ALV-perusteinen yhteisvastuu- ja takuuvakuus

Palveluvero

Lokakuu 2013 oli vallankumouksen aikaa tavaroiden ja palveluiden verotuksen alalla teräskaupan verotuksen alalla. Toteutetut muutokset johtivat ostajan yhteisvastuun instituution käyttöönottoon myyjän verorästien osalta sekä mahdollisuuteen maksaa takuuta, joka sulkee pois myyjän toiminnasta johtuvan ostajan riskin.

Mitä yhteisvastuu tarkoittaa?

Muutettu tavara- ja palveluverolaki sisältää säännön, jonka mukaan veronmaksaja (rekisteröity aktiivi- tai verovapaa) 15 (joka harjoittaa liiketoimintaa), jolle on suoritettu arkojen tavaroiden toimitus edellä mainitun liitteen 13 mukaisesti Lain mukaisesti, on yhteisvastuussa tämän luovutuksen suorittaneen yksikön kanssa verorästistään siinä suhteessa, joka kuuluu tälle verovelvolliselle suoritetusta luovutuksesta.

Mainitun liitteen yksityiskohtainen luettelo sisältää mm. joitakin terästuotteita, raakakultaa tai polttoaineita.

Art. 105a kohta. ALV-lain 1 §:n mukaan ostajan ja myyjän yhteisvastuun edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti. Tämä on tilanne, kun:

 • yrittäjä ostaa liitteessä 13 tarkoitettuja arkoja tavaroita,
 • yhdeltä toimittajalta ostettujen tavaroiden nettoarvo tietyn kuukauden aikana ylitti 50 000 zlotya ja
 • verovelvollisella oli arkaluonteisten tavaroiden toimitushetkellä tiedossa tai hänellä oli perusteltua syytä uskoa, että hänelle kuuluvaa veroa tai osaa näiden tavaroiden toimituksesta ei maksettaisi veroviraston tilille.

Tässä vaiheessa kannattaa tarkastella viimeistä lähtökohtaa, joka liittyy myyjän oikeutettuihin epäluotettavuuteen. No - kyse on ensisijaisesti olosuhteista, jotka poikkeaisivat noista standardeista, joita esiintyy yleensä arkojen tavaroiden kaupassa. Esimerkkinä voi olla se, että verovelvollinen on toimittanut tavaraa sen markkina-arvosta merkittävästi poikkeavalla hinnalla ja arvon alentaminen on tehty ilman taloudellista perustetta.

Takuutakuu, mikä on?

Art. 105a sek. 3 ja sek. Arvonlisäverolain 4 §:ssä säädetään verovelvollisen oikeudesta sulkea pois ostajan yhteisvastuu edellyttäen, että tämä esittää vakuuden. Tietyn summan maksamisen tarkoituksena on ensisijaisesti turvata Valtiokonttorin edut mahdollisilta verorästiiltä rahoittajan kanssa.

Tällaista vastuuta ei synny, jos seuraavat kumulatiiviset ehdot täyttyvät arkojen tavaroiden toimituspäivänä:

 • myyjän tiedot sisällytetään vakuusmaksun ja vakuuden jättäneiden tahojen luetteloon
 • takuuvakuus oli vähintään viidesosa verovelvolliselle tietyn kuukauden aikana suoritetuista tavaroiden toimituksista maksettavasta verosta tai vakuus oli vähintään 3 000 000 zlotya.

Kuten art. 105b kohta. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan arkaluontoisia tavaroita luovuttava yhteisö, jolla ei ole verorästiä, voi antaa verovirastolle vakuusmaksun veron maksun vakuudeksi näiden tavaroiden toimituksen yhteydessä. Verorästien puuttumisen edellytys on arvioitu takuutalletuspäivänä.

Lisäksi takuuvakuussumman tulee vastata vähintään viidesosaa myyjän tietyn kuukauden aikana ennustamasta lain liitteessä 13 tarkoitetun tavaran myyntiarvosta maksettavasta verosta ja samalla aika ei saa olla pienempi kuin 200 000 PLN.

Tärkeää tietoa tämäntyyppisten tavaroiden kauppaa harjoittaville verovelvollisille on, että luettelo vakuuden antaneista tahoista säilyy sähköisessä muodossa valtiovarainministerin toimesta. Lisäksi itse luettelo on saatavilla Julkisessa tiedotteessa. Luettelon sisältämien tietojen avulla ostajat voivat arvioida, voivatko liiketoimet tietyn toimittajan kanssa olla yhteisvastuun riskin alaisia.

Online-vinkkejä

Onko sinulla yritystä ja sinulla on kysyttävää?

Hyödynnä Yrittäjän oppaan asiantuntijaneuvoja

Verkkoneuvonta yrityksille

Miten on merkintä edellä mainitussa lista? Verovelvollisen suorittaman maksun jälkeen veroviraston päällikkö on velvollinen syöttämään myyjän tiedot kirjanpitoon viipymättä, kuitenkin viimeistään seuraavana arkipäivänä vakuusmaksun hyväksymispäätöksen antamisesta. Seuraavat tiedot syötetään luetteloon:

 • tavaran luovuttajan nimi ja sukunimi tai nimi,
 • numero, jolla se tunnistetaan verotusta varten,
 • talletuksen määrä.

Talletus voidaan tehdä toistaiseksi tai määrätyllä voimassaoloajalla, mutta se ei voi olla lyhyempi kuin 12 kalenterikuukautta.

Takuutakuu - missä muodossa?

Arvonlisäverolaissa lainsäätäjä otti huomioon kolme vaihtoehtoa arkojen tavaroiden myyjälle vakuusmaksun tekemiseksi. Käytettävissä olevat lomakkeet sisältävät:

 • varojen maksaminen veroviraston erilliselle tilille,
 • pankki- tai vakuutustakaus,
 • pankin tai säästö- ja luotto-osuuskunnan vahvistama veroviranomaisen peruuttamaton kirjallinen valtuutus yksinomaiseen määräämiseen takuutalletuksen määrään asti tässä pankissa tai tähän käteiseen tilille kertyneillä varoilla vastaanotto.

Yhteisvastuu- ja takuuvakuus - lue lisää arkojen tavaroiden kirjanpidosta.