Korko myöhästyneistä verorästistä – milloin sitä ei veloiteta?

Palveluvero

Verovelvollisuuden ennenaikaisesta täyttämisestä syntyy erityinen veroseuraus verorästien muodossa. Se on objektiivista ja riippumatonta veronmaksajan tahdosta. Verorästien syntymisellä on tiettyjä seurauksia, pääasiassa viivästyskoron muodossa maksuajan jälkeisestä päivästä alkaen. Veroasetuksessa säädetään kuitenkin useista tilanteista, joissa veroviranomainen ei voi periä viivästyskorkoa verorästien maksusta.

Verorästien viivästyskorko sekä vakuuden aika ja määrä

Ensinnäkin huomautetaan, että verorästien viivästyskorkoa ei peritä vakuuden ajalta, vakuutena olevasta vastuun määrästä, jos vakuutena olevat varat, mukaan lukien vakuutena olevien tavaroiden tai oikeuksien myynnistä saadut määrät, on kuitattu verorästiä vastaan. Näin ollen, jos raha on annettu veroviranomaiselle vakuudeksi ja on käytetty rästien maksamiseen, vakuuden ajalta ei peritä viivästyskorkoa.

Esimerkki 1.

Verorästien määrä on vakuutettu 100 000 zlotyn arvosta, ja se on sisällytetty 400 000 zlotyn verorästiin. Viivästyskoron laskentaperuste on siis 300 000 PLN.

Asiakirjojen siirto veroviranomaisten välillä

Valituksen vastaanottavan veroviranomaisen on toimitettava ne yhdessä asiakirjojen kanssa muutoksenhakuelimelle ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Veroasetuksen säännöksen mukaan verorästien viivästyskorkoa ei peritä ajanjaksolta, joka alkaa tämän määräajan päättymistä seuraavasta päivästä siihen päivään, jolloin valituslautakunta on vastaanottanut valituksen.

Esimerkki 2.

Määräaika valituksen jättämiselle valituselimelle päättyi 25. heinäkuuta. Veroviranomainen jätti valituksen vasta 25.9. Viivästyskorkoa ei peritä ajalta 26.7.-25.9.

Valitusasia

Lain säännösten mukaan valitusmenettelyssä oleva asia on ratkaistava viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun valituslautakunta on vastaanottanut valituksen ja asian, jossa käsittely pidettiin tai asianosainen on jättänyt hakemuksen. kuulemista varten - viimeistään 3 kuukauden kuluessa. Viivästyskorkoa ei peritä ilmoitettujen määräaikojen päättymisestä valituselimen päätöksen antamispäivään. Tärkeää on, että tätä sääntöä ei sovelleta, jos asianosainen tai sen edustaja on vaikuttanut päätöksen antamisen viivästymiseen tai jos viivästys johtui viranomaisesta riippumattomista syistä.

Esimerkki 3.

Muutoksenhakuelimen tulee 25. tammikuuta mennessä ratkaista veroviraston päätöksestä valittaneen verovelvollisen asia. Tänä päivänä kului kaksi kuukautta siitä päivästä, jona muutoksenhakuelin vastaanotti valituksen. Päätös annettiin lopulta 25. kesäkuuta. Korkoa ei peritä ajalta 26.1.-25.6.

Menettelyn keskeyttäminen viran puolesta

Jos menettely keskeytetään viran puolesta, viivästyskorkoa ei peritä menettelyn keskeyttämispäätöksen päivästä siihen päivään, jona menettelyn jatkamista koskeva päätös on annettu.

Esimerkki 4.

Kesäkuun 15. päivänä päätös menettelyn keskeyttämisestä annettiin viran puolesta. Se toimitettiin vasta 2 kuukautta myöhemmin. Viivästyneestä verorästistä ei peritä korkoa 15.6. alkaen. Keskeytetyn menettelyn jatkamisesta annettiin 17. lokakuuta menettely, joka toimitettiin sitten 24. lokakuuta. 25.9. alkaen peritään jälleen viivästyskorkoa.

Vähän kiinnostusta

Lain säännösten mukaan viranomainen ei peri viivästyskorkoa, jos sen määrä ei ylitä 23.11.2012 annetussa postilaissa tarkoitetun nimetyn operaattorin perimän maksun arvoa kolminkertaisesti. kirjepostilähetys kirjattuna lähetyksenä.

Esimerkki 5.

Verorästien arvo on 7 PLN. Veroviranomainen ei perinyt veronmaksajalta korkoa, koska viivästyskorko oli 8,70 zlotya.

Päätöksen toimittamatta jättäminen

Toinen tapaus on se, että viivästyskorkoa ei peritä ajalta veromenettelyn vireillepanopäivästä ensimmäisen oikeusasteen viranomaisen päätöksen tiedoksiantopäivään, jos päätöstä ei ole annettu 3 kuukauden kuluessa veron vireillepanosta. menettelyt.

Esimerkki 6.

Ensimmäisen oikeusasteen viranomainen aloitti veromenettelyn 15. toukokuuta ja veropäätös toimitettiin verovelvolliselle 15. marraskuuta. Viivästyskorkoa ei makseta koko ajalta veropäätöksen tiedoksiantopäivään asti.

Laskentavirheen tekeminen ilmoituksissa

Kirjanpitovirheistä tai ilmoituksessa tehdyistä ilmeisistä virheistä aiheutuneista viivästyksistä ei peritä korkoa siltä ajalta, joka alkaa kahden vuoden kuluttua ilmoituksen tekemisestä.

Esimerkki 7.

Veronmaksaja toimitti 10.7.2014 ALV-7-ilmoituksen, jossa hän vahingossa ilmoitti veromääräksi 1 000 zlotya 10 000 zlotyn sijaan. Veroviranomainen havaitsi virheen vasta vuonna 2017. Tällöin viivästyskorkoa peritään 11.7.2014-10.7.2016.