Valittaa veroviranomaisen väärästä päätöksestä?

Palveluvero

Verovelvollisen ei tarvitse hyväksyä veroviraston päällikön, tullikamarin johtajan tai verokamarin johtajan päätöstä. Jos hän katsoo, että päätös on virheellinen tai menettely on suoritettu virheellisesti, hän voi valittaa ylemmän oikeusasteen elimeen. Kuinka teen valituksen oikein?

Verokoneiston rakenteen tuntemus on erittäin tärkeä tekijä koko yritystoiminnan prosessissa. Mahdollisten veroriitojen lopullinen vaikutus riippuu verovelvollisen tiedosta tai tietämättömyydestä. Lyhyesti sanottuna koko verokoneisto on eriytetty veronkeräyslaitteistoon (verotoimistot ja verokamarit), tullilaitteistoon ja verovalvontalaitteistoon (verovalvontatoimistot, verotarkastajat, verovalvonnan yleistarkastaja). Ylempi elin, joka valvoo yleistä verotusjärjestelmää, on valtiovarainministerin johtama valtiovarainministeriö. Veroasetuksen 223 §:n 1 momentin mukaan valitus päätöksestä toimitetaan kuitenkin toimivaltaiselle muutoksenhakuelimelle päätöksen tehneen elimen välityksellä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että verovelvollisella on velvollisuus noudattaa veroviraston ensimmäistä päätöstä ja vasta sen jälkeen valittaa päätöksestä ja ajaa oikeuksiasi.

Mihin veroviraston päätökseen voi hakea muutosta?

Jokaisella yrittäjällä, joka uskoo, että hänen tapauksensa tutkivan veroviraston päätös on virheellinen, on oikeus valittaa verokamarin johtajalle. Tämä voi kuitenkin tapahtua 14 päivän kuluessa päätöksen vastaanottamisesta. Kirjallinen valitus osoitetaan sovellettavan lain mukaan asuinpaikan verojaoston johtajalle. Ne toimitetaan päätöksen tehneen veroviraston johtajalle (henkilökohtaisesti, kirjattuna kirjeenä tai virallisella sähköpostilla). Tämä johtuu siitä, että verovirastolla on oikeus tarkistaa omat virheensä. Siksi voi käydä niin, että veroviraston johtaja tunnustaa valituksen ja antaa uuden päätöksen, jolloin asiaa ei tarvitse käsitellä verokamarissa.

Mitä tapahtuu, jos verovirasto ei hyväksy valitusta?

Jos verohallinnon päällikkö ei tunnusta verovelvollisen valitusta, hän on velvollinen toimittamaan kirjeen toimivaltaiselle verojaostolle 14 päivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Valituksen yhteydessä verovirasto toimittaa jaostolle asiakirjat.Hänen on myös vastattava verovelvollisen esittämiin maksuihin. Verovirastolla ei ole velvollisuutta ilmoittaa verovelvolliselle valituksen siirtämisestä verojaostoon, mutta pääsääntöisesti asiasta lähetetään ilmoitus oikeudenkäynnin osapuolelle.

Kun asia viedään verojaostoon, sillä on 2 kuukautta aikaa käsitellä sitä. Joissakin tapauksissa, kun riita on liian monimutkainen, määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää. Tällaisessa tilanteessa verojaoston on lähetettävä verovelvolliselle ilmoitus ja perusteltava asian käsittelyajan pidentäminen sekä ilmoitettava sen arvioitu valmistumisaika. Verovelvollinen voi tutkinnan aikana osallistua todisteiden vastaanottamiseen, hänellä on oikeus esittää kysymyksiä todistajille ja asiantuntijoille sekä antaa selityksiä. Se voi myös peruuttaa valituksensa.

Art. 233. Veroasetuksen 1 §:n mukaan verojaoston johtaja voi valituksen tutkittuaan:

  • pitää veroviraston päätöksen voimassa - jos se katsoo sen lailliseksi, veronmaksaja on valittanut väärin
  • kumoaa veroviraston päätöksen kokonaan tai osittain ja ratkaista asian asia tältä osin - jos siinä otetaan kokonaan tai osittain huomioon verovelvollisen varaukset,
  • kumoaa veroviraston päätöksen kokonaan tai osittain ja keskeyttää asian käsittely - jos se tulee oman selvitysmenettelynsä suorittamisen jälkeen siihen tulokseen, että riidanalainen päätös on virheellinen ja se on poistettava, eikä jatkokäsittelyä ole oikeusperusta

Verokamarin johtaja voi myös §:n mukaisesti. Verolain 233. 1 § valituksen tutkittuaan:

  • kumoaa päätöksen kokonaisuudessaan ja saattaa asia uudelleen käsiteltäväksi toimivaltaisen veroviraston käsiteltäväksi - jos asia vaatii uudelleenkäsittelyä,
  • keskeyttää valitusmenettelyn - kun se on tullut tarpeettomaksi.

Mihin verokamarin päätökseen voi hakea muutosta?

Veroviraston päätös on peruuttamaton. Tämä tarkoittaa, että verovelvollisella ei ole enää oikeutta valittaa päätöksestä. Päätöstä antaessaan Verokamarin on kuitenkin otettava kantaa kaikkiin verovelvollisen valituksessa esittämiin väitteisiin. Jos verovelvollinen ei ole noudattanut tätä vaatimusta tai jos verovelvollisella on edelleen perusteltu epäilys verokamarin päätöksen oikeellisuudesta, hän voi ryhtyä oikeuteen ja saattaa hallinnollisen menettelyn verokamarin käsiteltäväksi. Valitukset verojaoston päätöksestä toimitetaan tämän jaoston kautta voivodikunnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

Mihin tullitoimipaikan päätökseen voi hakea muutosta?

Sama valitusmenettely kuin verovirastossa koskee myös tullitoimipaikan päällikön päätöksiä koskevaa valitusta. Päätökseen voidaan hakea muutosta tullikamarin johtajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun tullitoimipaikan johtaja on vastaanottanut päätöksen. Myös tullitoimipaikan päälliköllä vero- ja tulliriitojen ratkaisemisen ensimmäisenä oikeusasteena on oikeus 14 vuorokauden omien virheiden varmentamiseen ja puoltavaan lausuntoon verovelvollisen valituksesta. Jos päällikkö ei havaitse virhettä päätöksen antamisessa, on verovelvollisen valitus asiakirjoineen toimitettava tullijaostoon. Tullikamarin on reagoitava tilanteeseen 2 kuukauden kuluessa. Ja jos verovelvollinen ei edelleenkään hyväksy annettuja päätöksiä, asiasta voidaan valittaa läänin hallinto-oikeuteen.