Asiamiehen vastuu yhtiön velvoitteista

Palvelus

Osakeyhtiön työn helpottamiseksi hallitus voi määrätä ns. asiamiehen. Tämä henkilö yksin tai yhteistyössä muiden henkilöiden kanssa edustaa yhtiötä sen laillisessa toiminnassa. Laajan toimivallan vuoksi saattaa kuitenkin olla epäilyksiä kaupallisen edustajan vastuusta yritykselle aiheutuneista vastuista.

Mikä on prokuraatio?

Valtakirja on erityinen valtakirja, jonka laajuus määräytyy siviililaissa. Valtakirja on täysin oikeustoimikelpoisilla luonnollisilla henkilöillä. Valtakirja valtuuttaa valtuutetun suorittamaan yrityksen etuihin liittyviä oikeudellisia ja lain ulkopuolisia toimia. On tärkeää, että prokuristia ei saa siirtää toiselle henkilölle, vaan prokuraattori voi antaa toiselle erityisvaltuutuksen tiettyä toimintaa varten.

Asiamiehen vastuu yhtiön velvoitteista

Tällä hetkellä ei ole selkeää sääntelyä, joka viittaisi mahdollisuuteen saattaa kaupallinen asiamies vastuuseen kaupallisen yhtiön velvoitteista. Kaupallinen osakeyhtiölaki määrää osakeyhtiön hallituksen vastuuseen laiminlyönnistä. Ainoa poikkeus on vastuun laajentaminen osakeyhtiön selvittäjiin. Myöskään konkurssi- ja saneerauslaissa ei ole säännöksiä, jotka mahdollistaisivat kaupallisen asiamiehen pitämisen vastuussa yhtiön velvoitteista siten kuin pykälässä mainitaan. Konkurssi- ja saneerauslain 21 pykälän mukaan vastuu vahingosta, joka aiheutuu siitä, että konkurssihakemusta ei ole jätetty laissa säädetyssä määräajassa, on vain sellaisilla henkilöillä, joilla on osakeyhtiön edustusoikeus. Vaikka kaupallinen asiamies on valtuutettu edustamaan yhtiötä, hänellä ei ole valtuuksia suorittaa edellä olevassa pykälässä tarkoitettua toimintaa, joten hänelle ei ole mahdollista osoittaa vastuuta. Kaupallisen asiamiehen ainoa vastuu on vahingoista, jotka ovat aiheutuneet hänen toimistaan ​​yleisten periaatteiden mukaisesti. Tässä tapauksessa artiklan säännökset ovat voimassa. Siviililain 415 §:ssä säädetään velvollisuudesta korvata syyllisesti aiheutettu vahinko.