Vuokralaisten erikoismaksut – miten se vaikuttaa vuosittaiseen veroilmoitukseen?

Palveluvero

Jatkuvassa vuokrasopimuksessa osapuolet voivat päättää sopimuksen irtisanomisesta ennenaikaisesti tekemällä sovinnon vuokratiloista vapaaehtoisesta poistumisesta. Usein tällaiseen ratkaisuun liittyy vuokralaiselle maksettava korvaus sopimuksen ennenaikaisesta irtisanomisesta. Tässä artikkelissa pohditaan, miten vuosittaisessa veroilmoituksessa saadusta korvauksesta verotetaan.

Vähennyskelpoinen verotulona

Vuokranantajan ja vuokralaisen välillä tehty sopimus ennenaikaisesta vapautumisesta on pykälässä tarkoitettu sovinto. Siviililain 917 §:ssä. Tämän säännöksen mukaan osapuolet tekevät keskinäisiä myönnytyksiä keskenään vallitsevan oikeussuhteen puitteissa poistaakseen epävarmuuden tästä suhteesta aiheutuvista vaatimuksista tai varmistaakseen niiden täytäntöönpanon tai peruuttaakseen olemassa olevan tai mahdollisen riidan. .

Jos sovitun sovinnon yhteydessä maksetaan lisärahaetua (korvaus vuokralaiselle), herää kysymys tulonlähteen oikeasta luokittelusta. On syytä muistaa, että PI-lain 13 §:ssä on huomioitava. 10 sek. 1 tarjoaa useita erilaisia ​​tulonlähteitä, ja asianmukainen kohdentaminen on tärkeää asianmukaisen verotuksen kannalta.

Vuokratilojen vapaaehtoisen poistumisen yhteydessä saadun korvauksen määrä on tuloa muista lain §:ssä tarkoitetuista lähteistä. 10 sek. 1 lain 9 kohta. Muista lähteistä saatujen tulojen luettelo on avoin, mikä tarkoittaa, että tähän tuloluokkaan kuuluvat kaikki tulot, joita ei ole lueteltu suoraan muissa säännöksissä. Verotettavaa tuloa, joka on saatu tiettyjen todellisten ja oikeudellisten toimien seurauksena, jotka johtavat omaisuuden lisääntymiseen, omaisuuden kasvuun. Ei ole kuitenkaan epäilystäkään siitä, että korvauksen saamisen seurauksena vuokralaisen omaisuus kasvaa.

Vuokratilojen vapaaehtoisen poistumisen yhteydessä saadut korvaukset ovat tuloja muista pykälässä mainituista lähteistä. 10 sek. PIT-lain 1 9 kohta.

Myös veroviranomaiset vahvistavat tämän kelpuutusmenetelmän. Esimerkiksi Verohallinnon johtajan 5.11.2018 antamassa tulkinnassa nro 0114-KDIP3-3.4011.470.2018.1.MS viranomainen totesi:

”Siksi vuokrasopimuksen purkamisesta ja kyseisestä tiloista poistumisesta perittävä maksu on tuloa muista lähteistä […]. Esitetty tuleva tapahtuma ja lainatut säännökset huomioon ottaen on todettava, että hakijan ja hänen aviomiehensä saama korvaus on taloudellista hyötyä, ja koska se ei täytä tuloverovapautuksen ehtoja, se on veronalaista. ”.

Voidaanko korvaukset vapauttaa veroista?

Art. 21 sek. ALV-lain 1 momentin 3 momentin mukaan saadut korvaukset tai hyvitykset ovat verovapaita, jos niiden määrä tai sen määräämistä koskevat säännöt johtuvat suoraan erillisistä laeista tai näiden lakien perusteella annetuista toimeenpanomääräyksistä.

Voiko saatuun korvaussummaan siis soveltaa myönnettyä vapautusta?

Tähän kysymykseen vastaamiseksi on huomautettava, että vapautus koskee vain korvauksena tai hyvityksenä saatuja summia. Sovintoratkaisun tapauksessa meillä on kuitenkin osa sen vapaaehtoista tekemistä. Vuokranantajalla ei siis ole lainvastaista toimintaa tai vuokralaiselle aiheutunutta vahinkoa. Näin ollen vapaaehtoisen sopimuksen seurauksena saatu korvaus ei kuulu korvauksen tai hyvityksen piiriin. Tämä tarkoittaa, että artiklassa kuvattu poikkeus. 21 sek. PIT-lain 1 kohdan 3 momenttia ei tarvitse maksaa.

Verohallinnon johtaja hyväksyi tämän tulkinnan 27.7.2018 päivätyssä kirjeessä nro 0112-KDIL3-2.4011.263.2018.2.AK:

Saavutettavan edun määrä johtuu vain sovinnon osapuolten välisistä järjestelyistä, se on puhtaasti sopimusperusteinen ja sen suuruus ottaa huomioon molempien osapuolten edut. Tästä syystä on pääteltävä, että kyseinen etu ei ole toinen korvaus [...].

Artiklassa määriteltyjen objektiivisten poikkeusten luettelo Tuloverolain 21 §:ssä ei ole verovapautusta, hakijan saaman korvauksen määrä, joten vapautuksen mahdollisuus tältä osin on suljettava pois.

Ottaen huomioon hakemuksessa esitetyt tosiseikat ja lainatut säännökset, on todettava, että hakijan saama korvaus on omaisuusvoittoa ja koska se ei täytä tuloverovapautuksen ehtoja, se on veronalainen. verotukseen". Vuokratilojen vapaaehtoisen poistumisen yhteydessä saadut korvausmaksut eivät koske §:n mukaista verovapautta. 21 sek. PIT-lain 1 momentin 3 kohta.

Vuokralaisen korvaus ja vuosittainen veroilmoitus

Olemme todenneet tähänastisissa pohdinnoissamme, että saadut vähennykset ovat verotuloa muista lähteistä eivätkä saa verovapautta. Käsitellään nyt saadun edun verotusta.

Ensinnäkin on selvitettävä, missä vaiheessa verovelvollisen tulee kirjata hyvityksestä johtuva verotulo. Tässä on viitattava art. 11 sek. ALV-lain 1 pykälästä, josta luemme, että tulot ovat kalenterivuonna verovelvollisen saamia tai saatavia raha- ja raha-arvoja sekä saatujen luontoisetujen ja muiden maksuttomien etujen arvo. Tämän seurauksena palkkiotuotot syntyvät sinä verovuonna, jona vuokralainen on saanut käteistä. Sopimuksen tekopäivällä ei kuitenkaan ole merkitystä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

Vuokranantaja ja vuokralainen tekivät 28.12.2018 sopimuksen vuokratilojen vapaaehtoisesta vapautumisesta. Allekirjoitetussa sovinnossa ilmoitettiin, että korvauksen määrä maksetaan tälle tilille. Vuokralainen sai korvauksen 4.1.2019. Näin ollen ne tulee ottaa huomioon vuoden 2019 veroilmoituksessa, koska verovelvollinen sai tänä vuonna käteistä.

Korvausmaksun saatu summa ei vaadi kuukausittaista ennakonpidätystä, mikä tarkoittaa, että koko summa tulee maksaa vuosittaisessa veroilmoituksessa. Veronmaksaja on velvollinen antamaan vuosittaisen veroilmoituksen PIT-36 verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivään mennessä. Saadun korvauksen määrä on merkittävä osan D.1 riville 10.Muut lähteet, joita ei mainita riveillä 1-9". Muista lähteistä saadut tulot lasketaan yhteen tiettynä vuonna saavutettuihin muihin tuloihin, jotka verotetaan yleisten periaatteiden mukaan pykälässä määritellyn veroasteikon mukaisesti. 27 sek. PIT-lain 1 §. Näitä tuloja ei ole tarkoituksenmukaista ilmoittaa PIT-37-lomakkeella. Korvausmaksu tulo vuokratiloista ennenaikaisesta poistumisesta tulee kirjata vuosittaiseen veroilmoitukseen PIT-36 yhdessä muiden verovelvollisen tiettynä vuonna ansaitsemien tulojen kanssa.

Pitäisikö vuokralaisen saada PIT-8C?

Lopuksi kannattaa harkita vielä erästä korvauksen maksajalla olevaa velvoitetta, eli pitääkö vuokranantajan laatia ja lähettää vuokralaiselle PIT-8C-tiedot, joiden perusteella hän maksaa veron?

Vastaus yllä olevaan kysymykseen riippuu vuokranantajasi asemasta. Kuten luemme Art. 42a kohta. 1 elinkeinotoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja niiden organisaatioyksiköt sekä organisaatioyksiköt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä ja jotka suorittavat saamisia tai etuja muista lähteistä ja joilta he eivät ole velvollisia perimään veroennakkoa tai kiinteämääräistä tuloveroa, ovat velvollinen laatimaan PIT-tiedot - 8C tulon määrästä ja lähettämään sen verovelvolliselle ja verovirastolle, jonka avulla verovelvollisen asuinpaikan mukaan toimivaltaisen veroviraston päällikkö suorittaa tehtävänsä.

Näin ollen, jos vuokralainen on elinkeinoelämää harjoittava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, hän on maksajana velvollinen laatimaan ja lähettämään PIT-8C-tiedot vuokralaiselle maksetun korvauksen yhteydessä. Jos tiloista ennenaikaisen poistumisen maksun maksaa luonnollinen henkilö, joka ei harjoita yritystoimintaa, hänen ei tarvitse laatia PIT-8C-tietoja.