Rahdinkuljettajan vastuu tavarankuljetuksessa - Kuljetuslaki

Palvelus

Yrittäjät ja kuluttajat kuljettavat usein paketteja – tavaroita, asiakirjoja, jopa ruokaa tai eläimiä. Artikkelissa kerrotaan, minkä tyyppisiin lähetyskuljetuksiin kuljetuslakia sovelletaan. Esimerkkejä pakettien kuljetussopimuksen virheellisestä täytäntöönpanosta mainitaan. Käsitellään rahdinkuljettajan vastuuta tavarankuljetuksessa, joka saattaa aiheutua näistä rikkomuksista, sekä tapoja vapautua siitä; lisäksi - toimenpiteet, jotka vastapuolen on ryhdyttävä korvauksen saamiseksi.

Liikennelain soveltamisala

Liikennelaki säätelee sekä henkilö- että tavarakuljetuksia, jotka suoritetaan maksua vastaan ​​sopimuksen perusteella valtuutettujen rahdinkuljettajien toimesta, meri-, lento- ja hevoskuljetuksia lukuun ottamatta.

Laki koskee siis liikenteenharjoittajia, jotka tarjoavat kuljetuksia:

 • rautatie;

 • autoteollisuus;

 • sisävesiliikenne;

 • multimodaalinen - eli yhdistetty, joka yhdistää kaksi tai useampia ilmoitettuja kuljetuksia.

Kuljetuksen jatkuvan kehityksen ja uusien kuljetustapojen (esim. hiihtohissikuljetukset, vaikka tämä koskeekin enemmän ihmisiä kuin paketteja) vuoksi lainsäätäjä ei luonut suljettua luetteloa, josta käy ilmi, mihin kuljetuksiin laki koskee, vaan vain - mihin se ei koske.

Merikuljetuksia säännellään merilaissa, lentoliikennettä - ilmailulaissa. Hevoskuljetuksissa ei ole erillistä määräystä ja siihen sovelletaan siviililain säännöksiä.

Rahdinkuljettajan vastuu tavaran kuljetuksessa

Rahdinkuljettaja on vastuussa lähetyksen katoamisesta, osittaisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta, joka on syntynyt sen kuljetettavaksi ottamisesta sen luovuttamiseen saakka. Lisäksi se vastaa myös lähetyksen kuljetuksen viivästymisestä.

Lähetys hyväksytään kuljetettavaksi julkisissa lähtöselvityspisteissä tai suoraan kuljetusvälineessä, jossa lähetys kuljetetaan. Matkatavarakuitti annetaan todisteena lähetyksen vastaanottamisesta.

Tärkeää on, että rahdinkuljettaja voi kieltäytyä vastaanottamasta lähetystä, jos se kunnon tai ominaisuuksien vuoksi voi vaurioitua tai tuhoutua kuljetuksen aikana - pakkaus on riittämätön tai vaadittu pakkaus puuttuu.

Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa edellä mainituista syistä, jos:

 • katoaminen, puute, vaurioituminen tai viivästyminen tapahtui lähettäjästä (kuljetuksen tilaajasta) tai vastaanottajasta (lähetyksen vastaanottavasta henkilöstä) johtuvista syistä - eli syyt eivät johdu rahdinkuljettajan virheestä;

 • katoaminen, puute, vaurioituminen tai viivästyminen johtuu tavaran ominaisuuksista - esimerkiksi pilaantumiselle alttiiden elintarvikkeiden lähetyksestä;

 • menetys, puute, vahinko tai viivästys on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä, kuten tulvasta, tulipalosta, maanjäristyksestä, lakosta tai muista rahdinkuljettajasta riippumattomista seikoista.

Rahdinkuljettajan on osoitettava, että vahinko tai kuljetusajan ylittäminen johtui jostakin edellä mainituista seikoista.

Kuljetusyrityksen kuljetussopimuksen virheellinen noudattaminen

Kuljetussopimuksen virheellinen täyttäminen voi sisältää:

 • lähetyksen katoaminen - tämä tarkoittaa sen täydellistä menetystä ja kyvyttömyyttä toimittaa edes osaa lähetyksestä esimerkiksi polttoaineen virheellisen purkamisen ja kahden tyyppisen polttoaineen sekoittamisen vuoksi - mikä tekee mahdottomaksi toimittaa niitä ostajalle;

 • lähetyksen katoaminen - tarkoittaa, että vastaanottaja on vastaanottanut keskeneräisen lähetyksen, mikä voi tarkoittaa sitä, että lähetyksen kappalemäärä vähenee tai lähetyksen massa tai tilavuus vähenee;

 • lähetyksen vauriot - kaikki esineiden, pakkausten sisällön mekaaniset rikkomukset sekä kemialliset reaktiot, jotka ovat muuttaneet kuljetettavien tavaroiden koostumusta ja ominaisuuksia. Asioiden ainesosien irtikytkentää käsitellään myös esineiden substanssin mekaanisena rikkomisena.

Tällainen kuljetuksen virheellinen suorittaminen vaatii raportin lähetyksen tilasta.

Rahdinkuljettajan vastuu alirahdinkuljettajan suorittamasta tavaran kuljetuksesta

Esimerkki 1.

Marian Nowak teki tavarankuljetussopimuksen rautatieliikenteen harjoittajan kanssa. Tämä rahdinkuljettaja uskoi kuljetuksen maantiekuljetuspalveluita tarjoavalle yritykselle alirahdinkuljettajana. Sopimus toteutui kuitenkin väärin, lähettäjälle aiheutui vahinkoa.

Tässä tilanteessa Marian Nowakilla on vaatimus rahdinkuljettajaa, jonka kanssa hän teki kuljetussopimuksen, eli rautatieliikenteen harjoittajaa vastaan. Rautatieyritys, joka uskoo kuljetuksen suorittamisen toiselle liikenteenharjoittajalle, vastaa toiminnastaan ​​kuten omastaan. Sillä ei ole väliä, kuinka monta osakantajaa tulee olemaan tai suorittavatko he kuljetuksen koko kuljetuksen ajan vai vain osittain.

Marian Nowakin on:

 • raportoi vauriosta rahdinkuljettajalle pöytäkirjaan - välittömästi lähetyksen toimituksen jälkeen;

 • tehdä valitus;

 • jos näin ei tehdä - nosta kanne tuomioistuimeen.

Jos lähetyksen toimituksen jälkeen on havaittu vika tai vaurio, jota ei ollut havaittavissa vastaanotettaessa, Marian Nowakin tulee toimittaa lähetyksen kunnon selvittämistä koskeva pyyntö välittömästi, viimeistään 7 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta. .

Voiko rahdinkuljettajilla olla yhteisvastuu?

Esimerkki 2.

Anna Bednarz tilasi lähetyksen kuljetuksen yhden sopimuksen perusteella useille rahdinkuljettajille, mukaan lukien kahdelle rautateelle, joista toinen vei sen kuljetuksiin, ja kahdelle maantiekuljetusta tarjoavalle yrittäjälle. Vahinko tapahtui toisen rautatierahdinkuljettajan kuljetuksen aikana, joka oli myös kuljetustilan viimeinen rahdinkuljettaja. Tässä tilanteessa rahdinkuljettajat, jotka suorittavat kuljetuksen yhdessä, vastaavat yhteisvastuullisesti kuljetussopimuksesta johtuvista velvoitteista. Velvoitteen solidaarisuus on selitetty siviililain säännöksissä. Se tarkoittaa, että oikeutettu voi osoittaa pyyntönsä mille tahansa liikenteenharjoittajalle (yhdelle, kahdelle, kolmelle tai neljälle). Edullisinta on vaatia korvausta kaikilta.

Jonkin liikenteenharjoittajan vaatimuksen noudattaminen vapauttaa muut vastuusta. Samanaikaisesti maksajalla on takautumisvaatimus muita liikenteenharjoittajia vastaan. Tietyn rahdinkuljettajan syyllisyydellä ei ole merkitystä silloin, kun vaatimus ratkaistaan ​​lähetyksen tilaajalle. Tämä on olennaista vain takautumisvaatimuksia harkittaessa. Tämä rakenne on suunniteltu lisäämään rahdinkuljettajan asiakkaan suojaa - kuten Anna Bednarzin esimerkissä.

Saadakseen korvauksen Anna Bednarzin on ryhdyttävä seuraaviin toimiin:

 • ilmoita vauriosta rahdinkuljettajan pöytäkirjaan - välittömästi lähetyksen toimituksen jälkeen;

 • tehdä valitus;

 • jos näin ei tehdä - nosta kanne tuomioistuimeen.

Jos lähetyksen toimituksen jälkeen paljastuu vika tai vaurio, jota ei ollut havaittavissa vastaanotettaessa, Anna Bednarzin tulee toimittaa lähetyksen kunnon selvittämistä koskeva pyyntö välittömästi, viimeistään 7 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta. .

Lähetyksen varauksetta hyväksymisen vaikutukset ja rahdinkuljettajan vastuu

Jos valtuutettu henkilö hyväksyy lähetyksen ilman varauksia, se johtaa sen katoamista tai vahingoittumista koskevien vaatimusten raukeamiseen. Vaatimukset eivät kuitenkaan vanhene, jos:

 • vahinko vahvistetaan pöytäkirjalla ennen kuin oikeutettu henkilö hyväksyy sen;

 • vahinkoa ei mainita raportissa rahdinkuljettajan syyn vuoksi;

 • menetys tai vahinko johtui rahdinkuljettajan tahallisesta virheestä tai törkeästä huolimattomuudesta;

 • Ulkopuolelta havaitsemattoman vaurion havaitsi valtuutettu taho lähetyksen vastaanottamisen jälkeen ja vaati 7 vuorokauden kuluessa sen kunnon selvittämistä ja osoitti, että vahinko tapahtui lähetyksen kuljetukseen vastaanottamisen ja sen luovuttamisen välisenä aikana.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Korvausrajat

Korvaus lähetyksen katoamisesta tai puutteesta ei voi ylittää:

 • toimittajan tai myyjän laskussa ilmoitettu hinta;

 • kuljetuksen lähetyspäivänä voimassa olevan hinnaston mukainen hinta;

 • saman lajin ja lajin asioiden arvo niiden lahjoittautumishetkellä ja -paikalla.

Ilmoitetun arvon omaavan paketin katoamisesta oikeutetulla on oikeus saada korvaus ilmoitetun määrän verran ja katoamisen yhteydessä vastaavaan osaan. Tätä vastuuta on kuitenkin mahdollista rajoittaa, jos rahdinkuljettaja osoittaa, että ilmoitettu arvo on suurempi kuin edellä mainitulla tavalla vahvistettu arvo.

Jos lähetys on vaurioitunut, korvaus on sen arvon alennuksen prosenttiosuus. Se ei kuitenkaan saa ylittää korvauksen määrää:

 • koko lähetyksen menetys, jos se on menettänyt arvoa vaurion seurauksena;

 • lähetyksen sen osan menetys, joka on menettänyt arvoa vahingon seurauksena.