toimituksesta

4

Logistiikkaorganisaatio eli tavaroiden kuljetus, kuljetus, varastointi

5

Tavaranjakelupalvelujen myynti

Tavaran toimitusehtojen määritteleminen IE-operaattorin toimesta

IE-operaattoria voidaan pitää tavaroiden toimittamista helpottavana tahona, jos se osallistuu jollakin tavalla toimitusehtojen määrittelyyn.

Siten sillä on todellinen vaikutus tavaran myyjän ja ostajan velvollisuuksiin ja etuoikeuksiin ja se voi suoraan tai välillisesti muokata hinnoittelua, alennuksia, logistiikkaa, kaupankäyntialustan käyttöä ja muita tärkeitä kaupan osa-alueita. Ehdotukset IE-operaattorin osallistumisesta toimitusehtojen määrittämiseen on sisällytetty alla olevaan taulukkoon.

Jotkut toiminnot, jotka oikeuttavat IE-operaattorin osallistumisen tavaroiden toimitusehtojen määrittämiseen

Ei.

IE-operaattorin suorittamien toimintojen tyyppi

1

Tuotetarjouksen muotoon vaikuttaminen

2

Jaa ihmiset päättämään hinnoista, alennuksista, hinnanalennusohjelmien muodosta

3

Mahdollisuus ladata ostajan yhteystiedot ja osoitetiedot

4

Maksutavan valinta

5

Toimitusmenetelmien määrittäminen

6

Tarjoamalla ostajille työkalun, josta he löytävät kätevät ehdot tilausten tekemiseen, maksutapojen valintaan, toimitusvaihtoehtoihin, uutiskirjeen vastaanottamiseen, tiedot jokaisesta toimitusvaiheesta sekä sähköisen maksun vahvistus, yleinen asiakaspalvelu ja myöhempää palvelua

7

Tavaroiden palautusehtojen muuttaminen yhdessä tämän prosessin parantamisen kanssa ja vaikuttaminen tavaran palautuskustannusten osallistumiseen hänen ja toimittajan ja ostajan välillä

IE-operaattorin osallistuminen joihinkin maksuprosesseihin

IE-operaattoria pidetään tavaroiden toimituksen edistäjänä, jos se osallistuu suoraan tai välillisesti johonkin kolmesta edellä mainitusta toiminnasta. Yksi näistä tyypeistä on IE-operaattorin osallistuminen lopulliselta ostajalta saadun maksun hyväksymiseen.

Alla olevassa taulukossa on esimerkkejä näistä toiminnoista.

Tietyt toiminnot, jotka oikeuttavat IE-operaattorin osallistumisen lopulliselta ostajalta saadun maksun hyväksymiseen

Ei.

IE-operaattorin suorittamien toimintojen tyyppi

1

Antaa ostajalle täydelliset tiedot, joita asiakas tarvitsee maksaakseen tilatun tuotteen

2

Tarjoaa työkalun, joka kerää taloustietoja ostajan maksukortista, luottokortista ja ohjaa ne maksun suorittavalle rahoituslaitokselle

3

Saatuaan maksun ostajalta hän siirtää palkkion vähennettyään palkkion

4

Muita maksua helpottavia ominaisuuksia, vaihtoehtoja (ilman tämän maksun käsittelyä)

Useita IE-operaattoreita – mikä on oikea?

IE-operaattorin voidaan katsoa helpottavan tavaroiden toimittamista, jos se mahdollistaa sähköisen kaupankäyntialustan kautta ostajan ja tavaroita myyntiin tarjoavan toimittajan välisen yhteydenpidon sähköisen käyttöliittymän kautta, mikä johtaa tavaran toimitukseen tämän kautta. käyttöliittymä.

On korostettava, että on kysymys yhdestä tavaran toimittamista helpottavasta tahosta, ja siksi vain yhtä IE-operaattoria voidaan tietyssä liiketoimessa pitää tavaran toimitusta helpottavana tahona, vaikka useat IE-operaattorit voivat osallistua siihen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mikä voisi olla ensisijainen erottava piirre?

Muut mahdolliset IE-operaattorit tietyssä liiketoimessa suorittavat B2B-luokituksia. Tavaran toimitusta helpottava IE-operaattori järjestää tavaran tilauksen ja toimituksen loppuasiakkaalle eli B2C-kaavassa. Tämän seurauksena ostajan kanssa solmitaan myyntisopimus IE-operaattorin kautta.

Esimerkki 1.

EU:n kuluttaja haluaa ostaa kuulokkeet IE-operaattorilta. Osoittautuu kuitenkin, että tilauksen napsautuksen jälkeen se ohjattiin toiselle IE-operaattorille - kaupankäyntialustan toiselle sivulle. Tällä sivulla ostaja tilasi kuulokkeet ja sai etämyyntisopimuksen viimeisen operaattorin IE:n kautta.

Vaikka kaksi operaattoria osallistui koko kauppaan, ensimmäisen rooli rajoittui vain ostajan ohjaamiseen IE-operaattorin toimipisteeseen, jossa hän todella teki tilauksen ja teki etämyyntisopimuksen.

IE-operaattorin tunnistaminen tapahtumassa vaatii aina yksilöllistä harkintaa, koska käytännössä voi tapahtua hyvin erilaisia ​​tapauksia, esim. IE-operaattori voi ostaa tavaroita toiselta IE-operaattorilta tavaran puutteen vuoksi. Useimmissa niistä ratkaiseva tekijä on operaattori, jonka kautta kauppasopimus lopullisen ostajan kanssa tosiasiallisesti tehtiin edellä mainitut ehdot huomioon ottaen.