Notaarin vastuu – miten notaari on vastuussa?

Palvelus

Julkinen notaari on yksi arvostetuimmista julkisen luottamuksen ammateista. Tämä johtuu siitä, että notaarit ovat pääsääntöisesti velvollisia valvomaan oikeustoimien laillisuutta ja turvallisuutta. Notaarin laatimilla asiakirjoilla on virallisia asiakirjoja ja niillä on siten merkittäviä oikeusvaikutuksia näiden toimintojen toimijoille sekä kolmansille osapuolille. Ei ihme, että tämän ammatin edustajien edellytetään olevan täysin ammattimaisia ​​ja noudattavan täysin lakia. Näin ollen notaarien vastuu on hyvin laaja - he kantavat sen siviili-, rikos- ja kurinpitooikeuden nojalla. Lisäksi jokaisella notaarilla on oltava vastuuvakuutus.

Notaarin siviili- ja kurinpitooikeudellista vastuuta säätelee notaarilaki (jäljempänä notaarilaki). Edellä mainitun lain mukaan notaari on notaaritoimintaa suorittaessaan velvollinen huolehtimaan siitä, että osapuolten ja muiden sellaisten henkilöiden oikeudet ja oikeutetut edut, joille tällä toiminnalla voi olla oikeusvaikutuksia, on asianmukaisesti turvattu. Hän vastaa notaaritoimintaa suorittaessaan aiheutuneista vahingoista ottaen huomioon sen erityisen huolellisuuden, johon hän on velvollinen suorittamaan notaaritoimintaa. Rikosoikeudellinen vastuu puolestaan ​​johtuu pykälästä. 231 rikoslain (jäljempänä rikoslaki). Tämän säännöksen mukaan notaari on virkamies, joka on vastuussa toimivaltansa ylittämisestä tai velvollisuuksiensa laiminlyönnistä, jonka seurauksena hän toimii yksityisen tai yleisen edun kustannuksella. Mitä kukin näistä velvollisuuksista tarkalleen ottaen on? Mitä seuraamuksia julkiselle notaarille määrätään laittomasta toiminnasta? Vastaamme näihin kysymyksiin tässä artikkelissa.

Vastuuvakuutusvelvollisuus

Art. Notaarilain 19a §:n mukaan jokaisella notaarilla on pakollinen vastuuvakuutus notaaritoimintaa harjoittaessaan aiheutuneiden vahinkojen varalta. Tämä velvollisuus johtuu notaarin pakosta, johon kohdistuu monia oikeudellisia toimia, joita useissa toimissa vaaditaan notaarin vahvistamiseksi. Näillä toimilla, kuten kiinteistökaupalla, on merkittäviä taloudellisia seurauksia notaarin laatimien ja allekirjoittamien sopimusten osapuolille. Näin ollen notaarin on vahingon sattuessa kyettävä kantamaan toimintansa taloudelliset seuraukset. Käsitelty vastuu ulottuu luonnollisesti kaikkiin julkisen notaarin suorittamiin toimiin, myös sellaisiin, joita ei lain mukaan vaadita notaarin vahvistamiseksi.

Pakollisen vastuuvakuutuksen kattavuus on varsin laaja. Se korvaa vahingon, joka on aiheutunut vahingonkorvausvelvollisuudesta, joka aiheutuu velvoitteen täyttämättä jättämisestä tai virheellisestä suorittamisesta vakuutusturvan aikana notaarin toiminnan aikana. On kuitenkin korostettava, että notaarin pakollisen vakuutussuojan piiriin kuuluvat pykälässä luetellut toimet. Notaarilain 1 § 1 - tarkoittaa toimintaa, jonka osapuolet ovat velvollisia vahvistamaan tai jotka haluavat vahvistaa notaarin. Näin ollen muut toiminnot, kuten verojen ja oikeudenkäyntimaksujen kantaminen ja niiden siirtäminen toimivaltaisille veroviranomaisille ja käräjäoikeudelle, eivät enää kuulu tämän suojan piiriin.

Korkein oikeus totesi 3.9.2009 antamassaan tuomiossa (tiedoston viitenumero I CSK 60/09), että:

notaarin sovittelua erääntyneen oikeudenkäyntimaksun siirtämisessä tuomioistuimelle ei voida rinnastaa notaarin vahvistamaan toimiin tai notaarin toimeenpanossa suoritettuun toimiin, ja siksi on virhe ajatella, että tämä sovittelu kuuluu tuomioistuimen käsiteltäväksi notaarien pakollinen vastuuvakuutus”. Notaarin vakuutusvelvollisuus syntyy viimeistään ensimmäisen notaarin toimen päivämäärää edeltävänä päivänä. Takauksen vähimmäismäärä on 50 tuhatta zlotya. euroa. Takaussumma voidaan pidentää 1 miljoonaan euroon.

Vastuu

Notaarin siviilioikeudellista vastuuta säännellään pykälässä. 49 Notaarilaki. Tämän säännöksen mukaan notaari vastaa notaaritoimintaa harjoittaessaan siviililakilain (jäljempänä siviililaki) ehtojen mukaisesti. Tämä määräys asettaa notaarille velvollisuuden noudattaa asianmukaista huolellisuutta suorittaessaan toimintaa, jonka tulee ilmetä notaarin ammattitaidolla ja perustellulla uteliaisuudella, joka on tarpeellista notaarin toimen asianmukaisen suorittamisen kannalta.

On syytä korostaa, että notaarin vastuu perustuu tuottamusperiaatteeseen.Se sisältää sekä tahallisen että tahattoman virheen piittaamattomuuden ja huolimattomuuden muodossa. Samanaikaisesti notaarin erityistä huolellisuutta koskevaa laiminlyöntiä kohdellaan ankarammin kuin muiden tahojen kohdalla. Notaari vastaa sekä vahingon kärsineelle aiheutuneista vahingoista että odotetuista hyödyistä, jotka olisi voitu saavuttaa, jos vahinkoa ei olisi aiheutunut hänelle. Vahingon suuruutta laskettaessa otetaan huomioon notaarin toiminnan tai laiminlyönnin tavanomaiset seuraukset sekä vahingon kärsineen osallisuus vahingon syntymiseen tai laajuuteen.

Vastuualue kattaa paitsi itse notaaritoiminnan, myös kaikki siihen liittyvät tapahtumat, mukaan lukien kyse on notaarin salassapitovelvollisuudesta tai tiedonantovelvollisuudesta.

Taiteen tarjoaminen. Notaarilain 49 § sitoo notaarin siviilioikeudellisen vastuun pykälän 2 momenttiin. 415 ja art. Siviililain 472 §:n mukaan velallinen (notaari) on vastuussa huolellisuuden laiminlyönnistä, ellei erityismääräyksessä tai sopimuksessa toisin määrätä. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomioitava, että notaarien tapauksessa vastuun sopimukseen perustuva poissulkeminen ei ole mahdollista. Korkein oikeus vahvisti tämän 5. helmikuuta 2004 antamassaan tuomiossa (tiedostoviite: III CK 271/02), jossa tuomioistuin korosti seuraavaa:

Art. 415 siviililain, ja siksi se on vahingonkorvausvastuu. Tällä vastuuperusteella notaari on vastuussa asiakkaita kohtaan myös silloin, kun hän on laatinut sopimuksen heidän toiveidensa mukaisesti, vaikka notaarilain mukaan hänen olisi pitänyt kieltäytyä sen laatimisesta lainvastaisena. Notaarin sopimusperusteisen vastuun ottaminen voisi tällaisessa tilanteessa johtaa notaarin vastuun merkittävään rajoittamiseen tai jopa poissulkemiseen liiketoimen osapuolia kohtaan, mikä ei ole toimella perusteltua.'.

Voiko notaari siis vapautua vastuusta? Notaarin koko toiminnan kattavasta tiukasta kurinalaisuudesta huolimatta notaari voi vapautua vastuusta osoittamalla, että velvoitteen täyttämättä jättäminen tai virheellinen täyttäminen on seurausta olosuhteista, joista hän ei ole vastuussa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kurinpitovastuu

Kurinpitovastuu on ns ammattiyhdistyksen sisäinen vastuu. Tämä vastuu ei sulje pois muunlaista vastuuta (siviili- ja rikosoikeudellinen). Notaarilaissa luetellaan useita rikoksia, joista notaaria voidaan rangaista jollakin useista kurinpitorangaistuksista.

Ensimmäinen rikosluokka on ammatillinen väärinkäyttö. Ne liittyvät puutteisiin notaareille lain tai paikallishallinnon asettamien notaaritehtävien alalla. Tällaisia ​​rikkomuksia ovat luottamuksellisuus, tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti, työhön tai työsuhteeseen ryhtyminen ilman notaarikamarin neuvoston suostumusta, yhtiökokoukseen osallistumatta jättäminen.

Toinen rikosryhmä on notaarin ammatin arvoa tai ihmisarvoa loukkaava käytös. Epäeettisiksi katsottavia käyttäytymismalleja ei ole selkeästi luokiteltu missään, joten ne ovat usein hyvin subjektiivisia ja niitä voidaan tulkita eri tavoin arvioijan näkemyksistä ja luonteesta riippuen. Samalla voidaan lukea kurinpitotuomioistuinten oikeuskäytännöstä, että yksiselitteisiä tilanteita ovat varmasti notaaripalvelujen mainonta tiedotusvälineissä, julkinen alkoholin väärinkäyttö ja sosiaaliset kontaktit rikollismaailmaan.

Muita erittäin merkittäviä rikoksia, joihin notaarin ammattia harjoittava henkilö voi tehdä, ovat notaarin itsehallinnolle maksujen maksamatta jättäminen ja edellä mainitun velvollisuuden laiminlyönti tehdä vahingonkorvausvastuu. toimintojen suorittaminen.

Kurinpitoseuraamusten luettelo on kuvattu Art. 51 Notaarilaki. He ovat:

  • huomautus - henkilötietokantoihin liitetään jäljennös laillisesti pätevästä päätöksestä, mutta rangaistuksella ei ole asiakirjoissa mainittua mainintaa lukuun ottamatta muita vaikutuksia;

  • varoitus - tämän rangaistuksen määrääminen merkitsee kolmen vuoden kieltoa osallistua notaarin itsehallintoelinten toimintaan ja kurinpitotuomioistuimeen;

  • sakko - sakko voi olla enintään viisi kertaa yrityssektorin keskikuukausipalkka, ja se ei saa olla pienempi kuin puolet tästä palkasta. Lisäksi taloudellisella seuraamuksella on samat vaikutukset kuin moitteella;

  • asianajotoimiston johtamisoikeuden menettäminen - tämä rangaistus voi olla väliaikainen tai elinikäinen. Suurin osa rikoksista on määrätty tilapäiseen ammatinharjoittamiskieltoon, mutta rikosoikeudelliset rikkomukset, joista seuraa rikosoikeudellinen vastuu, johtavat useimmiten elinikäiseen ammatinharjoittelukieltoon.

Rikosoikeudellinen vastuu

Kuten alussa todettiin, notaari on virkamiehen asema, ja sen seurauksena hän on 1999/2003:ssa säädetyn rikosoikeudellisen vastuun alainen. Rikoslain 231 §

Tämän säännöksen mukaan virkamies, joka ylittämällä toimivaltansa tai laiminlyömällä velvollisuutensa toimii yleisen tai yksityisen edun kustannuksella, tuomitaan vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. Jos teko on kuitenkin tehty aineellisen tai henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi, rangaistusta voidaan koventaa jopa 10 vuoteen.

Toisaalta tahattomasti, piittaamattomuuden tai huolimattomuuden seurauksena tehdystä rikoksesta voidaan tuomita sakkoon, vapaudenrajoitukseen tai vankeuteen enintään 2 vuodeksi (jos vahinko on merkittävä).

Se, että notaari on tunnustettu virkamieheksi, mahdollistaa rikosoikeudellisen vastuun salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. Art. Rikoslain 266 §:n mukaan se, joka luovuttaa tai käyttää tehtävien, työn, julkisen, yhteiskunnallisen, taloudellisen tai tieteellisen toiminnan yhteydessä saamiaan tietoja, on tuomittu sakkoon, vapaudenrajoitukseen tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. .

Notaarien vastuu - tiivistettynä

Enemmän vaaditaan notaarilta, joka on julkisen luottamuksen henkilö, se on varmaa. Lainsäätäjä on siirtänyt notaarille osan valtion elinten valtuuksista oikeudellisesti erittäin tärkeän toiminnan alalla. Notaarin tehtävänä on varmistaa oikeustoimien turvallisuus ja uskottavuus. Notaaritoimisto muokkaa toiminnallaan yksittäisten yhteisöjen taloudellista tilannetta, vaikuttaa taloudellisiin suhteisiin ja takaa siviilioikeudellisten toimien lainmukaisuuden. Notaarien toiminnan tarkoituksena on myös rajoittaa tai jopa eliminoida tulevien riita-asioiden riskiä.

Edellä esitetyn perusteella ei ole yllättävää, että heidän ammattiaan on kuormitettu niin monilla rajoituksilla ja vastuilla. Notaarit voivat olla vastuussa tehdyistä toimista paitsi siviili- tai rikosoikeudellisesti myös kurinpitooikeudellisesti. Lisäksi, jotta he voivat harjoittaa ammattiaan, heillä on oltava siviilivakuutus 50 000 zlotyn taatun vähimmäismäärän verran. euroa. Kaikki tämä tehdään siten, että kaikilla oikeustoimiin osallistuvilla (joihin notaarit kuuluvat) on takuu sekä oikeudellisesta että taloudellisesta turvallisuudesta.