Lahjoituksen peruuttaminen - veroseuraamukset

Verkkosivusto

Lahjoitussopimus on perintö- ja lahjoitusveron alainen ja veron maksuvelvollisuus on lahjansaajalla. On kuitenkin huomattava, että siviililain säännökset antavat mahdollisuuden tilanteeseen, jossa luovutus tosiasiallisesti peruutetaan. Tästä syystä herää kysymys maksetusta verosta. Onko se palautettavissa? Yritämme vastata tähän kysymykseen tässä artikkelissa.

Milloin lahjoitus on mahdollista peruuttaa?

Lahjoitussopimuksen tekemiseen ja sen mahdolliseen purkamiseen liittyviä asioita säännellään siviililaissa (jäljempänä siviililaki). Art. taide. Siviililain 888 1 §:n mukaan lahjoittaja sitoutuu lahjoitussopimuksella antamaan saajalleen ilmaisen etuuden hänen omaisuutensa kustannuksella. Perustuu artikkeliin. Siviililain 898 1 §:n mukaan lahjoittaja voi kuitenkin peruuttaa lahjoituksen, vaikka se olisi jo tehty, jos saaja on osoittanut häntä kohtaan törkeää kiittämättömyyttä. Peruutetun lahjoituksen kohde tulee palauttaa perusteetonta etua koskevien säännösten mukaisesti. Valituksen perusteena olevasta tapahtumasta lähtien vastaanottaja on yhtä vastuussa kuin perusteettomasti etunsa saanut, jonka tulee ottaa huomioon palautusvelvollisuus.

Ensinnäkin on huomattava, että lahjoituksen peruuttaminen ei ole yksinkertainen teko. Lahjoittajan on todistettava, että vastaanottaja on osoittanut häntä kohtaan suurta kiittämättömyyttä. Kyse on todella vakavasta käytöksestä, kuten terveyshaittojen aiheuttamisesta tai köyhyyteen johtamisesta. Oikeuskäytäntö korostaa, että tavalliset riidat ja väärinkäsitykset, jotka syntyvät vastaanottajan ja lahjoittajan välillä, eivät ole räikeää kiittämättömyyttä.

Toiseksi - lahjoituksen peruuttamisella luovutuksesta saatu hyöty tulee peruuttamiseen oikeuttavan tapahtuman hetkestä lähtien perusteettomaksi ja tästä syystä syntyy velvollisuus palauttaa se. Näin ollen lahjoituksen peruuttamisen vaikutus tulee voimaan, kun tässä asiassa on toimitettu ja toimitettu vastaanottajalle tahtoilmoitus. Omistuksen automaattista siirtoa ei kuitenkaan tapahdu. Tämän seurauksena tehdyn lahjoituksen peruuttaminen ei mitätöi alun perin tehdyn lahjoituksen pätevyyttä ja tehokkuutta. Lahjoituksen peruuttaminen voi tapahtua vain vastaanottajan räikeän kiittämättömyyden vuoksi luovuttajaa kohtaan. Lahjoituksen peruuttaminen ei kuitenkaan mitätöi itse lahjoituksen oikeusvaikutuksia.

Lahjoituksen peruuttaminen ja sen vaikutus veron selvitykseen

Art. 1 lauseke Perintö- ja lahjoitusverolain (jäljempänä: SD) 1 momentin 2 mukaan perintö- ja lahjoitusveroa peritään, jos luonnolliset henkilöt hankkivat omistukseensa Puolan tasavallan alueella sijaitsevia esineitä tai alueella harjoitettuja omistusoikeuksia. Puolan tasavallan lahjoituksella, lahjoittajan määräyksellä.

Art. Tämän lain 5 §:n mukaan verovelvollisuus kohdistuu omaisuuden ja omaisuusoikeuksien hankkijaan.

Art. 6 sek. 1 momentin 4 kohdan mukaan lahjoituksella hankittaessa verovelvollisuus syntyy, kun lahjoittaja antaa notaarin vahvistaman ilmoituksen, ja jos sopimus tehdään ilman määrättyä muotoa - luvatun esityksen suoritushetki; jos säännökset edellyttävät lahjoituksen kohteen vuoksi erityistä lomaketta molempien osapuolten ilmoituksia varten, verovelvollisuus syntyy ilmoitusten antamisen hetkellä.

Todellisesti tehty ja täytetty lahjoitussopimus synnyttää edellä mainitun perusteella veronmaksuvelvollisuuden. On kuitenkin syytä korostaa, että tehdyn lahjoituksen peruuttaminen ei poista lahjoitussopimuksen oikeusvaikutusta. Pelkästään lahjoituksen peruuttaminen yksipuolisena tahdonilmoituksena, joka tulee henkilöltä, joka on luovuttanut lahjoitetun esineen omistusoikeuden ja joka ei ole sen omistaja, ei siirry omistusoikeutta lahjoittajalle. Sillä ei ole säännöstä, joka suoraan yhdistäisi aineellisen vaikutuksen edellä kuvattuun yksipuoliseen toimintaan. Toisin sanoen lahjoituksen tekeminen siirtää tavaran omistusoikeuden vastaanottajalle. Myöhempi luovutuksen peruuttaminen ei sen sijaan ole taannehtiva, vaan se astuu voimaan vasta siitä hetkestä, kun lahjoittaja on tehnyt tahtonsa, jota kohtaan on ollut törkeää kiittämättömyyttä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Siirrettäessä yllä olevat näkökohdat sd-veron alalle, mainitaan, että veron maksuvelvollisuus syntyy lahjoitussopimusta solmittaessa. Lahjoituksen myöhempi peruuttaminen, joka johtaa lahjoitetun esineen omistusoikeuden siirtymiseen takaisin lahjoittajalle, ei vaikuta aiemmin tehdyn lahjoitussopimuksen yhteydessä syntyvään verovelvollisuuteen. Annetun lahjoituksen peruuttaminen ei tuhoa itse lahjoitusta. Näin ollen myös lahjoituksen peruuntuessa lahjoituksen vastaanottamisesta aiheutuva verovelvollisuus on edelleen voimassa. Tämän seurauksena, jos saaja maksaa lahjoituksesta veron, lahjoituksen myöhempi peruuttaminen ei johda saajalle veronpalautukseen. Tämän vahvistaa esimerkiksi Lublinin korkeimman hallinto-oikeuden tuomio 12. tammikuuta 1998, tiedostoviite. Act I SA / Lu 1/97: "Lahjoitusesineen omistusoikeuden siirtämisellä takaisin lahjoittajalle, toiselle henkilölle tai muulla määräyksellä ei ole merkitystä aiemmin tehdyn lahjoitussopimuksen yhteydessä syntyvän verovelvollisuuden kannalta. Mitä tulee luovutuksen kohteen omistusoikeuden siirtymiseen takaisin luovuttajalle tämän luovutuksen peruuttamisen seurauksena, on vain korostettava, että luovutuksen peruuttamisella on ex nunc -vaikutus. Se ei siis mitätöi alun perin tehtyä lahjoitusta ja sen vaikutuksia”.

Esimerkki 1.

Yksi henkilö sai rahalahjoituksen tätiltään vuonna 2019. Hän maksoi lahjoituksesta perintö- ja lahjoitusveron. Tätilleen aiheutuneen merkittävän terveysvahingon vuoksi täti teki vuonna 2021 ilmoituksen luovutuksen peruuttamisesta vedoten törkeään kiittämättömyyteen. Veronmaksaja palautti aiemmin saamansa lahjoituksen kokonaisuudessaan. Palautuksesta huolimatta hän ei saa veronpalautusta verovirastolta.

Lahjoituksen peruuttaminen – vaikutukset luovuttajan puolelle

Kannattaa myös miettiä, onko lahjoituksen peruuttamisella verovaikutuksia alkuperäisen lahjoittajan kannalta. Kun tarkastellaan lahjoitusten peruutuslaitoksen siviilioikeudellista rakennetta, se hankkii varojensa omistuksen. Onko siis lahjoittajan puolella verovelvollisuutta?

Huomioithan, että lahjoituksen peruuttamisen seurauksena saatu lahjoitus ei ole Sd-veron alaista. Perintö- ja lahjoitusveroa sovelletaan, kun luonnolliset henkilöt hankkivat omistukseensa Puolan tasavallan alueella sijaitsevia esineitä tai Puolan tasavallan alueella harjoittamia omistusoikeuksia tyhjentävästi lueteltujen oikeustoimien perusteella. Lahjoituksen peruuttaminen on itse lahjoituksesta erillinen oikeudellinen toimenpide, eikä sitä ole lueteltu pykälässä määritellyssä luettelossa. 1 lauseke 1 Sd. Näin ollen lahjoituksen palauttaja ei maksa perintö- ja lahjoitusveroa. Lahjoituksen peruuttaminen ei ole perintö- ja lahjoitusveron alaista laillista toimintaa. Mutta koska alkuperäinen lahjoittaja saa takaisin omistukseensa tietyt tavarat, eikö tämä seikka johda arvonlisäveron alaisen tulon syntymiseen? Onneksi tässäkään tapauksessa ei tarvitse maksaa veroa.

Olemme ilmoittaneet, että lahjoituksen peruuttamisella on yleensä seurauksia tulevaisuuteen. Tärkeää on kuitenkin se, että vastaanottaja, joka osoitti törkeää kiittämättömyyttä lahjoittajia kohtaan, katsotaan perusteettomasti rikastuneeksi. Tämä tarkoittaa, että lahjoituksen palauttaminen on luovuttajan tehtävä palauttaa alkuperäinen tila, ei uusi omaisuushyöty. Siksi, koska lahjoittaja ostaa takaisin omaisuuteensa aiemmin lahjoittamiaan esineitä, niitä ei voida pitää verotuloina.

Lahjoituksen perumisen ja lahjoituksen palauttamisen seurauksena lahjoittajan omaisuus palautuu valtiolle ennen lahjoitussopimuksen tekemistä, joten tässä tilanteessa ei tapahdu omaisuuden lisäystä, mikä tarkoittaa, että tämä toiminta ei ole tuloveron alainen.

Esimerkki 2.

Isoäiti lahjoitti 50 000 zlotya pojanpojalleen. Vuoden kuluttua isoäitini ilmoitti lahjoituksen peruuttamisesta. Pojanpoika palautti koko summan isoäidille. Isoäidin ei tarvitse esittää saamiaan rahoja vuosittaisessa veroilmoituksessa, koska tämä summa ei ole veronalaista ALV-tuloa. Lahjoituksen peruuttamisen perusteella tehty luovutuksen kohteen palauttaminen ei ole taloudellista hyötyä luovuttajalle. Tämä toimenpide on alkuperäisen tilan palauttaminen. Yhteenvetona on ensinnäkin syytä huomauttaa, että lahjoituksen peruuttaminen ei anna saajalle oikeutta saada takaisin aiemmin maksettua perintö- ja lahjoitusveroa. Lahjoittajan näkökulmasta se on veroneutraalia toimintaa.