Tilaa vastuu maskin puuttumisesta työpaikalta

Palvelus

COVID-19-taudin aiheuttavan SARS-CoV-2-epidemiaan liittyvät uhat edellyttävät poikkeuksellisten suoja- ja ehkäisevien toimenpiteiden soveltamista työpaikoilla. Mitä on tilausvastuu työpaikalla ja miten se vaikuttaa velvollisuuteen desinfioida ja peittää nenä ja suu työpaikalla?

Järjestä peittämään suun ja nenän

Puolan tasavallan alueella vallitsevan SARS-CoV-2-virusinfektioiden aiheuttaman epidemian vuoksi vaatimus peittää suu ja nenä vaatteilla tai sen osilla, maskilla, kasvomaskilla, visiirillä tai suojakypärällä on pakollinen. . työpaikoilla, jos huoneessa on enemmän kuin yksi henkilö, jollei työnantaja toisin päätä (ministerineuvoston asetuksen 21.12.2020 tiettyjen rajoitusten asettamisesta 27 § 1 momentin 2 kohdan c alakohta) , epidemian puhkeamiseen liittyvät määräykset ja kiellot - jäljempänä "asetus").

Milloin tilaus ei ole voimassa?

Tätä määräystä ei kuitenkaan sovelleta asetuksessa erityisesti säädetyissä tapauksissa, etenkään sellaisen henkilön osalta, joka ei voi peittää suutaan tai nenään seuraavista syistä:

  • leviävät kehityshäiriöt, mielenterveyshäiriöt, keskivaikea, vaikea tai syvä kehitysvamma;
  • Vaikeus peittää tai paljastaa suusi tai nenäsi yksin

- joka on vahvistettava lääkärintodistuksella tai muulla asiakirjalla.

Työntekijän velvollisuudet terveyden ja turvallisuuden alalla

Tässä yhteydessä on syytä huomata, että - artiklan mukaisesti. Työlain 100 §:n 2 momentin 3 alakohta - työntekijän perustehtäviin kuuluu työterveys- ja työturvallisuusmääräysten ja -periaatteiden noudattaminen. Tältä osin kattavat määräykset ovat työlain 10. pykälässä ja lain täytäntöönpanosäännöissä.

Työterveys- ja työturvallisuusmääräys on epäilemättä myös alussa mainittu normi koskien suun ja nenän peittämistä työpaikoilla.

Käytä kertakäyttökäsineitä tai desinfioi käsiä

Työpaikoilla on myös velvollisuus tarjota työntekijöille työsuhteen perusteista riippumatta kertakäyttökäsineet tai käsien desinfiointivälineet. Toisaalta velvoitetta kaikille työntekijöille ja edellä mainittujen suojatoimien käyttöä kullakin työpaikalla ei ole nimenomaisesti määritelty (sellaiset velvoitteet voivat johtua tiettyjä toimialoja, esim. terveydenhuoltoa koskevista erityissäännöksistä). Näin ollen tietty työnantaja voi vaatia työntekijöitä käyttämään kertakäyttökäsineitä tai käsien desinfiointiaineita, jos tätä koskeva määräys on annettu.

Työnantajan vastuu työpaikan terveydestä ja turvallisuudesta

Art. Työlain 207 §:n mukaan työnantaja vastaa työterveydestä ja -turvallisuudesta työpaikalla. Se on velvollinen suojelemaan työntekijöiden terveyttä ja elämää varmistamalla turvalliset ja hygieeniset työolot tieteen ja teknologian saavutuksia asianmukaisesti hyödyntäen. Näin ollen työterveys- ja työturvallisuusmääräysten ja -periaatteiden noudattamisen pakottaminen työntekijöiltä ei ole vain oikeus, vaan myös työnantajan velvollisuus.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Työntekijän säännöllinen vastuu

Järjestysvastuu palvelee järjestyksen ja asianmukaisen työn organisoinnin ylläpitämistä työpaikalla. Se eroaa taloudellisesta vastuusta, jonka tarkoituksena on saada työnantajalta korvaus vahingosta, joka työntekijälle on aiheutunut virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä tai virheellisestä suorittamisesta.

Jos työntekijä ei noudata vakiintunutta työprosessin organisaatiota ja järjestystä, työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä, palomääräyksiä sekä hyväksyttyä menetelmää työhön saapumisen ja läsnäolon vahvistamiseksi sekä työstä poissaolon perustelemiseksi, työnantaja voi hakea:

  • moite,
  • nuhteen rangaistus.

Työterveys- ja työturvallisuusmääräysten tai palomääräysten noudattamatta jättämisestä, töistä perusteettomasta poistumisesta, töihin ilmestymisestä alkoholin vaikutuksen alaisena tai alkoholin nauttimisesta työn aikana työnantaja voi kuitenkin määrätä sakon. Sakko yhdestä rikkomuksesta ja jokaisesta perusteettoman poissaolon päivästä ei saa olla suurempi kuin työntekijän yhden päivän palkka, ja sakkojen yhteismäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa työntekijän maksettavasta palkasta 2. Taide. Työlain 87 §:n 1 momentin 1-3 kohta. Sakkojen tuotto käytetään työterveys- ja työturvallisuusolojen parantamiseen.

Tilausvastuu ja SARS-CoV-2-virusta vastaan ​​​​suojausmääräysten noudattamatta jättäminen

Sekä suun ja nenän peittämismääräyksen rikkominen että käsky käyttää kertakäyttökäsineitä tai käsidesinfiointiaineita (jos jälkimmäinen on määrätty tietyssä laitoksessa) tulee katsoa työterveys- ja turvallisuusmääräysten rikkomisena. Tällöin työnantaja voi määrätä työntekijälle yhden kolmesta edellä mainitusta seuraamuksesta.

Nuhtelua pidetään lievimpänä. Työnantaja voi kuitenkin antaa välittömästi varoituksen (sitä ei tarvitse edeltää varoituksella). Työntekijä voidaan myös sakottaa välittömästi. Rangaistusta sovellettaessa tulee ottaa huomioon erityisesti työntekijän velvollisuuden rikkomisen luonne, työntekijän tuottamuksen aste ja aikaisempi suhde työhön.

Välittömän rangaistuksen periaate

Järjestysvastuun luonne työntekijöiden kurinpidollisena toimenpiteenä viittaa siihen, että rangaistus tulisi määrätä mahdollisimman pian työntekijän velvollisuuden rikkomisen jälkeen. Art. Työlain 109 1 §:n mukaan sakkoa ei saa soveltaa 2 viikon kuluttua siitä, kun työntekijän velvollisuuden rikkomisesta on saatu tieto ja 3 kuukauden kuluttua tämän rikkomuksen tekemisestä.

Esimerkki 1.

Työnantaja totesi 11. tammikuuta, että työntekijä, joka työskentelee huoneessa, jossa työskentelee kaksi muuta henkilöä, ei lainvastaisesti peitä suutaan tai nenään. Kysyttäessä syytä tällaiseen käyttäytymiseen, työntekijä vastasi, ettei hän noudattanut määräystä, koska hänen mielestään se ei estä infektioiden leviämistä eikä siksi noudata sitä. Työnantaja, tunnustaen, että työntekijä rikkoo sovellettavia työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä, harkitsee rankaisemista rangaistuksella. Koska määräysrikkomus tapahtui tammikuun 11. päivänä ja työnantaja sai tiedon rikkomuksesta sinä päivänä, hänellä on 2 viikkoa aikaa tehdä päätös työntekijän rankaisemisesta, eli rangaistus voidaan panna täytäntöön viimeistään 25. tammikuuta. Tämän päivämäärän jälkeen seuraamuksen soveltamisoikeus lakkaa (se ei voi määrätä sitä tehokkaasti työntekijälle).

Kuuntelee työntekijää

Rangaistus voidaan määrätä vasta, kun työntekijää on kuultu. Jos työntekijää ei työpaikalta poissaolon vuoksi voida kuulla, kahden viikon määräaika seuraamuksen soveltamiselle ei ala ja alkanut keskeytyy siihen asti, kunnes työntekijä tulee töihin (lain 109 § 1 ja 2 §). työlaki). Yllä esitetyssä esimerkissä työnantaja kuunteli työntekijää ja täytti siten velvollisuutensa määräysrangaistuksen laillisesta soveltamisesta.

Ilmoitus sovelletusta rangaistuksesta, valitusmenettely, rangaistuksen hämärtäminen

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle kirjallisesti sovelletusta rangaistuksesta, jossa on ilmoitettava työntekijän velvollisuuden rikkomisen luonne ja päivämäärä, jolloin työntekijä rikkoo, sekä ilmoittaa hänelle vastustusoikeudesta ja sen toimittamisen päivämäärästä. Jos rangaistuksen soveltaminen on työntekijän mielestä tapahtunut lain vastaisesti, hän voi esittää vastalauseen työnantajalle ja laiminlyönnissä hakea työtuomioistuimelta määrätyn rangaistuksen kumoamista. hänelle (työlain 110 ja 112 artikla).

Rangaistus kumotaan eli katsotaan mitättömäksi ja sakkoilmoituksen kopio poistetaan työntekijän henkilötiedostoista vuoden moitteettoman työn jälkeen. Työnantaja voi omasta aloitteestaan ​​tai työntekijää edustavan ammattiliiton pyynnöstä katsoa sakon mitättömäksi ennen tämän määräajan umpeutumista (työlain 113 §).

Työnantajan oikeutta pitää työntekijät perustelluissa tapauksissa vastuullisina järjestyksestä ei tule pitää henkilöstöjohtamisen päävälineenä. Yleensä positiivisten motivaatiotyökalujen käyttö antaa parempia tuloksia. Joissakin tapauksissa sanktiot ovat kuitenkin välttämätön keino vaikuttaa työntekijöihin - kun heille uskottuja tehtäviä on rikottu merkittävästi. Siksi järjestyksen vastuulla on ylläpitää järjestystä ja asianmukaista työn organisointia työpaikalla. Tämä koskee erityisesti terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattamista, mukaan lukien epidemian aiheuttamilta uhkilta suojaamiseen liittyvät määräykset.